Νόμος περί μεταλλείων. Loi sur les mines.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10904. —Νόμος περί μεταλλείων. Loi sur les mines. Εις 8ον, σ. 34. Τοϋ 1861. ΓΕΝ—. -Η-