1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. Ελληνικά
  4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ
  5. 0ι Γενίτσεροι, | 0ι θρήνοι της Ελλάδος | 0ι λησταί, | 0ι τρείς σωματοφύλακες (Les trois mousquetaires) | Abrègè Σύνοψις | Anna Bolena | Antologia greca inoderna traduzione | Antologria Greca moderna | Aphorismes | Avviso serale. Είδησις Θεατρική | Beatrice di Tenda | Belisario | Belisario | Canti popolari toseani corsi illirici greci raccolti | Catalogo | Chants du peuple en Grece | Christomathija slovjanskago jazika. Χρηστομάθεια της Σλαβωνικής γλώσσης | Das Volksleben der Neugriechen dargestellt und erklart aus Liedern, Sprichwortern, Kunstgedichten und zwei kritischen Abhandlungen | Diagframme de la creation du monde de Platon, decouvert et ex-plique en grec ancien et en frangais apres 2,250 | Dialogues Familieres precedes de quelques phrases faciles, et suivis de plusieurs dialogues de Fenelon, en francais et grec | Dissertatio | Dissertatio | Dizionario tecnico - legale italiano greco | Dizionario Tecnicolegale italiano - greco. Λεξικόν τών νομοτεχνικών, ιατρονομικών και λογιστικών | Duschezapoved s' zoveschchanie t' τnovskago to ν' Bolgarija bolni-tsa na gubernskijt ot sekretar' | Encyclopedie Francaise, | Encyclopedie Francaise, on choix de morceaux des meilleursprosateurs et poetes Frangais avec des notes. Pour servir aux ecoles de la Grece. | Encyclopedie Francaise, ou choix de morceaux des meilleursprosateurs et poetes francais avec des notes a l'usase des ecoles de la Grèce | Encyclopedie Fransaise, | Encyclopodie Francaise | Enologia ο l' arte di fare, e conservare li vini. — Guarda il calor--------vite cola. Dante, | Extrait Περίληψις de la Grammaire της γραμματικής frangaise της γαλλικής. | Eξήγησις της θείας και ιεράς λειτουργίας | Grammatica de la lingua italiana | Grammatica della lingua italiana | Grammatica della lingua Italiana | Hilarolypos | H Μελίφωνος Τερψινόη | La gara d' omaggio | Le consommateur du schisme grec, ou vie de Michel cérulaire.O αναπληρωτής τοy γραικικού σχίσματος, η βίος Μιχαήλ Κηρουλαρίου | Le Protestantisme et l'eglise grecque | Lettre de Mr Zografo a M' Duvergier De Hauranne. 'Επιστολή του κ. Ζωγράφου προς τον Κ. Δυβέργιον Δε Ωράννε. | Lexicon Latino-Graecum scriptum et editum | Literary Trifles | Lyra Graeca | Mephistopheles | Neugriechische Anthologie. Original und Ubersetzung. Herausgegeben | Neugriechische Anthologie. Original und Ubersetzung. Herausgegeben | Noctes Pelasgicae | Notizie biografiche storiche su Federico conte di Guilford pari d' Inguilterra, e sulla da lui fondata Universita Ionia, con note critiche - storiche su varj personnaggi e su varj avvenimenti. | Ode | Orationes et epistolae | Paraphrasis Batrachomyomachiae | Pravilniceasca Condica | Prospectus de l'Ecole des demoiselles d'Hermoupolis | Razgovori russco - frantsuzsko - gretcheskie izdanie | Sonetto | Specimen Kmendationum in Longinum Apsinem Menandrum Aristidem aliosqe artium scriptores. | Toth Lilszlo Gorogf versei Magyar" | To Αθηναϊκόν κοιμητήριον | To Εγκόλπιον του Έλληνος, ή Εικοστή Πέμπη Μαρτίου | To ύδωρ της Στυγός | Un' avventura di Scaramuccia. | Vie de Photius pere de schisme grec. Βίος Φωτίου πατρός του γραικικού σχίσματος | Vocabolario italiano e graeco portatile e necessario A chi bra-ma imparare con facilita la greca et l'italiana favella, Ricorretto ed arricchito dimolte voci moderne coll' aggiunta di alcuni Dialoghi e di altre notizie utilissime.Λεξικον Ίταλικον | Vocabolario Portabile italiano | Zavet at' na Vasilija Evstatheeva sina Aprilova. Ή Διαθήκη του Βασολείου Ευστάθιου υιού Απρίλλοβ | Αβαρίκο ή ο θρίαμβος του στρατηγού Θεοδώρου Γρίβα. | Αβραάμ Θυσία. | Αγαμέμνων. | Αγγελία | Αγγελία | Αγγελία, | Αγγελία. | Αγγελία. | Αγγελία. | Αγγελία. Γραμματική της καθ΄ ημάς Ελληνικής Γλώσσης, | Αγγελία. Λόγιοι, Φιλόμουσοι και Φιλογενείς Έλληνες, | Αγγελία περί εκδόσεως Ελληνικού βιβλιογραφικού καταλόγου από του έτους 1821 μέχρι του 1854. | Αγγελία περί εκδόσεως Μουσικών Βιβλίων της Εκκλησιαστικής Μουσικής, | Αγγελία περιοδικού συγγράμματος | Αγγελία περί παιδοτροφείου | Αγγελία περί συστάσεως Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου εν Αθήναις. | Αγγελία, περί της συστάσεως της εν Αθήναις Εταιρείας των Ωραίων Τεχνών. | Αγγελία προς άπαντας τους Επταννησίους και λοιπούς Έλληνας. | Αγγελία. Φίλτατοι ομογενείς, | Αγγλική Γραμματική | Αγιασματάριον | Αγιασματάριον | Αγιασματάριον | Αγιασματάριον μέγα περιέχον Ακολουθίας και Ευχάς, εκλεχθείσας εκ του Μεγάλου Ευχολογίου τας χρησιμωτέρας τοις Ιερεύσι. | Αγιασματάριον το Μέγα περιέχον Ακολουθίας και ευχάς και τοις ιερεύσι χρησιμώτατον | Αγόρευσις | Αγρονομικός κανονισμός | Αδαλβέρτης ή Τα εξ έρωτος τέκνα | Αδαμάντιος η Περί ορθής Πληρεξουσιαιρεσίας. | Αδελφική διδασκαλία | Αθηνά | Αι αγγλικαί ανοσιουργίαι. | Αι Αγγλικαί ανοσιουργίαι, | Αι Αγγλικαί ανοσιουργίαι. | Αί αναγκαιότεροι εγκύκλιοι επιστολαί, | Αι αντιφάσεις του Κατζιφόλη ή η ανταπάντησις του Σέμπρου | Αιγυπτιακά ήτοι Εξιχνιάσεις περί γεωγραφίας | Αι Δημοτικαί εκλογαί Αθηνών | Αι δύο επιστολαί. | Αι εξ 'Αντικυθήρων δυο έπιστολαί | Αιέπιστολαί των Ιερών Αποστόλων και η αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου, | Αι θείαι Λειτουργίαι | Αι θείαι Λειτουργίαι | Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις πατέρων ημών Ιωάννου τοθ Χρυσοστόμου, Βασίλειου του Μεγάλου, και Γρηγορίου του Διαλόγου | Αι θείαι λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χροσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και των Προηγιασμένων, | Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου σήν τη των προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου. | Αι θείαι Λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου συν τη των Προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου | Αι θείαι Λειτουργίαι των εν αγίοις πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου του μεγάλου σύν τη των προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου | Αι θέίαι λειτουργίαι των εν αγίοις πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασολείου του Μεγάλου συν τη των προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου | Αι Θερμοπύλαι. | Αι καταπιέσεις και αυθαιρεσίαι του Κ. Ι. Ρίζου νυν προσωρινώς διέποντος το εν Βλαχία Προξενείον. | Αι κατά την έκλογήν των Βουλευτών της επαρχίας Γορτυνίας συμβάσαι παρανομίαι, και η κατά την περίστασιν ταύτην σκανδαλώδης διαγωγή των υποστρατήγων κ. κ. Ιωάννου Κολοκοτρώνου, Δημητρίου Πλαπούτα, και Κανέλλου Δελιγιάννη. | Αικατερίνη ειρηνοποίω. | Αι νύκτες του Γιούγγ | Αι πανουργίαι του Σκαπίνου. | Αι πανουργίαι του Σκιαπίνου | Αι περί πολιτικής δικονομίας παραδόσεις | Αι περί Συντάγματος και περί των κατά την Ελλάδα Βαυαρών πράξεις της Συμμαχίας και της αυλής του Μονάχου. Μετά σημειώσεων. Actes de l' Alliance et de la Cour de Bavière, relatifs a l'Etablissement d' un gouvernement constitutionnel en Grèce, et aux Bavarois | Αι πρώται εμπνεύσεις | Αι Συναπταί των Κυριακών και εορτών καθ' όλον το διάστημα του ενιαυτού· εκ του ευχολογίου της ηνωμένης εκκλησίας Αγγλίας τε και Ιρλανδίας εις κοιν'ην έλληνικήν διάλεκτον μεταφρασθείσα | Αισώπου μύθοι ηθικώτατοι | Αισώπου του Φρυγός βίος και μύθοι | Αι τελευταίαι ώραι της ζωής του αυτοκράτορος Νικολάου πρώτου. | Αι τελευταίαι ώραι της ζωής του Αυτοκράτορος Νικολάου του Α'.Έκθεσις | Αι τελευταίοι ώραι του βίου του αυτοκράτορος Νικολάου | Αιτιολογική 'Έκθεσις δια τας συμπληρωματικός πιστώσεις του 1850. | Αι τύχαι του Αριστονόου | Ακολουθία | Ακολουθία | Ακολουθία | Ακολουθία. | Ακολουθία ασματική και εγκώμιον του εν αγίοις Πατρός ημών νεομάρτυρος Γεωργίου Χιοπολίτου του θαυματουργού του εν τη πόλει της Κυδωνιάς μαρτυρήσαντος. | Ακολουθία άσματική και εγκώμιον των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των εν τω Αγίω Όρει του Άθω διαλαμψάντων. | Ακολουθία εις την ιεράν και θεομητορικήν θαυματουργόν αγίαν εικόνα της Υπαπαντής | Ακολουθία εις το Άξιον εστίν. | Ακολουθία εορτάσιμος του εν αγίοις Πατρός ημών Βησσαρίωνος αρχιεπισκόπου Λαρίσσης | Ακολουθία[ι] του εν αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου του Νέου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού, | Ακολουθία και βίος του εν Αγίοις Πατρός ημών Κοσμά του ιερομάρτυρος και ισαποστόλου | Ακολουθία νεκρώσιμος. | Ακολουθία της αγίας ενδόξου οσιομάρτυρος Ελέσας της εν τη νήσω Κυθήρων | Ακολουθία της αγίας και θεοστέπτου βασιλίδος Θεοδώρας, της ποιησάσης την Ορθοδοξίαν, ψαλλομένη τη ενδέκατη του Φευρουαρίου μηνός | Ακολουθία της αγίας και μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, | Ακολουθία της όσιας μητρός ημών Θεοδώρας της Βασιλίσσης, | Ακολουθία της οσίας μητρός ημών Παρασκευής της Επιβατινής | Ακολουθία της οσίας μητρός ημών Φιλοθέης της εξ΄ Αθηνών, ψαλλομένη κατά την δεκάτην έννατην του φευρουαρίου μηνός. | Ακολουθία της οσίας μυροβλύτιδος και θαυματουργού Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη | Ακολουθία της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αεί παρθένου Μαρίας, | Ακολουθία του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος, Γεδεών του Νέου. | Ακολουθία του αγίου ένδοξου οσιομάρτυρος Νικολάου του νέου του εξ Ανατολής, | Ακολουθία του Αγίου ένδοξου Τερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου Νικομήδειας. | Ακολουθία του αγίου ίερομάρτυρος Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναριού και Νεοχοορίου του θαυματουργού. | Ακολουθία του αγίου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού. | Ακολουθία του αγίου και ενδόξου μάρτυρος Δημητρίου του νέου του εν Τριπόλει μαρτυρήσαντος Τω αωγ' έτει Απριλίου 14. | Ακολουθία του αγίου μάρτυρος και θαυματουργού Τρύφωνος | Ακολουθία του αναγνώστου, | Ακολουθία του Αναγνώστου | Ακολουθία του Αναγνώστου ήγουν τα συλλειτουργικά | Ακολουθία του Αναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικόν | Ακολουθία του Αναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικόν | Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών Ευθυμίου επισκόπου Σάρδεων του ομολογητού | Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών και ισαποστόλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του όομολογητού. | Ακολουθία του εν Αγίοις πατρός ημών Μελετίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας της Μεγάλης | Ακολουθία του εν Αγίοις Πατρός ημών Τιμοθέου Αρχιεπισκόπου Προικοννήσου του Θαυματουργού. | Ακολουθία του εξοδιαστικού των ιερέων. | Ακολουθία του Επιταφίου και της Αναστάσεως | Ακολουθία του οσίου καί θεοφόρου Πατρός ημών | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Νείλου του νέου μυρόβλυτου και θαυματουργού | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Σεραφείμ. | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού και του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Μόδεστου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων | Ακολουθία του οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Χριστοδούλου του θαυματουργού | Ακολουθία του όσιου Πατρός ημών Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού ψαλλομένη τη ιζ' Μαρτίου. | Ακολουθία του οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασχητού,του εν τη νήσω Κεφαλληνίας | Ακολουθία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου | Ακολουθία του τροπαιούχου μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος πολιούχου και προστάτου Βυτίνης | Ακολουθία των αγίων και πανευφήμων Αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρον», | Ακολουθία των αγίων τεσσάρων νέων του Χριστού μαρτύρων Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου και Νικολάου, των εν Ρεθύμνη μαρτυρησάντων | Άλγεβρας Μαθήματα τα του πρώτου και δευτέρου βαθμού. | Αλγεβρας τα του Α' και του Β' βαθμού Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα γυμνάσια | Αλέξανδρος ο Στούρζας | Αλζίρα ή οι Αμερικανοί, | Αλήθεια της Οικουμενικής Εκκλησίας περί της Ρωμαϊκής και των λοιπών Πατριαρχικών Καθεδρών | Αληθής φάσις τουΑνατολικού ζητήματος | ΑΛλαΐ Συμβουλαί Προς ώφελος πάντων | Αλμενάχιον του διανομέως της Εφημερίδος του Λαού έτος 1852. | Αλφαβητάριον | Αλφαβητάριον | Αλφαβητάριον | Αλφαβητάριον. | Αλφαβητάριον αγγλικόν. | Αλφαβητάριον γαλλικόν. | Αλφαβητάριον Γαλλικόν | Αλφαβητάριον Γαλλικόν | Αλφαβητάριον Γαλλικόν | Αλφαβητάριον Γαλλικόν, | Άλφαβητάριον Γαλλικόν | Αλφαβητάριον εις χρήσιν των αλληλοδιδασκομένων παίδων. | Αλφαβητάριον κατά την ταχυμαθητικήν μέθοδον | Αλφαβητάριον με κανόνας περί προφοράς της Γαλλικής γλώσσης,με σημειώσεις ως προς τας ιδιαιτέρας ονομασίας των συμφώνων και με διάφορα ποιητικά τεμάχια κτλ. | Αλφαβητάριον μικρόν | Άλφαβητάριον μικρόν | Αλφαβητάριον μικρόν δια τους αρχαρίους. | Αναγνωσματάριον | Αναγνωσματάριον | Αναγνωσματάριον, | Αναγνωσματάριον εκ των πινάκων της αναγνώσεως | Αναγνωσματάριον συλλεχθέν εκ των εγκεκριμένων υπό της Κυβερνήσεως πινάκων της αναγνώσεως, | Αναγωγή των λιρών στερλινών εις τάλληρα δίστηλα και αυστριακά και αντιστρόφως | Αναίρεσις της φρενολονίας | Αναίρεσις τώων αντιφάσεων του Κατζιφόλη, και πραγματική απόδειξις των ψευμάτων και συκοφαντιών του Ιακουμή Τρεχάτου | Ανακάλυψις της Αμερικής | Αναλογία της θρησκείας, της τε φυσικής και της αποκεκαλυμμένης,προς την σύστασιν και πορείαν της φύσεως. | Ανάμεσα σε τούτο το πολιτικό πανηγύρι | Αναμνήσεις | Ανάπλους εις Ελλήσποντον ήτοι τα κατά Λέανδρον, και Ήρώ. | Ανάπτυξις της Απολογίας | Ανασκευή | Ανασκευή Αυτοσχέδιος | Ανασκευή Του Φυλλαδίου των Βουλευτών | Αναστασιματάριον νέον | Αναστασιματάριον νέον αργοσύντομον Περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου, και Λειτουργίας, μετά των ένδεκα Εωθινών | Αναστασιματάριον σύντομον ειρμολογικόν, | Ανάστασις της Ελληνικής Ελευθερίας. Μάχη των Συνταγματικών Κοινωνιών κατά των δεσποτικών Μοναρχιών, Διασάφησις επι του Ανατολικού Ζητήματος. | Ανατολικόν πνεύμα εις δύω, | Ανατομία περιγραφική του ανθρωπίνου σώματος | Ανατροπή των δοξασάντων γραψάντων και τύποις κοινωνησάντων | Ανατύπωσις των παραγγελμάτων | Αναφορά | Αναφορά | Αναφορά | Αναφορά κ.λ.π. | Αναφορά προς την 10ην Βουλήν των Ιονίων | Αναφορά των αγωνιζομένων Ελλήνων προς τους κραταιοτάτους Ευρώπης Βασιλείς κατά το 1821. | Ανδρομάχη | Άνθη. | Ανθοδέσμη, | Ανθολογία, ήτοι διάφορα άσματα, ηρωϊκά, κλεπτικά και ερωτικά, εις τα προστίθενται τα Λυρικά και Βακχικά | Ανθολογία Πάσης της ενιαυσίου εκκλησιαστικής ακολουθίας, εσπερινού, όρθρου τε και λειτουργίας, της τε μεγάλης τεσσαρακοστής και του Πάσχα. | Ανθολόγίον περιέχον τας εν τω Μηνολογίω Ακολουθίας των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων Αγίων | Ανθολόγων περιέχον τάς εν τω μηνολόγιας ακολουθίας των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, | Άνθος του τάφου. | Άνθος χαρίτων | Ανθρωπολογία Σωματολογική και Ψυχολογική, | άνθρωπος της Σμύρνης, | Ανθώ ή η φωνή των ανθέων | Αννα και Φλώρος, ή ο Πύργος της Πέτρας | Άνοιξε μας! | Ανταπάντησις εις την ανώνυμον απάντησιν του Χρυσοβέργη | ανταπάντησις εις τον Κ. Π. Παπαρρηγόπουλον | Ανταπάντησις τω κ. Σκαρλάτω Δ. Βυζαντίω. | Αντιγόνη | Αντίδοτον | Αντίρρησις του πανιερωτάτου αοιδίμου μητροπολίτου Κυζίκου (του απο Θεσσαλονίκης) κυρίου Ματθαίου | Αντώνιος η περί έμφρονος εκλογής βουλευτών. | Απάνθισμα δεύτερον επιστολών Αδαμάντιου Κοραή | Απάνθισμα ηθικόν | Απάνθισμα νέων ασμάτων, ιστορικών, ερωτικών, βακχικών | Απάνθισμα πνευματικόν, | Απάνθισμα ποιητικόν | Απανθίσματα | Απάνθισμα των Ιερών Γραφών | Απάνθισμα των Ιερών Γραφών προς χρήσιν των εις τα δημοτικά σχολεία φοιτώντων ελληνοπαίδων | Απάνθισμα ων Ιερών Γραφών | Απαντήσεις και παρατηρήσεις εις το ανωνύμως εκδοθέν αχρονολόγητον φυλλάδιον επαινομαζόμενον, Ιστορικαί Αλήθειαι ή η Πετιμεζαϊκή Οικογένεια | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις | Απάντησις εις την από 25 Νοεμβρίου 1835 επιστολιμαίαν διατριβήν ώς προς τους τρεις ιερατικούς βαθμούς της Εκκλησίας | Άπάντησις εις την αυτοσχέδιον διατριβήν περί της αρχής και της εξουσίας των Πατριαρχών, και περί της σχέσεως της εκκλησιαστικής Αρχής προς την πολιτικήν έξουσίαν | Απάντησις Είς την εν τω 1133 Αριθμώ του Αιώνος καταχωρηθείσαν | Απάντησις εις την Ιατρικήν Μέλισσαν | Απάντησις εις την κατ΄Αμερικανών επιστολήν του Ζ. Π Ρ | Απάντησις εις την πρότασιν του κ. Ν. Ξανθοπουλου | Απάντησις Εις την υπο του κ. Κ. Δοσίου καταχωρισθείσαν εις την Θέμιδα περί Ιπποδάμου επίκρισιν | Απάντησις εις την υπό του κ. Κλεάνθους Έκθεσιν περί του εν Αθήναις ανεγερθησομένου καταστήματος της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας | Απάντησις εις την υπο του κ. Π. Καλλιγά επίκρισιν της Γνωστικής και της εις τα Στοιχεία της φιλοσοφίας εισαγωγής του κ. Θεοφίλου Καίρη | Απάντησις εις τίνος ανωνύμου εκδότου φυλλάδων | Απάντησις εις τον Γ. Γ. Παπαδόπουλον Καθηγητήν της Ιστορίας | Απάντησις εις το υπ' αριθ. 896 Παράρτημα της 'Αθηνας. | Απάντησις εις τους καινοτρόπους επικριτάς της έπιφυλλίδος του 940 αρ. τής 'Αθηνας | Απάντησις Ελληνος προς Ανατολικόν. | Απάντησις επι των δύο άρθρων του Αιώνος | Απάντησις κατά του ζητήματος του κ. Ευγενίου Βορέ περί των εν Ίεροσολύμοις αγίων Τόπων | Απάντησις προς όσα κατά της ευσέβειας έβλασφήμησεν εν τη απολογία αυτού ο Ιωνάς Κίνγ | Απάντησις προς την προς τους Ανατολικούς επιστολήν του Μακαριωτάτου Πίου Θ' | Απάντησις προς τον Γίββωνα | Απάντησις προς τον Παίνην ήτοι απολογία υπέρ των ιερών Γραφών δι'επιστολών προς τον Θωμάν Παίνην, | Απάντησις Στ. Α. Βαλλίανου προς τους συντάκτας των εφημερίδων «ο Αιών» | Απάντησις τη διατριβή του Κυρίου Βορά επιγραφομένη | Απάντησις της Βουλής εις τον κατά την έναρξιν της Γ' βουλευτικής συνόδου εκφωνηθέντα Βασιλικόν λόγον. | Απάντησις της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Εις την αρτίως πεμφθείσαν προς τους ανατολικούςΕγκύκλιον Επιστολήν του Μ. Πάπα της Ρώμης Πίου του Εννάτου | Απάντησις του βουλευτού Προβελεγίου εις τον λόγον του βουλευτού Κορφιωτάκη. | Απάντησις του πρώην υπουργού των Στρατιωτικών | Απλή γλώσσα | Απλή και καθαρεύουσα | Απλούν αλφαβητάριον δια τα παιδία | Απλούν αλφαβητάριον δια τα παιδία. | Απόγραφον από τα Πρακτικά του Εγχωρίου Συμβουλίου Κεφαλληνίας. | Αποδείξεις υπέρ της προσβεβλημένης αθωότητος του εντίμου Προέδρου της εννάτης Ιονίου Βουλής Γ. Κανδιάνου Ρώμα | Αποθήκη των Παίδων ήτοι Διάλογοι μεταξύ Διδασκάλου και Μανήτων. | Απόκρισις εις την ανώνυμον επιστολήν προς τον Άγνωστον Κουμπάρον. | Απόκρισις Εις την εγκύκλιον την οποίαν ο έννατος Πίος Ρώμης προς των Ορθοδόξων τα τέκνα διεκοινοποίει | Απόκρισις Ορθοδόξου τινός προς τίνα αδελφόν ορθόδοξον. | Απόκρισις Ορθοδόξου τινός Προς τίνα αδελφόν Ορθόδοξον Περί της των Κατολίκων δυναστείας, | Απόκρυφα της Σμύρνης | Απολογία | Απολογία θ. Φαρμακίδου. | Απολογία Θ. Φαρμακίδου. | Απολογία Σωκράτους. | Απολογία του Έλληνικού Έθνους Ή Σύντομος Έκθεσις των διατρεξάντων και ολίγαι λέξεις προς απάντησιν. Apologie de la Nation Grecque, ou expose rapide des evenements de l'annee derniere et quelques mots en reponse.The greek nation's apology, or, a brief | Απολογισμοί των χρήσεων 1843 και 1844 και προσωρινή κατάστασις της χρήσεως 1845 | Απομνημονεύματα | Απομνημονεύματα | Απομνημονεύματα Μητρός Δυστυχούσης προς την Θυγατέρα της. | Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας υπό Εμμανουήλ Ξάνθου | Απομνημονεύματα Σωκράτους | Απόσπασμα εκ της εφημερίδος η Νίκη του αριθ. 288. | Απόσπασμα εκ του περί πληρεξουσιαιρεσίας Διαλόγου | Απόσπασμα Εκ των αριθμών 51 και 52 της εφημερίδος η Σφαίρα. | Αποσπάσματα εκ του ποιήματος ο Άπατρις. | Αποσπάσματα της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας, με διάφορα αποφθέγματα φιλοσοφικά. | Αποσπάσματα των Ελληνικών Εφημερίδων Η Ελπίς και Η Αθηνά. Estratti dai fogli greci la Speranza e la Minerva. | Αποσπάσματα των Ελληνικών εφημερίδων η Έλπις και η Αθήνα. Estratti dai fogli greci la Speranza e la Minerva | Απόστολος | Απόστολος | Απόστολος ήτοι Πράξεις και Έπιστολαί των Αγίων Αποστόλων | Απόστολος ήτοι πράξεις και επιστολαί των Αγίων Αποστόλων Καθ' όλον το έτος έπ' Εκκλησίας αναγινωσκόμεναι, | Αποστόλων πράξεις και έπιστολαί | Απόφασις του προσωρινού Πολεμικού δικαστηρίου. | Άρ. 10151. 'Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Άρ. 11,855. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Άρ. 11994. ψήφισμα Α'. Ελληνική Πολιτεία | Άρ. 12361. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία, | Άρ. 12,368. Ψήφ. ΛΑον. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος..... | Άρ. 12369. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 12,414. Ψήφισμα ΛΒ. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος,-------- | Άρ. 12,415. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 12466. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 13270. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Ή Έπι της Οικονομίας Επιτροπή Προς τους κατά την Επικράτειαν Έκτακτους Επιτρόπους και Διοικητάς. | Άρ. 1, 427. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Η Γενική Γραμματεία της Επικρατείας | Άρ. 1442. Έξερχ. Κανονισμός της δια το Ναυτικόν Δικαιούμενης τροφοδοσίας καθ' εβδομάδα. | Άρ. 1,647. Ελληνική Πολιτεία. Η επί της Οικονομίας Επιτροπή Διακυρύττει. .. | Άρ. 1698. Ψήφισμα Γ. Ελληνική Πολιτεία Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 2,398 Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Γενικαι οδηγίαι | Άρ. 2408. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς τους κατοίκους των εξ Τμημάτων του Αιγαίου Πελάγους. | Άρ. 2,499. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος | Αρ. 278. Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Άρ. 3,048, Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος,----- | Άρ. 3,209. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος,..... | Άρ. 3,474 Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος, Επειδή δια συμπεσούσας τινάς περιστάσεις------- | Άρ. 3564. Ελληνική Πολιτεία. Ή Γενική Γραμματεία της Επικρατείας ..... | Άρ. 386. Ελληνική Πολιτεία. | Άρ. 4691. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. | Άρ. 5456 Έγκύκλιος Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Άρ. 5464 Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 5,989. Ελληνική Πολιτεία. Η επι της Οικονομίας Επιτροπή Προς τους έπιστάτας των καθ΄ όλην την Ελληνικήν Επικράτειαν Δασμοτελωνείων και του άλατος | Άρ. 7034. Ελληνική Πολιτεία. | Άρ. 8268. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος, | Άρ. 826. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Ή Γενική Γραμματεία της Επικρατείας. | Άρ. 910. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Η Γενική Γραμματεία της Επικρατείας. | Αραβικόν μυθολογικόν | Αραβικόν μυθολογικόν | Αραβικόν Μυθολογικόν | Αρ.... Ελληνική Πολιτεία. Η Γενική Γραμματεία της Επικρατείας προς τους κατά την Επικράτειαν εκτάκτους Επιτρόπους και προσωρινούς Διοικητάς. | Άρ. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς τον Γενικόν Αρχηγόν των Πελοποννησιακών όπλων Κύριον Θεόδωρον Κολλοκοτρώνην. | Αρθρον Αον Κατά της αγυρτίας. | Άρθρον Δον κατά της Αγυρτίας | Άρθρον Εον κατά της Αγυρτίας.....[ | Αριθ. 105. Ψήφ. Ζ. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Αριθ. 1.325. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος,------- | Αριθ. 135. Δ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του 1847. | Αριθ.140 Ψήφ. Ζ Ελληνική Πολιτεία. | Αριθ. 1479 Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος. | Αριθ. 165 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Απολογισμός του 1848. | Αριθ. 1Δ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Άριθ. 2696 Βασίλειον της Ελλάδος. Η έπι των Εσωτερικών Γραμματεία της Επικρατείας. Προς τους κατά το Βασίλειον Διοικητάς. | Αριθ. 3. Ελληνική Πολιτεία Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος (Le Pre-sident de la Grece) Διακηρύττει Προς τους Έλληνας | Αριθ. 4484. Ελληνική Πολιτεία. Η επί της Οικονομίας Επιτροπή. | Αριθ. 6352. Προς το επι της Δικαιοσύνης Υπουργείον. | Αριθ. 677. Ελληνική Πολιτεία Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Επειδημία ναυτική μοίρα του Σατράπου της Αιγύπτου | Αριθ. 678. 'Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος--------- | Αριθ. 8268. Ελληνική Πολιτεία Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος,--------- | Αριθ. IB' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. IB' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Ic' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. IT' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. KB'. Πράξις της Κυβερνήσεως | Αριθ. Α Πράξις της Κυβερνήσεως | Αριθ. Α' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Α' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Α' Πράξις της Κυβερνήσεως τροπολογούσα τον ΙΘ' Νόμον του ενεστώτος Κοινοβουλίου. | Αριθ. Β' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Β' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Άριθ. Β' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Γ Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. διεκ. 1503. Έκθεσις Περί της εννεαμήνου διαχειρίσεως της Τραπέζης, | Αριθ. Δ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Δ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Άριθ. Δ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. έγκυκλ. 134. Βασίλειον της Ελλάδος | Αριθ. Ε' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Ε'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Ζ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Η Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Η' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Θ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΑ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΑ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΓ'. Πράξις τής Γερουσίας. | Αριθ. ΙΓ". Πράξις της Κυβερνήσεως | Αριθ. ΙΕ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΕ'. Πράξις της Κυβερνήσεως | Αριθ. ΙΖ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΖ'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΗ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΘ' Πράξις της Κυβερνήσεως εμποδίζουσα την διασφαλιστικών πράξεων κατάσχεσιν των παρά ταις οικογενείαις ιερών εικόνων | Αριθ. Ι-'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΚΑ'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Κ'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθμ. 102. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. | Αριθμ. 52. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος | Αριθμητική πρακτική | Αριθ. Πρ. 13,469. Η Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της Ελλάδος. | Αριθ. -' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ς' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ς'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριστοφάνης σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεόφυτου Δούκα | Αρ. Ι του Κώδηκ. των νόμων. Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος. | Αρματωλοί και κλέπται | Αρμόδιος και Αριστογείτων η τά Παναθήναια. | Αρμονία Διδασκαλίας της Αγγλικής Εκκλησίας | Αρμονία, ήτοι ελληνικά και τουρκικά άσματα | Άρ. Πρωτ. 12384-12395-12424. Η Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της [Ελλάδος]. | Α. Ρ. Ραγκαβή καθηγητού της αρχαιολογίας το τελευταίον μάθημα κατά το έτος 1845- 1846. Ενθύμημα τοις φίλοις ομιληταίς. | Αρτεμησία | Αρχαιολογία 'Ελληνική | Αρχαιολογία 'Ελληνική | Αρχαιολογία Ελληνική | Αρχαιολογία Ελληνική | Αρχαιολογία Ελληνική | Αρχαιολογία Ελληνική. | Αρχαί της συνταγματικής μοναρχίας. | Αρχαίων ανωνύμων ονειροκρισίαι, | Άσμα Αι ημέραι του Στρατοδικείου | Άσμα, η οι Οστρογότθοι φεύγοντες και οι Έλληνες προπομπεύοντες. | Άσμα πολεμιστήριον | άσματα δημοτικά της Ελλάδος | Άσματα δημοτικά της Ελλάδος | Άσματα και πονημάτια διαφόρων | Άσματα πολεμιστήρια | Άσμα του Ζήση | Αστραμψόχου Ονειροκριτικόν. | Αστυκόν Δίκαιον | Αστυνομικόν εγχειρίδιον. | Ατάλη. Ρενέ | Άτλας | Άτλας νεώτερος, περιέχων γενικώς τε και μερικώς όλας τας βασιλείας του παλαιού και νέου κόσμου εις είκοσιτέσσαρας γεωγραφικούς πίνακας, | Ατλας του Αρχαίου Κόσμου συνιστάμενος εκ σειράς 14 γεωγραφικών πινάκων | Ατμοσφαιρολογία | Αττικά | Αττίλλας, | Αύξησις ορίων. Έλληνες! 'Ομόνοια και αγάπη μεταξύ ημών. | Αύξων Αριθμός Όνομα και επώνυμον Αριστειοφόρος ή φορολογούμενος. Έγγειος φόρος. Ολικόν ποσόν. Ηλικία επάγγελμα, έγγαμος ή άγαμος. Εποχή αποκαταστάσεως. Πότε καί που ώρκίσθη. Παρατηρήσεις. | Αυτή η σύντομος προσευχή ευρέθη εις τον Άγιον Τάφον. | Αυτοκρατορία Γαλλική. Ημής Κριτής Πολητικός της Αβλής Ν. Ι. | Αυτοσχέδιος διατριβή | Αυτοσχέδιος διατριβή | Αυτοσχέδιος Διατριβή | Αυτοσχέδιος επιτάφιος λόγος | αυτοσχέδιος λόγος πανηγυρικός των υπέρ πατρίδος πεσόντων κατά τον Ελληνικόν αγώνα | Αφροδίτη | Βαλαβαράτα ή σύντομη της Μαχαβαράτας ποιηθείσα υπό του Αμάρα ή Αμαρασάνδρα... | Βαλιστική Στοιχειώδη Μαθήματα | Βαρβαρολέτειρα ποίημα | Βάσιγκτων | Βάσιγκτων | Βασίλειον της Ελλάδος. Η Ιερά Συνοδός του Βασιλείου. | Β. Διατάγματα περί του σχεδίου της Ερμουπόλεως. | Β. Διατάγματα περί του Σχεδίου της Ερμουπόλεως. | Βεκκαρίου περί αδικημάτων και ποινών, | Βελγικόν Σύνταγμα μετά εισαγωγής και εξηγητικών επισημειώσεων εξηγμένων από τον βελγικόν συνταγματικόν κώδηκα. | Βελισσάριος | Βέρτερος | Βιβλίον Ιστορικόν | Βιβλίον Ιστορικόν | Βιβλίον καλούμενον Χρηστοήθεια των Χριστιανών, | Βιβλίον ονομαζόμενον Ιερόν Εγκόλπιον | Βιβλίον ονομαζόμενον νέος Θησαυρός | Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος Θησαυρός | Βιβλίον της νεολαίας περι φυσική θεολογία | Βιβλίον του λαού | Βιβλίον των παίδων περί Μετανοίας, | Βιβλίον ψυχωφελέστατον καλούμενον Αόρατος Πόλεμος | Βιβλίον ωραιότατον καλουμενον Αμαρτωλών Σωτηρία | Βιβλίον ωραιότατον καλούμενον Αμαρτωλών Σωτηρία | Βίβλος καλούμενη Καλοκαιρινή | Βιογραφία | Βιογραφία εκ της Παλαιάς Διαθήκης. | Βιογραφία της Αυτού Έξοχότητος του Καρόλου Βαρώνου Δέ Βρούκ, | βίοι παράλληλοι | Βίοι των δώδεκα στρατηγών και διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου Εν οις προσετέθη και ο Βίος του Μεγάλου Πυρρού του Αιακού. | Βίος | Βίος Αδαμαντίου Κοραή | βίος και μύθοι. | Βίος και Μύθοι | Βίος και πολιτεία του εν μακαρία τη λήξει γενομένου αειμνήστου πατριάρχου των Ιεροσολύμων Ανθίμου | Βίος και Πολιτεία του Ιερομάρτυρος Γρηγορίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως | βίος Καίσαρος | Βίος Ξενοφώντος του Αθηναίου | Βίος πράξεις και κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. | Βίος Σόλωνος προς χρήσιν των ελληνικών παίδων | Βίος του Βενιαμίν Φραγκλίνου και η επιστήμη του καλού Ριχάρδου διά τους παίδας των Ελλήνων | Βίος του Μπερτολδίνου | Βοήθεια επι κινδύνου ζωής και αιφνίδιων δυστυχημάτων μέχρι της ελεύσεως του ιατρού | Βουλευτικοί σκιαγραφίαι. | Βραχεία απάντησις προς τον Α[θανάσιον] Δώρον | Βραχεία απάντησις προς τον Συντάκτην του Φίλου του Λαού και του Ραδαμάνθυος. | Βρούτος, τραγωδία | Γαδάρου λύκου και αλουπούς διήγησις | Γαδάρου, λύκου και αλουπούς διήγησις χαρίτης, | Γαλλική γραμματική | Γαλλική Γραμματική | Γαλλική Γραμματική, | Γαλλική Χρηστομάθεια | Γαλλικός Κώδηξ προς την Ρωμαϊκήν Νομοθεσίαν | Γενικαί αρχαί της δημοσίας και βιομηχανικής Οικονομίας Ενείδει συνδιαλέξεως μεταξύ Πατρός και υιού | Γενική έκθεσις | Γενική Εκθεσις Επι του Γενικού Προϋπσλογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους | Γενική 'Επιτροπή της Δημοσίας Παιδείας. | Γενική Επιτροπή της Δημοσίας Παιδείας. | Γενική Κλιματολογία | Γενική Στατιστική της νήσου Θήρας | Γενική Συνέλευσις των μετόχων της 17 Ιανουαρίου 1844. | Γενική χάρτα της Μολδαβίας, | Γενικοί ζωολογικοί πίνακες η πρόδρομος της Ελληνικής ζωολογίας | Γενικοί λογαριασμοί της Οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους Από 21 Ιανουαρίου 1833, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1843 | Γενικός κατάλογος των διαφόρων φυσικών προϊόντων των εν τω Μουσείω της εν 'Αθήναις Εταιρίας της Φυσικής Ιστορί[α]ς, | Γενοβέφα ή η Αρετή θριαμβεύουσα. | Γενοβέφα ή η αρετή θριαμβεύουσα αρχαία ιστορία | Γερμανός ο Παλαιών Πατρών | Γεωγραφία εκτεθείσα | Γεωγραφία μαθηματική και φυσική | Γεωγραφία μαθηματική και φυσική | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα. | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα περιόδου Α'. | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων | Γεωγραφία στοιχειώδης μαθηματική, φυσική, και πολιτική αρχαία και νεωτέρα, | Γεωγραφία στοιχειώδης μαθηματική, φυσική, και πολιτική αρχαία και νεωτέρα Περιόδου Β'. | Γεωγραφία συνοπτική | Γεωγραφία της αρχαίας Ελλάδος. | Γεωγραφία της Ελλάδος | Γεωγραφία της Ελλάδος, | Γεωγραφία των παίδων. | Γεωγραφικά τε και νομικά την Κεφαλλινίαν αφορώντα, Αποσπασθέντα τα μεν εκ των Εθνικών, τα δε εκ των Ανθρωπίνων Ευλύρου Κεφαλλήνος του Πυλάρεως | Γεωμετρίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωμετρίας Στοιχειώδη μαθήματα | Γεωμετρίας Στοιχειώδη μαθήματα | Γεωπονικά Κηπουρική αμπελουργία και καλλιέργεια της ελαιάς | Γεωπονικόν | Γεωπονικόν περιέχον Ερμηνείας τινάς ωφελιμωτάτας της τε Γεωργίας και Ιατρικής | Γεώργιος Αθανασίου τοις εξ΄Αρείου Πάγου δικασταίς ευ πράττειν | Γεώργιος Δανδίνος ή ο συγχυσμένος σύζυγος | Γεώργιος Καραϊσκάκης. | Γεώργιος Παπαδάκης | Γεωργίου Λεβέντη Λόγος επιτάφιος, | Γιτά ή θεσπέσιον μέλος μεταφρασθείσα εκ του βραχμανικού | Γνώμαι και Σκέψεις Ηθικαί | Γνώμαι και στοχασμοί | Γνώμη των Αρχιερέων Των συνιστώντων την Ιεράν Σύνοδον και των παρεπιδημούντων εν Αθήναις εις το περί θρησκείας Κεφάλαιον του σχεδίου του Συντάγματος | Γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων εκ της Ελληνικής γλώσσης | Γνωμολογικόν | Γνωμολογικόν | Γνώμων ή Πίναξ δεικνύων την ωραν της ανατολής και δύσεως του ηλίου | Γνωστική Η των του άνθρωπου γνώσεων Σύντομος Έκθεσις | Γουλλιέλμος Τέλλος ή Η Ελβετία Ελευθέρα. | Γραμματικαί γυμνασίαι προς χρήσιν της Σχολής Α. Σ. και Ίω. Υιόρκ. | Γραμματική | Γραμματική | Γραμματική. | Γραμματική. | Γραμματική δια σχολεία | Γραμματική δια σχολεία | Γραμματική δια σχολεία | Γραμματική δια τους αλληλοδιδασκομένους παίδας | Γραμματική λατινική ακριβέστατη εις χρήσιν των Ελλήνων | Γραμματικής | Γραμματική της Αγγλικής γλώσσης | Γραμματική της Αγγλικής γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. | Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης παράλληλος με την σημερινήν | Γραμματική της αρχαίας και της σημερινής ελληνικής γλώσσης, | Γραμματική της αρχαίας και της Σημερινής Ελληνικής Γλώσσης. | Γραμματική της αρχαίας και της Σημερινής Ελληνικής Γλώσσης. | Γραμματική της Αρχαίας και της σημερινής ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Αρχαίας και της σημερινής Ελληνικής Γλώσσης. | Γραμματική της γαλλικής γλώσσης | Γραμματική της γαλλικής γλώσσης | Γραμματική της Γαλλικής γλώσσης | Γραμματική της γαλλικής γλώσσης, εις χρήσιν της Ελληνικής Νεολαίας | Γραμματική της Γαλλικής Γλώσσης κατά παραλληλισμόν προς την Ελληνικήν | Γραμματική της γερμανικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης. | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης συνταχθείσα κατ' έρωταπόκρισιν | Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης | Γραμματική της λατινικής γλώσσης. | Γραμματική της Λατινικής γλώσσης. | Γραμματική της νέας και αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης | Γραμματική της σημερινής Ελληνικής γλώσσης εις χρήσιν των μαθητών του Ελληνεμπορικού σχολείου | Γραμματική της σλαβωνικής γλώσσης | Γραομυομαχία. Επύλλιον ηρωϊκοκωμικόν | Γραφικαί Διηγήσεις. | Γραφικαί διηγήσεις. Μέρος Β'. | Γυμνασις της προς τον Ιησούν Χριστόν Αγάπης, εκ των του Αγίου Παύλου λόγων ληφθείσα | Γύμνασμα σχολαστικόν εν τη καθ' Έλληνας φωνή | Γυμνάσματα ποιητικά και ρητορικά, | Γυμναστική της Γαλλικής Γλώσσης | Γυμναστική της Γαλλικής Γλώσσης. | Γυναικονομία ήτοι κόρης και γυναικός βιωτική | Δεήσεις προς χρήσιν παντός βαθμού και τάξεως ανθρώπων | Δείγματα Καλλιγραφίας. | Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας | Δεύτερος λόγος πανηγυρικός του Ελληνικού αγώνος προφερθείς κατά την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου ημέραν επέτειου | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. Γραμματεία της Βουλής, | Δηλοποίησις! Ό Ύπαρχος της Ζακύνθου. Επιχώριος κανονισμός δι' ου διευθετίζονται γενικώς τα πρακτέα του Πρώτου των Αργυροχρυσοχόων ως προς τας με αυτούς σχέσεις του. | Δηλοποίησις του εκλαμπροτάτου Ύπαρχου και Προέδρου του επιχωρίου Συμβουλίου Κέρκυρας. | Δηλοποίησις του έκλαμπροτατου Ύπαρχου και Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου Κέρκυρας. | Δηλοποίησις του Εκλαμπροτάτου Υπαρχου και Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου της Κέρκυρας, | Δηλοποίησις του εκλαμπροτάτου Ύπαρχου και Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου της Κερκύρας. | Δηλοποίησις του εκλαμπροτάτου Ύπαρχου και Προέδρου του επιχωρίου Συμβουλίου της Κέρκυρας | Δηλοποίησις του εκλαμπροτάτου Ύπαρχου, Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου της Κερκύρας. Επιχώριος Κανονισμός περί της εν τη Πόλει Καθαριότητος. | Δηλοποίησις του Υπαρχου, Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου της Κέρκυρας. | Δημοσιεύω την παρούσαν επιστολήν σταλείσαν μοι παρά του Κ[υρίουΑνδρέα] Λασκαράτου διά να ίδωσιν οι ημέτεροι Έλλαδίται ότι αύθαιρεσίαι των υπαλλήλων παντού γίνονται-------- | Δημοτικά άσματα. Ο άγνωστος αυτόχειρ και τα πάθη | Δημοτική Άθολογία. | Δημοτική διοίκησις εν Ελλάδι | Δημοτικός Κανονισμός περί διοργανώσεως του Ορφανοτροφείου και του δημοτικού Νοσοκομείου, της νήσου Ζακύνθου | Δημοτικός Κανονισμός τροπολογών τον από 8 Μαρτίου 1843. Δημοτικόν Κανονισμόν περί ποιμνιοβοσκής. | Δημοτικός Κανονισμός τροπολογών τον από 8 Μαρτίου 1843 δημοτικόν Κανονισμόν περί ποιμνιοβοσκής. | Διαθήκη | Διαθήκη | Διαθήκη | Διαθήκη | Διαθήκη | Διαθήκη | Διαθήκη | Διαιτητικά παραγγέλματα εις προφύλαξιν από της χολέρας. | Διάκος. | Διάλεξις | Διάλεξις περί της αρχαίας σοφής ελληνικής φωνής | Διάλεξις περί της αρχαίας σοφής Ελληνικής φωνής | Διάλεξις περί της εν Κέρκυρα Μενεκρατείου επιγραφής | Διάλογοι | Διάλογοι Οικειακοί | Διάλογος. | Διάλογος δύω φίλων | Διάλογος εν Ηλυσίοις περί αυτοχθόνων και ετεροχθόνων | Διάλογος μεταξύ Ιωάννου και Δημητρίου | Διάλογος.Ο αβοκάτος, ο Μπάρμπα Ανάστασης καί ο Μάστρο Τζιόρτζης. | Διάλογος περί του ότι είναι θεόπνευστος ή Γραφή. | Διάλογος του κ. Ίακώβου Ρίζου του Νερουλού μετά του καφετζή του Μανόλη | Διαμαρτύρησις | Διαμαρτύρησις | Διαμαρτύρησις | Διαμαρτύρησις | Διαμαρτύρησις. | Διαμαρτύρησις. | Διαμετρική ήτοι πρακτικαί γνώσεις της Αριθμητικής, Γεωμετρίας κ.τ.λ.εφαρμοσθείσαι διά των Βασιλικών και των επικρατούντων μέτρων και σταθμών εις την βιομηχανίαν και τας τέχνας. | Διασαφήσεις τινές εις τας παρατηρήσεις επι της εκλογής των ενόρκων | Διασάφησις της εν Ελπίδι διατριβής | Διασωθείς εντός της Κιβωτού της Ορθοδοξίας | Διάταγμα Βασιλικόν της 31 Μαΐου 1838, περιέχον γενικόν κανονισμόν του Δημοσίου Λογιστικού. | Διάταγμα εκδοθέν παρά του Εγχωρίου Συμβουλίου της νήσου Αγίας Μαύρας | Διάταγμα Οργανικόν και Πειθαρχικον του Ιονίου Ιεροσπουδαστηρίου και της Θεολογικής Σχολής, | Διάταγμα περί εκκλησιαστικής τελετής | Διάταγμα περί εκλογής των δημοτικών Αρχών. | Διάταγμα Περί εξετάσεως των φοιτητών του Πανεπιστημίου, | Διάταγμα Περί του κανονισμού της Εθνικής Ελληνικής Τραπέζης. | Διάταγμα Περί του Κανονισμού της Εμπορικής Ναυτιλίας των Ελλήνων. | Διάταγμα του Ιονίου Γυμνασίου. | Διατάξεις περί των φαρμακείων του Βασιλείου της Ελλάδος. | Διάταξις τελωνιακή, ενεργούμενη εις τα Τελωνεία της Ελλάδος, | Διάταξις του καιρού και του τρόπου της αναχωρήσεως των εφίππων και πεζών ταχυδρόμων | Διατί; Διότι.. Η Φυσική Δημώδης. | Διατί η Ζάκυνθος κατεστάθη ενδεέστατη | Διατίμησις των φαρμάκων του Βασιλείου της Ελλάδος. Έν Αθήναις | Διατριβαί περί της Αγγλικής Εκκλησίας και περί των σχέσεων αυτής προς την ορθοδοξίαν | Διατριβαί περί της Αγγλικής Εκκλησίας και περί των σχέσεων αυτής προς την ορθοδοξίαν | Διατριβαι περί της Ανατολικής ήτοι Ορθοδόξου Εκκλησίας. | Διατριβαί περί της ανατολικής ήτοι ορθοδόξου Εκκλησίας | Διατριβή | Διατριβή αυτοσχέδιος περί της αρχής και της εξουσίας των Πατριαρχών και περί της σχέσεως της εκκλησιαστικής αρχής προς την πολιτικήν εξουσίαν | Διατριβή αυτοσχέδιος περί του διαβόητου δόγματος των σκεπτικών φιλοσόφων και των σοφιστών, Νόμω καλόν, νόμο κακόν. | Διατριβή Ζ'. | Διατριβή περί γάμου περί διαζυγίου και περί ληξιαρχικών βιβλίων | Διατριβή περί εμπορίας και περί εμπορικών νόμων, | Διατριβή περί ευθανασίας. | Διατριβή περί Ευθανασίας. | Διατριβή περί της ξυλοπυρίτιδος (Πυριτοβαμβάκου) | Διατριβή περί της χρήσεως τής Θεϊκής κινίνης προς τους διαλείποντας πυρετούς | Διάφορα Διηγήματα | Διάφορα έγγραφα και επιστολαί εκ της συλλογής του υποστράτηγου Γενναίου Κολοκοτρώνη, αφορώντα τας κατά το 1832 | Διάφορα έγγραφα και προκηρύξεις του στρατιωτικού της πρωτευούσης | Διάφορα ποιήματα | Διαφώτισις των εκκλησιαστικών νόμων, | Διδασκαλία επι Διδασκαλίαν. | Διδασκαλία Παιδική προς συλλαβισμόν και ανάγνωσιν της έν Ρωσσιάβα Νεολαίας | Διδασκαλία της Ελληνικής ιστορίας | Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας | Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας | Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας, | Διδασκαλία της Κατά Νούν Αριθμητικής | Διδασκαλία Χριστιανική ήτοι Ιερά Κατήχησις των ορθών δογμάτων, και Μυστηρίων της αγίας καθολικής, και αποστολικής Ανατολικής Εκκλησίας | Διδαχαί είς την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν και εις άλλας κυριακάς του ενιαυτού και επισήμους εορτάς | Διδαχή περί της φύσεως και επιρροής της πίστεως. | διηγήματα, | Διηγήματα | Διηγήματα Τερψίνοα | Διηγήματα τίνα δεινά και ανδραγαθήματα, ως τραγωδία της Κρήτης, Χίου και Σάμου, είς πράξιν μίαν | Διηγήσεις κατά πολλά ωφέλημοι του οσίου και Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου | Διηγήσεις κατά πολλά ωφέλιμοι του οσίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου | Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής απο τα 1770 έως τα 1836. | Δικαιολογία του καπιτάν Νικολάου Κεφάλα Ζακυνθίου προς το κοινόν και γενναίους συνδρομητάς του επι της κολοβώσεως και άργητας του παρόντος πονήματος, | Δίκη Ιωνά Κίνγ ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αίτησις αναιρέσεως. | Διοργανισμός της ιατρικής υπηρεσίας κατά την πόλιν των Αθηνών και τά περίχωρα αυτής εν καιρώ επιδημίας χολέρας | Διοργανισμος της Λέσχης ο Ζακύνθιος. | Διοργανισμός της Λέσχης ό Ζάκυνθος. | Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, | Διοργανισμός των εν Κωνσταντινουπόλει και εν άπάσαις ταίς τω Οικουμενικώ θρόνω υποκειμέναις επαρχίαις συνεστημένων | Διός Διήγησις εν τω Ολύμπω. | Διπλογραφία | Διπλούν παράλληλον | Δοκίμιον αγροικής και οικιακής οικονομίας | Δοκίμιον εγχειριδίου Ηθικής Θεολογίας | Δοκίμιον ιστορικόν περί της Γαλλικής φιλολογίας | Δοκίμιον παραθέσεως της προ και μετά το Χάτ - Σερίφιον καταστάσεως της Μυτιλήνης και η μαρτυρία των Μυτιληναίων | Δοκίμιον περί ανακρίσεως, | Δοκίμιον περί αρχής και φύσεως της ναυτιλίας και των εξ αυτής ωφελειών. | Δοκίμιον περί Κράσεων η Πως έκαστος δύναται να γνωρίση αν ήναι Αιματώδους Κράσεως, Νευρικής, Χολικής, Μελαγχολικής, και Λυμφικής. | Δοκίμιον περί πατριωτισμού, | Δοκίμιον περί της εν Άργει Νικοκρεοντείου επιγραφής, Ενω και περί της εν Κέρκυρα ανακαλυφθείσης Μενεκρατείου | Δοκίμιον περί της του ανθρώπου φυσιολογίας ή περί των φαινομένων της ζωής δι' ων αυτή τέως ανθίσταται εις τον θάνατον. | Δοκίμιον περί του τονικού δια την τραγωδίαν Ιαμβικού στίχου. | Δοκίμιον των εν Αθήναις κατασκευαζόμενων ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων εν τω χυτηρίω Κωνσταντίνου Μηλιάδου | Δοκίμιον φιλοσοφικής ιστορίας προς χρήσιν των φιλομαθών νέων Ελλήνων. | Δοκίμων περί Σπουδής της Ιστορίας | Δοξαστάριον | Δοξαστάριον | Δοξαστάριον | Δουραίσου Μαυρομουσουοκοδράδα | Δουργά, | Δράμα οι δύο λοχίαι | Δυτικόν Ημισφαίριον Ανατολικόν Ημισφαίριον | Έγγραφα αναφερόμενα εις τας εσχάτως προταθείσας εις την Ιόνιον Βουλήν συνταγματικός μεταρρυθμίσεις | Εγγραφα αφορώντα την διαγωγήν των δυο εκλεχθέντων αντιπροσώπων Ριζοσπαστών Ζακύνθου Ναθαναήλ Δομενεγίνου και Γουλιέλμου Μινότου. Docu-ments relatifs a. la conduite des deux elus representants radicaux de Zante, NoelDomeneghini et Guilliaume Minnotto. | Έγγραφον | Εγκόλπιον περί χολέρας ή χολορροίας | Εγκόλπιον των ιατρών, ήτοι ιατρική πρακτική. | Εγκόλπιον των Ιατρών Ήτοι Ιατρική Πρακτική | Έγκρισις εις τον επ' εκκλησιών αρχιερατικόν λόγον Κατά των Διαμαρτυρουμένων Ρ. Πελεκάση Ι. Υιόρκ Όδ. Κ. Φιαγκή, και οπαδών αυτών. | Εγκύκλια Ελληνικά Μαθήματα | Εγκύκλιοι διαταγαί, οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εγκύκλιοι διαταγαί, οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εγκύκλιοι διαταγαί,Οδηγίαι και Διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εγκύκλιοι Διαταγαί, Οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εγκύκλιοι Διαταγαί,Οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εγκύκλιοι Διαταγαί, Οδηγίαι και Διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εγκύκλιοι Διαταγαί,Οδηγίαι και Διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εγκύκλιος. Αριθ. 108. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Εγκύκλιος Εκκλησιαστική και συνοδική επιστολή | Εγκύκλιος Επιστολή. | Εγκύκλιος επιστολή της μιας αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας Προς τους απανταχού Ορθοδόξους | Εγκύκλιος Πατριαρχική και συνοδική επιστολή | Εγκύκλιος της μιας αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας επιστολή προς τους απανταχού Ορθοδόξους. | Εγκύκλιος της μιας αγίας καθολικής καί αποστολικής Εκκλησίας επιστολή προς τους απανταχού Ορθοδόξους. | Εγκυκλοπαίδεια | Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων, | Εγκυκλοπαίδεια της χωρικής Βιομηχανίας. Η σηροτροφία | Εγκυκλοπαίδεια των κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια τών κορασιών | Εγκώμιον | Εγκώμιον | Εγκώμιον εις την Θεσσαλίαν | Εγκώμιον Ζωσιμάδων. | Εγχειρίδιον ανθρωπολογίας | Εγχειρίδιον ανθρωπολογίας | Εγχειρίδιον Ανθρωπολογίας | Εγχειρίδιον Αριθμητικής | Εγχειρίδιον Ασφυξίας των εις ύδωρ πνιγομένων | Εγχειρίδιον αφορών την πολιτικήν δικονομίαν και τον οργανισμόν των δικαστηρίων της Ελλάδος | Εγχειρίδιον γεωγραφίας | Εγχειρίδιον Γεωγραφικόν, | Εγχειρίδιον διαλόγων Ιταλοελληνικών | Εγχειρίδιον Εβραϊκής αρχαιολογίας | Εγχειρίδιον εις χρήσιν των νηπιακών σχολείων | Εγχειρίδιον ελληνικής γραμματικής δια τους πρωτόπειρους. | Εγχειρίδιον Ελληνικής γραμματικής δια τους πρωτόπειρους. | Εγχειρίδιον Ελληνικής γραμματικής δια τους πρωτόπειρους. | Εγχειρίδιον Ελληνικής Γραμματικής δια τους πρωτόπειρους. | Εγχειρίδιον επιστολών | Εγχειρίδιον ηθικής | Εγχειρίδιον η οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου νέος, | Εγχειρίδιον ή οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου νέος, | Εγχειρίδιον Ιστορίας και περιγραφής του ναού της Αναστάσεως, | Εγχειρίδιον καταστιχογραφίας | Εγχειρίδιον μαιευτικής | Εγχειρίδιον Ορυκτολογίας | Εγχειρίδιον περί καθηκόντων των επι της στρατολογίας Στρατιωτικών Επιτροπών με επισυνημμένην συλλογήν των περί απογραφής νόμων και διαταγών της τε επι των Εσωτερικών και επι των Στρατιωτικών Γραμματείας. | Εγχειρίδιον περί μελισσοτροφίας | Έγχειρίδιον περί μελισσοτροφίας. | Εγχειρίδιον περί συναλλαγματικών και διατακτικών γραμματίων, η ανάπτυξις των περί αυτα αρχών, νόμων και κανόνων. | Εγχειρίδιον περί της των φαρμακευτικών υλών εξετάσεως. | Εγχειρίδιον περί του βουλευτικού δικαίου | Έγχειρίδιον περί του Ιερού Μυστηρίου του γάμου, των συγγενειών των βαθμών αυτών και των κεκωλυμένων και ακώλυτων συγγενειών. | Εγχειρίδιον περί φυτείας των μωρεών και διατροφής των μεταξοσκωλήκων κατα την Ιταλικήν μέθοδον | Εγχειρίδιον πρακτικής παθολογίας | Εγχειρίδιον προς χρήσιν εκείνων οίτινες έπιθυμούσι να αναθρέψωσι τα μεταξοσκούληκα, | Εγχειρίδιον Συνταγολογίας, ήτοι διδασκαλία της συνθέσεως των ιατρικών συνταγών | Εγχειρίδιον της αρχαιολογίας των τεχνών | Εγχειρίδιον της Βοτανικής. | Εγχειρίδιον της Γενικής. | Εγχειρίδιον της γενικής ιστορίας | Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας, | Εγχειρίδιον της ιατρικό - φαρμακευτικής ζωολογίας. | Έγχειρίδιον της κατά Χριστόν ηθικής χάριν της σπουδαζούσης νεολαίας, | Εγχειρίδιον της μητρός | Εγχειρίδιον της μητρός, ήτοι έπιστολαί προς αδελφήν περί ανατροφής τέκνων. | Εγχειρίδιον της παλαιάς ελληνικής ιστορίας. | Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας | Εγχειρίδιον της στοιχειώδους γραμμικής ιχνογραφίας | Εγχειρίδιον της του ιερού άμβωνος ρητορικής | Εγχειρίδιον της φαρμακολογίας. | Έγχειρίδιον των εμπορικών επιμελητηρίων | Εγχειρίδιον των εξόδων της ποινικής δικαιοσύνης, | Εγχειρίδιον των Πολεμικών Συμβουλίων. | Εγχειρίδιον Φαρμακολογίας | Εγχειρίδιον Φιλοσοφίας Προς χρήσιν των Γυμνασίων. | Εγχειρίδιον Φυσικής | Εγχειρίδιον φυσιολογίας | Εγχειρίδιον Χειρουργικής | Εγχειρίδιον Χειρουργικής | Εγχειρίδιον χημείας φαρμακευτικής, ήτοι χημεία έφηρμοσμένη επι της φαρμακοποιίας | Εγχειρίδιον χριστιανικόν | Εγχειρίδιον χριστιανικόν | Εδουάρδου Γίββωνος | Εθελβίνα, | Εθνεγερτικόν Άσμα. | Εθνική Ελληνική Τράπεζα. Banque Nationale de la Grece | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του 1851. | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Απολογισμός του έτους 1854 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Γενική Συνέλευσις των μετόχων αυτής της 22 Ίαννουαρίου 1843. | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός Ισολογισμός | Έθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Γενικός Ισολογισμός | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 1850 | Είδησις θεατρική. | Ειδικής παθολογίας | Ειδοποίησις | Ειδοποίησις | Ειδοποίησις. | Ειδοποίησις. | Ειδοποίησις. | Είδοποίησις | Ειδοποίησις περί εκδόσεως άτλαντος της αρχαίας γεωγραφίας, | Ειδύλλιον ο Τάφος | Είναι ολίγαι ήμέραι όπου συνέβη μία μικρά σύγχησις εις την Λέσχην Αδελφότητος | Ειρμολόγιον | Εισαγωγή διαλεκτική | Εισαγωγή εις την Ελληνικήν σύνταξιν | Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της μουσικής τέχνης του λεσβίου συστήματος, | Είσαγωγικόν μάθημα ή λόγος προς τους μαθητάς του εν Αθήναις Β. Πολυτεχνείου, κατά την έναρξιν του μαθήματος της Ελληνικής Καλλιτεχνιολογίας, | Είς δόξαν Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος, του ενός Θεού. | Εισηγήσεις του Ιουστινιανού | Εισήγησις. | Εις μνήμην Έμιλίας Υίόρκ τελευτησάσης εις Βοστόνην της Αμερικής Απο τοκετόν την 9. Ιαν. 1851. ε. ν. | Εις οιωνός άριστος αμύνασθαι περί πάτρης. | Είς τα γενέθλια του αυτοκράτορος και βασιλέως ημών Φραγκίσκου Ιωσήφ του Α', | Εις τα όσα δια του Τύπου περί της εκλογής των ενόρκων | Εις την αποβίωσιν του προσηνούς και φιλογενούς Δημητρίου ΙωάννουΤακιατζή | Εις την Ελλάδα και τον Βασιλέα. | Εις την Ελληνικήν Σημαίαν Ύμνος | Είς την Επτάννησον. | Εις τον επιτετραμμένον και επιτρίβοντα αίσχος και ατιμίαν εις τας Ελληνικάς υποθέσεις Τζελεμπή Χότζα Μαρούλη. | Εις τον θάνατον της Αγγελικής [Μακρή]. | Εκθέσεις | Έκθεσις | Έκθεσις αποστολικής Εκκλησίας | Έκθεσις Γενική μετά των ειδικών εκάστου Υπουργείου περί του προϋπολογισμού του 1847. | Έκθεσις Επι του προϋπολογισμού του επι των Ναυτικών Υπουργείου | Έκθεσις επί του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων | Έκθεσις έπι του προϋπολογισμού των εσόδων της χρήσεως του 1855. | Έκθεσις Επι τοΰυ προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους | Έκθεσις περί της βουλευτικής εκλογής Τριφυλίας. | Εκθεσις Περί της δαμαλίδος | Εκθεσις περί της καταστάσεως της εν Σταυροδρόμιω Ελληνικής Σχολής της Παναγίας, | Έκθεσις περί της πρώτης συστάσεως του εν Τίρυνθι Γεωργικού Σχολείου, | Εκθεσις περί του 'Ελληνικού παιδαγωγείου Ερμουπόλεως | Έκθεσις περί του Ελληνικού Παιδαγωγείου Ερμουπόλεως | Έκθεσις περί του εν Αθήναις ανεγερθησομένου καταστήματος της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας. | Εκθεσίς Περί του νέου κανονισμού της Εθνικής της Ελλάδος Τραπέζης | Έκθεσις Περί του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1847. | Έκθεσις προς την Βουλήν περί διοικήσεως των δημοσίων εσόδων και εξόδων και περί δημοσίου λογιστικού του Κράτους | Έκθεσις της Βουλευτικής Επιτροπής Επί του υποβληθέντος εν τη Βουλή Απολογισμού του Κράτους Του 1844 έτους | Έκθεσις της επί του προϋπολογισμού επιτροπής, | Έκθεσις της επιτροπής της Βουλής | Εκθεσις της επι των Προϋπολογισμών των χρήσεων 1850 και 1851 Νομοθετικής επιτροπής | Έκθεσις της έπι των σιτηρών Επιτροπής Ζακύνθου | Εκθεσις της Περί του Χωρίου Δυμηνίου υποθέσεως και περί αυτής αποδείξεις των κληρονόμων του Νικολάου καί Σωτηρίου Περρούκα. | Έκθεσις του Άρχιμ. κ. Μ.Αποστολίδου. Κύριοι! | Έκθεσις του εν Κεφαλληνία τραγικού Συμβάντος των 11 Μαρτίου1852 ε. ελλ. | Έκθεσις του ποιητικού διαγωνισμού του 1854. | Έκθεσις του Υπουργού των Στρατιωτικών περί διαλύσεως της οροφυλακής. | Έκθεσις των γεγονότων όσα συνέβησαν πριν και μετά την παραχώρησιν της Πάργας | Έκθεσις των κατά το ιερόν μνημόσυνον των αειμνήστων Ζωσιμάδων, Συν η και ο επιτάφιος λόγος ό παρά του Αιδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου | Εκκλησιαστική Ιστορία | Εκλαμπρότατε Κύριε, | Εκλαμπρότατε Πρόεδρε, | εκλεκτοί λόγοι | Εκλεκτοί λόγοι διασήμων εκκλησιαστικών ρητόρων. | Εκλογαί | Εκλογαί εκ διαφόρων θεολόγων. Η Περί Πίστεως Απολογητική Ομολογία. | Εκλογάριον Γραικικόν | Εκλογάριον Γραικικόν εις χρήσιν των πρωτόπειρων της απλής διαλέκτου | Εκλογάριον ήτοι συλλογή των εν εκάστη εορτή δι' όλου του έτους, | Εκλογή εκ των Ξενοφώντος Απομνημονευμάτων, | Εκλόγιον, | Έκτακτον παράρτημα | Έκτακτον Παράρτημα | Εκτακτον παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρόμου. | Έκτακτον παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρόμου | Εκτακτον παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρόμου. Αποφάσεις του Αρείου Πάγου. | Έκτακτον παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρόμου δια τας πολιτικαςαποφάσεις του Αρείου Πάγου | Έκτασις ποιητική περί της πολυτίμου ηλιακής Γαλλίας. | Εκ του Ψαλτηρίου του Δαβίδ. | Εκ των βίων του Κ. Νέπωτος Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, Αριστείδης, Κίμων, Φωκίων, και Τιμολέων | Εκ των βίων του Κ. Νέπωτος Ο Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, Αριστείδης και Κίμων | Έλασσον Γυμνάσιον. | Ελεγεία επιτύμβια και επικήδειος λόγος εκφωνηθείς επι της μακαρίτιδος Σεβαστής Σχινά | Ελεγεία και ωδαί | Έλεγείον. | Ελεγείον εις τους Ευεργέτας της Ελλάδος Ζωσιμάδας | Ελεγος εις τόν αοίδιμον πρίγκιπα Τηλέμαχον Χαντζερή, | Έλεγχος της κακοδοξίας του ψευδαποστόλου Ιωνά Κίνγ | Ελευθέρα και αμερόληπτος εξέτασις | Ελευθερία ή θάνατος. Εν τούτω νίκα. Ό πατήρ. | Ελέω θεού Ημείς Αλέξανδρος ο Α'.Ιμπεράτωρ και αυτοκράτωρ πάσης Ρωσσίας και τα έξης, και τα έξης, Δηλοποιούμεν τοις πιστοίς Ημών Υπηκόοις | Έλληνες! Αποθνήσκων ο πατήρ μου | Ελληνικά. | Ελληνικά Αρχαιολογήματα | Ελληνική αρχαιολογία δια σχολεία | Ελληνική Αρχαιολογία δια σχολεία | Ελληνική Γραμματεία ή Γραμματολογία | Ελληνική Γραμματεία ή Γραμματολογία | Ελληνική γραμματική | Ελληνική Γραμματική | Ελληνική εγκυκλοπαίδεια εκ των δοκιμωτέρων πεζογράφων και ποιητών | Ελληνική ιστορία | Ελληνική νομολογία | Ελληνική Πολιτεία Αριθ. 1325. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Ελληνική Πολιτεία Αριθ. 1.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. Προς την Αντικυβερνητικήν Επιτροπήν. | Ελληνική Πολιτεία. Αριθ. 2. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς την Βουλήν. | Ελληνική Πολιτεία Διάταγ. Αριθ. 16. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Διατάττει. | Ελληνική Πολιτεία Έγκύκλ. 'Αριθ. 8. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς τους Δημογέροντας των επαρχιών της Επικρατείας. | Ελληνική Πολιτεία Έγκυκλ. 'Αριθ. 9. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς απαντάς τους Πολεμικούς. | Ελληνική πολιτική, | Ελληνικής αρχαιολογίας εγχειρίδιον. | Ελληνικής γραμματικής | Ελληνικής Γραμματικής στοιχεία | Ελληνική χρηστομάθεια | Ελληνική χρηστομάθεια | Ελληνική χρηστομάθεια | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνική Χρηστομάθεια η συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων έλλην. πεζογράφων και ποιητών | Ελληνική Χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων έλλην. πεζογράφων και ποιητών | Ελληνική Χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων έλλην. πεζογράφων και ποιητών | Ελληνική χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών. | Ελληνική Χρηστομάθεια η συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών. | Ελληνική Χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών | Ελληνική Χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των Δοκιμωτέρων Ελλήνων Πεζογράφων και ποιητών. | Ελληνικόν έκπαιδευτήριον Στοιχειώδης σειρά γεωγραφικών μαθημάτων εις τρεις περιόδους Προς χρήσιν των τάξεων του Προπαιδευτηρίου | Ελληνικόν Θέατρον. Πρόγραμμα Ελληνικής παραστάσεως δια την εσπέραν ταύτην. | Ελληνικός Νέος Παρνασσός ή απάνθισμα των εκλεκτότερων ποιήσεων της αναγεννηθείσης Ελλάδος, | ελληνικών αρχαιοτήτων, μάλλον δε Αττικών σύντομος περιγραφή. | Ελληνισμός ή Ρωσσισμός; | Εμπορικόν εγχειρίδιον περί εμπορίας, βιομηχανίας, ναυτιλίας και των εμπορικών πράξεων κατ' ιδίαν | Έμπορικόν Ναυτικόν και Προξενεία της Ελλάδος. | Εμπορικός κώδηξ | Εμπορικός κώδηξ τοΰ Ηνωμένου Κράτους τών Ιονίων νήσων. | Εναίσιμος Διατριβή. | Εναίσιμος διατριβή περί του οξέως αρθριτικού ρευματισμού | Εν δάκρυ. | Ένεκα αυθαιρέτων και απροσδιορίστων απειλών του Λόρδ Μ. Αρμοστού, ό Φιλαλήθης έπαυσεν | Ενιαύσιος Περίοδος του Ναπολεόντειου Βίου. | Εντολή έπί, εντολήν τρίτη τις σειρά της πρωϊτέρας θρησκευτικής εκπαιδεύσεως | Ένύπνιον και Νεκρικοί διάλογοι | Εξακολούθησις των προλεγομένων εις τα Υπομνήματα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | Εξέτασις της εσωτερικής σαφήνειας του Χριστιανισμού, | Εξήγησις της θείας και ιεράς λειτουργίας εις απλήν φράσιν ωφέλιμος πάνω και συντομοκάτη | Έξοδος | Έξομολόγησις του κρασοπατέρα. | Εξομολογητάριον | Εξομολογητάριον | Εορτολόγιον της Ιονίου Ακαδημίας και του Μεσαίου Σχολείου Κέρκυρας κατά το 1840-41 σχολαστικόν έτος. | Έπαινος επικήδειος εις Πασχάλην Καρούσον | Επίγραμμα Εις Έρωτα | Επιγραφαί ανέκδοτοι | Επιγραφαί. ανέκδοτοι | Επιγραφαί ανέκδοτοι: φυλλάδιον πρώτο | Επιθαλάμιος εις τον γάμον Στυλιανού Δώρια Προσαλέντου και Αικατερίνης Θεοτόκη των ευπατριδών, | Επικήδειος ακολουθία | Επικήδειος τελετή εις τιμήν του αποβιώσαντος 'Ανδρέου Καρούσου Σαντριβίλη | Επίκρισίις εις την ιστορίαν | Επίκρισις εις τον Π. Σούτσου πανηγυρικόν | Επίκρισις χωρίων τινών εκ του περί των Ο συγγράμματος του κ.Κωνσταντίνου Οικονόμου | Επικτήτου εγχειρίδιον, και αποσπάσματα εκ της ανθολογίας | Επικτήτου εγχειρίδιον και αποσπάσματα εκ της Ανθολογίας Ιωάννου Στοβαίο | Επίμετρον εις την Επιστολιμαίαν Επίκρισιν. | Επίρροια της δημοσίου εκπαιδεύσεως | Επιστασία κριτική εις ιερόν τι λόγιον. | επιστολαί | Επιστολαί | Επιστολαί | Επίστολαι | Έπιστολαι περί διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσης | Επιστολαι περί των ιερών ακολουθιών της 'Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας. | Επιστολαί περί των καθηκόντων της ιερωσύνης, | Επιστολαί προς τινάς εν διαφόροις περιστάσεσι, | Επιστολάριον | Επιστολάριον | Επιστολάριον ήτοι βιβλίον περιέχον διαφόρους επιστολικούς χαρακτήρας | Επιστολάριον ήτοι Υποδείγματα διαφόρων επιστολών Συγγενικών,Φιλικών, Ικετηρίων, Φιλοφρονητικών, Παθητικών, Γαμήλιων, Συγχαρητηρίων, Πένθιμων, Παραμυθητικών, Έπευκτηρίων, Προσκλητηρίων, Συστατικών, Παραινετικών και Εμπορικών με τας απαντήσεις των. | Επιστολή | Επιστολή | Επιστολή | Επιστολή | Επιστολή | Επιστολή ενός χωρικού προς τον Γεώργιον Βερύκιον. | Επιστολή περί φιλίας. | Επιστολή πολιτική προς φίλον τινά εν Λονδίνο. | Επιστολή προς τον αγιον Διονύσιον τον Σηγούρον | επιστολή Προς τον Ελλογιμώτατον Ιππότην Ανδρέαν Μουστοξύδην, | Επιστολή προς τον πανοσιώτατον ιερομόναχον και ιεροκήρυκα Κ.Γερμανόν, | Επιστολή προς τους Αθηναίους | Επιστολή στηλιτεπτική των εν Σμύρνη Ανατολιτών και των περί αυτούς τυραννίσκων | Επιστολή του Ελληήνος του Ολύμπου προς όλους τους στρατιωτικούς της τε ξηράς και θαλάσσης | Επιστολή του κυρίου Έρρίκου Δούνν, γραμματέως της προς σύστασιν σχολείων εν Βρεττανία τε και τοις άλλοις εθνέσιν εταιρίας | Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. | Επιστολή υπογραφομένη | Επιστολή χωρικού προς ριζοσπάστην. | Επιστολιμαία απάντησις | Επιστολιμαία διατριβή | Επιστολιμαία διατριβή, | Επιστολιμαία επίκρισις, φυλλαδίου τινός επιγραφομένου Le Prote-stantisme et l'Eglise Grecque. Lettres | Επιτάφιοι λόγοι | Επιτάφιος Θρήνος | Επιτάφιος Λόγος | Επιτάφιος λόγος εις την κηδείαν του αρχιδιακόνου Σπυρίδωνος Δαφαράνα, | Επιτάφιος ομιλία εις την Αμαλίαν Δ. Κεσανλή | Επίτιμον λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης. | Επιτομή Αγγλικής Γραμματικής | Επιτομή βίου της Φωκαΐδος Ασπασίας | Επιτομή Γαλλικής Γραμματικής. | Επιτομή εκ της περιλήψεως της γυμναστικής. | Επιτομή ελληνικής μυθολογίας | Επιτομή Έλληνικής μυθολογίας | Επιτομή Ελληνικής μυθολογίας έκ διαφόρων Ελληνικών και Γερμανικών συγγραφέων | Επιτομή ηθικής | Επιτομή ιατροδικαστικής | Επίτομη Ιατροδικαστικής | Επιτομή πραγματείας. Περί Εμπορικού Ναυτικού δικαίου | Επιτομή της γαλλικής ιστορίας. | Επιτομή της δογματικής και ηθικής θεολογίας. | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας | Επιτομή της Ελληνικής ιστορίας κατά τον Γόλδσμιθ και τας αρχαίας πηγάς | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας κατά τον Γόλδσμιθ και τας αρχαίας πηγάς | Επιτομή της Θεοσεβικής Διδασκαλίας και Ηθικής | Επιτομή της ιεράς ιστορίας | Επιτομή της ιεράς ιστορίας. | Επιτομή της Ιεράς Ιστορίας, | Επιτομή της Ιεράς Ιστορίας, | Επιτομή της Ιεράς Κατηχήσεως | Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1885 | Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας | Επιτομή της Ρωμαϊκής ιστορίας, από κτίσεως Ρώμης μέχρι της πτώσεως Της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας εις τα δυτικά μέρη. | Επιτομή της Ρωσσικής Ιστορίας, | Επιτομή της φυσικής ιστορίας, | Επιτομή των βίων Των ενδόξων φιλοσόφων της αρχαιότητος, ομού με τα δόγματα, τα συστήματα, το ηθικόν των και συλλογήν των ωραίων γνωμών αυτών. | Επιτομή των πινάκων της αριθμητικής και της διαμετρικής | Επιτομή των πινάκων της αριθμητικής και της διαμετρικής. | Επίτομον Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης | Επίτομος γενική ιστορία της ανθρωπινής κοινωνίας, | Επίτομος Έκθεσις του Ελληνικού Λυκείου. | Επίτομος λατινική γραμματική | Επίτομος οδηγός προς τους γονείς περί του τρόπου της φυσικής ανατροφής των παίδων μέχρι των 7 ετών | Επιτροπή της Αγροτικής Τραπέζης. | Επιχώριος Κανονισμός. 'Αριθ. Α'. | Επιχώριος Κανονισμός. 'Αριθ. Γ', | Επληρών καθήκον του Ιερού χαρακτήρος | Εποπτεία εις την γενικήν ιστορίαν | Ερημίτου επιστολαί διάφοροι. | ερμηνεία εις τον ανατομικόν άτλαντα | Ερμηνεία εις τους ΡΝ' ψαλμούς του Προφητάνακτος Δαβίδ | Ερμηνεία περί γυναικείων χειροτεχνημάτων. | Ερμηνεία. Της Εξωτερικής μουσικής, και εφαρμογή αυτής, εις την καθ' ημάς μουσικήν. | Ερμηνεία του Ελληνικού Εμπορικού Δικαίου | Ερμηνεία του Ελληνικού Εμπορικού Δικαίου | Ερμηνεία τού Ελληνικού εμπορικού δικαίου | Ερμηνεία των ζωγράφων ως προς την εκκλησιαστικήν ζωγραφίαν, | Ερμηνεία των Χρησμών του Αγαθαγγέλου | Ερμης ο Κερδώος | Ερνέστης ήτοι Η διαστροφή του αιώνος | Ερωτήσεις εις τα ιστορικά της Παλαιάς και νέας Διαθήκης Βιβλία,ομού και σημειώσεις σύντομοι | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος | Ερωτόκριτος. | Εσθήρ | Εστήθη εν τω μέσω ημών ελεύθερος Τύπος | Εσωτερικός Διοργανισμός της εν Χάλκη Ελληνεμπορικής Σχολής. | Εταιρία ετερόρρυθμος προς σύστασιν ενός προτύπου σκωληκοτροφείου και μεταξοκλωστηρίου εν Ναυπλίω | Ετος νέον Ό Καπνοδοχοκαθαριστής. | Ευαγγέλιον το ιερόν Και η Αποκάλυψις Ιωάννου | Ευαγγελιστάριον | Ευαγγελιστάριον | Ευαγγελιστάριον | Ευλογία προς το ανθρώπινον γένος | Ευνομία, διατριβή αυτοσχέδιος | Ευρετήριον της ελληνικής Νομολογίας | Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας, | Εύρετήριον της ελληνικής νομολογίας, | Εύρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Εύρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Εύρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Ευρετήριον της Ποινικής Νομολογίας | Ευχαι δεήσεις και άσματα αδόμενα εις τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος. | Ευχαί δεήσεις και άσματα αδόμενα εις τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος. | Ευχαί εξιλαστικαί κατ' ακρίδος | Ευχαί του Λυχνικού και του Όρθρου | Ευχαί του Λυχνικού και τού Όρθρου | Ευχολόγιον | Εύχολόγιον το Μέγα | Εφαρμογή η περί της παγκοσμίου βάσεως της ηθικής. | Εφεσις προς τον Αγγλικόν και Γαλλικόν λαόν | Εφημερίς του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εωθιναί μελωδίαι | Ζήτω η 25η Μαρτίου, ζήτω η γενική ένωσις της Ελληνικής φυλής. | Ζήτω η 25 Μαρτίου 1821 και 1849. | Ζήτω η 25 Μαρτίου του 1821 και 1850. | Ζήτω η 26 Μαρτίου 1821 | Ζήτω η Βασίλισσα.Ύμνος εις τα Γενέθλια της Αυτής Μεγαλειότητος της Προστάτιδος Βασιλίσσης, | Ζήτω η τρίτη Σεπτεμβρίου, ζήτω το σύνταγμα, καλήν στερέωσιν και καλήν έφαρμογήν, ζήτω ο συνταγματικός Θρόνος. | Η 25 Μαρτίου, | Ή 25 Μαρτίου 1855 | Η Αγγλικανή Εκκλησία, αρχαιότης, πίστις, κλήρος και λατρεία | Η Αγία Σοφία. | Η αδελφική αγάπη. | Η 'Αθηνα και ο Κριεζής. | Η αθωότης Των Παναγ. Καραμουτζά, Παναγ. Κονμάρου, Ιωάννου Κοιστα, και Ανδρέου Κοτσάρου, κατοίκων Ευβοίας χωρικών, κατηβορηθέντων επι ψευδομαρτυρία και καταδικασθέντων Την 13 Σεπτεμβρίου 1841. | Η αιματωμένη Λίμνη | Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως | Η άλωσις των Ψαρών | Η αναθεώρησις των Συνταγμάτων της Πρόοδου | Η ανάρρωσις του Κρασοπατέρα. | Η ανάστασις της Ελληνικής φυλής | Η Ανάστασις της Μεσογείου | Η απάνθρωπος σκληρότης. | Η απάντησίς μου. | Η αποκάλυψις της υπεραγίας Θεοτόκου, | Η από του 1833 μέχρι του 1854 έτους Βασιλεία του Όθωνος | Η αποφυλάκισις του Ζήση Σωτηρίου. | Η Αριθμητική και Άλγεβρα | Η αρκαδιακή οικογένεια. | Η αρμονία της χριστιανικής πίστεως και του χριστιανικού χαρακτήρος. | Η Βαβυλωνία | Η Βαβυλωνία ή η κατά τόπους διαφθορά της Ελληνικής γλώσσης | Η Βαβυλωνία ή η κατά τόπους διαφορά της ελληνικής γλώσσης. | Ή βακτηρία κατά των ψευδολιθαρίων | Η Βαλεντίνη, Η Τα θύματα του Ισουιτισμού | Η βάπτισις της Κυρίας Αικατερίνης Ν. Χαντζερή. Και τίνες ιστορικάι σκέψεις περί του ελληνικού και δυτικού πνεύματος. | Η Γαλλιάνδρα | Η Γυναικοκρατία. | Η δάφνη του Ελικώνος, | Η Δημοτική αριθμητική. | Η διαφημιζόμενη αναφορά κατά του φιλελευθέρου | Η διδασκάλισσα | Η δίκη του αοιδίμου Θ. Κωλοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα. Σκηνή πολιτική του 1833 Έτους. | Η Έγερσις των λαών υπο Κωνσταντινοπολίτου | Η Έθελβινα | Η εθνική γλώσσα εις την Επτάνησον. | η εικοστή πέμπη Μαρτίου, | Ή εικοστή πέμπτη Μαρτίου | Ηεικοστή πέμπτη Μαρτίου του 1849. | Η εκδίκησις του Αχιλλέως | ΗΕλλάς. | Η Ελλάς και τα τέκνα της ή η Εθνεγερσία των Πανελλήνων. | Η Ελλάς μετά εικοσιτριετή προστασίαν υπό του συνταγματάρχου Λήκ | Η Ελληνεγερσία, | Ή ελληνική επανάστασις. | Ή εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία, La Societe Archeologique d' Athenes | Η εν Αθήναις κατάσχεσις της Διανοίας. | Η ενεστώσα κατάστασις και ο Στρατηγός Δημήτριος Καλέργης. | Η εξάντλησις των κομμάτων ήτοι τα ηθικά γεγονότα της κοινωνίας μας. — Tempora mutantur et nos mutamur in illis. | Η Επιστολή του Κουμπάρου μου ή αί νέαι μεταρρυθμίσεις, | Η επί του συνοικισμού Μακεδόνων Επιτροπή. | Η επί των Εσωτερικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας. | Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπιστημίου Επιτροπή προς το Πανελλήνιον. | Η Επτάλογος ή ηθη και έθιμα Κωνσταντινουπόλεως. | Η ερημία. | Η Εύβοια και ό Κριζώτης | Η ευγενής Ιωάννα Γρέυ. (Lady Jane Grey.) | Η εύμορφη βοσκοπούλα | Η Εύμορφη Βοσκόπουλα | Η Ευφροσύνη | η ζωή του Ιησού Χριστού, | Η θεία και ιερά ακολουθία της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της Μυρτιδιοτίσσης | Η Θεία και ιερά ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών Σπορίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού | Η θεία και ιερά ακολουθία του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού πατρός και προστάτου Κεφαλληνίας | Ή Θέκλα | Η θεοτείχιστος Εκκλησία. | Η Θηβαΐς ή οί Εχθρευμένοι Αδελφοί | Ηθικά διηγήματα | Ηθικά διηγήματα | ηθικά δράματα, | Ηθική | Ηθική | Ηθική ή περί καθηκόντων. | Ηθική προς χρήσιν των παίδων. | Ηθικοί λόγοι τέσσαρες | Η θυγάτηρ του γεωργού | Η θυσία του Αβραάμ | Η θυσία του Αβραάμ | Η θυσία του Αβραάμ, | Ή θυσία του Αβραάμ, | Η ιατρική εν ελλείψει ιατρού. | Η Ιερά Συνοδός του Βασιλείου της Ελλάδος | Η Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της Ελλάδος | Η Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της Ελλάδος. | Η Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της Ελλάδος. | Η ισότης της Προόδου, | Η ιστορία του μικρού Ιωάννου έκθετου παιδός. | Ή Καινή Διαθήκη | Η Καινή Διαθήκη μετα υπομνημάτων αρχαίων, | Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων | Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων, | Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων, | Η Καινή διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού | Η Καινή διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, | Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού | Η Καλή Απόφασις. | Η καλλίγονος μήτηρ | Η Καλλιόπη | Η καταδυναστευομένη Ελλάς. | Η κατάσχεσις της διανοίας, φυλλάδιον πρώτον. | Η κατά την 19 Ιανουαρίου 1853 ενωπίον του Αρείου Πάγου δίκη του Θεόφιλου Καϊρου και των συν αυτώ επί Καϊρισμώ υπό του πλημμελειοδικείου Σύρου καταδικασθέντων Σπυρίδωνος Γλαυκωπίδου, Γρηγόριου Δεσποτόπουλου και Θεοφίλου Λουλούδη ή Μονοκονδύλου | Η κατά του κυρίου Ν. Πονηροπουλου πρώην υπουργού κτλ. Ενώπιον της Βουλής Κατηγορία | Η Κιθάρα του Συμφονη | Η κληρονομιά. | Ηκοβερσατσιό εις το σπίτι του Χάλι δια τα δίκαια των κοπελών, | Η κοινωνία. | Η κυρία του δόρατος | Η Κωνσταντινούπολις | Η Λακωνική χωρογραφία | Η Λεσβίας ωδή | Η λογική γραμματική της ελληνικής γλώσσης Δια τους πρωτόπειρους παίδας. | Η λύρα | Ηλύρα ήτοι συλλογή διαφόρων ποιηματίων | Η λύρα του Απόλλωνος | Η μακροβιωτική, ή υγιεινή των ανθρώπων | Ή Μαρκεσία Αλπουγιάρ | Η Μεγάλη έκλειψις του Ηλίου κατά την 27 Σεπτεμβρίου 1847 | Η μεγάλη ολική εκλειψις της σελήνης κατά την 19/31 Μαΐου 1844. | Η μεγάλη ολική έκλειψις της σελήνης κατά την 7/19 Μαρτίου 1848. | Ημείς Επορίδων Γεώργιος Θεοτόκης, Πρίγκηψ και Πρόεδρος του Σενάτου αρχηγός της Κομησιόνος της δημοσίας ασφαλείας και Ησυχίας. | Η Μέλισσα ήτοι χρυσούν απάνθισμα. | Η Μελίφωνος Τερψινόη | Ημερολόγιον | Ημερολόγιον | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Ημερολόγιον και Σεληνοδρόμιον | Ημερολόγιον και Σεληνοδρόμιον | Ημερολόγιον και Σεληνοδρόμιον | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον του βισέκτου έτους 1848. | ημερολόγιον προγνωστικόν, | ημερολόγιον προγνωστικόν. | Ημερολόγιον προγνωστικόν του Καζαμία, περιέχον την γενικήν έποψιν του έτους 1847. | Ημερολόγιον τουβισέκτου έτους 1848 περιέχον και το προγνωστικόν σεληνοδρόμιον του Καζαμία | Ημερολόγιον του βισέκτου έτους 1848 περιέχον και το προγνωστικόν σεληνοδρόμιον του Καζαμία.Εν Αθήναις, | Ημερολόγίον του έτους 1840 | Ημερολόνιον προγνωστικόν του Καζαμία του έτους 1850 | Ημερολόνιον του διασήμου αστρονόμου Καζαμία διά το έτος 1849 | Ημεταβολή της τρίτης Σεπτεμβρίου εις φυλλάδια πέντε | Η μικρά χρηστομάθεια, | Η μικρούλα | Η Μυρτιά. | Η νέα Ελλάς | Η νέα Ελλάς. | Η νέα Κύρου Παιδεία | Η νεαρά λύρα. | Η νεοφώτιστος | Η νήσος των Πετσών. | Ηνομένον Κράτος των Ιονίων νήσων. Κέρκυρα, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Ηνωμένον Κράτος τών Ιονίων Νήσων. | Ήνωμενον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Εκτελεστική άπιχρασις της Γερουσίας. Κέρκυρα, 18η Ιουνίου 1855 | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. Κέρκυρα, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. Κέρκυρα, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. Κέρκυρα, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Κέρκυρα, | Η Παγκόσμιος Έκθεσις. | Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους εβδομήκοντα. | Η Παλαιά Διαθήκη Κατά τους εβδομήκοντα. | Η Παλαιά Διαθήκη Κατά τους Εβδομήκοντα | Η Παλαιά Διαθήκη Κατά τους Εβδομήκοντα Εκ του εν Μόσχα,αδεία της ιεράς διοικούσης Συνόδου Πασών των Ρωσσιών, | Η παλαιά και νέα Ελλάς, | Η Πανδώρα | Η Πανδώρα | Η Παρασκευή Λοπουλόφ, | Η παρούσα των πραγμάτων κατάστασις. | Η Πατριαρχική Αυλή το αίσχος των Ιεροσολύμων. | Η πάτριος φωνή. | Η Πεντάτευχος του Μωϋσέως και το Βιβλίον του Ιησού υιού του Ναυή· | Ηπερί παρεξηγήσεως του 72 άρθρου του Συντάγματος Ομιλία του βουλευτού Κ. Προβελεγίου | Η περιστέρα, | Η Περιστερά ηθικόν διήγημα. | Η περί των γριφαρίθμων προεπαγγελθείσα δευτέρα πραγματεία, | Η ποικιλία της Προόδου, Σύγγραμμα της ημέρας. | Η Πολιορκία της Κορίνθου. | Η πόλις Σατάν | Η πρόγνωσις, ή η εντελής εξήγησις των ονείρων, | Η Πρόοδος | Η Πρόοδος της Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, των 1844. | Η Πρόοδος της Μολδαυίας Εν Αθήναις | Η πρόοδος του Χριστιανού αποδημούντος από του κόσμου τούτου εις τον μέλλοντα | Η Πρόοδος των επιλεγομένων της Εθνικής Συνελεύσεως. | Η προς δέκα φίλους ομογενείς Αυτοσχέδιος Επιστολή περί Αυτοχθόνων και Ετεροχθόνων. | Η προς Κύριον αποδημία του ευδοκήσαντος ανακαινισθήναι τον ιερόν ναόν τούτον. | Η προς τους εξ Εβραίων πιστούς επιστολή | Η προσφώνησις του τριτόμου συγγράμματος μου. | Η Πυθία | Η Πυθία, ήτοι το νέον και αλάνθαστον μαντείον των συζυγών, εραστών και γυναικών | Η Ρωσσία επι Νικολάου Α', | Η Σάλπιγξ της Ελευθερίας | Η σάλπιξ της Ελευθερίας | Η Σάμος και ο Βογορίδης | Η Σαπφώ, η δημώδη τίνα λυρικά και αστεία | Η Σεπτεμβριανή Σάλπιγξ προς τους πληρεξουσίους του Έθνους, | Η σηροτροφία ήτοι η τέχνη της μεταξοποιίας, | Η σταφιδούλα. | Η Τερψιχόρη | Η Τερψιχόρη. | Η της Τρίτης Σεπτεμβρίο[υ] εν Άθηναις Εθνική Συνέλευσις. | Η της τρίτης Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις. Πρακτικά. | Η Τουρκομάχος Ελλάς, | Η τριανδρία της Σίφνου | Η τρικυμία, | Η τρίτη Σεπτεμβρίου | Η Τρίτη Σεπτεμβρίου. | Η τρίτη Σεπτεμβρίου 1843, | Η των Ισραηλιτών ελπίς προς τους βουλευτάς του Ιονικού Κράτους. | Η υπεράσπισις της Γραικικής Εκκλησίας εσχάτως προσβληθείσης | Η φιλελεήμων Άννα και ο λεπρός της Αόστης | Η φιλορθόδοξος Εταιρία | Η φυγή του Μουσούρου | Ή φωνή ενός μόνον Ελλήνος υποστηριχθείσα από τας φωνάς δύο άλλων, | Η χρήσις του τομέως | Η Χρυσαυγή | Θάνατος ένδοξος του ενδόξου Καραϊσκάκη | Θαυμαστοί και αξιομνημόνευτοι Προγνώσεις | Θεαγένην και Χαρίκλειαν Αιθιοπικών | Θεατρική πρόσκλησις | Θέατρον. | Θέατρον Αθηνών | Θείον και ιερόν ευαγγέλιον | Θείον και ιερόν ευαγγέλιον | Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον | Θείον και Ιερόν Εύαγγέλιον | Θείον καί ιερόν Ευαγγέλιον | Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον εξ αρίστων εκδόσεων της Νέας Διαθήκηςεπιμελώς διοριθωθέν μετά προσθήκης των της Παλαιάς μαρτυριών | Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου Φιλακτήριον | Θεοσεβών προσευχαί, | Θεόφιλος Ανγλικανός, η διδασκαλία δια την νεολαίαν, περί της εκκλησίας και του αγγλικού κλάδου αυτής. | Θεωρητική Αριθμητική | Θεωρητική Αριθμητική Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις την κατωτάτην τάξιν των γυμνασίων | Θεωρητική και πρακτική εισήγησις της σπαθασκίας | Θεωρητική και πρακτική Εκκλησιαστική Μουσική | Θεωρητικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής, υπό Παναγιώτου Αγαθοκλέους. | Θεωρίαι χριστιανικοί, και ψυχοφελείς νουθεσίαι. | Θεωρίαι χριστιανικοί και ψυχωφελείς νουθεσίαι | Θεωρίαι Χριστιανικοί και ψυχωφελείς νουθεσίαι | Θεωρία των κυβερνήσεων | Θηβαίς ή οι εχθρευμένοι αδελφοί | Θησαυρός | Θησαυρός | Θησαυρός Δαμασκηνού του Υποδιακόνου και Στουδίτου του Θεσσαλονικέως. | Θρήνος του Σουλτάνου | Θύρα της μετανοίας | Ιανουαρίου 1848 Έτος Νέον. | Ιατρού απομνημονεύματα | Ιατρού απομνημονεύματα. | Ιατρού Απομνημονεύματα | Ιατρού απομνημονεύματα. Νεωτάτη Μυθιστορία | Ιερά Ανθολογία | Ιερά Γεωγραφία | Ιερά Γεωγραφία, | Ιερά ιστορία και βίοι των τριών βασιλέων Σαούλ, Δαβίδ και Σολομώντος | Ιερά μαθήματα δια τα παιδία, | Ιερεύς των Φιλικών και Ιωάννα Γρέυ Τραγωδίαι | Ιερόν Απάνθισμα | Ιερόν απάνθισμα, περιέχον ιστορίας και άλλα μαθήματα της ΝέαςΔιαθήκης, | Ιερόν εγκόλπιον. | Ιερονραφικόν Απάνθισμα, | Ιερός Θρίαμβος της μιας, αγίας, καθολικής και αποστολικής της του Χριστού Ανατολικής Εκκλησίας | Ιλίου Πέρσις | Ινδική αλληλογραφία. | Ινδικών μεταφράσεων Πρόδρομος, | Ιππόδαμος αρχαί του Συνταγματικού δικαίου, η το Ελληνικόν Σύνταγμα σχολιασμένον | Ιπποθεραπευτική | Ισοκράτους τα άπαντα | Ισοριογεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Φιλιππουπόλεως, | Ιστορία | Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του μετωνομασθέντος Σκεντέρμπεη Ηγεμόνος της Αλβανίας | Ιστορία δύω μελλονύμφων | Ιστορία εκκλησιαστική | Ιστορία Εκκλησιαστική | Ιστορία και περιγραφή του Ναού της Αναστάσεως | Ιστορία κριτική περί αρχής και καταλύσεως των αρχαίων πολιτειών | Ιστορία Κωνσταντίνου Καναρίου Ψαριανου Πυρπολιστού | Ιστορία Λουδοβίκου - Ναπολέοντος Προέδρου της Δημιοκρατίας,νυν Αύτοκράτορος των Γάλλων | Ιστορία περί των Μυθολογουμένων Θεών | Ιστορία συνοπτική της ελληνικής καί ρωμαϊκής φιλολογίας | Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος | Ιστορία της Γαλλικής επαναστάσεως, απο του έτους 1789 μέχρ του 1814 | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. | Ιστορία της Κρήτης. | Ιστορία της Μάνης όλης | Ιστορία της Μαρίας Λοθρόπης αποθανούσης έν Βοστόνη την 18 Μαρτίου 1831 εις ηλικίαν εξ ετών και τριών μηνών | Ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας, | Ιστορία της νήσου Ιθάκης απο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1849 | Ιστορία της Ολδεμβούργης | Ιστορία της Ρωσσικής αυτοκρατορίας. | Ιστορία της Ρωσσικής Αυτοκρατορίας | Ιστορία της Ρωσσικής Εκκλησίας | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία του Βασιλείου της Βαυαρίας και του εν αυτή άρχοντος οίκου. | Ιστορία του βασιλέως Δαβίδ | Ιστορία του Βασιλέως της Σκότζιας. Με την ρίγησαν την Ίγκλητέρας | Ιστορία του βασιλόπαιδος Λ[ουδοβίκου] Ναπολέοντος Προέδρου της Δημοκρατίας. | Ιστορία του Ελληνικού 'Έθνους Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της σήμερον | Ιστορία του Ιούδα της Ελλάδος. | Ιστορία του Ιωσία, Βασιλέως των Ιουδαίων | Ιστορία του μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος | Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, βίος, πόλεμοι και θάνατος αυτού. | Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. Βίος, πόλεμοι, και θάνατος αυτού | Ιστορία του Ναπολέοντος | Ιστορία του Ναπολέοντος, | Ιστορία του Πατριάρχου Ιωσήφ, | Ιστορία των 'Αθηνών | Ιστορία των αρχαίων εθνών, | Ιστορία των δι' ύδατος ωρολογίων | Ιστορία των Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων | Ιστορία των πολιτικών μεταβολών της Πορτογαλλίας | Ιστορικά απομνημονεύματα της νήσου Ζακύνθου. | Ιστορικά Διηγήματα. | Ιστορικαί διασαφήσεις | Ιστορική διήγησις τινών συμβάντων και ανδραγαθημάτων Ελλάδοςκαι Σπάρτης | Ιστορική περίληψις της νήσου Σύρου Και της εν αυτή Έρμουπόλεως. | Ιστορική περίληψις του Ιερού Ευαγγελίου | Ιστορική περίληψις του Ιερού Ευαγγελίου | Ιστορική περίληψις των Επαναστάσεων της Κωνσταντινουπόλεως κατά το 1807, 1808, και 1826. | Ιταλική εγκυκλοπαίδεια | Ίτιχασασαμουτσάϊα, τουτέστιν αρχαιολογίας συλλογή, | Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, | Ιωάννης Καποδίστριας. | Καθηγητού της αρχαιολογίας το τελευταίον μάθημα | Καθρέπτης του ανδρογύνου | Καί αύθις περί της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας | Και έτερον πολύτιμον έγγραφον | Καισαροβασιλ. Προνομ. Λόϋδ Αύστρ. Εις Τεργέστην. Εταιρεία Του δι' ατμού Διάπλου. Ειδοποίησις. | Καλά έργα, πως πρέπει να τα θεωρή ο Χριστιανός και διατί να τα πράττη. | Καλλιγραφία Ελληνική | Καλλιγραφία Ελληνική, Γερμανική και Γαλλική | Καλλιγραφία Ελληνική και Γαλλική προς χρηοιν των δημοτικών σχολείων, | Καλλιόπη ή απάνθισμα ασμάτων ερωτικών και ηρωικών | Καλλιόπη, ήτοι Θεωρία συνοπτική προς διδασκαλίαν Περί Ποιήσεως εν γένει, περί Βουκολικής, Περί Εποποιίας, περί Δραμματικής, Περί Λυρικής. | Κανόνες Πειθαρχικοί προς συμπλήρωσα του εν ισχυί του Τεροσπουδαστηρίου Διατάγματος εκδοθέντος τάς 29 Ιανουαρίου 1844 | Κανόνες τινές Περί Κλασμάτων και Μεθόδων | Κανονική μέθοδος του χορού | Κανονισμός | Κανονισμός | Κανονισμός δια την εσωτερικήν τάξιν της υπηρεσίας του λόχου | Κανονισμός διευθετών τάς σειράς των ακαδημαϊκών μαθημάτων | Κανονισμός Διευθετών τα της Νομικής Σχολής της Ιονίου Ακαδημίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ' Πράξιν της Κυβερνήσεως. | Κανονισμός Διευθετών την Ιατροχειρουργικήν, Φαρμακευτικήν και Μαιευτικήν Σχολήν, | Κανονισμός της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρα | Κανονισμός της Βιβλιοθήκης της Ιονίου Ακαδημίας. | Κανονισμός της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής | Κανονισμός της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής της του Χριστουύ Μεγάλης Εκκλησίας | Κανονισμός της Επτανησίου Βοτιλής | Κανονισμός Της Νομικής Σχολής της Ιονίου Ακαδημίας, | Κανονισμός της Υπηρεσίας της Χωροφυλακής | Κανονισμός της υπηρεσίας του εν Τίρυνθι Ιπποφορβείου | Κανονισμός της υπηρεσίας των στρατευμάτων εις τας πόλεις και φρούρια | Κανονισμός του εν Αθήναις διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. | Κανονισμός του εν Αθήναις Ελληνικού παιδοτροφείου | Κανονισμός του Εν Ερμουπόλει Ελληνικού Λυκείου | Κανονισμός του εν Ερμουπόλει Σύρου Ελληνικού Λυκείου | Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικοϋ Παρθεναγωγείου, | Κανονισμός του Παρθεναγωγείου Ζαβιτζιάνου | Κανονισμός των αλληλοδιδακτικών και ελληνικών Σχολείων Των τε εν Κωνσταντινουπόλει, | Κανονισμός των γυμνασίων του Βασιλικού Ελληνικού Ιππικού | Κανονισμός των προκαταρκτικών και δευτερευόντων δημοσίων σχολείων του Κράτους και των ιδιαίτερων. | Κανονισμός τως πόλεων, φρουρίων και τιμών, | Κανών παρακλητικός | Κανών παρακλητικός εις τον άγιον, ιερομάρτυρα και θαυματουργόν Χαραλάμπων | Καταθέσεις | Καταθέσεις και διαδικασίαι επί των εν Κεφαλληνία | Κατά Λατίνων στηλιτευτική επιστολή | Καταλήξεις και τύποι Γραμματικής Κατά τε την αρχαίαν και νεωτέραν Ελληνικήν προς χρήσιν των μαθητριών του ιδιωτικού Σχολείου Διατηρουμένου | Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων | Κατάλογος των άπό της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821 τυπωθέντων βιβλίων παρ 'Ελλήνων εις την ομιλουμένην ή εις την αρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν. | Κατάλογος των απο του 1476 μέχρι του 1821 έτους τυπωθέντων βιβλίων παρ 'Ελλήνων | Κατάλογος των βιβλίων | Κατάλογος των εις το βιβλιοπωλείον του Ανδρέου Κορομηλά Ευρισκομένων διαφόρων βιβλίων | Κατάλογος τών εις το Βιβλιοπωλείον του Σοφοκλέους Σόφη ευρισκομένων προς πώλησιν βιβλίων. | Κατάλογος των εκκλησιαστικών ιστορικών και διδακτικών βιβλίων, | Κατάλογος των εν τη Βιβλιοθήκη της εν Βιέννη Εθνικής Ελληνικής Σχολής βιβλίων. | Κατάλογος των εν τω Βασιλικώ Δενδροκομείω Αθηνών δια πώλησιν ευρισκομένων φυτών, | Κατάλογος των ευρισκομένων βιβλίων | Κατάλογος των κοινών βιβλίων της τυπογραφίας Νικολάου Γλοκύ του εξ Ιωαννίνων | Κατάλογος των ορκωτών | Κατάστασις συνοπτική της πόλεως Αθηνών από της πτώσεως αυτής υπό των Ρωμαίων μέχρι τέλους της Τουρκοκρατείας | Κατάστασις συνοπτική της Πόλεως Αθηνών από της Πτώσεως αυτής υπό των Ρωμαίων μέχρι τέλους της Τουρκοκρατείας | Κατάστασις συνοπτική της πόλεως Αθηνών από της πτώσεως αυτής υπό των Ρωμαίων μέχρι τέλους της Τουρκοκρατίας. | Καταστατικόν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. | Κατήχησις | Κατήχησις γεωπονικής χημείας και γεωλογίας. | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας | Κατήχησις η Ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας | Κατήχησις ή ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων | Κατήχησίς η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων κατ' έγκρισιν τής Ιεράς Συνόδου Και της επι των διδακτικών βιβλίων Επιτροπής. | Κατήχησις ιερά | Κατήχησις της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως | Κατήχησις του Ορθοδόξου Θεοσεβούς, Ηθικού τε και πεπολιτευμένου Ανθρώπου. | ΚΕ' Μαρτίου αωκα' | Κέρκυρα τη 16 Μαΐου 1850 επ. Νομοσχέδιον. | Κέρκυρα τη η'. Μαρτίου ΑΩΝΒ'. | Κεφάλαια παραινετικά | Κεφάλαια παραινετικά ξς΄. | Κεφαλληνία, Μάρτιος 1855. Μας εσηκώσανε την Ελευθεροτυπία..... | Κήπος Πολυανθής | Κησίλη και Δήμος | Κλημακτήρ άσματος ωδών ανάβα, κατάβα. επτά αναβαθμών | Κλημεντίνα, ή οτι αναγκαία η μάθησις προς τας γυναίκας | Κληροδοσία προς την θυγατέρα μου | Κλίμαξ της αγγλικής γλώσσης. | Κλίμαξ της γραμματικής της ελληνικής γλώσσης | Κόδρος τραγωδία δεκάτη | Κολόμβη | Κομφούκιος, η τέχνη του κοινωνικού βίου | Κομφούκιος, η τέχνη του κοινωνικού βίου | Κορακιστικά η διόρθωσις της ρωμαίκης γλώσσας. | Κούρκας αρπαγή. | Κρηπις του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλησιαστικής Μουσικής. | Κρητικά. | Κρητικοί επιστολαί. | Κρητών Πολιτεία ο Αρχηγός του Κρητικου Στόλου διακηρύττει | Κρητών Πολιτεία Ο Γενικός Γραμματεύς Προς τον αρχηγόν του Κρητικού Στόλου Κ. [Μανώλην Μπούτην] | Κριτική ο Λάμπρος του Σολομού | Κτιτορικόν η προσκυνητήριον της ιεράς και βασιλικής μονής του Μεγάλου Σπηλαίου | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Κύριε Συντάκτα του Φιλαλήθους | Κύριοι Αντιπρόσωποι του Ιονίου λαού. | Κύριοι πληρεξούσιοι, | Κύρου Παιδεία και Κυρου Ανάβασις | Κύρου Παιδεία και Κύρου Ανάβασις. | Κώδηξ φαρμακευτικός | Κώδιξ Ιερός περιέχων τα πρακτικά της αγίας και μεγάλης Συνόδου | Κωμωδία "Ο κατά φαντασίαν φιλόσοφος", εις τρεις πράξεις | Κωμωδία του μήλου Της έριδος | Κωνσταντινιάς παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως | Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος | Λαέ της Ζακύνθου, | Λαιλία | Λαός, όστις δεν προσπαθεί ν' ανάκτηση την εθνικότητα και την κυριαρχίας αυτού | Λατινική Γραμματική | Λατινικής γλώσσης πρώτα μαθήματα | Λατινικής γλώσσης πρώτα μαθήματα | Λαυσαϊκόν | Λειμωνάριον | Λεξικόν Αγγλοελληνικόν | Λεξικόν Γαλλοελληνικόν. | Λεξικόν εβραϊκό - νεοελληνικόν της Παλαιάς Διαθήκης, | Λεξικόν Ελληνικόν και Γαλλικόν. | Λεξικόν Ελληνικόν και Ιταλικόν | Λεξικόν επίτομον | Λεξικόν Ιταλικόν και γραικικόν | Λεξικόν Ιταλικόν και Γραικικόν | Λεξικόν Ιταλικόν και Γραικικόν | Λεξικόν λατινοελληνικόν | Λεξικόν νομοτεχνικόν ιταλοελληνικόν | Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης | Λεξικόν της ελληνικής ορθογραφίας. | Λεξικόν της Ελληνικής Ορθογραφίας, η Ορθογραφικόν Νεομέθοδον | Λεξικόν της Ιταλικής γλώσσης | Λεξικόν της νέο-ελληνικής και της γερμανικής γλώσσης σύντομον. | Λεξικόν της Χωροφυλακής Δευτέρα διαίρεσις. | Λεξικόν των ενδόξων ανδρών της ιστορίας των επιστημών, των αρμάτων της πολιτικής και των ωραίων τεχνών, | Λεξικόν των ενδόξων ανδρών της ιστορίας των επιστημών, των αρμάτων της πολιτικής, και των ωραίων τεχνών, | Λεξικόν των στρατιωτικών επιστημών και τεχνών, εκ της Γαλλικής γλώσσης εις την Γερμανικήν και την Ελληνικήν, Προς χρήσιν των Αξιωματικών τοΰυ Ελληνικού Στρατού. | Λεξιλόγιον εμπεριέχον όλας τας λέξεις τας εν τω κειμένω των τριών του Κικέρωνος λόγων, των δυω κατά Κατιλίνα | Λερμπαλέρ! Σύγγραμμα | Λέων Λεωνής. | Λογίδριον | Λογίδριον εκφωνηθησόμενον Την Νοεμβρίου 1842. ημέραν ενώπιον του δικαστηρίου των ενόρκων κατά την δικάσιμον ημέραν του Αριστείδου Χρυσοβέργη | Λογοδοσία | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι εκφωνηθέντες | Λόγοι Εκφωνηθέντες την 30 Σεπτεμβρίου 1845 | Λόγοι περι της φύσεως, των αφορμών, των σημείων, των κακών και της θεραπείας της ακρασίας. | Λόγοι ψυχωφελείς εις το σωτήριον πάθος και εις την ένδοξον ανάστασιν του κυρίου ημών Ιησού Χριστού | Λόγοι ψυχωφελείς εις το Σωτήριον Πάθος και εις την ένδοξον ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού | λόγον | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος, | Λόγος εις την 25 Ιανουαρίου 1843, | Λόγος εις την 25 Ιανουαρίου ημέραν της ελεύσεως του Βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος του Α'. | Λόγος εις την Εορτήν των τριών Ιεραρχών | Λόγος εις την κηδείαν του μακαρίτου Μιχαήλ Λυσίππου | Λόγος εις την υπο του Β. Όθ. Πανεπιστημίου γενομένην επισήμως εορτήν των τριών Ιεραρχών | Λόγος Εκφωνηθείς εις την έναρξιν των μαθημάτων της Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης | Λόγος εκφωνηθείς εις το Ελληνικόν Μουσείον της Ερμουπόλεως | Λόγος Εκφωνηθείς εν τη πανδήμω εορτή των τριών ιεραρχών και Οικουμενικών διδασκάλων | Λόγος Εκφωνηθείς κατά την έναρξιν των δημοσίων εξετάσεων του εν Ερμουπόλει Γυμνασίου | Λόγος εκφωνηθείς κατά την επέτειον τελετήν του Βασιλικού Πολυτεχνείου | Λόγος εκφωνηθείς κατά την έπέτειον τελετήν του Βασιλικού Πολυτεχνείου | Λόγος εκφωνηθείς προ της ενάρξεως των μαθημάτων της επιστήμης του δικαίου | Λόγος εκφωνηθείς την 21 Οκτωβρίου 1848 | Λόγος εκφωνηθείς την 22 Ιανουαρίου 1848 κατά την εναρξιν της διδασκαλίας του δικαίου των Εθνών. | Λόγος, εκφωνηθείς την δευτέραν κυριακήν των νηστειών εις τον ναόν του αγίου Ιωάννου εις Γαλατάν, παρόντων των σημαντικωτέρων και πολλών άλλων Χίων, και πλήθους διαφόρων παντοδαπών χριστιανών | Λόγος, Εκφωνηθείς την δεύτερον Κυριακήν τως νηστειών εις τον ναόν του Αγίου Ιωάννου είς Γαλατά, | Λόγος εν τη Βουλή.