Έκθεσις Της παρά της Αυτού Εξοχότητος του Λόρδ Μεγάλου Αρμοστού

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10895. — Corfu 29th. September i860. Highness, I have the honor.------ H. K. Storks. Report of the Commission-----[έν σ. 35:] Κέρκυρα, 29 Σε- πτεμβρίου 1860----. "Εκθεσις Τής παρά τής Αύτοΰ Έξοχότητος τοΰ Λόρδ Μεγά- λου Άρμοστοΰ διορισθείσης και προεδρευθείσης 'Επιτροπής ϊνα έξετάση τήν προσοδι- κήν κατάστασιν τοΰ Ηνωμένου Κράτους τών 'Ιονίων Νήσων.-----[έν σ. 67:] Corfu 29 Settembre 1860. Altezza — . Εις 8ον, σ. 100. Άγγλιστί, ελληνιστί και ίταλιστί. ΑΧΔ.— *
  3. H. K. Storks.