Ελληνικά
Παράρτημα των πρακτικών της Β', συνόδου της Β', βουλευτικής περιόδου. | Έκθεσις επί του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων | Εκλογάριον Γραικικόν | Πραγματεία περί Κυβερνήσεως οικογενείας, | Ωρολόγιον | Επιστολάριον | Αριθμ. 52. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος | Catalogo | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Γενική Συνέλευσις των μετόχων αυτής της 22 Ίαννουαρίου 1843. | Εγχειρίδιον Ανθρωπολογίας | Γυμνάσματα ποιητικά και ρητορικά, | Σύμβασις Ταχυδρομική | Γενική Συνέλευσις των μετόχων της 17 Ιανουαρίου 1844. | Un' avventura di Scaramuccia. | La gara d' omaggio | Εκθέσεις | Εγχειρίδιον Αριθμητικής | Δηλοποίησις. | Anna Bolena | Συλλογή ιατρικών συνταγών | Πανουργίαι υψηλότατοι Μιτερτόλδου | Literary Trifles | Η θυσία του Αβραάμ | Εγχειρίδιον της μητρός | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Προκαταρκτική 'Αριθμητική | Pravilniceasca Condica | Beatrice di Tenda | Προσλαλιά Προς τους Ιδίους ομιλητάς | Περί Χαλάζης. | Λόγος κατά Λεωκράτους | Βοήθεια επι κινδύνου ζωής και αιφνίδιων δυστυχημάτων μέχρι της ελεύσεως του ιατρού | Belisario | Belisario | Ψαλτήριον Δαυίδ του Προφήτου και Βασιλέως μετά των ωδών. | Φυλλάδιον Περιέχον Απλοελληνικοθωμανικούς, Διαλόγους και λέξεις Περιεργοτέρας | Ο Πολυπαθής | Aphorismes | Χρησμοί | Ένύπνιον και Νεκρικοί διάλογοι | Κατήχησις του Ορθοδόξου Θεοσεβούς, Ηθικού τε και πεπολιτευμένου Ανθρώπου. | Ωρολόγιον | Υπομνήματα περί τής επαναστάσεως τής Ελλάδος από το 1820 μέχριτοΰ 1823 | βίοι παράλληλοι | Μέθοδος εύκαρπος | Επιστολή στηλιτεπτική των εν Σμύρνη Ανατολιτών και των περί αυτούς τυραννίσκων | Paraphrasis Batrachomyomachiae | Οκτώηχος | Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, | Απάντησις εις την κατ΄Αμερικανών επιστολήν του Ζ. Π Ρ | Αλφαβητάριον | Προσευχητάριον εις χρήσιν των Χριστιανών της Ανατολικής Εκκλησίας | Διάταγμα περί εκλογής των δημοτικών Αρχών. | Ωρολόγιον | Σάτυρα κατά των φιλοδίκων προεστώτων της κωμοπόλεως Κλεισούρας | Θηβαίς ή οι εχθρευμένοι αδελφοί | Ομιλία | Ιστορία του βασιλέως Δαβίδ | Διάταγμα Περί του Κανονισμού της Εμπορικής Ναυτιλίας των Ελλήνων. | Των αγίων αποστόλων πράξεις και έπιστολαί | Το χαμένον παιδίον | Ο Συνταγματικός Ρουμελιώτης | Ο Σκάρπαρος | Νέα Μεθοδική Γεωγραφία | Μαθήματα δια Ανάγνωσιν | Λεξικόν Ιταλικόν και Γραικικόν | Οι ήρωες της Σπάρτης | Hilarolypos | Δεήσεις προς χρήσιν παντός βαθμού και τάξεως ανθρώπων | Άρ. 13270. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Ή Έπι της Οικονομίας Επιτροπή Προς τους κατά την Επικράτειαν Έκτακτους Επιτρόπους και Διοικητάς. | Αγιασματάριον | Ωρολόγιον | Πίναξ περί της πληρωμής του Καμιναρίτου. | Πίναξ περί της πληρωμής του Δισμαρίτου. | Πίναξ δια την πληρωμήν του Οκερήτου. | Πίναξ δια την πληρωμήν του Βιναρίτζου. | Γραμματική | Αρ. 278. Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Μύθοι. Ήθικώτατοι | Χρέη και οδηγίαι των δασμοτελώνων. Άρ. 6569. | Νέον Αλφαβητάριον και Αναγνώσεως προπαιδεία. | Orationes et epistolae | Διδαχή περί της φύσεως και επιρροής της πίστεως. | Διάταξις του καιρού και του τρόπου της αναχωρήσεως των εφίππων και πεζών ταχυδρόμων | Άρ. 12466. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 12,415. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 12,414. Ψήφισμα ΛΒ. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος,-------- | Άρ. 12369. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 12,368. Ψήφ. ΛΑον. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος..... | Άρ. 12361. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία, | Άρ. 11994. ψήφισμα Α'. Ελληνική Πολιτεία | Άρ. 11,855. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Άρ. 10151. 'Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Άρ. 8268. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος, | Άρ. 7034. Ελληνική Πολιτεία. | Άρ. 5,989. Ελληνική Πολιτεία. Η επι της Οικονομίας Επιτροπή Προς τους έπιστάτας των καθ΄ όλην την Ελληνικήν Επικράτειαν Δασμοτελωνείων και του άλατος | Άρ. 4691. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. | Αριθ. 4484. Ελληνική Πολιτεία. Η επί της Οικονομίας Επιτροπή. | Άρ. 3564. Ελληνική Πολιτεία. Ή Γενική Γραμματεία της Επικρατείας ..... | Άρ. 386. Ελληνική Πολιτεία. | Αρ.... Ελληνική Πολιτεία. Η Γενική Γραμματεία της Επικρατείας προς τους κατά την Επικράτειαν εκτάκτους Επιτρόπους και προσωρινούς Διοικητάς. | Ψαλτήριον Δαδίδ προφήτου και βασιλέως μέλος, κατά τους εβδομήκοντα. | Ο άραψ μάρτυς | Νέα Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού | Ελληνική Πολιτεία Έγκυκλ. 'Αριθ. 9. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς απαντάς τους Πολεμικούς. | Ελληνική Πολιτεία Έγκύκλ. 'Αριθ. 8. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς τους Δημογέροντας των επαρχιών της Επικρατείας. | Ελληνική Πολιτεία Διάταγ. Αριθ. 16. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Διατάττει. | Ελληνική Πολιτεία Αριθ. 1325. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Ελληνική Πολιτεία. Αριθ. 2. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς την Βουλήν. | Ελληνική Πολιτεία Αριθ. 1.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. Προς την Αντικυβερνητικήν Επιτροπήν. | Εγκύκλιος. Αριθ. 108. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Αριθ. 8268. Ελληνική Πολιτεία Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος,--------- | Άρ. 5464 Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 5456 Έγκύκλιος Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Άρ. 3,474 Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος, Επειδή δια συμπεσούσας τινάς περιστάσεις------- | Άρ. 3,209. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος,..... | Άρ. 3,048, Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος,----- | Άρ. 2,499. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 2408. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς τους κατοίκους των εξ Τμημάτων του Αιγαίου Πελάγους. | Άρ. 2,398 Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Γενικαι οδηγίαι | Άρ. 1698. Ψήφισμα Γ. Ελληνική Πολιτεία Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 1,647. Ελληνική Πολιτεία. Η επί της Οικονομίας Επιτροπή Διακυρύττει. .. | Άρ. 1442. Έξερχ. Κανονισμός της δια το Ναυτικόν Δικαιούμενης τροφοδοσίας καθ' εβδομάδα. | Άρ. 1, 427. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Η Γενική Γραμματεία της Επικρατείας | Αριθ. 1.325. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος,------- | Άρ. 910. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Η Γενική Γραμματεία της Επικρατείας. | Άρ. 826. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Ή Γενική Γραμματεία της Επικρατείας. | Αριθ. 678. 'Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος--------- | Αριθ. 677. Ελληνική Πολιτεία Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Επειδημία ναυτική μοίρα του Σατράπου της Αιγύπτου | Αριθ.140 Ψήφ. Ζ Ελληνική Πολιτεία. | Αριθ. 105. Ψήφ. Ζ. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Αριθ. 3. Ελληνική Πολιτεία Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος (Le Pre-sident de la Grece) Διακηρύττει Προς τους Έλληνας | Άρ. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς τον Γενικόν Αρχηγόν των Πελοποννησιακών όπλων Κύριον Θεόδωρον Κολλοκοτρώνην. | Απόφασις του προσωρινού Πολεμικού δικαστηρίου. | Τραγωδία των νεωτέρων Ελλήνων | Οι ανά πάσαν την Πελοπόννησον και κατά πάσας τας νήσους του Αιγαίου πελάγους..... | Εγχειρίδιον Γεωγραφικόν, | Διάλογοι Οικειακοί | Σύντομος Εξήγησις των δογμάτων της χριστιανικής πίστεως Διαλελεγμένη από την Αγίαν Γραφήν | Περίοδος Γ. 'Αριθμός ΝΓ. του κώδηκος των νόμων. Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος, | Οι εικοσιτέσσαρες οίκοι Της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, | Κωμωδία του μήλου Της έριδος | Περίοδ. Γ'. Άρ. ΝΑ του Κώδηκος των Νόμων Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος, | Μικρά Κατήχησις | Διαμαρτύρησις | Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος.Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Διακηρύττει ότι, | Χάρτης | Αρ. Ι του Κώδηκ. των νόμων. Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος. | Επιτάφιος Λόγος | Άσματα και πονημάτια διαφόρων | Απανθίσματα | Αλφαβητάριον | επιστολαί | Εις την αποβίωσιν του προσηνούς και φιλογενούς Δημητρίου ΙωάννουΤακιατζή | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως μετά των ωδών. | Toth Lilszlo Gorogf versei Magyar" | Νέον Αλφαβητάριον | Μηναίον του Ιουνίου | Θείον και ιερόν ευαγγέλιον | Ευαγγελιστάριον | Βίος | Αυτή η σύντομος προσευχή ευρέθη εις τον Άγιον Τάφον. | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως μετά των ωδών. | Ομιλία | Επίγραμμα Εις Έρωτα | Μηναίον του Μαΐου | Ειδύλλιον ο Τάφος | Τών 'Αγίων 'Αποστόλων αί Πράξεις και Έπιστολαί | Σύνοψις | Μηναίον του Ιαννουαρίου | Κορακιστικά η διόρθωσις της ρωμαίκης γλώσσας. | Ερμης ο Κερδώος | Αλφαβητάριον | Ωρολόγιον | Σύνοψις | Ξένια πολυγλωττα. | Μηναίον του Φεβρουαρίου | Λεξικόν Ιταλικόν και Γραικικόν | Γνωμολογικόν | Αραβικόν μυθολογικόν | Αι θείαι Λειτουργίαι των εν αγίοις πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου του μεγάλου σύν τη των προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου | Κατάλογος των κοινών βιβλίων της τυπογραφίας Νικολάου Γλοκύ του εξ Ιωαννίνων | λόγος περί της αντιδόσεως | Βιβλίον Ιστορικόν | Αι θέίαι λειτουργίαι των εν αγίοις πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασολείου του Μεγάλου συν τη των προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου | Σύνοψις | Πανουργίαι γνωμικά και διαθήκη | Ψαλτήριον Δαβίδ του Προφήτου και Βασιλέως | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως μετά των ωδών. | Οκτώηχος | Μνημοσύνη του Σοφωτάτου Ανδρός Ιωάννου Αποστόλοβιτς | Θείον και ιερόν ευαγγέλιον | Ευαγγελιστάριον | Βίος και Μύθοι | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως. | Σύνοψις | Επιθαλάμιος εις τον γάμον Στυλιανού Δώρια Προσαλέντου και Αικατερίνης Θεοτόκη των ευπατριδών, | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως μετά των ωδών. | Περί του προγνωστικού | Ο Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως Καλλίνικος έπιβεβαιοι. Προς τους Σεβάσμιους Αγίους αρχιερείς εγκύκλιος είδησις παρά του Κοινού. | Τω κυρίω Δουπέν τω Φίλω. | Ημερολόγιον | Αβραάμ Θυσία. | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου Και βασιλέως Ενετίησιν | Καθρέπτης του ανδρογύνου | Περί των εν πίστει κεκοιμημένων λόγος | Αυτοκρατορία Γαλλική. Ημής Κριτής Πολητικός της Αβλής Ν. Ι. | Οι ΚΔ' Οίκοι της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας | Ωρολόγιον | Των αγίων Αποστόλων αι πράξεις και επιστολαί | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Νοεμβρίου | Ελέω θεού Ημείς Αλέξανδρος ο Α'.