Περί ικανοποιήσεως η πολέμου κατά Τουρκίας | Λόγος επικήδειος εις Οδοφρέδον Μυλλέρον | Λόγος επικήδειος εις Πετρόμπεην Μαυρομιχάλην | Λόγος επιτάφιος | Λόγος επιτάφιος. | Λόγος επιτάφιος εις το μνημόσυνον του αειμνήστου Δημητρίου του Υψηλάντου. | Λόγος επιτάφιος εις τον αοίδιμον αντιστράτηγον Πέτρον τον Μαυρομιχάλην | Λόγος επιτάφιος εις τον αοίδιμον επίσκοπον Σελλασίας Θεοδώρητον | Λόγος επιτάφιος εις τον αοίδιμον Θ. Κολοκοτρώνην | Λόγος επιτάφιος είς τον εν μακάρια τη λήξει μακαριώτατον Πατριάρχην των Ιεροσολύμων Αθανάσιον | Λόγος Επιτάφιος εις τον υποστράτηγον και γερουσιαστήν της Ελλάδος Π. Γιατράκον | Λόγος επιτάφιος Π. Μαυρομιχάλον | Λόγος κατά Λεωκράτους | Λόγος κατά Λεωκράτους. | Λόγος κατά τας χειμερινάς εξετάσεις του εν Ναυπλίω Γυμνασίου, | Λόγος Πανηγυρικός | Λόγος πανηγυρικός εις την Κοίμησιν της Παναγίας, | Λόγος περί Αππίου και του δι'αυτόν θανάτου της εν Ρώμη Βιργινίας. | Λόγος περί γυμναστικής του σώματος | Λόγος περί Ομήρου | Λόγος περί ομονοίας | Λόγος περί προόδου και πτώσεως της Αρχαίας Ελλάδος, εκφωνηθείς εν τω Πανεπιστήμιω Όθωνος την 20 Μαΐου 1844, | λόγος περί της αντιδόσεως | Λόγος περί της ματαιότητος του ανθρώπου | Λόγος περί του Ελληνικού Πολυτεχνείου | Λόγος περί του εν Αθήναις Λυσικρατείου Μνημείου. | Λόγος προς το Σ. Νομοθετικόν Σώμα της Ελλάδος Περί Διοργανώσεως διευθύνσεως τε και πρυτανεύσεως των Δημοσίων Εκπαιδευτηρίων, και περί της κατ' άξίαν μισθοδοτήσεως των Διδασκάλων Και Καθηγητών, | Λόγος προς τους Βουλευτάς και Γερουσιαστάς υπέρ του Εκκλησιαστικού Νομοσχεδίου | Λόγος Συντεθείς και εκφωνηθείς την 22 Ιουνίου ημέραν των Δημοσίων εξετάσεων Περί Ελευθερίας | Λόγος του έν Σύρω Γυμνασιάρχου | Λοκρικής ανεκδότου επιγραφής διαφώτισις | Λουΐζα Μίλλερ | Λούκια | Λουκρητία Βοργία | Λπόκρισις Ορθοδόξου | Λυρικά. | Λυρικά ερωτικά ποιήματα | Λυρικά ερωτικά ποιήματα | Λυρικαί ποιήσεις | Μαγνητολογία | Μάθημα προεισαγωγικόν | Μαθήματα Γεωπονικής Χημείας και της φυσιολογίας των φυτών | Μαθήματα γεωπονικής χημείας περιέχοντα την φυσιολογίαν των φυτών | Μαθήματα δια Ανάγνωσιν | Μαθήματα και ηθικαί διηγήσεις | Μαθήματα Οδοποιίας | Μαθήματα 'Οπλικής. | Μαθήματα περί αντικειμένων προς ανάπτυξαν ιδεών, Κατά την μέθοδον του Πεσταλότζη | Μαθήματα πρακτικής ηθικής | Μαθήματα στοιχειώδους Αριθμητικής συντεθέντα προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα Ελληνικά σχολεία της Ελλάδος. | Μαθήματα της ναυτικής επιστήμης | Μαθήματα Φυσικής | Μαθήματα Φυσικής, | Μακροβκοτική ήτοι η τέχνη της υγιεινής διατηρήσεως του ανθρωπίνου σώματος και της μακροβιότητος αυτού | Μαλβίνα. | Μαργαρίται | Μαργαρίτα Πουστέρλα | Μαρία η Ισπανίς ή το θύμα ενός καλογήρου | Μάρκος Βόσσαρις | Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος | Μαρτύριον Της Οσιομάρτυρος και αθλοφόρου του Χριστού Παρασκευής | Ματθίλδη 'Απομνημονεύματα νεανίδος υπάνδρου. | Μέγα Ολυμπιακόν θέαμα ιππασίας ημερούσιον εις την Πλατείαν του Αγίου Θεοδώρου. | Μέθοδος αναγνώσεως της Γαλλικής γλώσσης | Μέθοδος εύκαρπος | Μέθοδος ναυτική διά την πλοίαν της Μεσογείου (με την κλίσιν του ηλίου διά τον μεσημβρινόν των Παρισίων) δια τα έτη 1845- 1854 | Μέθοδος νεα και ευκολος του κρατείν κατάστιχα έμπορων | Μελεταί | Μελέται βουλευτικής ευγλωττίας | Μελέται Βουλευτικής ευγλωττίας | Μελέται θρησκευτικαί, ήθικαί και ίστορικαί | Μέσα προφυλακτικά κατά της χολέρας | Μεταρρυθμημένοι Κανονισμοί δια την έμπορο - τεχνικήν Εταιρείαν Ελέους της Κωνσταντινουπόλεως. | Μεταρρύθμισις | Μετάφρασις μετά σημειώσεων των Απομνημονευμάτων του κατά των Γάλλων πολέμου | Μετάφρασις της μετά τών ένταυθα Πρεσβειών Αγγλίας, Γαλλίας,Ρωσσίας κλπ. κλπ. κλπ. αλληλογραφίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως και άλλων σχετικών εγγράφων, | Μετάφρασις του αντιγράφου του Βασιλικού ιερού αυτογράφου Χαττισεριφίου | Μετάφρασις του κεντρικού συντάγματος τής Αμερικής, μετά ιστορικής εισαγωγής και ερμηνείας των κυριωτέριον αρχών αυτού | Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις γενόμεναι εν Αθήναις απο 1 Νοεμβρίου 1835 μέχρι 30 Ιουνίου 1842 | Με της αυγής την δρόσον, Που νέον έτος φέρει------- | Μέτρα Τα όποια προβάλλονται δια να γένη αρχή εις καλητέρευσιν της Γεωργίας κτλ. εις την Εξοχήν και επι των οποίων ανακαλείται η προσοχή των εγκατοίκων της. | Μετρική ήτοι διδασκαλία των διαφόρων μέτρων της Ποιητικής εκ της δωδεκατόμου εγκυκλοπαίδειας του αοιδίμου Στεφάνου Κομμητά | Μηναίον του Απριλίου | Μηναίον του Απριλίου | Μηναίον του Απριλίου | Μηναίον του Απριλλίου, | Μηναίον του Αυγούστου | Μηναίον του Αύγουστου | Μηναίον του Αύγουστου | Μηναίον του Αύγουστου, | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Δεκεμβρίου, | Μηναίον του Ιαννουαρίου | Μηναίον του Ιανουαρίου | Μηναίον του Ιανουαρίου | Μηναίον του Ιανουαρίου | Μηναίον του Ιουλίου | Μηναίον του Ιουλίου | Μηναίον του Ιουλίου | Μηναίον του Ιουλίου, | Μηναίον του Ιουνίου | Μηναίον του Ιουνίου | Μηναίον του Ιουνίου | Μηναίον του Ιουνίου | Μηναίον του Ιουνίου, | Μηναίον του Μαίου | Μηναίον του Μαΐου | Μηναίον του Μαΐου | Μηναίον του Μαΐου | Μηναίον του Μαΐου, | Μηναίον του Μαρτίου | Μηναίον του Μαρτίου | Μηναίον του Μαρτίου, | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Νοεμβρίου, | Μηναίον του Οκτωβρίου | Μηναίον του Οκτωβρίου | Μηναίον του Οκτωβρίου | Μηναίον του Οκτωβρίου, | Μηναίον του Σεπτεμβρίου | Μηναίον του Σεπτεμβρίου | Μηναίον του Σεπτεμβρίου | Μηναίον του Σεπτεμβρίου, | Μηναίον του Φεβρουαρίου | Μηναίον του Φεβρουαρίου | Μηναίον του Φεβρουαρίου | Μηναίον του Φεβρουαρίου, | Μηνιαίον του Σεπτεμβρίου | Μην Μάιος.Ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρούσσου | Μηνολόγιον | Μήτηρ οικουρούσα | Μικρά αριθμητική, ή προπαιδεία προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων | Μικρά διηγήματα | Μικρά Κατήχησις | Μικρά κατήχησις ήτοι σύντομος χριστιανική διδασκαλία | Μικρά στοιχειώδης γεωμετρία | Μικρά Χρηστομάθεια | Μικρόν αλφαβητάριον | Μικρόν Αλφαβητάριον | Μιχαήλ Γ. Σχινά ρήμα προς το βιβλίον, | Μιχαήλ ο Ψαρομηλίννος | Μνημοσύνη του Σοφωτάτου Ανδρός Ιωάννου Αποστόλοβιτς | Μονομαχία του παπού του Ολύμπου μετά του Σουλτάνου | Μούσα θηλάζουσα | Μούσα θηλάζουσα ή Διάφορα ποιήματα | Μουσική Μέλισσα | Μουσική Μέλισσα περιέχουσα Επιτομήν τίνα Ανθολογίας νεοτέρων μαθημάτων Όρθρου και Λειτουργίας Βασιλείου του μεγάλου Ιωάννου του χρυσοστόμου και Γρηγορίου του διαλόγου | Μύθοι ή ηθικώτατοι | μύθοι ηθικώτατοι | Μύθοι. Ήθικώτατοι | Μυθολογία συνοπτική με εικονογραφίας των θεών και ημιθέων των αρχαίων Ελλήνων | Μυθολογικόν | Μυθολογικόν | Μυθολογικόν Σονζίπα | Ναπολεόντειοι ιδέαι, | Ναυτικός Τηλέγραφος, | Νέα γενική Γεωγραφία | Νέα Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού | Νέα ερωτικά άσματα Ελληνικά και Τουρκικά | Νέα εφευρέματα του Έπαρχου | Νέα Κλίμαξ ήτοι Ερμηνεία εις τους εβδομήκοντα πέντε Αναβαθμούς της Οκτωήχου, | Νέα Μεθοδική Γεωγραφία | Νέα Ποιήματα | Νέα σχολή | Νεκρολογία | Νεοελληνική φιλολογία | Νέον 1843 έτος. Κυριοί μου! | Νέον αλφαβητάριον | Νέον Αλφαβητάριον | Νέον Αλφαβητάριον | Νέον Αλφαβητάριον, | Νέον Αλφαβητάριον και Αναγνώσεως προπαιδεία. | Νέον διδακτικόν Άλφαβητάριον | Νέον έτος | Νέον έτος 1844. Από τον μέγαν Υμητόν ο ήλιος προβάλλει..... | Νέον έτος 1844. Προς τους κκ. Συνδρ. του Ανεξαρτήτου, | Νέον Έτος 1845. Προς τους συνδρομητάς, | Νέον έτος. Κύριοι! Περνώμεν ράχαις και βουνά. | Νέον Λεξικόν τετράγλωσσον της ελληνικής, ιταλικής, αρμενικής και τουρκικής γλώσσης. Nuovo Dizionario Ellenico-italiano-armeno - turco compilato | Νέος Ερωτόκριτος | Νέος κανονισμός της εν 'Αθήναις Ιατρικής Εταιρείας. | Νέος Παράδεισος | Νέος Παράδεισος | Νέος Παράδεισος, | Νέος Παράδεισος ήτοι λόγοι διάφοροι και βίοι αγίων | Νέος χάρτης της Μεσογείου και Μαίρης Θαλάσσης | Νηπίων χρηστομάθειαι | Νήσος Κύθηρα. | Νοερά Προσευχή | Νοερά σύνοψις | Νομικά επιχειρήματα | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της δικαιοσύνης. | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της δικαιοσύνης | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. | Νομολογία των Τακτικών Δικαστηρίων | Νόμος περί δημοτικών σχολείων. | Νόμος Περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης, | Νόμος περί τροποποιήσεως του απα 30 Μαρτίου (11 Απριλίου) Τ. Ε.περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης νόμου Banque Nationale de la Grece. Loi modifiant celle du 30 Mars (I I Avril) 1841. | Νομοσχέδιον. | Νόρμα | Νύξεις προς λ΄ύσιν του Ανατολικού ζητήματος | Νύξεις προς λύσιν του Ανατολικού ζητήματος.— | Νύξεις προς λύσιν του Ανατολικού Ζητήματος | Νύξεις προς λύσιν του Ανατολικού Ζητήματος | Νυξίς υπέρ της βελτιώσεως της καταστάσεως των διδασκόντων. | Ξένια πολυγλωττα. | Ξενοφώντος | Ο Αγγελος Τύραννος της Παδούης | Ο αγωνιστής Έλλην (κατά την 3 Σεπτεμβρίου). | Ο Αμάραντος | Ο Αναγνώστης, ήτοι ποικίλα μαθήματα προς χρήσιν των διδασκομένου την ανάγνωσιν. | Ο Ανατολικός χριστιανός | Ο απηγορευμένος καρπός | Ο Απόλλων | Ο αποπλανηθείς κυνηγός | Ο αποπλανηθείς μαθητής | Ο απροσδόκητος ηλύσιος διάλογος. | Ο απροφήτεντος Καζαμίας | Ο Α. Ραγκαβής κ' ο Π. Σούτσος ή η επιστήμη περί των φαινομένων της αυτομάτου κινήσεως της τραπέζης | Ο άραψ μάρτυς | Ο ασπασμός του νέου Ιούδα. | Ο άσωτος ήτοι κωμωδία εις πέντε πράξεις, | Ο ατύπωτος πρόλογος του κατασχεθέντος συγγράμματος | Ο αφορεσμός ή διάλογος | Ο βασιλεύς της Προόδου προς τον αυτοκράτορα των Μουσουλμάνων. | Ο Βελισάριος, | Ο βίαιος γάμος, | Ο Βίος του Χατζή Χρήστου | Ο βοηθός της Αγγλικής προφοράς | Ο Γαβριήλ Λαμβέρτης. | Ο γέρων Αμβρόσιος | Ο γέρων Αμβρόσιος | Ό γέρων Αμβρόσιος | Ό γέρων Κολοκοτρώνης. | Ο γέρων πατριώτης. | Ο Γέρων Πατριώτης, | Ο Γονζάλβης Κορδούβιος ή η Γρανάδα ανακτηθείσα, μυθιστορικόν σύγγραμμα | Ο Γορδιάνος | Ο Γούρας | Ο δεκάλογος, ήτοι αί δέκα εντολαί του Θεού. | Οδηγία διά την εν Λευκάδι εκλογήν των αντιπροσώπων, | Οδηγίαι δια την κατασκευήν της πυρίτιδας του πολέμου. | Οδηγίαι περί εκλογής των βουλευτών. | Οδηγίαι περί της Καλλιέργειας των γεωμήλων | Οδηγίαι περί του αρχείου του Υπουργείου της Δικαιοσύνης και των σχετικών αύτω γραφείων και αρχείων. | Οδηγίαι προς μεταχείρισιν της γήινης και ουράνιας σφαίρας | Οδηγίαι προς τους Δημάρχους, παρέδρους και δημοτικούς συμβούλους. | Όδηγίαι προς τους εις την εξοχήν σταθμάρχας και χωροφύλακας. | Οδηγίαι προς τους εις την εξοχήν σταθμάρχας και χωροφύλακας = Istruzioni generali pe'capi-posti e contestabili loro subalterni incaricati del servigio di polizia nella campagna | Οδηγίαι προς τους φοιτητάς | Οδηγίαι προς χρήσιν των σωμάτων του στρατού | Οδηγίαι τινές περί χολέρας προς τον λαόν της Ελλάδος | Οδηγίαι του διατελούντος υπό την επιστασίαν της οικονομικής επιτροπής υπολόγου δια την διατήρησιν των όπλων αξιωματικού. | Οδηγός, | Οδηγός εις την Βασιλείαν των Ουρανών. | Οδηγός ταχυδρομικός δια το 1847. | Οδηγός ταχυδρομικός δια το 1848. | Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου | Οδηγός της Ευσέβειας, | Οδηγός του Ναυτικού Δοκίμου. | Ο Δημήτριος Καλλέργης. | Ο δήμιος του Τύπου και ό συντάκτης του Αιώνος, | Ο δημοδιδάσκαλος | ο Διανομεύς του Αιώνος προς τους Συνδρομήτάς του. | Ο διανομεύς του Ανεξαρτήτου προς τους συνδρομητάς του. | Ο διδάσκαλος Κερνενές και αι εξετάσεις αυτού | Ο διδάσκαλος Πέτρος ή ο πεπαιδευμένος του χωρίου | Ο διδάσκαλος Πέτρος ή ο πεπαιδευμένος του χωρίου | Οδοιπορικόν η σύντομος περιγραφή τινών των εν Αθήναις νέων καταστημάτων και αρχαιοτήτων | Οδύσσειας | Ο δωδεκάδελτος νόμος | Ο εις Ελλάδα μεταβαίνων Κωλέττης. | Ο εισηγητής της αγγλικής γλώσσης, ή η αγγλική άνευ διδασκάλου. | Ό Ελβετός Ροβινσών | Ο Ελευθερωτής η το τρόπαιον του 1821 και ο θρίαμβος του 1843. | Ο Έλλην αναχωρεί δια το πεδίον της μάχης να δώση την ανήκουσαν ίκανοποίησιν | Ο Ελληνικός Παρατηρητής έφημερις των ελληνικών συμφερόντων, υπο το σύνθημα Τα πσντα υπέρ της Ελλάδος και δια της Ελλάδος. | Ο έμπειρος Ιταλός | Ο εμποροπλοίαρχος, | Ο επιτάφιος θρήνος | Ο επιτάφιος θρήνος | Ό επιτάφιος θρήνος | Ο ερημίτης | Ο Ευαγγελισμός | Ο Ευαγγελισμός της Ελλάδος. | Ο Ευαγγελισμός της Προόδου, ήγουν το σύνταγμα της νεωτέρας Ελλάδος. | Ο Ευτυχής εραστής και ό ατυχής πατήρ. | Ο εφημεριδογράφος | Ο εφημέριος | Ο Ζέφυρος | Ό Ζηνοκλής | Ο ζωγράφος | Οθάνατος της τυφλής | Ο θάνατος του εκ Σμολένσκης Πρίγκιπος Ποτέμκην, | Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. | Ο θάνατος του Σωκράτους, | Ο θείος δεκάλογος. | Ο θεομπαίκτης παιδαγωγός ή η επτανησιακή ελευθεροτυπία | Ο θρίαμβος της αρετής κατά της κακίας | Ο θρίαμβος της Τρίτης Σεπτεμβρίου, | Ο θρίαμβος του Συντάγματος | Ό Θρίαμβος των Ελλήνων | Ό θρίαμβος των Ρώσσων. | Οθων και Αμαλλία | Οί Άγγλοι εις την Επτάνησον. | Οι αδάμαντες της Βασιλίσσης, | Οι αδελφοί | Οι άθλοι της εν Βλαχία Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 έτος | Οι ανά πάσαν την Πελοπόννησον και κατά πάσας τας νήσους του Αιγαίου πελάγους..... | Οι αντιπρόσωποι ριζοσπάσται | Οι απαγγελθέντες παρά των αγορευσάντων βουλευτών λόγοι | Οι αρχιερείς και οι προύχοντες εντός της εν Τριπόλει φυλακής εν έτει 1821 | Ο ιατρός των απόκρυφων νόσων, | Οι Γριφάριθμοι, τουτέστι μέθοδος νέα επιτέμνουσα τους αριθμητικούς υπολογισμούς, και της των Λογαρίθμων ακριβεστέρα και πληρεστέρα. | Οι δύο διθύραμβοι | Οι δύω Αντωνίνοι. | Οι εικοσιτέσσαρες οίκοι της Παναγίας Αχράντου Υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αει παρθένου Μαρίας | Οι εικοσιτέσσαρες οίκοι Της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, | Οι εικοσιτέσσαρες οίκοι της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και άειπαρθένου Μαρίας | Οι Ελληνικοί Κώδηκες μετά των τροποποιούντων αυτούς νεωτέρων Β. διαταγμάτων | Οι ελληνικοί κώδικες Μειά των τροποποιούντων αυτούς νεωτέρων Νόμων και Β. Διαταγμάτων, οις προσετέθησαν το πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος, | Οι εξόριστοι και τα δεινά των. | Οι ήρωες της Σπάρτης | Ο ΙΘ' Αιών ή ό θρίαμβος του Πολιτισμού. | Οι Ιησουίται απο της αρχής των μεχρι των ημερών μας. | Οι κατά την Δυτικήν Λακωνίαν Βουλευταί της Εξουσίας. | Οι ΚΔ' Οίκοι της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας | Οικιακή οικονομία | Οικονομία του ανθρωπίνου βίου | Οικονομικός κανονισμός του Βασιλικού Ναυτικού. | Οικονόμος ο εξ Οικονόμων η περί όρκου | Οι κύριοι Γ. Γ. και Ι. Πατάκης. | Οι λιμένες και τα μακρά τείχη των Αθηνών | Ό Ιονικός εκλογικός νόμος οίος υπάρχει εν ισχύει μετά την έκδοσιν της ΙΖ' πράξεως του Ι' Κοινοβουλίου | Ο Ιόνιος Εκλογικός Νόμος | Οι Προφήται | Οι σωζόμενοι λόγοι | Οι τρείς ιερατικοί βαθμοί της Εκκλησίας κατά τον Πρεσβύτερον και Οικονόμον Κυρ. Κωνσταντίνον τον εξ Οικ. και κατά τας Ιεράς Γραφάς | Ο καλός ποιμήν ο Ιησούς Χριστός. | Ο Κάλχας ήτοι της Ελλάδος ο Καζαμίας | Ο Κάρολος Μανδέλος, | Ο καυγάς για το πάπλωμα | Ο Κγιαούρης | Ο Κόμης του Μοντεχρίστου | Ο Κόμης του Μοντεχρίστου, | Ο κομήτης, τα άπαντα του Συντάγματος. | Ο Κόντε Φορνηπόπολις εις το Πλεμοναριό. | Ο Κουκουρόμυαλος μετά των 48 ταξειδίων του Γέρω Σπανού. | Ο Κρασοπατερας. | Οκτώηχος | Οκτώηχος | Οκτώηχος | Οκτώηχος | Οκτώηχος | Ο Κυδωνιάτης. | Ο κύριος Ιωάννας Βράϊτ. Κρίνων τον παρόντα πόλεμον. | Ο Λάμπρος Κατσώνης | Ο λαός της ωραίας Ελλάδος, | Ολίγα αντί πολλών προς τον Γ. Γ. Παπαδόπουλον. | Ολίγα τινά περί ελευθέρας εκλογής. | Ολίγοι λόγοι προς την Αυτού Πανιερότητα τον Αρχιεπίσκοπον των Παρισίων. | Ο λύκος της Σμύρνης | Όλυμπος .Ιδού τo τζήκ μετατανά! (το πεδίον της μάχης.) | Ο Μάγος Η ολίγα τινά περί Τύπου | Ο μαινόμενος Ορλάνδος | Ο Μάϊος | Ο Μάρκος Βότσαρης. | Ο Μεγακλής ή ο άτυχης έρως | Ομήρου | ομιλία | ομιλία, | Ομιλία | Ομιλία | Ομιλία | Ομιλία | Ομιλία | Ομιλία | Ομιλία, | Όμιλία | Ομιλία περί Τραπέζης του βουλευτού των Βορείων Σποράδων | Ομιλία του βουλευτού Μαντινείας | Ομιλία υπέρ της αληθούς φιλοσοφίας | Ο Μισαγύρτης. | Ομολογία της ορθοδόξου πίστεως υπο των Γραικών | Ο Μοσλήμ | Ο Μοσλήμ | Ο Μπαρμπαγιάννης | Ό Μώμος, ποιημάτια διάφορα αστεία και ερωτικά | Ο Ναπολέων Βοναπάρτης κατά Λαμαρτίνον | Ονειροκρίτης | Ο νεκρός του στρατηγού Ανδρέα Λόντου | Ο Νέος Έλλην | Ο νέος Ροβινσών | Ο Νεοσσός | ΟΝεόφυτος Βάμβας ή λόγος Εκφωνηθείς κατά την έναρξιν των δημοσίων εξετάσεων του εν Ερμουπόλει Γυμνασίου | Ονομαστικόν Γαλλικόν και Έλληνικόν του τεχνικού μέρους του Πυροβολικού | Ο οδηγός είς τον ευδαίμονα βίον | Ο οδηγός των στρατοδικών | Ο οδοιπόρος και το Φάντασμα. | Ο Οδυσσεύς εις την Αμερικήν εν έτει 1300 Μ. Χ | Ό Όλυμπος | Ο όρκιστής Φαρμακίδης | Ο όρκος | Ο 'Ορλάνδος απολογούμενος ενώπιον του κοινού | Ο Όρφεύς | Ο οψιφανής επαναστάτης και η περιπετής τύχη αυτού | Ο παπούς του Ολύμπου. | Ο πατήρ προς τα τέκνα αυτού. | Ο Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως Καλλίνικος έπιβεβαιοι. Προς τους Σεβάσμιους Αγίους αρχιερείς εγκύκλιος είδησις παρά του Κοινού. | Ο Πατριάρχης της Προόδου, | Ο περί βιβλίου ναυτοδανείων (libretto) νόμος | Ο περί εκλογής πληρεξούσ. Νόμος του 1829. Έτους, μετά των ψηφισμάτων και τ. λ. π. | ο περιπλανώμενος | Ο Περιπλανώμενος Ιουδαίος | Ο Περιπλανώμενος Ιουδαίος, | Ο Περιπλανώμενος Ιουδαίος, | Ο περί της εις δίκην παραπομπής του επί των Οίκον. Υπουργού Κ.Πονηροπούλου λόγος | Ο περί του συστήματος της εις είδη ενοικιάσεως τελευταίος λόγος | Ο περίφημος Καζαμίας | Ο περίφημος Καζαμίας | Ο περίφημος Καζαμίας Του Έτους 1851. | Ο περίφημος Καζαμίας του έτους 1852 | Ο Πετράκης | Ο Πιζάρρος | Ό πλοίαρχος Πάμφυλος | Ο ποιητικός άγων | Ο Ποιητικός άγων | Ο ποιητικός άγων του 1851. | Ο πόλεμος του παπού και του Ελλήνος του Ολύμπου | Ο Πολυπαθής | Ο πραγματογνώμων, ή ο κοινώς λεγόμενος πρακτικός | Ο πρέσβυς Ιππότης. | Ο πρίγκιψ και Πρόεδρος της Γερουσίας των επτά εννομένων Νήσων, | Ο πρόδρομος του Καζαμία και ή κωμωδία του ήρωος μουσικοδιδάκαλοβατράχου | Ο προσηλυτισμός τής Ρώμης εν Τραπεζοΰντι. | Ο Πρωθυπουργός και ο ατίθασσος ποιητής, | Ο Πρωτομάρτυς Ρήγας και η ελληνική επανάστασις | Ορασις Σταυρού Αφανισμός Δι' Αστέρων Μελανών και θάνατος Ασεβών. | Οργανικόν διάταγμα | Οργανικόν Διάταγμα και Εσωτερικός Κανονισμός. Της εν Αθήναις Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής. | Οργανισμός της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας | Οργανισμός των Δικαστηρίων του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Όργανον Διδακτικόν της ιεράς μουσικής | Όρθογραφικόν της Ελληνικής γλώσσης, | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Ορθόδοξος πίστις της Καθολικής Ανατολικής Εκκλησίας εμπεριέχουσα το Ιερόν Σύμβολον | Ο ριζοσπαστισμός. | Ο Ροβινσών Κρούσσοςεν τη νήσω αύτον | ΟΣκαρλάτος [Βυζάντιος] ή του επιδορπίου τα θαυμάσια | Ο Σκάρπαρος | Ο Σόλων Αρχαίον Ελληνικόν δίκαιον. | Ο σοφιστής Φαρμακίδης η περί όρκου, | ΟΣταμάτιος Γεωργ. Κορέζης ή ο κακοήθης άνθρωπος εξελεγχόμενος | Ο σύζυγος, | Ο Συμβολαιογράφος Τάπας | Ο συνοδικός τόμος ή περί αληθείας | Ο Συνταγματικός Ρουμελιώτης | Ο Ταρτούφος | Ο τάφος | Ο τάφος της ερωμένης μου ή αί μελαγχολικαί μου αναμνήσεις | Ο τέταρτος Θρίαμβος του Λεσβίου συστήματος της Μουσικής | Οτι οι Έλληνες ιατροί πολυειδώς ωφέλησαν την πατρίδα αυτών. | Ο του θεάτρου και των τριών εκατομμυρίων δραχμών | Ο τροχός του κόσμου | Ο υποκόμης της Βραζελόνης | Ο Υποκόμης της Βραζελόνης | Ο Υποκόμης της Βραζελόνης | Ουράνιον μάννα, | Ουρανού κρίσις | Ο Φανατισμός | Ο Φερραίος | Ο Φιλάργυρος | Ο φιλελεύθερος η διδασκαλία περί καλής ή κακής χρήσεως της ελευθεροτυπίας εις την Επτάνησον | Ο φιλελεύθερος και η αλήθεια | Ο Φιλέλλην της Σφακτηρίας. | Ο φίλος του αμαρτωλού. | Ο φίλος των παίδων | Ο Φλώρος | Ο Φραγκίσκος το έκθετον | Ο χαλκούς όφις | Ο Χάσης | Ο Χείμαρρος των Χρόνων, ήτοι εικονική παράστασις της Γενικής Ιστορίας από των αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι των νεωτάτων. | Ο Χριστιανός επισκεπτόμενος | Ο Χριστός πάσχων. | Ο Χρυσοβέργης | Ο χωριάτης ο Κεφαλωνίτης | Ο ψαλμωδός του Σουλίου, | Παγκόσμιος εξουσία της νέας Σιών. | Παγκόσμιος σχολαστικός άτλας | Παθολογικής "Ανατομίας επιτομή | Παθολογικής Ανατομίας επιτομή | Παίγνια ποιητικά | Παίγνια ποιητικά | Παίγνια ποιητικά | Παιδαγωγία προς χρήσιν των ποθούντων μανθάνειν γράμμαγα. | Παιδαγωγία προς χρήσιν των ποθούντων μανθάνειν γράμματα | Παιδαγωγός κατά την Ταχυμαθητικήν της αναγνώσεως μέθοδον | Παιδική βιβλιοθήκη. | Παμφυλλίς Α. Pamflet primo | Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας | Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ένιαυτού. | Πανελληνίς. | Πανηγυρισμός εν Λονδίνω της Εθνικής εορτής, της 25 Μαρτίου. | Πανθέκτη ιερά εκκλησιαστική. | Πανόραμα της εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως | Πανόραμα της εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως | Πανουργίαι γνωμικά και διαθήκη | Πανουργίαι υψηλότατοι Μιτερτόλδου | Παπιστικών ελέγχων | Παπιστικών έλεγχων | Παραγγέλματα | Παράδεισος | Παράδεισος τουτέστιν λόγοι έκλελεγμένοι | Παραίνεσις προς τους αμετανόητους αμαρτωλούς, περί επιστροφής εις τον Θεόν. | Παραίτησις της Αυτού Υψηλότητος | Παρακλήσεις Δύω. Είς τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν. | Παρακλητική | Παρακλητική | Παράπονον η παρατηρήσεις τινές περί των δικαστηρίων της εξοχής, | Παράρτημα η άναγκαίαι τινές αναπτύξεις των εις έκαστον μάθημα του ελληνικού εγχειριδίου συνοπτικούς περιεχομένων. | Παράρτημα η Αναγκαίαι τινές αναπτύξεις των εις έκαστον μάθημα του της Ελληνικής Γραμματικής | Παράρτημα της αληθείας | Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως | Παράρτημα της Θέμιδος | Παράρτημα του αριθμού της Εφημερίδος Η Άθηνα. | Παράρτημα των πρακτικών της Β', συνόδου της Β', βουλευτικής περιόδου. | Παράρτημα των πρακτικών της Γερουσίας εμπεριέχον τον προϋπολογισμόν των εσόδων και εξόδων του Κράτους τοΰ έτους 1845. | Παράρτημα των πρακτικών της Γερουσίας εμπεριέχον τον προϋπολογισμόν των εσόδων και εξόδων του Κράτους του έτους 1846. | Παράρτημα των Πρακτικών της Γερουσίας της Β. Συνόδου της Β.