Εκ του νεοστί δημοσιευθέντος αυτοκρατορικού ποινικού κωδικός

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10868. - Έκ τοΰ νεοστί δημοσιευθέντος αύτοκρατορικοΰ ποινικού κωδικός [έντβλει:] Έκ τής Αυτοκρατορικής Τυπογραφίας. Χανία, τή 10. Φευρουαρίου 1859. Εις 4ον, σ. 35. 'Ελληνιστί (αριστερά) και τουρκιστί (δεξιά). Ή έκτύπωσις έκ τοΰ τέλους προς ιήν αρχήν. ΓΕΚρ. — *