Ιμπεράτωρ και αυτοκράτωρ πάσης Ρωσσίας και τα έξης, και τα έξης, Δηλοποιούμεν τοις πιστοίς Ημών Υπηκόοις | Γραμματική | Βιβλίον Ιστορικόν | Ακολουθία του αναγνώστου, | Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις πατέρων ημών Ιωάννου τοθ Χρυσοστόμου, Βασίλειου του Μεγάλου, και Γρηγορίου του Διαλόγου | Ωρολόγιον | Ωδή περί του γενέσθω φώς, | Τέχνη Του Ζην ήτοι Νουθεσίαι ωφέλιμαι. | Ευαγγέλιον το ιερόν Και η Αποκάλυψις Ιωάννου | Εποπτεία εις την γενικήν ιστορίαν | περί Ύψους | Προλεγόμενα. | Νέος Παράδεισος | Νέον Αλφαβητάριον, | Μηναίον του Σεπτεμβρίου | Λόγοι ψυχωφελείς εις το σωτήριον πάθος και εις την ένδοξον ανάστασιν του κυρίου ημών Ιησού Χριστού | Λόγοι ψυχωφελείς εις το Σωτήριον Πάθος και εις την ένδοξον ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού | Γνώμαι και Σκέψεις Ηθικαί | Γενική χάρτα της Μολδαβίας, | Αγιασματάριον | Χρηστοήθεια Προς διακόσμησιν ηθών των Νέων | Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον | Ευαγγελιστάριον | Βιβλίον καλούμενον Χρηστοήθεια των Χριστιανών, | Αραβικόν μυθολογικόν | βίος και μύθοι. | Αι θείαι Λειτουργίαι | Τα κατά Κλεάνθην και ΆβRοκόμην | Προς τους εγκατοίκους των επτά εννομένων Νησίων. Κήρυγμα, | Ερωτόκριτος. | Ο πρίγκιψ και Πρόεδρος της Γερουσίας των επτά εννομένων Νήσων, | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Ποιμενικά Τα κατά Δάφνιν και Χλόην | Εγκύκλιος Επιστολή. | Πρακτική των λογαριασμών. | Πεντηκοστάριον | Μηναίον του Νοεμβρίου | Ημείς Επορίδων Γεώργιος Θεοτόκης, Πρίγκηψ και Πρόεδρος του Σενάτου αρχηγός της Κομησιόνος της δημοσίας ασφαλείας και Ησυχίας. | Ωρολόγιον | Χρηστοήθεια | Τριώδιον | Τριώδιον | Το Μέγα Αλφαβητάριον και σύντομος Χριστιανική Διδασκαλία. | Τα τέσσαρα Θεία και ιερά Ευαγγέλια | Παρακλητική | Ευχολόγιον | Αποστόλων πράξεις και έπιστολαί | Ακολουθία | Ψαλτήριον Δαυίδ του Προφήτου και Βασιλέως μετά των Ωδών. | Χρηστομάθεια Γαλλική | Φρασεολογικοί διάλογοι | Vocabolario Portabile italiano | Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού υπό Αυγούστου Νικολάου | Φιλανθρωπική κυριών εταιρία, | Φαρμακίδου τα διπλά | Υπόμνημα περί δημοδιδασκαλίας | Τυπικόν εκκλησιαστικόν | To ύδωρ της Στυγός | Του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνά του Αιγυπτίου ασματική ακολουθία | Το τρωγάλιον του δοκησισόφου ή Αυτοσχέδιος απάντησις εις τονκ. Γ. Χρυσοβέργην | Το Μέλλον | Το επιδόρπιον του γραμματοφάνου ή ο αυτόβλητος Σουτσοκρούστης. | Το αστυκόν δίκαιον των Ρωμαίων | Τη ήμερα των Αγίων Πάντων, προς το άτομον του ευγενούς κυρ. κυρ.δόκτορος Ανδρέου Ρωμανού, | Τα πρώτα μου προς την ποίησιν βήματα, | Τα περί των εν Αμερική ναυπηγηθεισών φρεγατών | Ταξείδια του Γύλλιβερ | Ταμείον Ανθολογίας | Τα Κυπριακά | Τακτική των τριών οπλών πεζικού, ιππικού και πυροβολικού, | Τα κατά Μακκάν και Αιγινήτην. Απάντησις τω Συντάκτη του Ιατρικού Ζητήματος, | Τα εν Τραπεζούντι σχολεία | Τα άπαντα | Σχελίνγιος ήτοι ολίγα τινά περί του βίου και της φιλοσοφίας αυτού | Σύντομος Πραγματεία περί καταστιχογραφίας και Εμπορικής Λογιστικής προς χρήσιν των εμπορευομένων Ελλήνων | Σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου | Συντακτικόν της Λατινικής γλώσσης. | Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων | Σύνταγμα του Ιονίου Κράτους | Συνταγμάτιον περί της τάξεως των Πατριαρχικών Θρόνων, | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Συνοπτική ιστορία της Ρωσσίας | Συνθήκη εμπορίας και ναυτιλίας Μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Traits de commerce et de naviga-tion Entre le Royaume de Grece et l'empire Ottoman. | Συνήθεις Διάλογοι Ιταλικοί, Ελληνικοί και Αγγλικοί | Συνέχεια των εισερχομένων, ή τα εις την ανακριτικήν επιτροπήν της Βουλής υποβληθέντα αιτήσει αυτής επί των ΙΕ', κεφαλαίων της κατηγορίας έγγραφα. | Συλλογή ωφελίμων και ψυχαγωγών αναγνωσμάτων. | Συλλογή των κατά τους Εσπερινούς των τε Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών | Συλλογή των εις τας ιεράς Ακολουθίας αναγινωσκομένων ψαλμών | Συλλογή ιατρικών συνταγών | Συλλογή διαταγμάτων και κανονισμών αφορώντων την διοίκησιν και την εσωτερικήν υπηρεσίαν του Πολιτικού Νοσοκομείου Αθηνών Η «Έλπίς» | Στοιχειώδης πραγματεία περί των χρεών του ανθρώπου | Στοιχειώδης Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος | Στοιχεία της καθαράς Μαθηματικής προς την εν γυμνασίοις και κατ' ιδίαν διδασκαλίαν | Σοφοκλέους βιογραφία | Σκέψεις περί του Ορειβατικού Πυροβολικού | Σκέψεις Περί του εν τη Ανατολή παρόντος πολέμου | Σιωνίτης Υμνωδός ή Μελωδικοί και θείοι ύμνοι | Πρός τον Υπουργόν των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Κύριον Γ. Ψύλλαν | Προλεγόμενα του δευτέρου μέρους της διασκέψεως επί του ενεστώτος πολέμου της Ανατολής | Προκήρυξις | Προκήρυξις. | Πρόγραμμα της τελετής του νέου έτους 1856 | Πρόγραμμα της τελετής της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα διά την πανήγυριν του νέου έτους, | Πράξεις του δεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την τρίτην σύνοδον της τετάρτης βουλευτικής περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν σύνοδον της τετάρτης βουλευτικής περιόδου | Πραγματεία στοιχειώδης περί των χρεών του ανθρώπου μετά προσθήκης κανόνων τινών περί χρηστοηθείας | Πραγματεία περί των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, | Πραγματεία περί κατασκευής των διαφόρων του πυροβολικού βλημάτων | Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. | Περί της κτηματικής πίστεως και σχέδιον προς καθίδρυσιν υποθηκικής | Περί της ενεστώσης της Ελλάδος καταστάσεως | Περί της αρχής και της διαμορφώσεως των φυλών του αρχαίου Ελληνικού Έθνους | Περί Πολυβίου | Περίληψις της Ιστορίας του Ρωμαϊκού Δικαίου | Περιήγησις εις την Παμφυλίαν κατά το 1850. | Περί έξ χρυσών ανεκδότων νομισμάτων των Φιλίππων | Περιγραφή Εκτυπωμάτων | Περί βελτιώσεως της δημοδιδασκαλίας. | Παράδεισος | Πανελληνίς. | Παθολογικής "Ανατομίας επιτομή | Παγκόσμιος εξουσία της νέας Σιών. | ΟΣκαρλάτος [Βυζάντιος] ή του επιδορπίου τα θαυμάσια | Ο Ποιητικός άγων | Ο οψιφανής επαναστάτης και η περιπετής τύχη αυτού | ΟΝεόφυτος Βάμβας ή λόγος Εκφωνηθείς κατά την έναρξιν των δημοσίων εξετάσεων του εν Ερμουπόλει Γυμνασίου | Ο Μοσλήμ | Ο Μοσλήμ | Ο Μισαγύρτης. | Ο Μάϊος | Ο Λάμπρος Κατσώνης | Οκτώηχος | Ο βοηθός της Αγγλικής προφοράς | Ο Βίος του Χατζή Χρήστου | Νυξίς υπέρ της βελτιώσεως της καταστάσεως των διδασκόντων. | Νύξεις προς λύσιν του Ανατολικού Ζητήματος | Νομοσχέδιον. | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Noctes Pelasgicae | Ιστορία της Ρωσσικής Αυτοκρατορίας | Με της αυγής την δρόσον, Που νέον έτος φέρει------- | Ναυτικός Τηλέγραφος, | Μυθολογία συνοπτική με εικονογραφίας των θεών και ημιθέων των αρχαίων Ελλήνων | Μιχαήλ Γ. Σχινά ρήμα προς το βιβλίον, | Μικρά στοιχειώδης γεωμετρία | Μαθήματα Οδοποιίας | Λουΐζα Μίλλερ | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι | Λειμωνάριον | Κεφαλληνία, Μάρτιος 1855. Μας εσηκώσανε την Ελευθεροτυπία..... | Κατάλογος τών εις το Βιβλιοπωλείον του Σοφοκλέους Σόφη ευρισκομένων προς πώλησιν βιβλίων. | Καταθέσεις | Κανονισμός | Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, βίος, πόλεμοι και θάνατος αυτού. | Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. Βίος, πόλεμοι, και θάνατος αυτού | Ιστορία της Ρωσσικής αυτοκρατορίας. | Ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας, | ηθικά δράματα, | Θεωρητικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής, υπό Παναγιώτου Αγαθοκλέους. | Η αποφυλάκισις του Ζήση Σωτηρίου. | Η τρικυμία, | Η προς Κύριον αποδημία του ευδοκήσαντος ανακαινισθήναι τον ιερόν ναόν τούτον. | Η Πολιορκία της Κορίνθου. | Η περιστέρα, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Εκτελεστική άπιχρασις της Γερουσίας. Κέρκυρα, 18η Ιουνίου 1855 | Η νεοφώτιστος | Ή Μαρκεσία Αλπουγιάρ | Η μακροβιωτική, ή υγιεινή των ανθρώπων | Η κυρία του δόρατος | Η καλλίγονος μήτηρ | Ή Καινή Διαθήκη | Η ιστορία του μικρού Ιωάννου έκθετου παιδός. | Ή θυσία του Αβραάμ, | Ή Θέκλα | Η Επτάλογος ή ηθη και έθιμα Κωνσταντινουπόλεως. | ομιλία | Η ενεστώσα κατάστασις και ο Στρατηγός Δημήτριος Καλέργης. | Ή 25 Μαρτίου 1855 | Ή εικοστή πέμπτη Μαρτίου | Η Αριθμητική και Άλγεβρα | Η αδελφική αγάπη. | Εύρετήριον της ελληνικής νομολογίας, | Ερμηνεία εις τους ΡΝ' ψαλμούς του Προφητάνακτος Δαβίδ | Επιτομή της Ρωσσικής Ιστορίας, | Επιτομή της Ιεράς Ιστορίας, | Επιτομή της γαλλικής ιστορίας. | Επιτομή εκ της περιλήψεως της γυμναστικής. | Έπιστολαι περί διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσης | Επιγραφαί ανέκδοτοι | Εναίσιμος Διατριβή. | Εναίσιμος διατριβή περί του οξέως αρθριτικού ρευματισμού | Ελληνικής αρχαιολογίας εγχειρίδιον. | Εκλογή εκ των Ξενοφώντος Απομνημονευμάτων, | Έκθεσις του Υπουργού των Στρατιωτικών περί διαλύσεως της οροφυλακής. | Έκθεσις της επιτροπής της Βουλής | Λόγος | Εισηγήσεις του Ιουστινιανού | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Απολογισμός του έτους 1854 | Εγχειρίδιον Φαρμακολογίας | Έγχειρίδιον των εμπορικών επιμελητηρίων | Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας | Έγχειρίδιον περί μελισσοτροφίας. | Duschezapoved s' zoveschchanie t' τnovskago to ν' Bolgarija bolni-tsa na gubernskijt ot sekretar' | Διοργανισμος της Λέσχης ο Ζακύνθιος. | Διάφορα έγγραφα και επιστολαί εκ της συλλογής του υποστράτηγου Γενναίου Κολοκοτρώνη, αφορώντα τας κατά το 1832 | Διάφορα Διηγήματα | Διατριβή Ζ'. | Διατίμησις των φαρμάκων του Βασιλείου της Ελλάδος. Έν Αθήναις | Δηλοποίησις. | Σαν τ' άστέρη της αυγής | Dissertatio | Γυμναστική της Γαλλικής Γλώσσης | Γραμματική της γαλλικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Λόγος περί γυμναστικής του σώματος | Γεώργιος Αθανασίου τοις εξ΄Αρείου Πάγου δικασταίς ευ πράττειν | Αυτοσχέδιος διατριβή | Αυτοσχέδιος Διατριβή | Αριθ. ΙΘ' Πράξις της Κυβερνήσεως εμποδίζουσα την διασφαλιστικών πράξεων κατάσχεσιν των παρά ταις οικογενείαις ιερών εικόνων | Αριθ. Α' Πράξις της Κυβερνήσεως τροπολογούσα τον ΙΘ' Νόμον του ενεστώτος Κοινοβουλίου. | Απόστολος | Απολογία του Έλληνικού Έθνους Ή Σύντομος Έκθεσις των διατρεξάντων και ολίγαι λέξεις προς απάντησιν. Apologie de la Nation Grecque, ou expose rapide des evenements de l'annee derniere et quelques mots en reponse.The greek nation's apology, or, a brief | Απάντησις εις την Ιατρικήν Μέλισσαν | Αννα και Φλώρος, ή ο Πύργος της Πέτρας | Ανατύπωσις των παραγγελμάτων | Ανασκευή | Αλέξανδρος ο Στούρζας | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Σεραφείμ. | Ακολουθία του αγίου μάρτυρος και θαυματουργού Τρύφωνος | Αι τελευταίοι ώραι του βίου του αυτοκράτορος Νικολάου | Αι τελευταίαι ώραι της ζωής του αυτοκράτορος Νικολάου πρώτου. | Αι τελευταίαι ώραι της ζωής του Αυτοκράτορος Νικολάου του Α'.Έκθεσις | Αθηνά | Αγόρευσις | Αγγλική Γραμματική | Ώραι Σχολής | Ώραι σχολής | Ψαλτήριον | Χρυσαλίς | Κατήχησις | Ηθική ή περί καθηκόντων. | Χάρτης του εν τη Ανατολή θεάτρου του πολέμου | Χάρτης της Ηπείρου Θεσσαλίας και Μακεδονίας | Χάρτης της Ευρώπης | Χάρτης της Βαλτικής Θαλάσσης. | Φιλολογίας, παλαιάς τε και νέας, Πάρεργα | Φερνάνδος Δουπλέσιος ή απομνημονεύματα ανδρός συζύγου | Υπόμνημα ιστορικόν περί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του τελευταίου αυτοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως και της τελευταίας αυτής πολιορκίας. | Ύμνοι ιεροί δια την θείαν λατρείαν. | Τω εκλαμπροτάτω Πέτρω Βράϊλα. | Το φάσμα του Μάρκου | Το πολυθρύλλητον Ανατολικόν Ζήτημα, | Το μέλλον ή περί ανατροφής και παιδεύσεως. | Το εν Ανατολή Πανεπιστήμιον. | Το Δίκαιον ή δοκίμιον επίτομου προεισαγωγής εις τό δίκαιον. | Το ανατολικόν ζήτημα, | Τα πρώτα παιδαγωγικά μαθήματα της ελληνικής γραμματικής | Ποίημα | Ταμείον Ανθολογίας | Τα Ελληνικά, | Σύντομος Πραγματεία περί Χολέρας | Σύντομος πραγματεία περί επικού μέτρου και επικής διαλέκτου | Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων αποστόλων | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της Ελληνικής Ιστορίας | Σύνοψις της Ελληνικής Ιστορίας, | Συνέχεια των Εκδιδομένων βιβλίων μου από 1841, 47, 48, 49,51,52 και 53. | Συμβουλή του Ιατροσυνεδρίου | Συλλογή ωφελίμων και ψυχαγωγών αναγνωσμάτων. | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1854. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1854. | Συλλογή ιατρικών συνταγών | Συλλογή Διαταγμάτων και Κανονισμών | Συλλογή γαλλικών φράσεων | Συλλογή Αστυνομικών Διατάξεων | Στοχασμοί εις τους παρόντας κρίσιμους καιρούς του Οθωμανικού Κράτους | Στοιχειώδης γραμματική της απλοελληνικής γλώσσης | Στοιχεία φυσιολογίας και εφαρμογή αυτών εις διατήρησιν της υγείας και εις βελτίωσιν της φυσικής και πνευματικής αγωγής | Στοιχεία της Νεωτέρας Γεωγραφίας | Στοιχεία της Γαλλικής γραμματικής Δομών. | Στοιχεία αριθμητικής | Στοιχεία Άλγεβρας | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. | Specimen Kmendationum in Longinum Apsinem Menandrum Aristidem aliosqe artium scriptores. | Σκέψεις Περί του εν τη Ανατολή παρόντος πολέμου | Σηρική Εταιρία της Ελλάδος | Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νοός | Προσωρινός Κανονισμός των γυμνασίων του Πεζικού | Προσφώνημα | Προς τους Έλληνας και τας Ελληνίδας της ελευθέρας Ελλάδος | Γενική έκθεσις | Προπαίδεια αριθμητικής καί πίνακες προς χρήσιν των τεσσάρων πράξεων διά τους αρχαρίους παίδας | Προκήρυξις | Προκήρυξις. | Πρόγραμμα της τελετής των άποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής του νέου ΄έτους 1855 | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την δευτέραν συνοδον της δεκάτης βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την πρώτην σύνοδον της τετάρτης βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην συνοδοντης τετάρτης βουλευτικής περιόδου | Πραγματεία περί των εν ετει 1828 και 1829 πολέμων της Ρωσσίας κατά της Τουρκίας | Πολιτική Ρωμαϊκή νομοθεσία, | Πολιτικαι σκέψεις επί της Ρωσσίας. | Ποιημάτιον. | Ποιήματα και πεζά | Πινακίδες ή νέον αλφαβητάριον εκ των εγκεκριμένων πινάκων της αναγνώσεως | Πίνακες γραμματικής της λαλουμένης γλώσσης | Περί των εν Εχίνω της Ακαρνανίας γαιανθράκων | Περί της Κτηματικής πιστώσεως. | Περί παιδαγωγικής διδασκαλίας, | Περί βελτιώσεως της δημοδιδασκαλίας. | Περί αμπελίτιδος ή νόσου των αμπέλων | Παρατηρήσεις επί του εντάλματος του Αρχιεπισκόπου Παρισίων και της προσκλήσεως του Μουφτή της Ταυρίδος | Παρατηρήσεις επί μιας αποφάσεως του ανωτάτου συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Παράρτημα της αληθείας | Παραγγέλματα | Χρηστοηθείας Μαθήματα | Παθολογικής Ανατομίας επιτομή | Ο υποκόμης της Βραζελόνης | Ο του θεάτρου και των τριών εκατομμυρίων δραχμών | Ο πόλεμος του παπού και του Ελλήνος του Ολύμπου | Ο περίφημος Καζαμίας | Ονειροκρίτης | Ο Ναπολέων Βοναπάρτης κατά Λαμαρτίνον | Ομιλία | Ολίγοι λόγοι προς την Αυτού Πανιερότητα τον Αρχιεπίσκοπον των Παρισίων. | Ο κύριος Ιωάννας Βράϊτ. Κρίνων τον παρόντα πόλεμον. | Οι δύω Αντωνίνοι. | Οθων και Αμαλλία | Ό θρίαμβος των Ρώσσων. | Ό Θρίαμβος των Ελλήνων | Ό Ζηνοκλής | Ό επιτάφιος θρήνος | Ό Ελβετός Ροβινσών | Νόμος περί δημοτικών σχολείων. | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Νέος χάρτης της Μεσογείου και Μαίρης Θαλάσσης | Νεοελληνική φιλολογία | Νεκρολογία | Μονομαχία του παπού του Ολύμπου μετά του Σουλτάνου | Μαθήματα πρακτικής ηθικής | Λυρικά ερωτικά ποιήματα | Lyra Graeca | Λούκια | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι | Λεξικόν λατινοελληνικόν | Λεξικόν Ιταλικόν και γραικικόν | Λεξικόν Ελληνικόν και Ιταλικόν | Λεξικόν Αγγλοελληνικόν | Λατινικής γλώσσης πρώτα μαθήματα | Κανονισμός του Παρθεναγωγείου Ζαβιτζιάνου | Και έτερον πολύτιμον έγγραφον | τα περί της Αναγνώσεως των Γραφών | Ιταλική εγκυκλοπαίδεια | Ιστορικαί διασαφήσεις | Ιστορικά Διηγήματα. | Ιερεύς των Φιλικών και Ιωάννα Γρέυ Τραγωδίαι | Ιερά Γεωγραφία | Θρήνος του Σουλτάνου | Περί Αρείας Αθηνάς. | Ή φωνή ενός μόνον Ελλήνος υποστηριχθείσα από τας φωνάς δύο άλλων, | Η σάλπιξ της Ελευθερίας | Επιστολή υπογραφομένη | Η πρόοδος του Χριστιανού αποδημούντος από του κόσμου τούτου εις τον μέλλοντα | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Ημερολόγιον και Σεληνοδρόμιον | Η κληρονομιά. | Η καταδυναστευομένη Ελλάς. | Η Καινή διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού | Η θεοτείχιστος Εκκλησία. | Η Ελλάς και τα τέκνα της ή η Εθνεγερσία των Πανελλήνων. | Η 25 Μαρτίου, | Η Βαβυλωνία | Η από του 1833 μέχρι του 1854 έτους Βασιλεία του Όθωνος | Ευρετήριον της Ποινικής Νομολογίας | Εύρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Επιτροπή της Αγροτικής Τραπέζης. | Επιτομή των πινάκων της αριθμητικής και της διαμετρικής | παρατηρήσεις | Επιστολάριον | Dissertatio | Ένεκα αυθαιρέτων και απροσδιορίστων απειλών του Λόρδ Μ. Αρμοστού, ό Φιλαλήθης έπαυσεν | Ελληνισμός ή Ρωσσισμός; | Ελληνική πολιτική, | Έλληνες! Αποθνήσκων ο πατήρ μου | Ελευθερία ή θάνατος. Εν τούτω νίκα. Ό πατήρ. | Έκθεσις του ποιητικού διαγωνισμού του 1854. | Έκθεσις της έπι των σιτηρών Επιτροπής Ζακύνθου | Έκθεσις έπι του προϋπολογισμού των εσόδων της χρήσεως του 1855. | Είδοποίησις | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός Ισολογισμός | Εγχειρίδιον Φυσικής | Εγχειρίδιον γεωγραφίας | Διοργανισμός της ιατρικής υπηρεσίας κατά την πόλιν των Αθηνών και τά περίχωρα αυτής εν καιρώ επιδημίας χολέρας | Διηγήσεις κατά πολλά ωφέλιμοι του οσίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου | Διαφώτισις των εκκλησιαστικών νόμων, | Διατριβαί περί της ανατολικής ήτοι ορθοδόξου Εκκλησίας | Διαιτητικά παραγγέλματα εις προφύλαξιν από της χολέρας. | Δημοτικός Κανονισμός περί διοργανώσεως του Ορφανοτροφείου και του δημοτικού Νοσοκομείου, της νήσου Ζακύνθου | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις. | Γραομυομαχία. Επύλλιον ηρωϊκοκωμικόν | Γεώργιος Δανδίνος ή ο συγχυσμένος σύζυγος | Γεωμετρίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφία της αρχαίας Ελλάδος. | Γερμανός ο Παλαιών Πατρών | Γενοβέφα ή η αρετή θριαμβεύουσα αρχαία ιστορία | Φυσικός Νόμος ή φυσικαί άρχαί της ηθικής. | Βίος και πολιτεία του εν μακαρία τη λήξει γενομένου αειμνήστου πατριάρχου των Ιεροσολύμων Ανθίμου | Βαλιστική Στοιχειώδη Μαθήματα | Αττικά | Αστυκόν Δίκαιον | Άσματα πολεμιστήρια | Αριθ. 6352. Προς το επι της Δικαιοσύνης Υπουργείον. | Αριθ. έγκυκλ. 134. Βασίλειον της Ελλάδος | Αριθ. ΙΗ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΖ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Ic' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. 1Δ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. IB' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΑ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Γ Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Θ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Η' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Ζ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. -' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Ε' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Δ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Άριθ. Β' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Α' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αποσπάσματα εκ του ποιήματος ο Άπατρις. | ΑΛλαΐ Συμβουλαί Προς ώφελος πάντων | Αλφαβητάριον μικρόν | Αλφαβητάριον Γαλλικόν | Αλφαβητάριον Γαλλικόν | Αλήθεια της Οικουμενικής Εκκλησίας περί της Ρωμαϊκής και των λοιπών Πατριαρχικών Καθεδρών | Ακολουθία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου | Ακολουθία του οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασχητού,του εν τη νήσω Κεφαλληνίας | Ακολουθία του αγίου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού. | Ακολουθία εις το Άξιον εστίν. | Αι Θερμοπύλαι. | Αί αναγκαιότεροι εγκύκλιοι επιστολαί, | Αγγελία περιοδικού συγγράμματος | Αγγελία περί εκδόσεως Ελληνικού βιβλιογραφικού καταλόγου από του έτους 1821 μέχρι του 1854. | Ωρολόγιον το Μέγα | Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας, | Χριστιανική κατ'εκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου, καθολικής και ανατολικής εκκλησίας | Χάρτης της Ελλάδος και των Ιονίων νήσων | Στοιχειώδης πραγματεία περί των χρεών του ανθρώπου | Φιλόπατρις Ναύτης | Φιλολογική και Κριτική Ιστορία | Φερνάνδος Δουπλέσιος η απομνημονεύματα ανδρός συζύγου | Υπόμνημα περί της παρούσης καταστάσεως του πολιτισμού εν Ελλάδι, | Ύμνος είς τον εν Τήνω ιερόν ναόν της Ευαγγελιστρίας | Σατυρικοί στίχοι | Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του 1852. | Επιστολή | Τοκολόγιον | λόγον | Τα Ψαρά | Τα τέσσαρα θεία και ιερά Ευαγγέλια | Τα Σούτσεια, | Λόγος | Τα Ελληνικά, | Τα Άνθη | Σύντομος μέθοδος των εν Ελλάδι συνήθων Ευρωπαϊκών χορών | Σύντομοι παρατηρήσεις επί τίνων περιστατικών αναφερομένων εις τα λεγόμενα Απομνημονεύματα του κ. Ν. Σπηλιάδου | Σύντομα τίνα απομνημονεύματα της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος από του 1821-1833 | Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων αποστόλων | Σύνοψις της ιεράς κατηχήσεως | Σύνοψις της Γενικής Ιστορίας | Συνοπτικός πίναξ, | Συλλογή τοπικών της Ελλάδος συνηθειών | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1853 | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1853. | Συλλογή Στρατιωτικών Νόμων και Διατάξεων Από του 1821 μέχρι του 1853 | Συλλογή Νόμων | Συλλογή απάντων των εν Ισχύι άρθρων των Γαλλικών Στρατιωτικών Ποινικών Νόμων | Σύγκρισις του ναπολεοντίου Κώδηκος προς τους Ρωμαϊκούς νόμους | Στοιχειώδης σειρά Γεωγραφικών Μάθημάτων | Στοιχειώδης επιτομή της γενικής ιστορίας | Στοιχειώδης Γεωγραφία | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχειώδη μαθήματα της λατινικής γλώσσης | Στοιχειώδες αλφαβητάριον της Γαλλικής Γλώσσης | Στοιχεία Θεωρητικής και Πρακτικής Αριθμητικής | Στοιχεία Ηθικής | Στοιχεία Βοτανικής | Στοιχεία Αριθμητικής | Στοιχεία Αριθμητικής | Στίχοι | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. | Σάλπισμα Πολεμιστήριον | Πρωινής δρόσου σταγόνες δυο | Πρόχειρος απάντησις | Προφητικόν Ημερολόγιον | Προσωρινός Κανονισμός των γυμνασίων του πυροβολικού | Προσφώνημα εις τον Παναγιώτατον Οικουμενικών Πατριάρχην Κύριον Άνθιμον Ε' | Προς την Διοίκησιν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, | Προς την Βουλήν. | Πρόγραμμα της τελετής των γενεθλίων της Α. Μ. του Βασιλέως | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. του βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης | Πρόγραμμα της τελετής του νέου έτους 1854 | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα της επετείου τελετής των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως | Πρόγραμμα | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους. | Πρακτική στενογραφία | Πρακτική Αριθμητική | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την τρίτην σύνοδον της τρίτης περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την τρίτην σύνοδον της τρίτης περιόδου | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Του έτους 1852 | Πρακτικά | Πρακτικά | Πραγματεία στοιχειώδης περί των χρεών του ανθρώπου | Πραγματεία περί γενικής ανατομίας του ανθρώπου | Πραγματεία άλγεβρας | Υπόμνημα | Υπομνημάτιον | Περί της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας | Περί της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας | Περίληψις της Παιδαγωγικής και Διδακτικής | Περί Ελληνικής συντάξεως, | Περί ακεραιότητος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας | Παρατηρήσεις τινές περί ανατροφής | Παπιστικών ελέγχων | Νέα σχολή | Χρηστοηθείας μαθήματα | Ο φίλος του αμαρτωλού. | Ουράνιον μάννα, | Ο Υποκόμης της Βραζελόνης | Ο τάφος | Ο προσηλυτισμός τής Ρώμης εν Τραπεζοΰντι. | Ο ποιητικός άγων | Ο περίφημος Καζαμίας | Ο πατήρ προς τα τέκνα αυτού. | Ονομαστικόν Γαλλικόν και Έλληνικόν του τεχνικού μέρους του Πυροβολικού | Όμιλία | Ο καυγάς για το πάπλωμα | Ο Κάλχας ήτοι της Ελλάδος ο Καζαμίας | Ο θρίαμβος της αρετής κατά της κακίας | Ο ερημίτης | Ο έμπειρος Ιταλός | Ο διδάσκαλος Πέτρος ή ο πεπαιδευμένος του χωρίου | Οδηγίαι προς τους φοιτητάς | Οδηγίαι περί του αρχείου του Υπουργείου της Δικαιοσύνης και των σχετικών αύτω γραφείων και αρχείων. | Ο Γούρας | Ο γέρων Αμβρόσιος | Ο Α. Ραγκαβής κ' ο Π. Σούτσος ή η επιστήμη περί των φαινομένων της αυτομάτου κινήσεως της τραπέζης | Ο απροφήτεντος Καζαμίας | Νύξεις προς λύσιν του Ανατολικού ζητήματος.— | Νύξεις προς λ΄ύσιν του Ανατολικού ζητήματος | Νύξεις προς λύσιν του Ανατολικού Ζητήματος | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της δικαιοσύνης | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της δικαιοσύνης. | Νοερά σύνοψις | Νήσος Κύθηρα. | Νέος Παράδεισος | Μικρόν αλφαβητάριον | Μικρά διηγήματα | Μεταρρύθμισις | Mephistopheles | Μέθοδος αναγνώσεως της Γαλλικής γλώσσης | Μαρτύριον Της Οσιομάρτυρος και αθλοφόρου του Χριστού Παρασκευής | Μαρία η Ισπανίς ή το θύμα ενός καλογήρου | Εγχειρίδιον Χειρουργικής | Μαθήματα Φυσικής | Μαθήματα και ηθικαί διηγήσεις | Μαγνητολογία | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | Λογοδοσία | Λατινικής γλώσσης πρώτα μαθήματα | Κύριε Συντάκτα του Φιλαλήθους | Κριτική ο Λάμπρος του Σολομού | Κησίλη και Δήμος | σχέδιον του δυτικου και ανατολικού ημισφαιρίου | Κατάλογος των εις το βιβλιοπωλείον του Ανδρέου Κορομηλά Ευρισκομένων διαφόρων βιβλίων | Κατάλογος των βιβλίων | Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων | Κανονισμός του εν Ερμουπόλει Σύρου Ελληνικού Λυκείου | Κανονισμός της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής της του Χριστουύ Μεγάλης Εκκλησίας | Καλλιγραφία Ελληνική και Γαλλική προς χρηοιν των δημοτικών σχολείων, | Καί αύθις περί της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας | Ιστορία των 'Αθηνών | Ιστορία του Ελληνικού 'Έθνους Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της σήμερον | Ιστορία Λουδοβίκου - Ναπολέοντος Προέδρου της Δημιοκρατίας,νυν Αύτοκράτορος των Γάλλων | Ιπποθεραπευτική | Ιερά Γεωγραφία, | Θεωρίαι χριστιανικοί και ψυχωφελείς νουθεσίαι | Η Χρυσαυγή | Η χρήσις του τομέως | Η Τερψιχόρη | Η Σάλπιγξ της Ελευθερίας | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων | Η νέα Κύρου Παιδεία | Η μικρούλα | Ημερολόγιον και Σεληνοδρόμιον | Η Λακωνική χωρογραφία | Η κατά την 19 Ιανουαρίου 1853 ενωπίον του Αρείου Πάγου δίκη του Θεόφιλου Καϊρου και των συν αυτώ επί Καϊρισμώ υπό του πλημμελειοδικείου Σύρου καταδικασθέντων Σπυρίδωνος Γλαυκωπίδου, Γρηγόριου Δεσποτόπουλου και Θεοφίλου Λουλούδη ή Μονοκονδύλου | Η ιατρική εν ελλείψει ιατρού. | Ηθικά διηγήματα | Ή ελληνική επανάστασις. | Η Έθελβινα | Η αρκαδιακή οικογένεια. | Η άλωσις των Ψαρών | Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως | Η αιματωμένη Λίμνη | Η Αγία Σοφία. | Ζήτω η 25η Μαρτίου, ζήτω η γενική ένωσις της Ελληνικής φυλής. | Εφημερίς του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εφεσις προς τον Αγγλικόν και Γαλλικόν λαόν | Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Ερμηνεία των ζωγράφων ως προς την εκκλησιαστικήν ζωγραφίαν, | Επιτομή των πινάκων της αριθμητικής και της διαμετρικής. | Επιτομή ηθικής | Επιτάφιος Θρήνος | Επιστολιμαία διατριβή | Εξήγησις της θείας και ιεράς λειτουργίας εις απλήν φράσιν ωφέλιμος πάνω και συντομοκάτη | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνικά Αρχαιολογήματα | Εκ των βίων του Κ. Νέπωτος Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, Αριστείδης, Κίμων, Φωκίων, και Τιμολέων | Έκτακτον παράρτημα | Έκτακτον Παράρτημα | Εκκλησιαστική Ιστορία | Έκθεσις περί του Ελληνικού Παιδαγωγείου Ερμουπόλεως | Απάντησις | Είς τα γενέθλια του αυτοκράτορος και βασιλέως ημών Φραγκίσκου Ιωσήφ του Α', | Εις οιωνός άριστος αμύνασθαι περί πάτρης. | Ειρμολόγιον | Είναι ολίγαι ήμέραι όπου συνέβη μία μικρά σύγχησις εις την Λέσχην Αδελφότητος | Ειδοποίησις | Εγχειρίδιον της γενικής ιστορίας | Εγχειρίδιον ηθικής | Εγχειρίδιον Ελληνικής Γραμματικής δια τους πρωτόπειρους. | Εγχειρίδιον ανθρωπολογίας | Εγκώμιον | Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια | Έγγραφον | Δουργά, | Διπλογραφία | Διδασκαλία επι Διδασκαλίαν. | Διασωθείς εντός της Κιβωτού της Ορθοδοξίας | Διαμαρτύρησις | Διαμαρτύρησις. | Διαμαρτύρησις | Διάλογοι | Διαθήκη | Διαθήκη | Δημοτικός Κανονισμός τροπολογών τον από 8 Μαρτίου 1843. Δημοτικόν Κανονισμόν περί ποιμνιοβοσκής. | Δημοτικός Κανονισμός τροπολογών τον από 8 Μαρτίου 1843 δημοτικόν Κανονισμόν περί ποιμνιοβοσκής. | Δηλοποίησις. | Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Γραμματικής | Γνώμων ή Πίναξ δεικνύων την ωραν της ανατολής και δύσεως του ηλίου | τοις έξ 'Αρείου Πάγου δικασταίς Ευ πράττειν. | Γενική Κλιματολογία | Γενική Εκθεσις Επι του Γενικού Προϋπσλογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους | Γαλλικός Κώδηξ προς την Ρωμαϊκήν Νομοθεσίαν | Γαλλική Γραμματική | Βίος και Πολιτεία του Ιερομάρτυρος Γρηγορίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως | Βιογραφία της Αυτού Έξοχότητος του Καρόλου Βαρώνου Δέ Βρούκ, | Βιβλίον ψυχωφελέστατον καλούμενον Αόρατος Πόλεμος | Βιβλίον ονομαζόμενον νέος Θησαυρός | Αττίλλας, | Ατμοσφαιρολογία | Αρματωλοί και κλέπται | Αριθ. 1479 Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος. | Αριθ. ΙΖ'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Ι-'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΕ'. Πράξις της Κυβερνήσεως | Αριθ. ΙΓ". Πράξις της Κυβερνήσεως | Απόστολος ήτοι Πράξεις και Έπιστολαί των Αγίων Αποστόλων | Λπόκρισις Ορθοδόξου | Απάντησις Ελληνος προς Ανατολικόν. | Απάντησις | Απάντησις εις την πρότασιν του κ. Ν. Ξανθοπουλου | Απάνθισμα των Ιερών Γραφών | Antologria Greca moderna | Άνθη. | Αναφορά των αγωνιζομένων Ελλήνων προς τους κραταιοτάτους Ευρώπης Βασιλείς κατά το 1821. | Ανατολικόν πνεύμα εις δύω, | Αναστασιματάριον σύντομον ειρμολογικόν, | Αναστασιματάριον νέον | Αναγνωσματάριον | Αλφαβητάριον Γαλλικόν | Αληθής φάσις τουΑνατολικού ζητήματος | Ακολουθία του τροπαιούχου μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος πολιούχου και προστάτου Βυτίνης | Ακολουθία του εξοδιαστικού των ιερέων. | Ακολουθία της οσίας μυροβλύτιδος και θαυματουργού Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη | Ακολουθία νεκρώσιμος. | Αι πανουργίαι του Σκιαπίνου | Αι εξ 'Αντικυθήρων δυο έπιστολαί | Αι δύο επιστολαί. | Αγιασματάριον | Αγγελία περί εκδόσεως Μουσικών Βιβλίων της Εκκλησιαστικής Μουσικής, | Αγγελία | Αγγελία, | Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως μετά των ωδών. | Χρονολογική ιστορία του Ναπολέοντος | Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα | Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα | Christomathija slovjanskago jazika. Χρηστομάθεια της Σλαβωνικής γλώσσης | Φόρμιγξ, | Φιλόπατρις Ναύτης | Φιλογεωργικά η μελέτη περί της καλλιέργειας των γαιών | Φιλελληνικά | Φερνάνδος Δουπλέσιος η Απομνημονεύματα ανδρός συζύγου. | Αντίδοτον | Υγιεινή της Ωραιότητος | Το ψεύδος και η αλήθεια, | Εγκώμιον | προγνωστικόν ημερολόγιον | Το στόμιον της Πρεβέζης | Το μέλλον της Ελλάδος ή η λύσις του Ανατολικού ζητήματος | Το εξωκκλήσιον του δάσους. | Τεχνολογικόν της Γαλλικής Γλώσσης | Τα τρία κόμματα ήτοι ο σύμβουλος των εκλογέων, | Τα μυστήρια του Ουδόλφου | Ταμείον Ανθολογίας | Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος | Σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν του. | Σύνταγμα των Θείων και ιερών κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων Αποστόλων, | Σύνοψις της Ελληνικής ιστορίας | Σύνοψις Μυθολογίας, | Συμπολίται! Συρρόμενος απο περιέργειαν | Σύμμικτα | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1852. | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1851. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1852. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου | Συλλογή | Ο βίαιος γάμος, | Στοιχειώδης αριθμητική. | Στοιχεία της Ελληνικής γραμματικής | Στοιχεία της Ελληνικής γλώσσης | Στατιστική Πειραιώς | Σκάμανδρος η Μικρά τις εποποιία | Σειρά παιδικής βιβλιοθήκης η μαθήματα Φυσικής | Πρωτόκολλον του Δήμου Ερμουπόλεως. | Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νοός, | ο Διανομεύς του Αιώνος προς τους Συνδρομήτάς του. | Προφητικόν διάγγελμα | Προσωρινός Κανονισμός των γυμνασίων των ορεινών όβουζοβόλων. | Προς τον Λαόν της Ζακύνθου | Προς τήν Βουλήν. | Προς τήν Βουλήν. | Προς την Βουλήν. | Προς την ανταπάντησιν του κυρίου Σ. Κουμανοΰδη | Προσευχαί ληφθείσαι εκ του Ευχολογίου της Ηνωμένης Εκκλησίας της Αγγλίας και Ιρλανδίας | Πρόγραμμα της τελετής των γενεθλίων της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της A.M. της Βασιλίσσης. | Πρόγραμμα της τελετής της εορτής του ονόματος της A.M. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της προς υποδοχήν της A.M. του Βασιλέως Πανηγύρεως κατά τε τον Πειραιά και τας Αθήνας, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πράξεις του δεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτική Αριθμητική | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την δευτέραν σύνοδον της τρίτης περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν συνοδον της τρίτης περιόδου | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Του έτους 1851 | Πραγματεία περί της επιτυχίας της αγγλικής επαναστάσεως | Ποικίλα διηγήματα | Πνευματικός καθρέπτης | Πίνακες της λαλουμένης Ελληνικής γλώσσης | Περί των της ψυχής παθών | Περί του θείου νόμου, | Περί του Ι' Κοινοβουλίου της Επτανήσου, σκέψεις | Περί του εν Αθήναις Λυσικρατείου μνημείου, πρόγραμμα του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου | Περί της νόσου της σταφιδαμπέλου, | Περί της κυρίας πηγής της ληστείας εν Φιώτιδι, | Περί της ιλέρεως | Περί της Εκκλησίας της Ελλάδος | Περί πολιτικής και κοινωνικής ασφαλείας | Περί Ζαμόλξιδος κατά σωζόμενους παλαιούς. | Περί Ελληνικής Συντάξεως | Παρακλήσεις Δύω. Είς τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν. | Παραίτησις της Αυτού Υψηλότητος | Πανθέκτη ιερά εκκλησιαστική. | Εκλαμπρότατε Πρόεδρε, | Ο Φιλέλλην της Σφακτηρίας. | Ο Υποκόμης της Βραζελόνης | Ο τροχός του κόσμου | Ο συνοδικός τόμος ή περί αληθείας | Ο σοφιστής Φαρμακίδης η περί όρκου, | Ο Ροβινσών Κρούσσοςεν τη νήσω αύτον | Οργανικόν διάταγμα | Ο περί βιβλίου ναυτοδανείων (libretto) νόμος | Ο όρκος | Ο Νεοσσός | Ο μαινόμενος Ορλάνδος | Ο λαός της ωραίας Ελλάδος, | Οι σωζόμενοι λόγοι | Ό Ιονικός εκλογικός νόμος οίος υπάρχει εν ισχύει μετά την έκδοσιν της ΙΖ' πράξεως του Ι' Κοινοβουλίου | 0ι λησταί, | Οι εξόριστοι και τα δεινά των. | Οι εικοσιτέσσαρες οίκοι της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και άειπαρθένου Μαρίας | Οι αρχιερείς και οι προύχοντες εντός της εν Τριπόλει φυλακής εν έτει 1821 | Ο επιτάφιος θρήνος | Ο διδάσκαλος Κερνενές και αι εξετάσεις αυτού | Οδηγός, | Οδηγίαι προς μεταχείρισιν της γήινης και ουράνιας σφαίρας | Ο ατύπωτος πρόλογος του κατασχεθέντος συγγράμματος | Ο αποπλανηθείς μαθητής | Ο Ανατολικός χριστιανός | Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. | Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. | Νοερά Προσευχή | Η ερημία. | Μηνολόγιον | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Οκτωβρίου | Μηναίον του Οκτωβρίου | Μηναίον του Σεπτεμβρίου | Μηνιαίον του Σεπτεμβρίου | Μηναίον του Αυγούστου | Μηναίον του Αύγουστου | Μηναίον του Ιουλίου | Μηναίον του Ιουλίου | Μηναίον του Ιουνίου | Μηναίον του Ιουνίου | Μηναίον του Μαΐου | Μηναίον του Μαΐου | Μηναίον του Απριλίου | Μηναίον του Απριλίου | Μηναίον του Μαρτίου | Μηναίον του Φεβρουαρίου | Μηναίον του Ιανουαρίου | Μαργαρίτα Πουστέρλα | Εγχειρίδιον Χειρουργικής | Λουκρητία Βοργία | Λόγος περί του εν Αθήναις Λυσικρατείου Μνημείου. | Λόγος περί ομονοίας | Λόγος περί Ομήρου | Λόγος | Λόγος επιτάφιος. | Λόγος επιτάφιος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος εις την Εορτήν των τριών Ιεραρχών | Λεξικόν της Ιταλικής γλώσσης | Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης | Λεξικόν επίτομον | Λαυσαϊκόν | Λαός, όστις δεν προσπαθεί ν' ανάκτηση την εθνικότητα και την κυριαρχίας αυτού | Κώδηξ φαρμακευτικός | Κομφούκιος, η τέχνη του κοινωνικού βίου | Κέρκυρα τη η'. Μαρτίου ΑΩΝΒ'. | Εκλαμπρότατε Κύριε, | Κατήχησις ιερά | Κανών παρακλητικός | Καλλιγραφία Ελληνική | Ιστορία συνοπτική της ελληνικής καί ρωμαϊκής φιλολογίας | Ινδική αλληλογραφία. | Ιερά Ανθολογία | Θύρα της μετανοίας | Θεωρίαι Χριστιανικοί και ψυχωφελείς νουθεσίαι | Θεωρητική Αριθμητική | Θεοσεβών προσευχαί, | Θέατρον. | Η Παγκόσμιος Έκθεσις. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων, | Ημερολόγιον και Σεληνοδρόμιον | Η κατάσχεσις της διανοίας, φυλλάδιον πρώτον. | Η Καλλιόπη | Ηθική | Η Ευφροσύνη | Η Επιστολή του Κουμπάρου μου ή αί νέαι μεταρρυθμίσεις, | Η εν Αθήναις κατάσχεσις της Διανοίας. | Η δάφνη του Ελικώνος, | Η Βαλεντίνη, Η Τα θύματα του Ισουιτισμού | Η αποκάλυψις της υπεραγίας Θεοτόκου, | Ευχαί εξιλαστικαί κατ' ακρίδος | Εύρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας | Επιτομή της ιεράς ιστορίας | Επιτομή της Θεοσεβικής Διδασκαλίας και Ηθικής | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας | Επιτομή ελληνικής μυθολογίας | Επιστολή προς τον αγιον Διονύσιον τον Σηγούρον | Επιστολαί περί των καθηκόντων της ιερωσύνης, | Επιγραφαί. ανέκδοτοι | Εξομολογητάριον | Εξακολούθησις των προλεγομένων εις τα Υπομνήματα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | Encyclopodie Francaise | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνική χρηστομάθεια | Ελληνική χρηστομάθεια | Έκθεσις του εν Κεφαλληνία τραγικού Συμβάντος των 11 Μαρτίου1852 ε. ελλ. | Έκθεσις προς την Βουλήν περί διοικήσεως των δημοσίων εσόδων και εξόδων και περί δημοσίου λογιστικού του Κράτους | Εκθεσις περί του 'Ελληνικού παιδαγωγείου Ερμουπόλεως | Εκθεσις περί της καταστάσεως της εν Σταυροδρόμιω Ελληνικής Σχολής της Παναγίας, | Εις την Ελλάδα και τον Βασιλέα. | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του 1851. | Εγχειρίδιον χριστιανικόν | Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας, | Εγχειρίδιον Ελληνικής γραμματικής δια τους πρωτόπειρους. | Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια τών κορασιών | Εγκύκλιος Εκκλησιαστική και συνοδική επιστολή | Εγγραφα αφορώντα την διαγωγήν των δυο εκλεχθέντων αντιπροσώπων Ριζοσπαστών Ζακύνθου Ναθαναήλ Δομενεγίνου και Γουλιέλμου Μινότου. Docu-ments relatifs a. la conduite des deux elus representants radicaux de Zante, NoelDomeneghini et Guilliaume Minnotto. | Έγγραφα αναφερόμενα εις τας εσχάτως προταθείσας εις την Ιόνιον Βουλήν συνταγματικός μεταρρυθμίσεις | Dizionario Tecnicolegale italiano - greco. Λεξικόν τών νομοτεχνικών, ιατρονομικών και λογιστικών | Διηγήσεις κατά πολλά ωφέλημοι του οσίου και Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου | Διδασκαλία της Ελληνικής ιστορίας | Διατριβή | Διατριβαι περί της Ανατολικής ήτοι Ορθοδόξου Εκκλησίας. | Διαμαρτύρησις | Διαμαρτύρησις. | Διαθήκη | Δημοτική Άθολογία. | Βάσιγκτων | Γραμματική της Ελληνικής | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της γαλλικής γλώσσης | Grammatica della lingua italiana | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφία μαθηματική και φυσική | Γαλλική γραμματική | Βίος Ξενοφώντος του Αθηναίου | Βασίλειον της Ελλάδος. Η Ιερά Συνοδός του Βασιλείου. | Αφροδίτη | Αύξησις ορίων. Έλληνες! 