βουλευτικής περιόδου | Παράρτημα των πρακτικών της Γερουσίας της Γ' Συνόδου της Β' Βουλευτικής Περιόδου | Παράρτημα Των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Βουλής...... | Παράρτημα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής της β' Συνόδου | Παράρτημα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής της β'.Συνόδου. | Παράρτημα Των πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής της β'Συνόδου | Παράρτημα υπο στοιχ. Γ. των Πρακτικών της Γ' Συνόδου της Α' περιόδου της Βουλής. | παρατηρήσεις | Παρατηρήσεις | Παρατηρήσεις | Παρατηρήσεις | Παρατηρήσεις επί μιας αποφάσεως του ανωτάτου συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Παρατηρήσεις επί της απολογίας Ι. 'Ορλάνδου και Άνδρ. Λουριώτου | Παρατηρήσεις επί του εντάλματος του Αρχιεπισκόπου Παρισίων και της προσκλήσεως του Μουφτή της Ταυρίδος | Παρατηρήσεις έπι του κλίματος των Αθηνών και της ενεργείας αυτού επι της ζωικής οικονομίας. | Παρατηρήσεις περί της επιστροφής και αποστολής του Αγίου Παύλου, | Παρατηρήσεις τινές περί ανατροφής | Παρισίων Απόκρυφα, | Παρισίων Απόκρυφα, | Παροιμίαι δημώδεις, | Παροιμίαι δραμματικαί | Πασχαλιολόγιον η μέθοδος του ευρίσκειν, καθ' έκαστον έτος, επι της χειρός τον μήνα και την ημέραν της εορτής του Πάσχα και άλλων έτι εορτών της ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού εκκλησίας | Πατριαρχικόν και συνοδικόν σιγγιλιώδες γράμμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής, της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας μετά του οργανικού κανονισμού της Σχολής. | Παυλίνα | Πειθαρχικός Κανονισμός δια το Ακαδημιακόν Γυμνάσιον της Κέρκυρας, κατά την Κ' Πράξιν της Κυβερνήσεως | Πειθαρχικός Κανονισμός της Σχολής της Φιλοσοφίας και των Γραμμάτων εν τη Ακαδημία της Κέρκυρας σύμφωνα με την Κ' πράξιν της Κυβερνήσεως. | Πειθαρχικός Κανονισμός της Σχολής της Φιλοσοφίας και των Γραμμάτων εν τη Ακαδημία της Κέρκυρας σύμφωνα με την Κ' Πράξιν της Κυβερνήσεως. | Πειθαρχικός Κανονισμός του ελάσσονος Γυμνασίου της Κέρκυρας, και τών παραδόσεων του ιδίου, εις εκτέλεσιν της υπ' αριθ. Κ' Πράξεως της Κυβερνήσεως. | Πέμπτη (Έ[κ]τακτος) Συνάθροισις της Ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πεντηκοστάριον | Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον την απο του Πάσχα μέχρι της των αγίων Πάντων Κυριακής | Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον την από του Πάσχα μέχρι της των Αγίων Πάντων Κυριακής ανήκουσαν αύτω Ακολουθίαν | περί αδολεσχίας | Περί ακεραιότητος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας | Περί αμπελίτιδος ή νόσου των αμπέλων | Περί Αρείας Αθηνάς. | Περί βελτιώσεως της δημοδιδασκαλίας. | Περί βελτιώσεως της δημοδιδασκαλίας. | Περιγραφή Εκτυπωμάτων | Περιγραφή της εν Τήνω νήσοι ευρεθείσης αγίας και θαυματουργού εικόνος | Περιγραφή της εν Τήνω νήσου ευρεθείσης αγίας και θαυματουργού εικόνος της Κυρίας ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της Ευαγγελιστρίας και των θαυμάτων αυτής | Περιγραφή του εν τη νήσω Τήνω ευρισκομένου ιερού της Ευαγγελιστρίας Ναού | Περιγραφή των εν Κύθνω, Αίδιψω και Ύπατη ιαματικών υδάτων | Περιγραφή Των Επί των κυριωτέρων παραλλίων θέσεων όλης της Γης.Φάρων και Πυρσών | Περί ελευθέρας εκλογής | Περί Ελληνικής συντάξεως | Περί Ελληνικής συντάξεως, | Περί Ελληνικής συντάξεως, | Περί Ελληνικής Συντάξεως | Περί Ελληνικής Συντάξεως Προς χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων, | Περί έξ χρυσών ανεκδότων νομισμάτων των Φιλίππων | Περίεργα φυσικά Ιστορικά και ηθικά της Σινικής αυτοκρατορίας | Περί Ερμηνείας | περί ευθυμίας | Περί Ζαμόλξιδος κατά σωζόμενους παλαιούς. | Περί ηγεμόνος | Περιήγησις εις την Παμφυλίαν κατά το 1850. | Περιήγησις Ιστορική και βιογραφία | Περί θέσεως νόμων παρά τοις Αθηναίοις | Περί ιδιοκτησίας, | Περί Ιπποκράτους Λόγος | Περί Ιωαννικίου Καρτάνου Δαμάσκηνου του Στουδίτου και Παχωμίου Ρουζάνου. Επιστολιμαία διάλεξις | Περί καθηκόντων των μαθητών της χριστιανικής ανατροφής και παιδαγωγίας και περί εγκλημάτων | Περί κατασκευής αλεξικέραυνων σύντομος πραγματεία | Περί καταχρήσεως του πρώην εισπράκτορος Αντωνίου Θεοχάρη εις τον μώλον του Πειραιώς | Περί Κύπρου διατριβή περιέχουσα διαφόρους πληροφορίας καταστατικάς, γεωγραφικάς κ. λ. περί της μεγαλοννήσου ταύτης | Περίληψις εκ των Φυσικών Επιστημών | Περίληψις της Ιστορίας του Ρωμαϊκού Δικαίου | Περίληψις της Παιδαγωγικής και Διδακτικής | Περίληψις της Παλαιάς και νέας Γραφής | Περίληψις του μελοδράματος Αι φυλακαί του Εδιμβούργου | Περίληψις των Πρακτικών της ευγενέστατης νομοθετικής συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Περίληψις των Πράξεων των αγίων Αποστόλων | Περίληψις των συμβάντων του Τακτικού σώματος | Περίληψις των Συμβάντων του Τακτικού Σώματος Απ'αρχής της πρώτης συστάσεως αυτού, Μέχρι τής ελεύσεως της Α. Μ. του Σεβαστού ημών Άνακτος. | Περί Μάρκου του Κυπρίου και της υπ' αύτού συγγραφείσης εις την κοινήν διάλεκτον ερμηνείας των Ιπποκράτους αφορισμών διατριβή. | Περί μνημείων | Περί μνημείων ποίημα | Περί νομοθεσίας των δικαιωτικών και ποινικών νόμων σύγγραμμα | Περίοδ. Γ'. Άρ. ΝΑ του Κώδηκος των Νόμων Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος, | Περίοδος Γ. 'Αριθμός ΝΓ. του κώδηκος των νόμων. Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος, | Περί οινοποιίας. | Περιουσία του Πανεπιστημίου. | Περί παιδαγωγικής διδασκαλίας, | Περί Πανεπιστημίων εν γένει και ιδιαιτέρως περί του Οθωνείου Πανεπιστημίου | Περί πολιτικής και κοινωνικής ασφαλ[ε]ίας. | Περί πολιτικής και κοινωνικής ασφαλείας | Περί Πολυβίου | περί πολυπραγμοσύνης. | Περί πρώτων ιδεών και αρχών δοκίμιον | Περί συμμερισμού της πόλεως Ληξουρίου εις την αντιπροσώπευσιν της νήσου Κεφαλληνίας | Περί τεκνογονίας | Περί της αιωνίου αναπαύσεως των Πιστών | Περί της αρχής και της διαμορφώσεως των φυλών του αρχαίου Ελληνικού Έθνους | Περί της Δημοκρατίας εν Γαλλία | Περί της δημοκρατίας κατά την Αμερικήν, | Περί της Εκκλησίας της Ελλάδος | Περί της εν Δημητσάνη Ελληνικής Σχολής και περί των καθιδρυτών και πρώτων αυτής διδασκάλων. | Περί της ενεστώσης της Ελλάδος καταστάσεως | Περί της ενεστώσης των Ιονίων νήσων καταστάσεως. | περί της εν Τιμαίω ψυχογονίας, | Περί της επεμβάσεως των Υπουργείων εις τας εκλογάς βουλευτών Και της εκ ταύτης ευθύνης. | Περί της επιστροφής του Αγίου Παύλου | Περί της εποικήσεως Σλαβικών τινών φυλών εις την Πελοπόννησον. | Περί της ευλόγου φυσικής ανατροφής των παίδων. | Περί της ιλέρεως | Περί της ινδικής χολέρας | Περί της καθολικής ψήφου διατριβή | Περί της καταστάσεως τον Πανεπιστημίου της Ελλάδος υπό τίνων φοιτητών. | Περί της καταστάσεως του Πανεπιστημίου της Ελλάδος. | Περί της καταστροφής του Θρασυλλείου μνημείου | Περί της κτηματικής πίστεως και σχέδιον προς καθίδρυσιν υποθηκικής | Περί της Κτηματικής πιστώσεως. | Περί της κυρίας πηγής της ληστείας εν Φιώτιδι, | Περί της νόσου της σταφιδαμπέλου, | Περί της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας | Περί της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας | Περί Της πανώλους και καθάρσεων εκθέσεως της επί τούτου επιτροπής της εν Παρισίοις | Περί της σχέσεως των νέων περί Τραπέζης νόμων ως προς το ιδιωτικόν δίκαιον, | Περί του αντικειμένου και των ορίων της Πολιτικής Οικονομίας και των σχέσεων αυτής προς τας άλλας κοινωνικός επιστήμας υπόμνημα | Περί του άποδεικνύειν μετά βεβαιότητος σύγγραμμα του ιταλού νομοδιδασκάλου | Περί του αρμοδιωτέρου τρόπου είς το να εμποδίζωνται αί ύποστροφαί των περιοδικών πυρετών αφού ήδη κοπώσι με την κίναν | Περί του Βυζαντηνού Παρθεναγωγείου. | Περί του Γενικού Γραμματέως του Εκτελεστικού. | Περί του εν Αθήναις Λυσικρατείου μνημείου, πρόγραμμα του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου | Περί του εν Δελφοίς | Περί του ηθικού φρονήματος των Ζακυνθίων. | Περί του θείου νόμου, | Περί του Θείου Νόμου, | Περί του Ι' Κοινοβουλίου της Επτανήσου, σκέψεις | Περί του μυστηρίου της θείας κοινωνίας άρτω ενζύμω. | Περί του ότι ο Δ. Χρηστίδης δεν έχει τα γερουσιαστικά προσόντα. | Περί του προγνωστικού | περί τριών ιχθύων των Αρχαίων συγγραφέων Διατριβή, | Περί των δημοσίων εξετάσεων των Μαθητών του κατά την Χάλκην Ελληνικού Φροντιστηρίου, | Περί των εν Εχίνω της Ακαρνανίας γαιανθράκων | Περί των εν πίστει κεκοιμημένων λόγος | Περί των εν τη Ελλάδι νηπιακών νόσων. | Περί των κατά το εν Καινουρίω Β. Σακχαρουργείον επιχωρικών νοσημάτων εναίσιμος διατριβή. | Περί των κατ' επίσκηψιν δωρεών παρά τοις Αθηναίοις. | Περί των Ο, ερμηνευτών της παλαιάς θείας Γραφής, | Περί των Ο, ερμηνευτών της παλαιάς θείας Γραφής, | Περί των ορίων της φύσεως και της τέχνης | Περί των πολιτικών ομολογιών | Περί των της Ελλάδος ιαματικών υδάτων | Περί των της ψυχής παθών | περί Ύψους | περί φιλαδελφίας | Περί φυσικών ευλογιών και μάλιστα περί της έπισκηψάσης επιδημίας κατά την νήσον Θήραν εν έτει 1840-41. | Περί Χαλάζης. | Πέτρα σκανδάλου, ήτοι διασάφησις της αρχής και των αληθών αιτιών του σχίσματος και διχονοιών των δυο Εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής | Πέτρα Σκανδάλου, ήτοι διασάφησις της αρχής και των αληθών αιτίων του σχίσματος και διχονοιών των δυο Εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής | Πικουίλλος Αλλιάγας ή οι μαύροι επι Φιλίππου | Πίνακες Αριθμητικής, η στοιχειώδης Αριθμητική δια Αρχαρίους Παίδας, | Πίνακες γραμματικής της λαλουμένης γλώσσης | Πίνακες της λαλουμένης Ελληνικής γλώσσης | Πινακίδες αναγνώσεως δια τα δημοτικά σχολεία | Πινακίδες ή νέον αλφαβητάριον εκ των εγκεκριμένων πινάκων της αναγνώσεως | Πίναξ δια την πληρωμήν του Βιναρίτζου. | Πίναξ δια την πληρωμήν του Οκερήτου. | Πίναξ παντοτινός του ανατέλην και δύοιν ηλίου | Πίναξ περί της πληρωμής του Δισμαρίτου. | Πίναξ περί της πληρωμής του Καμιναρίτου. | Πίναξ της Συγκλήτου της Νήσου Ζακύνθου δια το έτος 1841, | Πίναξ των Δήμων του Βασιλείου της Ελλάδος, | Πίναξ των εν τω Β. του Όθωνος Πανεπιστημείω κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν από 1 Οκτωβρίου του 1840 μέχρι του Πάσχα του 1841 παραδοθησομένων μαθημάτων. | Πίναξ Χρονολογικός περιέχων εν περιλήψει τα πλέον άξια λόγουκαι μνήμης συμβάντα από κτίσεως κόσμου μέχρι τών ημερών μας. | Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος, Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και τον Πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων. | Πίνδαρον εισαγωγής | Πίνδαρος | Πιττακός ό Μιτυληναίος | Πλατωνική χρηστομάθεια | Πλάτωνος Κρίτων δια τους σπουδάζοντας μαθητάς. | Πλάτωνος. Μενέξενος. Η επιτάφιος λόγος. | Πνευματικός καθρέπτης | Πνευματικός καθρέπτης. | Ποίημα | Ποιήματα | Ποιήματα και πεζά | Ποιήματα τραγικά Εμπεριέχοντα διαφόρους πολέμους της Κρήτης επι της ελληνικής Επαναστάσεα | Ποιημάτιον. | Ποίημα του Συντάγματος | Ποιήσεις διάφοροι | Ποιήσεις και πεζά. | Ποίησις | Ποιητικά δοκίμια | Ποιητική | Ποιητικόν χαρτοφυλάκιον | Ποικίλα διηγήματα | Ποικίλα, ήτοι τερπνά διηγήματα, ανέκδοτα αστεία, ευφυείς αποκρίσεις, ερωτοτροπία (Coquetterie), διάφοροι έρωτες και τα αποτελέσματα αυτών | Ποιμενικά Τα κατά Δάφνιν και Χλόην | Ποινική δικονομία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. | Ποινικός κώδηξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων νήσων | Πολεμ. Ναυτικόν της Ελλάδος. Κατά την 1 Μαρτίου 1844. | πόλεμος Κατιλιναϊκός | Πόλεμος Κατιλινιακός | Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. | Πολιτικαι σκέψεις επί της Ρωσσίας. | Πολιτικά σύμμικτα χρησιμεύοντα ως μαρτυρίαι των ιστορικών συμβάντων της αναγεννωμένης Ελλάδος | Πολιτική Δικονομία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων νήσων. | Πολιτική εποψις της Ελλάδος | Πολιτική Ομολογία προς τους Εκλογείς της Κέρκυρας. Συμπολίται | Πολιτική Ρωμαϊκή νομοθεσία, | Πολιτικόν σύνταγμα της Ελλάδος, κατά την Ε' Εθνικήν συνέλευσιν | Πολιτικός Κώδηξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. | Πολυξένη | Πολυξένη, | Πονήματα | Πονήματα | Πόνημα χρυσούν Ραββί | Που σπεύδει η τέχνη των Ελλήνων την σήμερον. | Πραγματεία άλγεβρας | Πραγματεία Άλγεβρας | Πραγματεία αρχαιολογική περί του ναού της Αγίας Σοφίας | Πραγματεία θεωρητικοπρακτικής μαιευτικής | Πραγματεία περί γενικής ανατομίας του ανθρώπου | Πραγματεία περί επιτρόπων κηδεμόνων και αντιληπτόρων | Πραγματεία περί κατασκευής των διαφόρων του πυροβολικού βλημάτων | πραγματεία περί κυβερνήσεως οικογενείας | Πραγματεία περί Κυβερνήσεως οικογενείας, | Πραγματεία περί παραγωγής και διανομής του πλούτου. | Πραγματεία περί της επιτυχίας της αγγλικής επαναστάσεως | Πραγματεία περί του Εμπορικού Δικαίου | Πραγματεία περί του καφέ | Πραγματεία περί των εν ετει 1828 και 1829 πολέμων της Ρωσσίας κατά της Τουρκίας | Πραγματεία περί των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, | Πραγματεία στοιχειώδης περί των χρεών του ανθρώπου | Πραγματεία στοιχειώδης περί των χρεών του ανθρώπου μετά προσθήκης κανόνων τινών περί χρηστοηθείας | Πραγματεία της Λακωνικής (Τσακωνικής) γλώσσης | Πραγματεία του συνταγματικού δικαίου | Πρακτικά | Πρακτικά | Πρακτικά της IB' Γενικής Συνεδριάσεως της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Actes de la douzieme reunion generale de la Societe Archeologiquede Grece | Πρακτικά της Βουλής των αντιπροσώπων της Μ. Βρεταννίας. | Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως της Φιλεκπαιδ. Εταιρίας. | Πρακτικά της Ε' γενικής συνεδριάσεως της εν 'Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Procès - verbal de la cinquième sèance generale de la Societé Archeologique d' Athenes | Πρακτικά της εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσεως του Σωτηρίου έτους 1843. | Πρακτικά της εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών, | Πρακτικά της εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών, της υπό την Ιδιαιτέραν προστασίαν του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος. | Πρακτικά της εν Αθήναις της Τρίτης Σεπτεμβρίου | Πρακτικά της εν Κέρκυρα εταιρίας των Φιλομαθών, | Πρακτικά της επί της βελτιώσεως του Πολεμικού Ναυτικού Επιτροπής. | Πρακτικά της Ζ' γενικής συνεδριάσεως της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Proces verbal de la septieme seance generale de la Societe Archeologique d' Athenes. | Πρακτικά της συνελεύσεως των εν Αθήναις μετόχων του βασιλικού Ζαχαροποιίου | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Του έτους 1847. | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Του έτους 1851 | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Του έτους 1852 | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Των ετών 1849 και 1850 | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν σύνοδον της δευτέρας βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν Σύνοδον της πρώτης βουλευτικής περιόδου, | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν σύνοδον της τετάρτης βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν συνοδον της τρίτης περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της δευτέρας βουλευτικής περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της δευτέρας βουλευτικής περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην συνοδοντης τετάρτης βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την τρίτην σύνοδον της δευτέρας βουλευτικής περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την τρίτην σύνοδον της πρώτης βουλευτικής περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την τρίτην σύνοδον της τρίτης περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την δευτέραν Συνοδον της δευτέρας βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την δευτέραν σύνοδον της τρίτης περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την πρώτην σύνοδον της τετάρτης βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την τρίτην σύνοδον της δευτέρας περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την τρίτην σύνοδον της τετάρτης βουλευτικής περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την τρίτην σύνοδον της τρίτης περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας της πρώτης συνόδου της τρίτης περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της ευγενέστατης νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους τών Ιονίων Νήσων κατά την πέμπτην (έκτακτον) συνάθροισιν της ογδόης Γερουσίας Κέρκυρα | Πρακτικά των συνεδριάσεων της ευγενέστατης νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την τετάρτην συνάθροισιν της ογδόης Γερουσίας | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής Συνελέυσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την δευτέραν συνοδον της δεκάτης βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικοί συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας της υπό την προστασίαν της Μεγαλειοτάτης Βασιλίσσης της Ελλάδος | Πρακτικά των συνεδριάσεως της Βουλής κατά την πρώτην Σύνοδον του έτους 1844. | Πρακτική Αριθμητική | Πρακτική Αριθμητική | Πρακτική Αριθμητική | Πρακτική Αριθμητική. Προς χρήσιν των μαθητευόντων δια τα Ελληνικά σχολεία της Ελλάδος. | Πρακτική Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα Ελληνικά σχολεία της Ελλάδος | Πρακτική Αριθμητική Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τήν κατωτάτην τάξιν των Ελληνικών σχολείων της Ελλάδος. | Πρακτική Αριθμητική Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις την κατωτέραν τάξιν των Ελληνικών σχολείων της Ελλάδος. | Πρακτική έρευνα του επικρατούντος θρησκευτικού συστήματος των κατ' έπάγγελμα Χριστιανών εις τας υψηλότερας και τας μεσαίας κλάσεις τής κοινωνίας,παραβαλλομένου προς τον αληθή Χριστιανισμόν | Πρακτική στενογραφία | Πρακτική των λογαριασμών. | Πράξεις της εβδόμης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νή[σ]ων | Πράξεις της εβδόμης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων έκδοθεισαι θπό το σύνταγμα των 1817 | Πράξεις της εβδόμης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το Σύνταγμα των 1817 | Πράξεις της εβδόμης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το Σύνταγμα των 1817, επι την τετάρτην αυτής συνάθροισιν συγκροτηθείσαν το έτος 1844. | Πράξεις της εννάτης βοτιλής του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το Σύνταγμα των 1817, | Πράξεις της ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πράξεις της ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το σύνταγμα των 1817 | Πράξεις της ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων έκδοθείσαι υπο το Σύνταγμα των 1817 | Πράξεις της ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων έκδοθείσαι υπο το Σύνταγμα των 1817 | Πράξεις της όγδοης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το Σύνταγμα των 1817 | Πράξεις του δεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πράξεις του δεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πράξις της Αγίας του Χρίστου Μεγάλης 'Εκκλησίας, | Πργματεία της κατά θεωρίαν και πράξιν ιατροδικαστικής, εφηρμοσμένης εις την Ιονικήν και Ελληνικήν νομοθεσίαν | Προαγγελία. | προγνωστικόν ημερολόγιον | Προγνωστικόν περίεργον δια το ετος 1843, εκ του Καλενδαρίου του Καζαμία. | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν της Α', του νέου έτους, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν της Α', του νέου έτους, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους. | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους. | Πρόγραμμα διά την πανήγυριν του νέου έτους, | Πρόγραμμα δια την σύστασιν Αγρονομικής Εταιρίας εν Κέρκυρα | Πρόγραμμα Ελληνικής παραστάσεως Της 25 Ιανουαρίου | Πρόγραμμα, [έν σ. 4.:] Κανονισμός της εν Παρισίοις Φιλόμουσου Φιλελληνικής Εταιρίας, | Πρόγραμμα Θεάτρου των Αθηνών. Της 26 Απριλίου, 8 Μαΐου | Πρόγραμμα ιστορικόν της ανέκαθεν οικοδομής του κατά την Χάλκην Ελληνικού Φροντιστηρίου και της ενεστώσης αυτού καταστάσεως εκθετικόν | Πρόγραμμα και κανονισμός | Πρόγραμμα περί της εκφοράς του νεκρού του αοιδίμου Θ. Κολοκοτρώνη | Πρόγραμμα περί των δημοσίων εξετάσεων των μαθητών του κατά την Χάλκην Ελληνικού Φροντιστηρίου, | Πρόγραμμα συνδρομής εις την εφημερίδα Ο Ανεξάρτητος, ήτις θέλει δημοσιευθή εις Κερκυραν το δεύτερον και τέταρτον Σάββατον εκάστου μηνός, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της Εθνικής εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 3 Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 3 Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 3 Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 3 Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου. | Πρόγραμμα της εθνικής Εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της εκφοράς του νεκρού του αοιδίμου Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού επι του Βασ. Οίκου και επι των Εξωτερικών κ. Ι. Κωλέττου | Πρόγραμμα της εορτής της είς τον θρόνον αναβάσεως της A.M. Του Βασιλέως | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της A.M. