Περίληψις Ιεράς Ιστορίας

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10917. - Περίληψις 'Ιεράς 'Ιστορίας. Μετ' εφαρμογής ηθικών παραγγελ- μάτων και εικονογραφιών. Προς χρήσιν τών παίδων, κατά την τοΰ Λαμέ Φλερύ γάλ- λου συγγραφέως πολλών διδακτικών βιβλίων. Ύπό Μάρκου Σακκορράφου Έν 'Αθή- ναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Λακωνίας. 1863. Εις 8ον, σ. δ' + 5 - 108 δίστηλοι. ΕΦΛ. Έκπ. 1385.
  3. Λαμέ Φλερύ