'Ομόνοια και αγάπη μεταξύ ημών. | άσματα δημοτικά της Ελλάδος | Άσματα δημοτικά της Ελλάδος | Αρχαιολογία 'Ελληνική | Αρχαιολογία 'Ελληνική | Αρτεμησία | Απόσπασμα Εκ των αριθμών 51 και 52 της εφημερίδος η Σφαίρα. | Απομνημονεύματα | Απόγραφον από τα Πρακτικά του Εγχωρίου Συμβουλίου Κεφαλληνίας. | Απάντησις τη διατριβή του Κυρίου Βορά επιγραφομένη | Απάνθισμα ων Ιερών Γραφών | Απάνθισμα πνευματικόν, | Antologia greca inoderna traduzione | Ανταπάντησις τω κ. Σκαρλάτω Δ. Βυζαντίω. | Αναφορά | Αναφορά προς την 10ην Βουλήν των Ιονίων | Αναγνωσματάριον | Άλφαβητάριον μικρόν | Άλφαβητάριον Γαλλικόν | Αλμενάχιον του διανομέως της Εφημερίδος του Λαού έτος 1852. | ο περιπλανώμενος | Ακολουθία των αγίων τεσσάρων νέων του Χριστού μαρτύρων Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου και Νικολάου, των εν Ρεθύμνη μαρτυρησάντων | Ακολουθία του Επιταφίου και της Αναστάσεως | Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών Ευθυμίου επισκόπου Σάρδεων του ομολογητού | Αι νύκτες του Γιούγγ | Αι θείαι λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χροσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και των Προηγιασμένων, | Αδελφική διδασκαλία | Αγγελία. Γραμματική της καθ΄ ημάς Ελληνικής Γλώσσης, | Αγγελία | Ωρολόγιον το Μέγα | Ψυχολογία προς διδασκαλίαν των παίδων | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα. | Χριστιανική κατ' έκτασιν Κατήχησις της 'Ορθοδόξου Καθολικής και Ανατολικής Εκκλησίας | Χρηστομάθεια, | Χρέη των μαθητών της εν Χάλκη Ελληνεμπορικής Σχολής. | Χρέη οικονόμου, παραμάνας, θυρωροί, μαγείρου, υπηρετών και υπηρετριών. | Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχος), συγγραφείσα υπό του σοφού Βισνουσάρμανος Ψιττακού, μυθολογίαι νυκτεριναί | Χαρίκλεια ή η σκλάβα των χαρεμιών | Φιλολογική και Κριτική Ιστορία | Φιλολογικαί διατριβαί περί Λευκάδος | Φιλολογικά | Έκθεσις Επι του προϋπολογισμού του επι των Ναυτικών Υπουργείου | Ύμνος | Τω Παναγιωτάτω Οίκουμενικω Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως Κ. Κ. Ανθίμω | Τυπικόν Εκκλησιασηκόν | Τριώδιον κατανυκτικόν | Το χρυσούν κάτοπτρον | Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας | ημερολόγιον προγνωστικόν. | ημερολόγιον προγνωστικόν, | Το όνειρον του ενθουσιασμένου Έλληνος | Το Μεσολόγγιον | Το μέλλον του Ελληνικού Έθνους εκ του παρελθόντος εξαγόμενον | Το καλόν προμήνυμα, | To Αθηναϊκόν κοιμητήριον | Τι είναι το βιβλίον τούτο; | Τελεταί θρησκευτικαί Αποστολικής Εκκλησίας. | Τα τέσσαρα θεία και ιερά Ευαγγελία μετά της Ιεράς Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου | Τα κυβερνητικά ανθρωπάρια κατά του καταστήματος Η Αδελφότης, | Τα κατά την ανάθεσιν της υπο του Ηλία Σ. Σταθοπούλου Συνερανισθείσης Γραμματικής της νέας και αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Τα Ευβοϊκά | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Η Φιλαργυρία. Οι Μυριόπλουτοι | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Η Οργή Ο Δαυλός του Άδου. | Τα δύο αρνία | Τα αυγά του Πάσχα | Τα άθλα του Μέλλοντος και ο αναγνώστης Νικόλ. Μάνεσσης | Συντομωτάτη απάντησις εις τα υπο του κ. Ν. Βάμβα κατά του Θ.Καΐρη εκδοθέντα | Σύντομος Έκθεσις του Ελληνικού Λυκείου | Σύνοψις της ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της Ιεράς ιστορίας | Συμπολίται! Τα ψεύδη και αί συκοφαντίαι | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1850 | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1850. | Συλλογή Περιέχουσα το Σύνταγμα | Στράτις Καλοπίχειρος | Στοχασμοί εις τους παρόντας κρίσιμους καιρούς του Οθωμανικού Κράτους | Στοιχειώδης ιστορία της αρχαίας Ελλάδος | Στοιχεία φιλοσοφίας | Στοιχεία της Ελληνικής γραμματικής | Στοιχεία Μετρικής | Στοιχεία Θεωρητικής και Πρακτικής Αριθμητικής | Στοιχεία Γαλλικής γραμματικής. | Στεφανίτης και Ιχνηλάτης | Σκλάβα Ψαρριανή. | Πρώτη τροφή | Προφυλακτικά κατά των πυρκαϊών μέσα | Προς τους κυρίους Ναδάλε Δομενεγίνην, Φραγκίσκον Δομενεγίνην και κόμητα Άγγελον Συγούρον Δεσήλαν | Προς τους εκλεξίμους κυρίους ιατροφιλοσόφους Δημήτριον Πελεκάση και Σπυρίδωνα Καρβελλά. | Προς τον Πρόεδρον του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων Παρατηρήσεις του δημάρχου Αθηναίων | Προς ανασκευήν των όσων δια της επιστολής καταχωρηθείσης εν τη·Ελληνική εφημερίδι ή Έλπίς, αριθ. 632 παρά του εξόχου Π. Σούτσου διεκοινώθησαν. | Προκήρυξις Προς τους απανταχού Θράκας, Βουλγάρους και Σέρβους πολίτας Έλληνας. | Πρόγραμμα της τελετής των γενεθλίων της A.M. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της A.M. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων τής A.M. της Βασιλίσσης. | Πρόγραμμα της τελετής της εορτής του ονόματος της A.M. τοΰ Βασιλέως, | Πρόγραμμα της προς ύποδοχήν της A.M. του Βασιλέως | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 3 Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της Εθνικής εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν της Α', του νέου έτους, | Πρακτική Αριθμητική | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας της πρώτης συνόδου της τρίτης περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Των ετών 1849 και 1850 | Πραγματεία του συνταγματικού δικαίου | Πραγματεία περί παραγωγής και διανομής του πλούτου. | Πολυξένη | Πολιτικός Κώδηξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. | Πολιτική Δικονομία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων νήσων. | Ποινικός κώδηξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων νήσων | Ποινική δικονομία του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. | Ποικίλα, ήτοι τερπνά διηγήματα, ανέκδοτα αστεία, ευφυείς αποκρίσεις, ερωτοτροπία (Coquetterie), διάφοροι έρωτες και τα αποτελέσματα αυτών | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Πινακίδες αναγνώσεως δια τα δημοτικά σχολεία | Ode | Περί της καταστροφής του Θρασυλλείου μνημείου | Περί της ενεστώσης των Ιονίων νήσων καταστάσεως. | Περί της Δημοκρατίας εν Γαλλία | Περί της αιωνίου αναπαύσεως των Πιστών | Περί πρώτων ιδεών και αρχών δοκίμιον | Περί πολιτικής και κοινωνικής ασφαλ[ε]ίας. | Περιουσία του Πανεπιστημίου. | Περίληψις των Πράξεων των αγίων Αποστόλων | Περίληψις του μελοδράματος Αι φυλακαί του Εδιμβούργου | Περί Ιπποκράτους Λόγος | Περιγραφή Των Επί των κυριωτέρων παραλλίων θέσεων όλης της Γης.Φάρων και Πυρσών | Παρατηρήσεις | Παρατηρήσεις | Παρατηρήσεις | Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας | τα άπαντα. | Παμφυλλίς Α. Pamflet primo | Παίγνια ποιητικά | Ο Χριστιανός επισκεπτόμενος | Ο Χάσης | Ο χαλκούς όφις | Ο φίλος των παίδων | Ο φιλελεύθερος και η αλήθεια | Ο Ταρτούφος | Ο Συμβολαιογράφος Τάπας | Ο ριζοσπαστισμός. | Όργανον Διδακτικόν της ιεράς μουσικής | Οργανισμός των Δικαστηρίων του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Ο ποιητικός άγων του 1851. | Ο περίφημος Καζαμίας του έτους 1852 | Ο παπούς του Ολύμπου. | Ο όρκιστής Φαρμακίδης | Ό Όλυμπος | Ο νέος Ροβινσών | Οι δύο διθύραμβοι | Οι αντιπρόσωποι ριζοσπάσται | Οι αδελφοί | Ο επιτάφιος θρήνος | Ό γέρων Κολοκοτρώνης. | Ό γέρων Αμβρόσιος | Ο αποπλανηθείς κυνηγός | Ο Απόλλων | Νέος Παράδεισος, | Νέον έτος | Νέον Αλφαβητάριον | Νέα Ποιήματα | Νέα εφευρέματα του Έπαρχου | Μυθολογικόν | Μούσα θηλάζουσα ή Διάφορα ποιήματα | Μιχαήλ ο Ψαρομηλίννος | Μικρόν Αλφαβητάριον | Μικρά Χρηστομάθεια | Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος | Λόγος Επιτάφιος εις τον υποστράτηγον και γερουσιαστήν της Ελλάδος Π. Γιατράκον | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος εκφωνηθείς κατά την επέτειον τελετήν του Βασιλικού Πολυτεχνείου | Λόγος Εκφωνηθείς κατά την έναρξιν των δημοσίων εξετάσεων του εν Ερμουπόλει Γυμνασίου | Λόγος Εκφωνηθείς εν τη πανδήμω εορτή των τριών ιεραρχών και Οικουμενικών διδασκάλων | Λόγος Εκφωνηθείς εις την έναρξιν των μαθημάτων της Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης | Λόγος εις την κηδείαν του μακαρίτου Μιχαήλ Λυσίππου | Λόγος | Λεξιλόγιον εμπεριέχον όλας τας λέξεις τας εν τω κειμένω των τριών του Κικέρωνος λόγων, των δυω κατά Κατιλίνα | Λαέ της Ζακύνθου, | Κυριακοδρόμιον | Chants du peuple en Grece | ΚΕ' Μαρτίου αωκα' | Κατήχησις ή ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας | Ίτιχασασαμουτσάϊα, τουτέστιν αρχαιολογίας συλλογή, | Ισοριογεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Φιλιππουπόλεως, | Ιστορική περίληψις του Ιερού Ευαγγελίου | Ιστορία της Ρωσσικής Εκκλησίας | Ιστορία κριτική περί αρχής και καταλύσεως των αρχαίων πολιτειών | Ιστορία Εκκλησιαστική | Τεραί ακολουθίαι | Ιατρού Απομνημονεύματα | Θησαυρός | Θεωρητική και πρακτική Εκκλησιαστική Μουσική | Θεωρία των κυβερνήσεων | Θείον καί ιερόν Ευαγγέλιον | Η παρούσα των πραγμάτων κατάστασις. | Η νέα Ελλάς | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Η λύρα του Απόλλωνος | Η λύρα | Η Κωνσταντινούπολις | Η Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της Ελλάδος | Η Ελλάς μετά εικοσιτριετή προστασίαν υπό του συνταγματάρχου Λήκ | Η διδασκάλισσα | Η διαφημιζόμενη αναφορά κατά του φιλελευθέρου | Ή βακτηρία κατά των ψευδολιθαρίων | Εύχολόγιον το Μέγα | Τό περιδέραιον της Βασιλίσσης. | Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Εσωτερικός Διοργανισμός της εν Χάλκη Ελληνεμπορικής Σχολής. | Εστήθη εν τω μέσω ημών ελεύθερος Τύπος | Εσθήρ | Ερμηνεία τού Ελληνικού εμπορικού δικαίου | Επίτομος λατινική γραμματική | Επίτομος Έκθεσις του Ελληνικού Λυκείου. | Επίτομον Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας | Επιτομή της δογματικής και ηθικής θεολογίας. | Επιστολή χωρικού προς ριζοσπάστην. | Επιστολή | Επιστολαι περί των ιερών ακολουθιών της 'Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας. | Επικήδειος τελετή εις τιμήν του αποβιώσαντος 'Ανδρέου Καρούσου Σαντριβίλη | Επιγραφαί ανέκδοτοι: φυλλάδιον πρώτο | Έξοδος | Eξήγησις της θείας και ιεράς λειτουργίας | Encyclopedie Francaise, | Εμπορικός κώδηξ τοΰ Ηνωμένου Κράτους τών Ιονίων νήσων. | Ελληνική Χρηστομάθεια η συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων έλλην. πεζογράφων και ποιητών | Έλεγχος της κακοδοξίας του ψευδαποστόλου Ιωνά Κίνγ | Έλεγείον. | Εκλογαί | Έκθεσις των γεγονότων όσα συνέβησαν πριν και μετά την παραχώρησιν της Πάργας | Έκθεσις της επί του προϋπολογισμού επιτροπής, | Έκθεσις αποστολικής Εκκλησίας | Εις μνήμην Έμιλίας Υίόρκ τελευτησάσης εις Βοστόνην της Αμερικής Απο τοκετόν την 9. Ιαν. 1851. ε. ν. | Ειδοποίησις | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 1850 | Εγχειρίδιον των Πολεμικών Συμβουλίων. | Εγχειρίδιον της του ιερού άμβωνος ρητορικής | Εγχειρίδιον της στοιχειώδους γραμμικής ιχνογραφίας | Εγχειρίδιον διαλόγων Ιταλοελληνικών | Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών | Εγκυκλοπαίδεια των κορασιών | Εγκύκλιοι διαταγαί, οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Δοκίμιον εγχειριδίου Ηθικής Θεολογίας | Dizionario tecnico - legale italiano greco | Διπλούν παράλληλον | Διοργανισμός των εν Κωνσταντινουπόλει και εν άπάσαις ταίς τω Οικουμενικώ θρόνω υποκειμέναις επαρχίαις συνεστημένων | Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Διοργανισμός της Λέσχης ό Ζάκυνθος. | Διατριβαί περί της Αγγλικής Εκκλησίας και περί των σχέσεων αυτής προς την ορθοδοξίαν | Διατριβαί περί της Αγγλικής Εκκλησίας και περί των σχέσεων αυτής προς την ορθοδοξίαν | Διάταγμα Περί εξετάσεως των φοιτητών του Πανεπιστημίου, | Διασάφησις της εν Ελπίδι διατριβής | Διάλογος.