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της εορτής των αποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της επετείου τελετής των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως | Πρόγραμμα της επετείου τελετής των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της επετείου τελετής των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της επετείου τελετής των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της κατά την 18 Σεπτεμβρίου 1841 | Πρόγραμμα της προς ύποδοχήν της A.M. του Βασιλέως | Πρόγραμμα της προς υποδοχήν της A.M. του Βασιλέως Πανηγύρεως κατά τε τον Πειραιά και τας Αθήνας, | Πρόγραμμα της τελετής της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της τελετής της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της τελετής της ενάρξεως των Βουλών κατά την εβδόμην Σεπτεμβρίου. | Πρόγραμμα της τελετής της εορτής της ΚΕ'. Μαρτίου. | Πρόγραμμα της τελετής της εορτής του ονόματος της A.M. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής της εορτής του ονόματος της A.M. τοΰ Βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως | Πρόγραμμα της τελετής της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής της θεμελιώσεως δημοτικού Ναού Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, | Πρόγραμμα της τελετής της ορκομωσίας της Α. Μ. του Βασιλέως επι του Συντάγματος | Πρόγραμμα της τελετής του νέου έτους 1854 | Πρόγραμμα της τελετής του νέου ΄έτους 1855 | Πρόγραμμα της τελετής του νέου έτους 1856 | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της A.M. της Βασιλίσσης. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων τής A.M. της Βασιλίσσης. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της A.M. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. του βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής των άποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής των άποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής των άποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής των γενεθλίων της A.M. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής των γενεθλίων της Α. Μ. του Βασιλέως | Πρόγραμμα της τελετής των γενεθλίων της Α. Μ. του Βασιλέως, | Προδιδακτικόν των γραμμάτων | Πρόδρομος Ελλ. Βιβλιοθήκης Κοραή (Έκδοσις δευτέρα). | Πρόδρομος φιλοσοφίας. | Προεισαγωγική ακρόασις του διοικητικού δικαίου διδασκομένου εν τω Πανεπιστημείω | Προκαταρκτική 'Αριθμητική | Προκήρυξις | Προκήρυξις | Προκήρυξις. | Προκήρυξις. | Προκήρυξις. | Προκήρυξις. | Προκήρυξις. | Προκήρυξις. | Προκήρυξις Προς τους απανταχού Θράκας, Βουλγάρους και Σέρβους πολίτας Έλληνας, | Προκήρυξις Προς τους απανταχού Θράκας, Βουλγάρους και Σέρβους πολίτας Έλληνας. | Προλεγόμενα. | Προλεγόμενα του δευτέρου μέρους της διασκέψεως επί του ενεστώτος πολέμου της Ανατολής | Προπαίδεια αριθμητικής καί πίνακες προς χρήσιν των τεσσάρων πράξεων διά τους αρχαρίους παίδας | Προρρήσεις του διασήμου αστρονόμου Καζαμία διά το έτος 1850. | Προς ανασκευήν των όσων δια της επιστολής καταχωρηθείσης εν τη·Ελληνική εφημερίδι ή Έλπίς, αριθ. 632 παρά του εξόχου Π. Σούτσου διεκοινώθησαν. | Προς άπαντας τους κατοίκους της Επαρχίας Αττικής | Προσευχαί ληφθείσαι εκ του Ευχολογίου της Ηνωμένης Εκκλησίας της Αγγλίας και Ιρλανδίας | Προσευχαι των Αγίων και οδηγίαι περί προσευχής, | Προσευχαί των αγίων, και οδηγίαι περί προσευχής | Προσευχητάριον εις χρήσιν Των ορθοδόξων Χριστιανών | Προσευχητάριον εις χρήσιν των Χριστιανών της Ανατολικής Εκκλησίας | Προσθήκη εις τους περί πειθαρχίας Κανονισμούς τους αφορώντας τας σχολάς του Πανεπιστημίου. | Πρόσκλησις περί ελληνικού θεάτρου. | Πρόσκομμα. Ή Σύντομος απάντησις επάνω εις τον λόγον του κ.Ιωννά Κίγκ εν τη Κυριακή της Τυρινής κατά τής Νηστείας, και μνήμη του πρώην φυλλαδίου της απολογίας του | Προσκυνητάριον του βασιλικού, πατριαρχικού, σταυροπηγιακού τε και σεβασμίου ιερού Μοναστηρίου του Δοχειαρείου, | Προσλαλιά Προς τους Ιδίους ομιλητάς | Προς την ανταπάντησιν του κυρίου Σ. Κουμανοΰδη | Προς την Βουλήν. | Προς την Βουλήν. | Προς τήν Βουλήν. | Προς τήν Βουλήν. | Προς την Διοίκησιν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, | Προς την Ευγενεστάτην Κυρίαν Σοφίαν Βερναρδάκη Οικονόμωφ | Προς την Φιλαρμονικήν της Κέρκυρας Εταιρείαν | Προς τον κύριον Ε. συγγραφέα της βραχείας απαντήσεως της προς τον συντάκτην του Φίλου του Λαού και τον του Ραδαμάνθυος περί του Ιππότου Κ. Άσωπίου | Προς τον Λαόν της Ζακύνθου | Προς τον λαόν της Κεφαλληνίας, | Προς τον Πρόεδρον του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων Παρατηρήσεις του δημάρχου Αθηναίων | Πρός τον Υπουργόν των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Κύριον Γ. Ψύλλαν | Προς τους εγκατοίκους των επτά εννομένων Νησίων. Κήρυγμα, | Προς τους εκλεξίμους κυρίους ιατροφιλοσόφους Δημήτριον Πελεκάση και Σπυρίδωνα Καρβελλά. | Προς τους εκλογείς, | Προς τους εκλογείς της Ελληνικής Επτανήσου, | Προς τους εκλογείς της Επτανήσου. | Προς τους εκλογείς της Κέρκυρας | Προς τους εκλογείς της νήσου Κεφαλληνίας, | Προς τους Έλληνας και τας Ελληνίδας της ελευθέρας Ελλάδος | Προς τους Κυρίους Εκλογείς της Κέρκυρας, | Προς τους κυρίους Ναδάλε Δομενεγίνην, Φραγκίσκον Δομενεγίνην και κόμητα Άγγελον Συγούρον Δεσήλαν | Προς τους κυρίους φοιτητάς του Πανεπιστημίου. | Προς τους συνδράμοντας εις την καθίδρυσιν του εν Κέρκυρα Τυπογραφείου, | Προς τους φιλόμουσους και φιλοπάτριδας Σμυρναίους, | Προς τους φιλόμουσους συνδρομητής της Λέσχης Ο Ζάκυνθος, | προς τους φοιτητάς ομιλία | Προσφώνημα | Προσφώνημα εις τον Παναγιώτατον Οικουμενικών Πατριάρχην Κύριον Άνθιμον Ε' | Προσφώνησις και Πολιτική Ομολογία εις τους Κερκυραίους εκλογείς | Προσφώνησις προς την Α. Έξοχότητα τον κ. Α. Μαυροκορδάτον. | Προσφώνησις προς την Νεολαίαν περί της σπουδαιότητος της Θρησκείας. | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος.Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Διακηρύττει ότι, | Προσωρινός Κανονισμός των Γυμνασίων του Βασιλικού ελληνικού πυροβολικού | Προσωρινός Κανονισμός των γυμνασίων του Πεζικού | Προσωρινός Κανονισμός των γυμνασίων του πυροβολικού | Προσωρινός Κανονισμός των γυμνασίων των ορεινών όβουζοβόλων. | Προτρεπτικός | Προϋπολογισμός Των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1848 | Προφητικόν διάγγελμα | Προφητικόν Ημερολόγιον | Προφυλακτικά κατά των πυρκαϊών μέσα | Πρόχειροι τινές διατάξεις της εν Σταυροδρομίω Ελληνικής Σχολής των Εισοδίων περί διαγωγής και επιμελείας των εν αυτή διδασκομένων μαθητών. | Πρόχειρος απάντησις | Πρόχειρος επιτομή διδασκαλίας περί του Ορεινού Πυροβολικού | Πρόχειρος περίληψις ανατομίας περιγραφικής και ολίγα τίνα περί φυσιολογίας προς χρήσιν των φίλων μου ιατρών της εξοχής της Ζακύνθου | Πρωινής δρόσου σταγόνες δυο | Πρώτη εβδομάς της αγίας Τεσσαρακοστής.Ομιλίαι εκφωνηθείσαι εν Κιοβία | Πρώτη έκθεσις της υπό την προστασίαν της Α. Μ. Βασιλίσσης της Ελλάδος Αμαλίας ενεργούσης επιτροπής προς ανέγερσιν και διατήρησιν του εν Αθηναίς Νοσοκομείου | Πρώτη τροφή | Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νοός | Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νοός, | Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νοός, | Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νούς | Πρωτόκολλον της απαντήσεως γενομένης παρά της Αυτού Εξοχότητος του Μουσταφά Πασσά εις την αναφοράν των Προξένων. | Πρωτόκολλον του Δήμου Ερμουπόλεως. | Πρώτον εισαγωγικόν μάθημα των Ελληνικών αρχαιολογιών, | Πτηνιάς | Ραγγού Βάνσα | Ραδιουργία και έρως | Ρητορική εκ των ενδοξότερων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων | Ριένζης ο τελευταίος των Ρωμαίων Δημάρχων | Ρομφαία οξεία | Ρωμαίος και Ιουλίσκη | Σάλπισμα Πολεμιστήριον | Σαν τ' άστέρη της αυγής | Σάτυρα κατά των φιλοδίκων προεστώτων της κωμοπόλεως Κλεισούρας | Σάτυρα πρώτη. | Σατυρικοί στίχοι | Σειρά ειδικής διδασκαλίας των υπαξιωματικών | Σειρά Μαθηματικών | Σειρά Μαθηματικών | Σειρά παιδικής βιβλιοθήκης η μαθήματα Φυσικής | Σειρά Πολιτικής Δικονομίας. | Σεληνοδρόμιον προγνωστικόν Καζαμία, περιέχον την γενικήν επόψιν του έτους 1846 | Σεμίραμις Τραγωδία | Σημειώσεις εις τους του Δημοσθένους Ολυνθιακούς, Φιλιππικούς, τον περί στεφάνου, τον περί παραπρεσβείας, τον προς Λεπτίνην, τον κατά Μειδίου και εις τον κατά Κτησιφώντος του Αίσχίνου, μετά προλεγομένων ιστορικών, κ.τ.λ. χάριν της Ελληνικής Νεολαίας | Σηρική Εταιρία της Ελλάδος | Σιωνίτης προσκυνητής. | Σιωνίτης Υμνωδός ή Μελωδικοί και θείοι ύμνοι | Σκαλαθύρματα φιλολογικά | Σκάμανδρος η Μικρά τις εποποιία | Σκέψεις επί των ιδεών του κυρίου Λαντζίλλη | Σκέψεις και μελέται ιεραί δια το ταμείον του Χριστιανού. | Σκέψεις και μελέται Ιεραί δια το Ταμείον του Χριστιανού. | Σκέψεις περί στρατιωτικού βαθμού | Σκέψεις Περί του εν τη Ανατολή παρόντος πολέμου | Σκέψεις Περί του εν τη Ανατολή παρόντος πολέμου | Σκέψεις περί του Ορειβατικού Πυροβολικού | Σκέψεις πολεμικαί | Σκέψεις τινές περί Της εγκυκλίου του Πάπα Πίου του Θ', | Σκλάβα Ψαρριανή. | Σοφοκλέους βιογραφία | Στατιστική Πειραιώς | Στεφανίτης και Ιχνηλάτης | Στέφανος της αειπαρθένου ήτοι Θεοτοκάριον νέον ποικίλον και ώραιότατον οκτώηχον. | Στιγμαί. | Στίχοι | Στιχουργήματα | Στοιχεία Άλγεβρας | Στοιχεία αριθμητικής | Στοιχεία Αριθμητικής | Στοιχεία Αριθμητικής | Στοιχεία Αριθμητικής, | Στοιχεία Αριθμιτικής | Στοιχεία Αρχαίας Ιστορίας | Στοιχεία αρχαίας ιστορίας περιέχοντα την πολιτικήν ιστορίαν, γεωγραφικήν θέσιν, και κοινωνικήν κατάστασιν των πρωτίστων εθνών της αρχαιότητος | Στοιχεία Βοτανικής | Στοιχεία γαλλικής γραμματικής. | Στοιχεία Γαλλικής γραμματικής. | Στοιχεία Γαλλικής Γραμματικής. | Στοιχεία Γαλλικής Γραμματικής. | Στοιχεία γενικής παθολογίας | Στοιχεία Γεωμετρίας | Στοιχεία γραμματικής Ελληνικής δια το τέταρτον τμήμα των αλληλοδιδακτικών σχολείων | Στοιχεία Ελληνικής Γραμματικής | Στοιχεία Ελληνικής Γραμματικής | Στοιχεία ηθικής | Στοιχεία Ηθικής | Στοιχεία Θεωρητικής και Πρακτικής Αριθμητικής | Στοιχεία Θεωρητικής και Πρακτικής Αριθμητικής | Στοιχεία Ιταλικής γραμματικής | Στοιχεία Μετρικής | Στοιχεία παθολογίας ιατρικής | Στοιχεία Παθολογικό - Χημικής και Μικροσκοπικής εξετάσεως. | Στοιχεία ποινικού δικαίου συνερισθέντα εκ διαφόρων περίφημων συγγραφέων, | Στοιχεία της Αναλυτικής Χημείας | Στοιχεία της Γαλλικής Γραμματικής | Στοιχεία της Γαλλικής γραμματικής Δομών. | Στοιχεία της γενικής ιστορίας, κατά το σύστημα του Γάλλου Λευΐ, | Στοιχεία της Γεωγραφίας, κατά νέαν μέθοδον μετά εικονογραφιών και άτλαντος. | Στοιχεία της Ελληνικής γλώσσης | Στοιχεία της Ελληνικής γραμματικής | Στοιχεία της Ελληνικής γραμματικής | Στοιχεία της Ελληνικής Γραμματικής | Στοιχεία της Ελληνικής Γραμματικής, | Στοιχεία της Ελληνικής Γραμματικής προς χρήσιν των μαθητών του Δ', τμήματος των αλληλοδιδακτικών σχολείων. | Στοιχεία της Ελληνικής συντάξεως και εισαγωγή εις τά Ομηρικά έπη | Στοιχεία της ηθικής επιστήμης | Στοιχεία της Ιστορίας της Αγγλίας | Στοιχεία της καθαράς Μαθηματικής προς την εν γυμνασίοις και κατ' ιδίαν διδασκαλίαν | Στοιχεία της Νεωτέρας Γεωγραφίας | Στοιχεία της Οθωμανικής Γραμματικής | Στοιχεία της ομιλούμενης Ελληνικής γλώσσης ελληνιστί και σερβιστί | Στοιχεία της πειραματικής φυσικής και της μετεωρολογίας | Στοιχεία της φυσιολογίας τού ανθρώπου | Στοιχεία φιλοσοφίας | Στοιχεία φυσιολογίας και εφαρμογή αυτών εις διατήρησιν της υγείας και εις βελτίωσιν της φυσικής και πνευματικής αγωγής | Στοιχεία χημείας | Στοιχειώδες αλφαβητάριον της Γαλλικής Γλώσσης | Στοιχειώδη μαθήματα της λατινικής γλώσσης | Στοιχειώδη μαθήματα της Λατινικής γλώσσης προς χρήσιν των σχολείων. | Στοιχειώδης αριθμητική | Στοιχειώδης αριθμητική | Στοιχειώδης αριθμητική | Στοιχειώδης αριθμητική. | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχειώδης αριθμητική προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων | Στοιχειώδης Γεωγραφία | Στοιχειώδης Γεωγραφία | Στοιχειώδης Γεωγραφία | Στοιχειώδης Γεωγραφία παλαιά και νεωτέρα, | Στοιχειώδης γεωμετρία και τριγωνομετρία, | Στοιχειώδης γεωμετρία και τριγωνομετρία. | Στοιχειώδης Γεωμετρία και Τριγωνομετρία | Στοιχειώδης Γεωμετρία προς χρήσιν των τά εγκύκλια διδασκομένων μαθητών, | Στοιχειώδης γραμματική της απλοελληνικής γλώσσης | Στοιχειώδης Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης προς χρήσιν Του εν Κέρκυρα Ιονίου Γυμνασίου και λοιπών του Κράτους δημοσίων Σχολείων | Στοιχειώδης Γραμματική της καθομιλουμένης γλώσσης. | Στοιχειώδης Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης | Στοιχειώδης επιτομή της γενικής ιστορίας | Στοιχειώδης επιτομή της γενικής ιστορίας | Στοιχειώδης επιτομή της γενικής Ιστορίας | Στοιχειώδης επιτομή της Γενικής Ιστορίας, | Σ[τ]οιχ[ε]ιώδης Επιτομή της Γενικής Ιστορίας | Στοιχειώδης Ιερά Κατήχησις | Στοιχειώδης ιστορία της αρχαίας Ελλάδος | Στοιχειώδης Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος | Στοιχειώδης μαθηματική, φυσική, ιστορική και πολιτική γεωγραφία. | Στοιχειώδης πραγματεία περί των χρεών του ανθρώπου | Στοιχειώδης πραγματεία περί των χρεών του ανθρώπου | Στοιχειώδης πραγματεία περί των χρεών του ανθρώπου | Στοιχειώδης Πραγματεία Περί των χρεών του Ανθρώπου | Στοιχειώδης Πραγματεία Περί των χρεών του Ανθρώπου | Στοιχειώδης πραγματεία της ζωολογίας | Στοιχειώδης σειρά Γεωγραφικών Μάθημάτων | Στοιχειώδους παιδαγωγίας μαθήματα | Στοιχείωσις θεολογική προπαρασκευή της δογματικής Θεολογίας | Στοχασμοί εις τους παρόντας κρίσιμους καιρούς του Οθωμανικού Κράτους | Στοχασμοί εις τους παρόντας κρίσιμους καιρούς του Οθωμανικού Κράτους | Στράτις Καλοπίχειρος | Στρατιωτική ηθική | Σύγκρισις ζυγιών, μέτρων χωρητότητος και μήκους της Κωνσταντινουπόλεως με εκατόν και μίαν πρώτιστας εμπορικάς πόλεις της Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανική | Σύγκρισις τοy ναυτικού στρατοί προς τον πεζόν, ή πλεονεκτήματα της κατά θάλασσαν αρχής. | Σύγκρισις του ναπολεοντίου Κώδηκος προς τους Ρωμαϊκούς νόμους | Συζητήσεις της Έθνικής της Γαλλίας Συνελεύσεως, | Συλλογή | Συλλογή ανεκδότων και αστείων. | Συλλογή απάντων των εν Ισχύι άρθρων των Γαλλικών Στρατιωτικών Ποινικών Νόμων | Συλλογή απάντων των νόμων, διαταγμάτων, διαταγών του στρατού του Βασιλείου της Ελλάδος, εγκυκλίων, οδηγιών και ειδοποιήσεων των Γραμματειών,συνθηκών της Ελλάδος μετά των άλλων εθνών, εν οίς προσετέθη και ο οργανισμός της χωροφυλακής κτλ. απο του έτους 1833 | Συλλογή Αστυνομικών Διατάξεων | Συλλογή Γαλλικών κειμένων Ήτοι ηθικών και βιογραφικών διηγηματών και άλλων τεμαχίων των δοκιμωτέρων Γάλλων συγγραφέων, | Συλλογή γαλλικών φράσεων | Συλλογή γαλλικών φράσεων εξαχθεισών εκ των κλασικών συγγραφέων, και διαταχθεισών κατ' αναφοράν εις τους κανόνας της γραμματικής, Προς χρήσιν των σχολείων | Συλλογή Γραμματικής δια τους μαθητάς της παιδαγωγίας | Συλλογή διαλόγων ελληνογαλλικών εις χρήσιν της Νεολαίας | Συλλογή Διαταγμάτων και Κανονισμών | Συλλογή διαταγμάτων και κανονισμών αφορώντων την διοίκησιν και την εσωτερικήν υπηρεσίαν του Πολιτικού Νοσοκομείου Αθηνών Η «Έλπίς» | Συλλογή Ελληνικών μαθημάτων | Συλλογή Ελληνικών Μαθημάτων | Συλλογή Ελληνικών μαθημάτων χάριν της Σμυρναϊκής γυναικείας νεολαίας | Συλλογή ερωτικών, ηρωικών και συμμίκτων ποιημάτων. | Συλλογή ιατρικών συνταγών | Συλλογή ιατρικών συνταγών | Συλλογή ιατρικών συνταγών | Συλλογή και επιδιόρθωσις των συνηθέστερων σολοικισμών της Γαλλικής γλώσσης | Συλλογή λατινικών θεμάτων προς γύμνασιν εις το γράφειν Λατινιστί. | Συλλογή Νόμων | Συλλογή Περιέχουσα το Σύνταγμα | Συλλογή ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1844. | Συλλογή ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1845. | Συλλογή πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, του έτους 1844. | Συλλογή πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1845. | Συλλογή Στρατιωτικών Νόμων και Διατάξεων Από του 1821 μέχρι του 1853 | Συλλογή τοπικών της Ελλάδος συνηθειών | Συλλογή των απ'αρχής της συστάσεως των ταμείων εκδοθέντων διαφόρων εν ίσχυι νόμων | Συλλογή των εις τας ιεράς Ακολουθίας αναγινωσκομένων ψαλμών | Συλλογή των επισήμων εγγράφων τα όποια άντηλλάχθησαν επι των απαιτήσεων της Αγγλικής Κυβερνήσεως κατά της Ελληνικής. | Συλλογή των κατά τους Εσπερινούς των τε Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών | Συλλογή των περί του Εμπορικού Ναυτικού και των Προξενείων της Ελλάδος επισήμων πράξεων | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1846. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1847. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1848. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1849. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1850. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1852. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1853. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1854. | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου τού έτους 1846. | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1847 | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1848. | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1849. | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1850 | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1851. | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1852. | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1853 | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1854. | Συλλογή των Προλεγομένων | Συλλογή των υγειονομικών νόμων, κανονισμών και λοιπών διαταγμάτων των αφορώντων την υγειονομικήν υπηρεσίαν του Βασιλείου της Ελλάδος. | Συλλογή ωφελίμων και ψυχαγωγών αναγνωσμάτων. | Συλλογή ωφελίμων και ψυχαγωγών αναγνωσμάτων. | Συμαϊς ή Ιστορία της εν Σύμη Απολλωνιάδος Σχολής, ιδίως δε της αγιογραφικής καθέδρας και πρόδρομος των ανεκδότων ελληνικών χειρογράφων | Σύμβασις Ταχυδρομική | Συμβουλή του Ιατροσυνεδρίου | Σύμμικτα | Σύμμικτα ήτοι απάνθισμα εκ χρονολογίας και μαθηματικής γεωγραφίας, | Συμπατριώται Επτανήσιοι! | Συμπλήρωμα Αριθμητικής Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα γυμνάσια. | Συμπλήρωμα Αριθμητικής Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις την κατωτάτην τάξιν των γυμνασίων. | Συμπολίται | Συμπολίται | Συμπολίται! | Συμπολίται. | Συμπολίται. | Συμπολίται. | Συμπολίται Εκλογείς! | Συμπολίται! Συρρόμενος απο περιέργειαν | Συμπολίται! Τα ψεύδη και αί συκοφαντίαι | Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως | Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών | Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του ενιαυτού | Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του ενιαυτού | Συνέχεια των εισερχομένων, ή τα εις την ανακριτικήν επιτροπήν της Βουλής υποβληθέντα αιτήσει αυτής επί των ΙΕ', κεφαλαίων της κατηγορίας έγγραφα. | Συνέχεια των Εκδιδομένων βιβλίων μου από 1841, 47, 48, 49,51,52 και 53. | Συνήθεις Διάλογοι Ιταλικοί, Ελληνικοί και Αγγλικοί | Συνθήκη εμπορίας και ναυτιλίας Μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Traits de commerce et de naviga-tion Entre le Royaume de Grece et l'empire Ottoman. | Συνοπτική διδασκαλία του Ορθοδόξου Χριστιανού. | Συνοπτική έκθεσις | Συνοπτική έκθεσις περί της συστάσεως της προόδου και της ενεστώσης καταστάσεως της εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών | Συνοπτική έκθεσις περί των Γερουσιαστικών προσόντων του Στρατηγού Ι. Θ. Κολοκοτρώνου | Συνοπτική εκθεσις της πλοκής των λέξεων εις συμπλήρωσιν προτάσεως | Συνοπτική ιστορία της Ρωσσίας | Συνοπτική ιστορία της του Χριστού Εκκλησίας | Συνοπτική περιγραφή του εν Κωνσταντινουπόλει ιερού ναού της Ζωοδόχου Πηγής και των εν αυτώ υπερφνώς τελεσθέντων θαυμάτων. | Συνοπτικοί πίνακες των χρεών των ουλαμαγών και οδηγών, εις το σχολείον του λόχου και τάγματος | Συνοπτικόν εράνισμα περί Δικαίου | Συνοπτικός πίναξ, | Σύνοψις | Σύνοψις | Σύνοψις | Σύνοψις | Σύνοψις | Σύνοψις αριθμητικής πρακτικής | Σύνοψις Γης Ιεράς Ιστορίας, Έκτων Βιβλίων της Πάλαιας και Νέας Διαθήκης | Σύνοψις γνωμών ηθικών του Ινδού φιλοσόφου Σανακέα | Σύνοψις Ελληνικής μυθολογίας | Σύνοψις επιστημών δια τους πρωτόπειρους περιέχουσα αριθμητικήν,γεωμετρίαν, νέαν γεωγραφίαν, αστρονομίαν, λογικήν και ηθικήν. | Σύνοψις ιερά περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς εκάστω Χριστιανώ προσήκουσας. | Σύνοψις Ιερά περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς εκάστω χριστιανώ προσήκουσας και άλλα ωφέλιμα | Σύνοψις Ιερά περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς Εκάστω Χριστιανώ προσήκουσας και άλλα ωφέλιμα | Σύνοψις Ιεράς Κατηχήσεως προς χρήσιν των αλληλοδιδασκομένων παίδων | Σύνοψις Καλοφωνικών ειρμών | Σύνοψις μυθολογίας, | Σύνοψις Μυθολογίας, | Σύνοψις της Γενικής Ιστορίας | Σύνοψις της Γενικής Ιστορίας | Σύνοψις της γενικής ιστορίας προς διασάφησιν της εικονικής παραστάσεως αυτής. | Σύνοψις της Ελληνικής ιστορίας | Σύνοψις της Ελληνικής Ιστορίας | Σύνοψις της Ελληνικής Ιστορίας, | Σύνοψις της Ιεράς ιστορίας | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας, | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας, εκ των βιβλίων της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης | Σύνοψις της ιεράς κατηχήσεως | Σύνοψις της ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της περί του εν Δελφοίς ΕΙ συγγραφής του Ιατρού κ. Σ. Καραθεοδωρή | Σύνοψις της Χριστιανικής διδασκαλίας. | Σ΄ύνοψις των πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρίας | Σύνοψις των Πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρίας των Αθηνών Κατά τα έτη 1837-38-39-40. Recueil des actes de la Societe Archeologique d'Athenes des annees 1837 - 38 -39 - 40 | Σύνταγμα ιερογραφικόν ερανισθέν απο την παλαιάν και νέαν Γραφήν,. | Σύνταγμα κατά αζύμων | Σύνταγμα της Ελλάδος, | Σύνταγμα της Ελλάδος. | Σύνταγμα της Ελλάδος. | Σύνταγμα της Ελλάδος. | Σύνταγμα της Ελλάδος μετά των ψηφισμάτων, | Συνταγμάτιον περί της τάξεως των Πατριαρχικών Θρόνων, | Σύνταγμα του Ιονίου Κράτους | Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων | Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων αποστόλων | Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων αποστόλων | Σύνταγμα των Θείων και ιερών κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων Αποστόλων, | Συνταγμάτων περί χολέρας | Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Συντακτικόν της Ελληνικής γλώσσης, | Συντακτικόν. Της Ελληνικής γλώσσης. | Συντακτικον της Λατινικής Γλώσσης | Συντακτικόν της Λατινικής γλώσσης. | Σύντομα τίνα απομνημονεύματα της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος από του 1821-1833 | Σύντομοι παρατηρήσεις επί τίνων περιστατικών αναφερομένων εις τα λεγόμενα Απομνημονεύματα του κ. Ν. Σπηλιάδου | Σύντομοι παρατηρήσεις περί της ιστορίας, του κύρους, και του σκοπού του Σαββάτου. | Σύντομοι σύμβουλοι προς τους πρακτικούς ιατρούς εν περιπτώσει χολέρας Κέρκυρα | Σύντομον αλφαβητάριον. | Σύντομος απάντησις εις την προς τον πανοσιώτατον ιερομόναχον και ιεροκήρυκα κύριον Γερμανόν | Σύντομος απάντησις προς το λοίδορον φυλλάδιον του δυτικού αρχιεπισκόπου Ιουλιανού Μαρία Ιλλερώ. | Σύντομος Γραμματική των Παίδων η Περίληψις των κυριωτέρων κανόνων της Γραμματικής | Σύντομος Έκθεσις του Ελληνικού Λυκείου | Σύντομος έκθεσις του σκοποί και τών εργασιών της Βρετανικής και ξενικής ίερογραφικής εταιρείας, και των λοιπών ομοειδών Εταιρειών εις όλον τον κόσμον | Σύντομος Εξήγησις των δογμάτων της χριστιανικής πίστεως Διαλελεγμένη από την Αγίαν Γραφήν | Σύντομος ιστορία της τελευταίας Γαλλικής επαναστάσεως, | Σύντομος μέθοδος των εν Ελλάδι συνήθων Ευρωπαϊκών χορών | Σύντομος Ομιλία, | Σύντομος πραγματεία περί επικού μέτρου και επικής διαλέκτου | Σύντομος Πραγματεία περί καταστιχογραφίας και Εμπορικής Λογιστικής προς χρήσιν των εμπορευομένων Ελλήνων | Σύντομος Πραγματεία περί Χολέρας | Συντομωτάτη απάντησις εις τα υπο του κ. Ν. Βάμβα κατά του Θ.