Χριστιανική Ηθική

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. * 8094. -Χριστιανική 'Ηθική ύπό Δ. Aftvcetvo?]. Έν 'Αθήναις, τυπογραφεϊον Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1859. Κατά μήνα Δεκέμβριον. Είς 12ον, σ. 96. ΔΒΠ 15298, ΔΚΙ-.
  3. Δ. Α[ίνιανος]