Ο αβοκάτος, ο Μπάρμπα Ανάστασης καί ο Μάστρο Τζιόρτζης. | Διάλογος μεταξύ Ιωάννου και Δημητρίου | Διάλογος δύω φίλων | Βάσιγκτων | Γραμματική της νέας και αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης | Γραμματική της λατινικής γλώσσης. | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. | Grammatica de la lingua italiana | προς τους φοιτητάς ομιλία | Γεωμετρίας Στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφία της Ελλάδος, | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα. | Γεωγραφία μαθηματική και φυσική | Βίβλος καλούμενη Καλοκαιρινή | Βιβλίον ωραιότατον καλουμενον Αμαρτωλών Σωτηρία | Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος Θησαυρός | Αρμονία Διδασκαλίας της Αγγλικής Εκκλησίας | Αριθμητική πρακτική | Αποσπάσματα των Ελληνικών Εφημερίδων Η Ελπίς και Η Αθηνά. Estratti dai fogli greci la Speranza e la Minerva. | Απομνημονεύματα | Απόκρισις Ορθοδόξου τινός Προς τίνα αδελφόν Ορθόδοξον Περί της των Κατολίκων δυναστείας, | Αποδείξεις υπέρ της προσβεβλημένης αθωότητος του εντίμου Προέδρου της εννάτης Ιονίου Βουλής Γ. Κανδιάνου Ρώμα | Απάντησις κατά του ζητήματος του κ. Ευγενίου Βορέ περί των εν Ίεροσολύμοις αγίων Τόπων | Απάντησις εις την υπο του κ. Π. Καλλιγά επίκρισιν της Γνωστικής και της εις τα Στοιχεία της φιλοσοφίας εισαγωγής του κ. Θεοφίλου Καίρη | Απάντησις Είς την εν τω 1133 Αριθμώ του Αιώνος καταχωρηθείσαν | Απάνθισμα των Ιερών Γραφών προς χρήσιν των εις τα δημοτικά σχολεία φοιτώντων ελληνοπαίδων | Άνθος χαρίτων | Ανθοδέσμη, | Αναφορά | Ανάπλους εις Ελλήσποντον ήτοι τα κατά Λέανδρον, και Ήρώ. | Αναγωγή των λιρών στερλινών εις τάλληρα δίστηλα και αυστριακά και αντιστρόφως | Αναγνωσματάριον, | Αλφαβητάριον αγγλικόν. | Αλγεβρας τα του Α' και του Β' βαθμού Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα γυμνάσια | Ακολουθία του Αναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικόν | Ακολουθία. | Αιτιολογική 'Έκθεσις δια τας συμπληρωματικός πιστώσεις του 1850. | Αγρονομικός κανονισμός | Ωρολόγιον το μέγα | Χριστιανική διδασκαλία, | Χάρτης της νήσου Κρήτης κατά το 400.000 καταρτισθείς επι των απομνημονευμάτων του στρατηγού Ματθίου Δουμά | Φιλογενείς Κεφαλλήνες | Φαρμακοποιία Γενική, Πλουσιωτάτη, και εντελεστάτη | Υπόμνημα περί της των Αρμενίων μετά της Ανατολικής Εκκλησίας ασυμφωνίας. | Υπόμνημα περί της βουλευτικής εκλογής της επαρχίας Ναυπλίας | Των Ρωμαίων ελεγειοποιών Τιβούλλου και Κατούλλου τα εκλεκτότερα κατά την νεωτάτην κριτικήν έκδοσιν του Λαχμάννου | Τριώδιον κατανυκτικόν, | Τραγούδια εθνικά | Τραγούδια εθνικά | Το φρικτόν λάθος | Το Χριστός Ανέστη Λόγος | Το προς τον Λαόν της Επτανήσου άρθρον του φιλογενεστάτου Προέδρου της Ιονίου Βουλής | Το μυστήριον του κοινωνικού συστήματος | Τόμος Συνοδικός της εν Κωνσταντινουπόλει Αγίας και Ιεράς Συνόδου, | Το μαύρον λείριον, | Τοις αγιωτάτοις Πατριάρχαις της εν τη Ανατολή Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και τη Πατριαρχική Συνόδω της Ρωσσικής Εκκλησίας | Τα της 26 Νοεμβρίου 1850. | Τα Κεφαλληνιακά | Τα καταχθόνια..... | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Η Ακηδία.Ο Εξάδελφος | Τα διατί και τα διότι | Τα απροσδόκητα. | Σύντομοι σύμβουλοι προς τους πρακτικούς ιατρούς εν περιπτώσει χολέρας Κέρκυρα | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας, | Σύνοψις της Γενικής Ιστορίας | Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως | Συμπολίται Εκλογείς! | Συμπολίται | Συμπολίται. | Συμπολίται. | Συμπολίται! | Συμπολίται | Συμπολίται. | Συμπατριώται Επτανήσιοι! | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1849. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1849. | Συλλογή των περί του Εμπορικού Ναυτικού και των Προξενείων της Ελλάδος επισήμων πράξεων | Συλλογή των επισήμων εγγράφων τα όποια άντηλλάχθησαν επι των απαιτήσεων της Αγγλικής Κυβερνήσεως κατά της Ελληνικής. | Συλλογή των απ'αρχής της συστάσεως των ταμείων εκδοθέντων διαφόρων εν ίσχυι νόμων | Συλλογή ερωτικών, ηρωικών και συμμίκτων ποιημάτων. | Στρατιωτική ηθική | Στοιχειώδης αριθμητική | Στοιχεία της Οθωμανικής Γραμματικής | Στοιχεία Αριθμιτικής | Σιωνίτης προσκυνητής. | Σειρά ειδικής διδασκαλίας των υπαξιωματικών | Ριένζης ο τελευταίος των Ρωμαίων Δημάρχων | Ραγγού Βάνσα | Προς τους κυρίους φοιτητάς του Πανεπιστημίου. | Προς τους Κυρίους Εκλογείς της Κέρκυρας, | Προς τους εκλογείς της νήσου Κεφαλληνίας, | Προς τους εκλογείς της Κέρκυρας | Προς τους εκλογείς της Επτανήσου. | Προς τους εκλογείς της Ελληνικής Επτανήσου, | Προς τους εκλογείς, | Προς τον λαόν της Κεφαλληνίας, | Prospectus de l'Ecole des demoiselles d'Hermoupolis | Προς άπαντας τους κατοίκους της Επαρχίας Αττικής | Προρρήσεις του διασήμου αστρονόμου Καζαμία διά το έτος 1850. | Πρόγραμμα της τελετής των άποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης. | Πρόγραμμα της τελετής της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν της Α', του νέου έτους, | Πράξεις της εννάτης βοτιλής του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το Σύνταγμα των 1817, | Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής Συνελέυσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την τρίτην σύνοδον της δευτέρας περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την τρίτην σύνοδον της δευτέρας βουλευτικής περιόδου. | Πργματεία της κατά θεωρίαν και πράξιν ιατροδικαστικής, εφηρμοσμένης εις την Ιονικήν και Ελληνικήν νομοθεσίαν | Πόνημα χρυσούν Ραββί | Πολυξένη, | Πολιτική Ομολογία προς τους Εκλογείς της Κέρκυρας. Συμπολίται | Ποιητικά δοκίμια | Περί των πολιτικών ομολογιών | Περί του ηθικού φρονήματος των Ζακυνθίων. | Περί τεκνογονίας | Περί καταχρήσεως του πρώην εισπράκτορος Αντωνίου Θεοχάρη εις τον μώλον του Πειραιώς | Περί Ελληνικής Συντάξεως Προς χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων, | Περιγραφή των εν Κύθνω, Αίδιψω και Ύπατη ιαματικών υδάτων | Πέμπτη (Έ[κ]τακτος) Συνάθροισις της Ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Παροιμίαι δραμματικαί | Παράρτημα των πρακτικών της Γερουσίας της Γ' Συνόδου της Β' Βουλευτικής Περιόδου | Παρακλητική | Παπιστικών έλεγχων | Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ένιαυτού. | Ο ψαλμωδός του Σουλίου, | Ο χωριάτης ο Κεφαλωνίτης | Ο Χρυσοβέργης | Ουρανού κρίσις | Όρθογραφικόν της Ελληνικής γλώσσης, | Ο πρόδρομος του Καζαμία και ή κωμωδία του ήρωος μουσικοδιδάκαλοβατράχου | Ο περίφημος Καζαμίας Του Έτους 1851. | Ολίγα τινά περί ελευθέρας εκλογής. | Ο Κρασοπατερας. | Ο Κάρολος Μανδέλος, | Ο καλός ποιμήν ο Ιησούς Χριστός. | Οικονομία του ανθρωπίνου βίου | Οι Ιησουίται απο της αρχής των μεχρι των ημερών μας. | Ο θάνατος του εκ Σμολένσκης Πρίγκιπος Ποτέμκην, | Ο εφημέριος | Ο εφημεριδογράφος | Ο Ευτυχής εραστής και ό ατυχής πατήρ. | Ο εμποροπλοίαρχος, | Ο διδάσκαλος Πέτρος ή ο πεπαιδευμένος του χωρίου | Οδηγός της Ευσέβειας, | Οδηγία διά την εν Λευκάδι εκλογήν των αντιπροσώπων, | Ο Γορδιάνος | Ο γέρων πατριώτης. | Ο Αγγελος Τύραννος της Παδούης | Νομολογία των Τακτικών Δικαστηρίων | βίος Καίσαρος | Νέον διδακτικόν Άλφαβητάριον | Νέα ερωτικά άσματα Ελληνικά και Τουρκικά | Μικρά αριθμητική, ή προπαιδεία προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων | Μήτηρ οικουρούσα | Μετάφρασις της μετά τών ένταυθα Πρεσβειών Αγγλίας, Γαλλίας,Ρωσσίας κλπ. κλπ. κλπ. αλληλογραφίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως και άλλων σχετικών εγγράφων, | Μαργαρίται | Μάθημα προεισαγωγικόν | Λοκρικής ανεκδότου επιγραφής διαφώτισις | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι | Λόγοι | Λόγοι | ελληνικών αρχαιοτήτων, μάλλον δε Αττικών σύντομος περιγραφή. | Κώδιξ Ιερός περιέχων τα πρακτικά της αγίας και μεγάλης Συνόδου | Μέσα προφυλακτικά κατά της χολέρας | Κέρκυρα τη 16 Μαΐου 1850 επ. Νομοσχέδιον. | Κανονισμός του εν Αθήναις Ελληνικού παιδοτροφείου | Κανονισμός της υπηρεσίας του εν Τίρυνθι Ιπποφορβείου | Κανονισμός της Επτανησίου Βοτιλής | Κανονισμός | Ιστορία των Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων | Ιστορία του Ναπολέοντος, | Ιστορία της Μάνης όλης | Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος | Ιστορία | Ιερόν Απάνθισμα | Θεωρίαι χριστιανικοί, και ψυχοφελείς νουθεσίαι. | Η των Ισραηλιτών ελπίς προς τους βουλευτάς του Ιονικού Κράτους. | Η Τουρκομάχος Ελλάς, | Η Παρασκευή Λοπουλόφ, | Η πάτριος φωνή. | Η Παλαιά Διαθήκη Κατά τους εβδομήκοντα. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Η νήσος των Πετσών. | Η νέα Ελλάς. | Ημερολόνιον προγνωστικόν του Καζαμία του έτους 1850 | Η Λεσβίας ωδή | Η θυσία του Αβραάμ, | Η θεία και ιερά ακολουθία του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού πατρός και προστάτου Κεφαλληνίας | Η εύμορφη βοσκοπούλα | Η επί του συνοικισμού Μακεδόνων Επιτροπή. | Η Γαλλιάνδρα | Η ανάρρωσις του Κρασοπατέρα. | Ζήτω η 25 Μαρτίου του 1821 και 1850. | Ευχαί του Λυχνικού και του Όρθρου | Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας, | Ευλογία προς το ανθρώπινον γένος | Επιστολή περί φιλίας. | Επιτομή της Ιεράς Ιστορίας, | Επιστολιμαία διατριβή, | Έξομολόγησις του κρασοπατέρα. | Εντολή έπί, εντολήν τρίτη τις σειρά της πρωϊτέρας θρησκευτικής εκπαιδεύσεως | Encyclopedie Fransaise, | Εμπορικός κώδηξ | Έμπορικόν Ναυτικόν και Προξενεία της Ελλάδος. | Ελληνικόν έκπαιδευτήριον Στοιχειώδης σειρά γεωγραφικών μαθημάτων εις τρεις περιόδους Προς χρήσιν των τάξεων του Προπαιδευτηρίου | Ελληνική Χρηστομάθεια | Ελληνική Γραμματεία ή Γραμματολογία | Ελληνική αρχαιολογία δια σχολεία | Ελληνικά. | Ελεγος εις τόν αοίδιμον πρίγκιπα Τηλέμαχον Χαντζερή, | Εκλογάριον ήτοι συλλογή των εν εκάστη εορτή δι' όλου του έτους, | Εκλογαί εκ διαφόρων θεολόγων. Η Περί Πίστεως Απολογητική Ομολογία. | Εκθεσις της επι των Προϋπολογισμών των χρήσεων 1850 και 1851 Νομοθετικής επιτροπής | Έκθεσις περί της πρώτης συστάσεως του εν Τίρυνθι Γεωργικού Σχολείου, | Έκθεσις | Έκθεσις Επι τοΰυ προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους | Εις τον επιτετραμμένον και επιτρίβοντα αίσχος και ατιμίαν εις τας Ελληνικάς υποθέσεις Τζελεμπή Χότζα Μαρούλη. | Εις την Ελληνικήν Σημαίαν Ύμνος | Έθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Γενικός Ισολογισμός | Εγχειρίδιον των εξόδων της ποινικής δικαιοσύνης, | Εγχειρίδιον η οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου νέος, | Εγκυκλοπαίδεια των κορασιών | Εγκύκλιοι διαταγαί,Οδηγίαι και Διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Έγκρισις εις τον επ' εκκλησιών αρχιερατικόν λόγον Κατά των Διαμαρτυρουμένων Ρ. Πελεκάση Ι. Υιόρκ Όδ. Κ. Φιαγκή, και οπαδών αυτών. | Δοξαστάριον | Δοκίμιον των εν Αθήναις κατασκευαζόμενων ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων εν τω χυτηρίω Κωνσταντίνου Μηλιάδου | Διός Διήγησις εν τω Ολύμπω. | Διδασκαλία Παιδική προς συλλαβισμόν και ανάγνωσιν της έν Ρωσσιάβα Νεολαίας | Διάταγμα περί εκκλησιαστικής τελετής | Διάλογος. | Γυναικονομία ήτοι κόρης και γυναικός βιωτική | Γραμματική της σλαβωνικής γλώσσης | Γραμματική της Γαλλικής γλώσσης | Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης | Γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων εκ της Ελληνικής γλώσσης | Γεωπονικόν | Γεωγραφικά τε και νομικά την Κεφαλλινίαν αφορώντα, Αποσπασθέντα τα μεν εκ των Εθνικών, τα δε εκ των Ανθρωπίνων Ευλύρου Κεφαλλήνος του Πυλάρεως | Γενική Στατιστική της νήσου Θήρας | Γαλλική Γραμματική, | Γαδάρου, λύκου και αλουπούς διήγησις χαρίτης, | Βραχεία απάντησις προς τον Α[θανάσιον] Δώρον | Αυτοσχέδιος διατριβή | Αστυνομικόν εγχειρίδιον. | Άσμα Αι ημέραι του Στρατοδικείου | Άρθρον Εον κατά της Αγυρτίας.....