Άγιος Μηνάς

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. -W- 8101·—"Αγιος Μηνάς (Έπεισόδιον της Ελληνικής Επαναστάσεως) Ποίημα λυρικό - επικον εις άσματα τέσσαρα 'Υπό Θεοδώρου Γ. Όρφανίδοο. 'Αθήναι, Τΰποις Π. Σουτσα και Α. Κτενά. (Κατά την όδόν Άδριανοϋ). 1860. Εις 8ον, σ. η'-r 240. ΕΒΕ. Ν. Φ. 841.
  3. Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου