Νέον Αλφαβητάριον και Αναγνώσεως προπαιδεία.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6764.-Νέον Άλφαβητάριον και Αναγνώσεως προπαιδεία. Εις χρήσιν τών στοιχειωτικών Σχολείων διά Τέκνα άπό 5 έ'ως 10 ετών συντεθέν και Τύποις το πρώτον έκδο\*}έν υπό Γεωργίου τοΰ Ρουσιάδου. Δαπάνη τοϋ φιλογενεστάτου κυρίου Ζήση Σω- τήρη. Έν Πέστη τής Ουγγαρίας. 1829. Παρά τω εΰγενεΐ 1. Μ. Τράττνερ και Στεφάνω άπό Καρόλυ. Εις 8ον, σ. 88. Horvath 73. Πρβλ. αριθ. 1874. *
  3. Γεωργίου τοΰ Ρουσιάδου