Καΐρη εκδοθέντα | Συντομωτέρων Σωκρατικών ρήσεων, ή ομιλιών, | Σύστασις παιδαγωγείου εν Αθήναις | Σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου | Σύστημα του ρωμαϊκού δικαίου, κατά την εν Ελλάδι ισχύν του. | Σύστημα του ρωμαϊκού δικαίου. Κατά την εν Ελλάδι ισχύν του. | Σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν του. | Σχεδίασμα κατόπτρου της νεοελληνικ. φιλολογίας | Σχέδιον θεσμού των Ελλήνων | Σχέδιον Κανονισμοί Του αλληλοδιδακτικού σχολείου της Αγίας Κυριακής, | Σχέδιον Πολιτικού συντάγματος της Ελλάδος. | σχέδιον του δυτικου και ανατολικού ημισφαιρίου | Σχελίνγιος ήτοι ολίγα τινά περί του βίου και της φιλοσοφίας αυτού | Σχολείον της Κυβερνήσεως εις Κέρκυραν δια τας Κυρίας, υπο την προστασίαν της αυτού Εξοχότητος του λόρδου μεγάλου Αρμοστού και της εντίμου λαίδης Σείτην, διευθυνόμενον παρά της Κυρίας Ουάδαμ | Σχόλια εις την του Ομήρου Ιλιάδα, εκ της εκδόσεως του Johannes Augustus Mueller. | Σχόλια εις την του Ομήρου Ιλιάδα, Εκ της εκδόσεως του Johannes Augustus Mueller | Σχόλια εις την του Ομήρου Οδύσσειαν εκ της εκδόσεως του Delt. Car.Guil. Baunigarten - Crusius | Σχόλια εις την του Ομήρου Οδύσσειαν εκ της εκδόσεως του Detl.Car. Wil. Baumgarten - Crusius | Σχόλια εις τον Ευριπίδην εκ της εκδόσεως του Augustus Matthiae. | Σχόλια εις τον Θουκυδίδην Εκ της εκδόσεως του Ernestus Fridericus Poppo. | Σχόλια εις τον Ισοκράτην Εκ της εκδόσεως του Α. Κοραή. | Σχόλια εις τον Πίνδαρον εκ της εκδόσεως του Augustus Boeckhius. | Σωκράτης. | Σωτηρία της Ελευθέρας Ελλάδος και η απελευθέρωσις της δούλης, | Τα άθλα του Μέλλοντος και ο αναγνώστης Νικόλ. Μάνεσσης | Τα Άνθη | τα άπαντα. | Τα άπαντα | Τα άπαντα | Τα Απόκρυφα της Ιεράς Εξετάσεως και διαφόρων άλλων μυστικών εταιριών της Ισπανίας μεθ' Ιστορικών σημειώσεων | Τα απροσδόκητα. | Τα Άτοπα του Θεϊσμού. | Τα αυγά του Πάσχα | Τα βιβλία του Ιώβ των Παροιμιών και του Εκκλησιαστικού, | Τα δημαιρεσιακά. | Τά Δημοτικά, | Τα διατί και τα διότι | Τα δικαιώματα της πτωχής των Επτανησίων νεολαίας. | Τα Δικαστήρια της Προόδου. | Τα δυο αρνία. | Τα δύο αρνία | Τα Ελληνικά, | Τα Ελληνικά, | Τα ελληνικά Χρονικά | Τα εν τη φυλακή μου | Τα εν Τραπεζούντι σχολεία | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Η Ακηδία.Ο Εξάδελφος | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Η Λαγνεία. Μαγδαληνή. | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Η Οργή Ο Δαυλός του Άδου. | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Η Φιλαργυρία. Οι Μυριόπλουτοι | Τα Ευβοϊκά | Τα κατά Καΐρην, ήτοι το κήρυγμα της αληθείας, | Τα κατά Κλεάνθην και ΆβRοκόμην | Τα κατά Μακκάν και Αιγινήτην. Απάντησις τω Συντάκτη του Ιατρικού Ζητήματος, | Τα κατά Μουσούρον η ελληνοτουρκική διαφορά. Affaire Musurusou le differend greco-turc. | Τα κατά την αναγέννησαν της Ελλάδος, | Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος | Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους του 1832. | Τα κατά την αναγόρευσιν των δυο ηγεμόνων Βλαχίας και Μολδαυίας, | Τα κατά την ανάθεσιν της υπο του Ηλία Σ. Σταθοπούλου Συνερανισθείσης Γραμματικής της νέας και αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Τα κατά την Ελλάδα έπι των παρελθόντων τριών μηνών. | Τα κατά την ενώπιον της Μ. Ε. Δίκην του Υποστρατήγου Βάσσου και Γ. Α. Μωραΐτου προς έλεγχον των παραλόγων φωνασκιών του δευτέρου. | Τα κατά την εορτήν της 25 Μαρτίου Τα κατά την δίκην των εορτασάντων ταύτην, και έμμετρος απολογία | Τά κατά τήν κηδείαν τοΰ μακαρίτου Α. Ζαήμη | Τα κατά την κηδείαν του Μακαρίτου Θ. Κολοκοτρώνου Αντιστράτηγου και Συμβούλου της Επικρατείας εις τακτικήν υπηρεσίαν Αποθανόντος την 4 Φεβρουαρίου του έτους 1843 | Τα κατά την κηδείαν του μακαρίτου Νικήτου Σταματελοπούλου' Υποστρατήγου και Γερουσιαστού της Επικρατείας εις τακτικήν υπηρεσίαν αποθανόντος την 25 Σεπτεμβρίου του έτους 1849 | Τα καταχθόνια..... | Τα Κεφαλληνιακά | Τακτική των τριών οπλών πεζικού, ιππικού και πυροβολικού, | Τα κυβερνητικά ανθρωπάρια κατά του καταστήματος Η Αδελφότης, | Τα Κυδωνιακά η οι νέοι των Κυδωνιών τριάκοντα τύραννοι. | Τα Κυπριακά | Τα Λεσβιακά, ήτοι ιστορία της νήσου Λέσβου | Τ' αλφαβητάρι του αγίου Βασιλείου | Ταμείον ανθολογίας | Ταμείον Ανθολογίας | Ταμείον Ανθολογίας | Ταμείον Ανθολογίας | Ταμείον Ανθολογίας περιέχον τα τε Χερουβικά και κοινωνικά απάσης της ενιαυσίου ακολουθίας μετά τίνων μαθημάτων | Τα μυστήρια του Ουδόλφου | Ταξείδια του Γύλλιβερ | Τα Ολύμπια εις την Έπτάνησον | Τα παιδιά του Μπαρμπαγιάννη η διάλογος | Τα Πανελλήνια. | Τά Πανελλήνια. | Τα περίεργα ταξείδια του Ατζοπάτζου και συντροφιάς | τα περί της Αναγνώσεως των Γραφών | Τα περί της εκλογής του ιεροδιδασκάλου Κωνσταντίνου Ιερομόναχου Τυπάλδου του Θεολόγου εις μητροπολίτην Κεφαλληνίας. | Τα περί των εν Αμερική ναυπηγηθεισών φρεγατών | Τα πρώτα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσης | Τα πρώτα μου προς την ποίησιν βήματα, | Τα πρώτα παιδαγωγικά μαθήματα της ελληνικής γραμματικής | Τα Σούτσεια, | Τα Συντάγματα, | Τα Συντάγματα της Γαλλίας και Τροιζήνος, | Τα συντάγματα της Τροιζήνος, τής Γαλλίας και του Βελγίου | Τα τεράστια συμβάντα του Ροβινσώνος Κρούσου. | Τα τεράστια συμβάντα του Ροβινσώνος Κρούσου. | Τα τέσσαρα θεία και ιερά Ευαγγέλια | Τα τέσσαρα Θεία και ιερά Ευαγγέλια | Τα τέσσαρα θεία και ιερά Ευαγγελία μετά της Ιεράς Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου | Τα τέσσαρα Θεία και Ιερά Ευαγγέλια μετά της Ιεράς Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου | Τα της 26 Νοεμβρίου 1850. | Τα τοθ ευσεβέστατου Βασιλέως [Πέτρου] και των αγιωτάτων Πατριαρχών Γράμματα περί της συστάσεως της αγιωτάτης Συνόδου | Τα του ευσεβέστατου βασιλέως [Πέτρου] και των Αγιωτάτων Πατριαρχών γράμματα | Τα τρία κόμματα ήτοι ο σύμβουλος των εκλογέων, | Τά Υδραϊκά ή μέρος των εν Ύδρα σωζόμενων έγγραφων. | Τα Ψαρά | Τελεταί θρησκευτικαί Αποστολικής Εκκλησίας. | Τεραί ακολουθίαι | Τέσσαρες εναντίον ενός. | Τετέλεσται! το Σύνταγμα, ήγουν η αληθής των Ελλήνων Πρόοδος. | Τέχνη του εκλέγειν γυναίκα και ευτυχώς διάγειν μετ' αυτής | Τέχνη Του Ζην ήτοι Νουθεσίαι ωφέλιμαι. | Τεχνολογία ήτοι Χημεία εφηρμοσμένη εις τας τέχνας. | Τεχνολογικόν της Γαλλικής Γλώσσης | Τεχνολονικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Τη ήμερα των Αγίων Πάντων, προς το άτομον του ευγενούς κυρ. κυρ.δόκτορος Ανδρέου Ρωμανού, | Της Άθηνας διανομεύς ς' της Άθηνας την πόλιν | Της κατά Χριστόν ηθικής πραγματεία φιλοπονηθείσα χάριν των εαυτού ομιλητών | Της Παλαιάς Διαθήκης άπαντα | Της παλαιάς Διαθήκης άπαντα εκ του εβραϊκού αρχέτυπου εις κοινήν Ελληνικήν διάλεκτον μεταφρασθέντα. | Τής Παλαιάς Διαθήκης τα μετά την Πεντάτευχον και Ιησούν του Ναυή, | Τι είναι το βιβλίον τούτο; | Τιμολέων. | Τις η ωφέλεια της αρχαιολογίας εν γένει. | Τι συμφέρει εις την ελευθερωμένην από Τούρκους Ελλάδα νά πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις, δια να μη δουλωθή εις Χριστιανούς Τουρκίζοντας. | Το αληθές μαντείον των συζυγών και των εραστών | Το ανατολικόν ζήτημα, | Το άσμα της Τρίτης Σεπτεμβρίου 1843 | Το αστυκόν δίκαιον των Ρωμαίων | Το άσυλον του φθόνου και ο πεφωτισμένος αυλικός | Το Δίκαιον ή δοκίμιον επίτομου προεισαγωγής εις τό δίκαιον. | Το εγχειρίδιον, περί του Ιερού Μυστηρίου του γάμου, απολογούμενον υπέρ του συγγραφέως. | Το Ελληνόπουλο ή τα παράπονα του Γέρου Σωστονούση | Το Εμπόριον της Τουρκίας | Το εν Ανατολή Πανεπιστήμιον. | Το εξωκκλήσιον του δάσους | Το εξωκκλήσιον του δάσους. | Το επιδόρπιον του γραμματοφάνου ή ο αυτόβλητος Σουτσοκρούστης. | Το ιερόν και θείον Απάνθισμα | Τοις αγιωτάτοις Πατριάρχαις της εν τη Ανατολή Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και τη Πατριαρχική Συνόδω της Ρωσσικής Εκκλησίας | τοις έξ 'Αρείου Πάγου δικασταίς Ευ πράττειν. | Το καλόν προμήνυμα, | Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. | Το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον μετά εξηγητικών σημειώσεων και πρακτικών παρατηρήσεων | Τοκολόγιον | Το μαύρον λείριον, | Το Μέγα Αλφαβητάριον και σύντομος Χριστιανική Διδασκαλία. | Το Μέλλον | Το μέλλον ή περί ανατροφής και παιδεύσεως. | Το μέλλον και η Επτανήσιος Νεολαία | Το μέλλον της Ελλάδος ή η λύσις του Ανατολικού ζητήματος | Το μέλλον του Ελληνικού Έθνους εκ του παρελθόντος εξαγόμενον | Το Μεσολόγγιον | Τόμος Συνοδικός της εν Κωνσταντινουπόλει Αγίας και Ιεράς Συνόδου, | Το μυστήριον του κοινωνικού συστήματος | Το νέον έτος του 1849 | Το νέον και αλάνθαστον μαντείον των γυναικών το εντελέστερον άφ΄όσα μέχρι τούδε ανεφάνησαν | Τόξαρις ή φιλία | Τόξαρις ή φιλία. | Τοξικολογία Εγχειρίδιον δια ιατρούς, φαρμακοποιούς, δικαστικούς και αστυνομικούς υπαλλήλους | Το όνειρον του ενθουσιασμένου Έλληνος | Το όνειρον του πρόσφυγος εις την Ελλάδα Κεφαλλήνος | Το Πανεπιστήμιον Όθωνος. | Το περί βουλευτικής και εκλογικής μεταρρυθμίσεως Σύγγραμμα | Τό περιδέραιον της Βασιλίσσης. | Το πνεύμα των εξοχωτέρων αρχαίων φιλοσόφων, ποιητών, και ρητόρων Ελλήνων. | Το πνεύμα των εξοχωτέρων αρχαίων φιλοσόφων, ποιητών, και ρητόρων Ελλήνων. " | Τοπογραφία Αθηνών κατά τον συνταγματάρχην Λήκ | Το πολυθρύλλητον Ανατολικόν Ζήτημα, | Το προς τον Λαόν της Επτανήσου άρθρον του φιλογενεστάτου Προέδρου της Ιονίου Βουλής | Το στόμιον της Πρεβέζης | Το τελευταίον έτος της Ελληνικής Ελευθερίας. | Το τρωγάλιον του δοκησισόφου ή Αυτοσχέδιος απάντησις εις τονκ. Γ. Χρυσοβέργην | Του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνά του Αιγυπτίου ασματική ακολουθία | Του αγιωτάτου Πατρός ημών Πίου θεία Πρόνοια Πάπα Εννάτου επιστολή | Του Συντάκτου του πνευματικού Συντάγματος. Απόδειξις προφητική τε άμα και ιστορική, | Του τροχού το τηλεσκόπι αίνιγμα φαντασιώδες Αλιγωρικής Αποκαλείψεως | Το φανάρι του Διογένους. | Το φάσμα του Μάρκου | Το φρικτόν λάθος | Το χαμένον παιδίον | Το χαμόγελον του πλουσίου, | Το Χάνι της Γραβιάς (6 Μαΐου 1821) | Το Χριστός Ανέστη Λόγος | Το χρυσούν κάτοπτρον | Το ψεύδος και η αλήθεια, | Τραγούδια εθνικά | Τραγούδια εθνικά | Τραγούδια ρωμαϊκά. Neugriechische Volksgesange. | Τραγωδία, ή διάφορα άσματα ηρωικά, κλέφτικα και ερωτικά. | Τραγωδία των νεωτέρων Ελλήνων | Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του 1852. | Τρέντουρας ή Κηφήν | τρία λυρικά δράματα. | Τρίτη (Έκτακτος) Συνάθροισις. Της Ογδοης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, συγκροτηθείσα δυνάμει του Συντάγματος των IB 17. | Τρίτη (εκταλτος) Συνάθροισις της ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, συγκροτηθείσα δυνάμει του Συντάγματος των 1817. | Τριώδιον | Τριώδιον | Τριώδιον κατανυκτικόν | Τριώδιον κατανυκτικόν, | Τροπολογίαι Εις το καθυποβληθέντας παρά της Διευθύνσεως της Τραπέζης Σχέδιον καταστατικού, γενόμεναι παρά της Κανονιστικής Επιτροπής. | Τρύφων η περί αναδοχής και Πείσανδρος η περί Στασιδίου | Τυπικόν Εκκλησιασηκόν | Τυπικόν εκκλησιαστικόν | Τυπικόν Εκκλησιαστικόν κατά την τάξιν της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. | Τύχαι Σαπφούς | Τω εκλαμπροτάτω Πέτρω Βράϊλα. | Τω Κυρίω Δ. Καλλινίκω | Τω κυρίω Δουπέν τω Φίλω. | Των αγίων Αποστόλων αι πράξεις και επιστολαί | Τών 'Αγίων 'Αποστόλων αί Πράξεις και Έπιστολαί | Των αγίων αποστόλων πράξεις και έπιστολαί | Των Ελλήνων η Ισότης. | Των Ρωμαίων ελεγειοποιών Τιβούλλου και Κατούλλου τα εκλεκτότερα κατά την νεωτάτην κριτικήν έκδοσιν του Λαχμάννου | Τω Παναγιωτάτω Οίκουμενικω Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως Κ. Κ. Ανθίμω | Υγιεινή Διδασκαλία ή Μαθήματα υγιεινής | Υγιεινή της Ωραιότητος | Υγιονομία ήτοι κανόνες προς διατήρησιν της υγίας. | Υμέναιος εις τον γάμον του προστάτου των Μουσών Δημητρίου Καλλιφρονά | Ύμνοι ιεροί δια την θείαν λατρείαν. | Ύμνοι της θείας και ιεράς λειτουργίας | Υμνοι της θείας και ιεράς λειτουργίας Ιωάννου του Χροσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου | Ύμνοι της θείας λειτουργίας κατά τας μελωδίας της αρχαίας ημών εκκλησιαστικής μουσικής | Υμνοι της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας | Ύμνος | Ύμνος εις την Άνοιξιν, και ωδαί τινές εκ των του έαρος | Υμνος εις την Ελευθερίαν | Υμνος εις την Κοντέσσαν Μαρίναν Λογοθέτου | Ύμνος εις τον εν Κωνσταντινουπόλει Ναόν της Αγίας Σοφίας | Ύμνος είς τον εν Τήνω ιερόν ναόν της Ευαγγελιστρίας | Ύμνος εις τον Θεόν, | Ύμνος εις τον Ύψιστον τρισυπόστατον Θεόν τον μόνον, | Ύμνος. Όθων βασιλεύ Ελλήνων.....[ | Υμνωδών ανέκδοτα, εκ των απογράφων της βιβλιοθήκης του Μεγάλου Σπηλαίου. | Υπαρχείον της Κέρκυρας. Δηλοποίησις. | Υπόμνημα | Υπόμνημα ιστορικόν περί αρχής και προόδου και τής σημερινής ακμής του εν Βιέννη Ελληνικού Συνοικισμού | Υπόμνημα ιστορικόν περί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του τελευταίου αυτοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως και της τελευταίας αυτής πολιορκίας. | Υπόμνημα ιστορικόν περί της κατά την Χάλκην μονής της Θεοτόκου. | Υπόμνημα ιστορικόν περί της νήσου Ίμβρου· | Υπόμνημα περί δημοδιδασκαλίας | Υπόμνημα περί της βουλευτικής εκλογής της επαρχίας Ναυπλίας | Υπόμνημα περί της παρούσης καταστάσεως του πολιτισμού εν Ελλάδι, | Υπόμνημα περί της των Αρμενίων μετά της Ανατολικής Εκκλησίας ασυμφωνίας. | Υπόμνημα περί της υποθέσεως Σπυρίδωνος Παππασίμου και Χρήστ.Νικολαΐδου δικασθείσης παρά της Μικτής Επιτροπής. | Υπόμνημα περί του Βασιλικού Ναυτικού | Υπόμνημα προς τους Κυρίους Καθηγητάς της Φιλοσοφικής Σχολής | Υπομνήματα περί τής επαναστάσεως τής Ελλάδος από το 1820 μέχριτοΰ 1823 | Υπομνημάτιον | Φαρμακίδου τα διπλά | Φαρμακοποιία Γενική, Πλουσιωτάτη, και εντελεστάτη | Φερνάνδος Δουπλέσιος η απομνημονεύματα ανδρός συζύγου | Φερνάνδος Δουπλέσιος η Απομνημονεύματα ανδρός συζύγου. | Φερνάνδος Δουπλέσιος ή απομνημονεύματα ανδρός συζύγου | Φιλανθρωπική κυριών εταιρία, | Φιλελληνικά | Φιλιππικοί | Φιλιππικών ο πρώτος | Φιλογενείς Κεφαλλήνες | Φιλογεωργικά η μελέτη περί της καλλιέργειας των γαιών | Φιλολογίας, παλαιάς τε και νέας, Πάρεργα | Φιλολογικά | Φιλολογικαί διατριβαί περί Λευκάδος | Φιλολογική και Κριτική Ιστορία | Φιλολογική και Κριτική Ιστορία | Φιλολογική και Κριτική Ιστορία των κατά τας τρεις πρώτας της εκκλησίας εκατονταετηρίδας ακμασάντων αγίων πατέρων και των συγγραμμάτων αυτών | Φιλολογικών σχεδίασμα περί των συλλογών των κανόνων της Ανατολικής Εκκλησίας | Φιλόπατρις Ναύτης | Φιλόπατρις Ναύτης | Φιλοποίμην. | Φιλοσοφία της Ιστορίας. | Φιλοσοφία της φυσικής ιστορίας | Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού υπό Αυγούστου Νικολάου | Φιλοσοφικόν άσμα ασμάτων της Ελλάδος, | Φόρμιγξ, | Φρασεολογικοί διάλογοι | Φυλλάδιον Περιέχον Απλοελληνικοθωμανικούς, Διαλόγους και λέξεις Περιεργοτέρας | Φυσική θεολογία | Φυσικής ιστορίας μαθήματα. | Φυσικής Ιστορίας συλλογή | Φυσικής Ιστορίας Συλλογή | Φυσικός Νόμος ή φυσικαί άρχαί της ηθικής. | Φωνή ορθόδοξος, και σπουδαία εις ανακάλυψιν της κατά των Ορθοδόξων επιβουλής εις ορθόφρονα συμβουλήν διά την εκ του επικειμένου κίνδυνου ασφάλειαν και κοινήν σωτηρίαν | Χαρίκλεια ή η σκλάβα των χαρεμιών | Χάρτης | Χάρτης της Βαλτικής Θαλάσσης. | Χάρτης της Ελλάδος και των Ιονίων νήσων | Χάρτης της Ευρώπης | Χάρτης της Ηπείρου Θεσσαλίας και Μακεδονίας | Χάρτης της νήσου Κρήτης κατά το 400.000 καταρτισθείς επι των απομνημονευμάτων του στρατηγού Ματθίου Δουμά | Χάρτης της Νυν Ελλάδος, | Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και των Ιονίων νήσων σχεδιασθείς διαγραφείς και χαραχθείς | Χάρτης του εν τη Ανατολή θεάτρου του πολέμου | Χειραγωγία εις την ταχείαν και εύκολον μάθησιν της Γραικικής και Σερβικής γλώσσης | Χειραγωγία της εμπορικής διπλογραφίας δια σχολεία και ιδίαν μελέτην | Χειραγωγός εις την ψυχολογίαν | Χημεία | Χημεία, | Χημική Διατριβή περί του τρόπου της ανακαλύψεως των κυριωτέρων και κοινότερων δηλητηρίων εις Ιατροδικαστικάς περιστάσεις, | Χιακά ήτοι ιστορία της νήσου Χίου | Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχος), συγγραφείσα υπό του σοφού Βισνουσάρμανος Ψιττακού, μυθολογίαι νυκτεριναί | Χρέη και οδηγίαι των δασμοτελώνων. Άρ. 6569. | Χρέη οικονόμου, παραμάνας, θυρωροί, μαγείρου, υπηρετών και υπηρετριών. | Χρέη των μαθητών της εν Χάλκη Ελληνεμπορικής Σχολής. | Χρησμοί | Χρηστοήθεια | Χρηστοήθεια Προς διακόσμησιν ηθών των Νέων | Χρηστοηθείας μαθήματα | Χρηστοηθείας μαθήματα | Χρηστοηθείας Μαθήματα | Χρηστομάθεια, | Χρηστομάθεια Γαλλική | Χρηστομάθεια γαλλική προς χρήσιν των σπουδαζόντων νέων. | Χρηστομάθεια ελληνική | Χρηστομάθεια ελληνική | Χρηστομάθεια Ελληνική | Χρηστομάθεια Ελληνική | Χρηστομάθεια Ελληνική | Χρηστομάθεια Ελληνική | Χρηστομάθεια Ελληνική | Χρηστομάθεια Ελληνική | Χρηστομάθεια Ιταλική | Χριστιανική διδασκαλία, | Χριστιανική κατ' έκτασιν Κατήχησις | Χριστιανική κατ'εκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου, καθολικής και ανατολικής εκκλησίας | Χριστιανική κατ' έκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου, καθολικής και ανατολικής εκκλησίας | Χριστιανική κατ' έκτασιν Κατήχησις της 'Ορθοδόξου Καθολικής και Ανατολικής Εκκλησίας | Χριστιανική κατ'έκτασιν Κατήχησις της Ορθοδόξου, Καθολικής και Ανατολικής Εκκλησίας | Χριστιανική Κατήχησις Της Ορθοδόξου Καθολικής και Ανατολικής Εκκλησίας, | Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα | Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα | Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα. | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα Τμήματος Γ | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα Τμήματος Γ'. | Χριστιανών φιλοσοφία | Χριστίνα Αναγνωστόπουλος | Χρονολογική ιστορία του Ναπολέοντος | Χρυσαλίς | Χρυσοβεργικά, η απάντησις εις τα υπ'αριθ. 417 και 418 άρθρα της Αμάλθειας | Χωρία της Παλαιάς Διαθήκης περί του Ιησού Χρίστου | Ψαλμωδίαι | Ψαλτήριον | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως. | Ψαλτήριον Δαβίδ του Προφήτου και Βασιλέως | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου Και βασιλέως Ενετίησιν | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως μετά των ωδών. | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως μετά των ωδών. | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως μετά των ωδών. | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως μετά των ωδών. | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως μετά των ωδών. | Ψαλτήριον Δαδίδ προφήτου και βασιλέως μέλος, κατά τους εβδομήκοντα. | Ψαλτήριον Δαυίδ του Προφήτου και Βασιλέως μετά των ωδών. | Ψαλτήριον Δαυίδ του Προφήτου και Βασιλέως μετά των Ωδών. | Ψαλτήριον η Βίβλος των Ψαλμών | Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας, | Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυΐδ μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας, | Ψυχολογία | Ψυχολογία προς διδασκαλίαν των παίδων | Ψυχολογία προς διδασκαλίαν των παίδων. | Ψυχολογία προς διδασκαλίαν των παίδων. | Ψυχολογία στοιχειώδης | Ωδή αυτοσχέδιος εις την Τρίτην Σεπτεμβρίου 1843. | Ωδή αυτοσχέδιος προς την Α. Υ. τον πρίγκιπα της Βαυαρίας Λουΐτπόλδον | Ωδή εις Κάρολον Αλβέρτον | Ωδή εις την αναγόρευσιν των νέων διδασκάλων της Ορθοδόξου χριστιανικής Θεολογίας Ανθίμου, Γρηγορίου, Ιγνατίου και Στεφάνου | ωδή εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου | Ωδή εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου, | Ωδή εις την ενθρόνισιν του Παναγιωτάτου ημών δεσπότου του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Μελετίου. | Ωδή εις την Τρίτην Σεπτεμβρίου | Ωδή εις τον Ναπολέοντα Βοναπάρτην Έλληνα την καταγωγήν | Ωδή εις τους επαναστάντας Κρήτας. | Ωδή ή ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. | Ωδή ο Ιωάννης Κολέττης, | Ωδή περί του γενέσθω φώς, | Ωδή του σοφωτάτου Βασιλέως Λέοντος | Ώραι σχολής | Ώραι Σχολής | Ωρολόγιον | Ωρολόγιον | Ωρολόγιον | Ωρολόγιον | Ωρολόγιον | Ωρολόγιον | Ωρολόγιον | Ωρολόγιον | Ωρολόγιον το μέγα | Ωρολόγιον το μέγα | Ωρολόγιον το Μέγα | Ωρολόγιον το Μέγα