Ωδή

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. *· 8096. 'Ωδή Είς την πανήγυριν της θεμελιώσεως της 'Ακαδημίας της ανεγειρόμενης έν 'Αθήναις παρά τοΰ φιλογενοΰς Κυρίου Σ. Σίνα. Ode pour la ceremonie ne*, [κάτω:] Έν 'Αθήναις, την 2 Αύγουστου 1859. Γ. Τερτσέτης άρχειοφυλαξ της Βουλής. Μψ. 0.24 Χ 0.32. Στίχοι. "Αρχ. Ουράνιο φέγγος, 'Επιστήμη θεία, 'Εσύ είς τό πλάγι τοΰ Σωτήρος ήσουν, - - - Ή γαλλική μετάφρασις tie πεζόν, ύπό Ν. Ν. ΓΕΝ—, IEEE—.
  3. Σ. Σίνα