[ | Άρθρον Δον κατά της Αγυρτίας | Αρθρον Αον Κατά της αγυρτίας. | Αραβικόν Μυθολογικόν | Απόστολος | Αποσπάσματα των Ελληνικών εφημερίδων η Έλπις και η Αθήνα. Estratti dai fogli greci la Speranza e la Minerva | Απόσπασμα εκ της εφημερίδος η Νίκη του αριθ. 288. | Απομνημονεύματα Μητρός Δυστυχούσης προς την Θυγατέρα της. | Απόκρυφα της Σμύρνης | Απλή και καθαρεύουσα | Απαντήσεις και παρατηρήσεις εις το ανωνύμως εκδοθέν αχρονολόγητον φυλλάδιον επαινομαζόμενον, Ιστορικαί Αλήθειαι ή η Πετιμεζαϊκή Οικογένεια | Προσφώνησις και Πολιτική Ομολογία εις τους Κερκυραίους εκλογείς | Ανταπάντησις εις την ανώνυμον απάντησιν του Χρυσοβέργη | Ανασκευή Του Φυλλαδίου των Βουλευτών | Αναμνήσεις | Ανάμεσα σε τούτο το πολιτικό πανηγύρι | Αναίρεσις τώων αντιφάσεων του Κατζιφόλη, και πραγματική απόδειξις των ψευμάτων και συκοφαντιών του Ιακουμή Τρεχάτου | Αλφαβητάριον εις χρήσιν των αλληλοδιδασκομένων παίδων. | Ακολουθία των αγίων και πανευφήμων Αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρον», | Ακολουθία της αγίας και μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, | Ακολουθία και βίος του εν Αγίοις Πατρός ημών Κοσμά του ιερομάρτυρος και ισαποστόλου | Ακολουθία | Μύθοι ή ηθικώτατοι | Αι αντιφάσεις του Κατζιφόλη ή η ανταπάντησις του Σέμπρου | Αι αγγλικαί ανοσιουργίαι. | Αι Αγγλικαί ανοσιουργίαι, | Αι Αγγλικαί ανοσιουργίαι. | Αδαλβέρτης ή Τα εξ έρωτος τέκνα | Αγγελία. | Αγγελία. | Ωδή εις Κάρολον Αλβέρτον | Χρηστομάθεια Ιταλική | Χειραγωγία της εμπορικής διπλογραφίας δια σχολεία και ιδίαν μελέτην | Φωνή ορθόδοξος, και σπουδαία εις ανακάλυψιν της κατά των Ορθοδόξων επιβουλής εις ορθόφρονα συμβουλήν διά την εκ του επικειμένου κίνδυνου ασφάλειαν και κοινήν σωτηρίαν | Φυσική θεολογία | Υπόμνημα προς τους Κυρίους Καθηγητάς της Φιλοσοφικής Σχολής | Υμνος εις την Κοντέσσαν Μαρίναν Λογοθέτου | Υμνος εις την Ελευθερίαν | Υμέναιος εις τον γάμον του προστάτου των Μουσών Δημητρίου Καλλιφρονά | Τω Κυρίω Δ. Καλλινίκω | Τύχαι Σαπφούς | Το χαμόγελον του πλουσίου, | Του τροχού το τηλεσκόπι αίνιγμα φαντασιώδες Αλιγωρικής Αποκαλείψεως | Τοπογραφία Αθηνών κατά τον συνταγματάρχην Λήκ | Το Πανεπιστήμιον Όθωνος. | Το όνειρον του πρόσφυγος εις την Ελλάδα Κεφαλλήνος | Το νέον και αλάνθαστον μαντείον των γυναικών το εντελέστερον άφ΄όσα μέχρι τούδε ανεφάνησαν | Το νέον έτος του 1849 | Το Εμπόριον της Τουρκίας | Το Ελληνόπουλο ή τα παράπονα του Γέρου Σωστονούση | Το άσμα της Τρίτης Σεπτεμβρίου 1843 | Το αληθές μαντείον των συζυγών και των εραστών | Της Παλαιάς Διαθήκης άπαντα | Τέσσαρες εναντίον ενός. | Τα περίεργα ταξείδια του Ατζοπάτζου και συντροφιάς | Επιστολή του Ελληήνος του Ολύμπου προς όλους τους στρατιωτικούς της τε ξηράς και θαλάσσης | Τ' αλφαβητάρι του αγίου Βασιλείου | Τα Λεσβιακά, ήτοι ιστορία της νήσου Λέσβου | Τα κατά την κηδείαν του μακαρίτου Νικήτου Σταματελοπούλου' Υποστρατήγου και Γερουσιαστού της Επικρατείας εις τακτικήν υπηρεσίαν αποθανόντος την 25 Σεπτεμβρίου του έτους 1849 | Τα κατά την αναγόρευσιν των δυο ηγεμόνων Βλαχίας και Μολδαυίας, | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Η Λαγνεία. Μαγδαληνή. | Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. | Τα δικαιώματα της πτωχής των Επτανησίων νεολαίας. | Τα Απόκρυφα της Ιεράς Εξετάσεως και διαφόρων άλλων μυστικών εταιριών της Ισπανίας μεθ' Ιστορικών σημειώσεων | Σύστημα του ρωμαϊκού δικαίου. Κατά την εν Ελλάδι ισχύν του. | Συντακτικόν της Ελληνικής γλώσσης, | Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας, εκ των βιβλίων της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης | Σύνοψις Γης Ιεράς Ιστορίας, Έκτων Βιβλίων της Πάλαιας και Νέας Διαθήκης | Συνοπτική έκθεσις | Συμαϊς ή Ιστορία της εν Σύμη Απολλωνιάδος Σχολής, ιδίως δε της αγιογραφικής καθέδρας και πρόδρομος των ανεκδότων ελληνικών χειρογράφων | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1848. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1848. | Στοιχειώδης πραγματεία της ζωολογίας | Στοιχειώδης Γεωμετρία και Τριγωνομετρία | Στοιχειώδης Γεωγραφία | Στοιχεία της Ιστορίας της Αγγλίας | Στοιχεία ποινικού δικαίου συνερισθέντα εκ διαφόρων περίφημων συγγραφέων, | Στοιχεία Ιταλικής γραμματικής | Στέφανος της αειπαρθένου ήτοι Θεοτοκάριον νέον ποικίλον και ώραιότατον οκτώηχον. | Σκέψεις πολεμικαί | Σημειώσεις εις τους του Δημοσθένους Ολυνθιακούς, Φιλιππικούς, τον περί στεφάνου, τον περί παραπρεσβείας, τον προς Λεπτίνην, τον κατά Μειδίου και εις τον κατά Κτησιφώντος του Αίσχίνου, μετά προλεγομένων ιστορικών, κ.τ.λ. χάριν της Ελληνικής Νεολαίας | Ρωμαίος και Ιουλίσκη | Πρώτον εισαγωγικόν μάθημα των Ελληνικών αρχαιολογιών, | Προς τους φιλόμουσους συνδρομητής της Λέσχης Ο Ζάκυνθος, | Προς τους συνδράμοντας εις την καθίδρυσιν του εν Κέρκυρα Τυπογραφείου, | Προσθήκη εις τους περί πειθαρχίας Κανονισμούς τους αφορώντας τας σχολάς του Πανεπιστημίου. | Προκήρυξις. | Προκήρυξις. | Προκήρυξις. | Προκήρυξις. | Πρόδρομος φιλοσοφίας. | Πρόγραμμα της τελετής των άποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης. | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα συνδρομής εις την εφημερίδα Ο Ανεξάρτητος, ήτις θέλει δημοσιευθή εις Κερκυραν το δεύτερον και τέταρτον Σάββατον εκάστου μηνός, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους, | Προαγγελία. | Πράξεις της όγδοης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπο το Σύνταγμα των 1817 | Πράξεις της ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το σύνταγμα των 1817 | Πρακτική Αριθμητική. Προς χρήσιν των μαθητευόντων δια τα Ελληνικά σχολεία της Ελλάδος. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της ευγενέστατης νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους τών Ιονίων Νήσων κατά την πέμπτην (έκτακτον) συνάθροισιν της ογδόης Γερουσίας Κέρκυρα | Πρακτικά των συνεδριάσεων της ευγενέστατης νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την τετάρτην συνάθροισιν της ογδόης Γερουσίας | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας κατά την δευτέραν Συνοδον της δευτέρας βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν σύνοδον της δευτέρας βουλευτικής περιόδου | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. | Πραγματεία θεωρητικοπρακτικής μαιευτικής | Πραγματεία αρχαιολογική περί του ναού της Αγίας Σοφίας | Πονήματα | Πονήματα | Πιττακός ό Μιτυληναίος | Πικουίλλος Αλλιάγας ή οι μαύροι επι Φιλίππου | Περί των ορίων της φύσεως και της τέχνης | Περί της καταστάσεως τον Πανεπιστημίου της Ελλάδος υπό τίνων φοιτητών. | Περί της καθολικής ψήφου διατριβή | Περί συμμερισμού της πόλεως Ληξουρίου εις την αντιπροσώπευσιν της νήσου Κεφαλληνίας | Περί Κύπρου διατριβή περιέχουσα διαφόρους πληροφορίας καταστατικάς, γεωγραφικάς κ. λ. περί της μεγαλοννήσου ταύτης | Περί ελευθέρας εκλογής | Περιγραφή της εν Τήνω νήσου ευρεθείσης αγίας και θαυματουργού εικόνος της Κυρίας ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της Ευαγγελιστρίας και των θαυμάτων αυτής | Παράρτημα των Πρακτικών της Γερουσίας της Β. Συνόδου της Β.βουλευτικής περιόδου | Παράπονον η παρατηρήσεις τινές περί των δικαστηρίων της εξοχής, | Παιδαγωγία προς χρήσιν των ποθούντων μανθάνειν γράμματα | Ο φιλελεύθερος η διδασκαλία περί καλής ή κακής χρήσεως της ελευθεροτυπίας εις την Επτάνησον | Ορασις Σταυρού Αφανισμός Δι' Αστέρων Μελανών και θάνατος Ασεβών. | Ο πραγματογνώμων, ή ο κοινώς λεγόμενος πρακτικός | Ό πλοίαρχος Πάμφυλος | Ό Μώμος, ποιημάτια διάφορα αστεία και ερωτικά | Ομιλία | Ομιλία | Ο λύκος της Σμύρνης | Οκτώηχος | Ο Κουκουρόμυαλος μετά των 48 ταξειδίων του Γέρω Σπανού. | Ο Κόντε Φορνηπόπολις εις το Πλεμοναριό. | 0ι τρείς σωματοφύλακες (Les trois mousquetaires) | Το μέλλον και η Επτανήσιος Νεολαία | Ο Ιόνιος Εκλογικός Νόμος | Οικονόμος ο εξ Οικονόμων η περί όρκου | 0ι θρήνοι της Ελλάδος | Ο θεομπαίκτης παιδαγωγός ή η επτανησιακή ελευθεροτυπία | Οδηγός του Ναυτικού Δοκίμου. | Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου | Ο Γέρων Πατριώτης, | Ο αφορεσμός ή διάλογος | Ναπολεόντειοι ιδέαι, | Μυθολογικόν | Φιλιππικών ο πρώτος | Μην Μάιος.Ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρούσσου | Μαθήματα περί αντικειμένων προς ανάπτυξαν ιδεών, Κατά την μέθοδον του Πεσταλότζη | Λυρικαί ποιήσεις | Λυρικά ερωτικά ποιήματα | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος, | Λόγοι | Le consommateur du schisme grec, ou vie de Michel cérulaire.O αναπληρωτής τοy γραικικού σχίσματος, η βίος Μιχαήλ Κηρουλαρίου | Κύριοι Αντιπρόσωποι του Ιονίου λαού. | Επληρών καθήκον του Ιερού χαρακτήρος | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων | Κατάλογος των ορκωτών | Κατά Λατίνων στηλιτευτική επιστολή | Καταθέσεις και διαδικασίαι επί των εν Κεφαλληνία | Κανονισμός του Εν Ερμουπόλει Ελληνικού Λυκείου | Κανονισμός της Υπηρεσίας της Χωροφυλακής | Λατινική Γραμματική | Ιστορικά απομνημονεύματα της νήσου Ζακύνθου. | Ιστορία του βασιλόπαιδος Λ[ουδοβίκου] Ναπολέοντος Προέδρου της Δημοκρατίας. | Ιστορία της νήσου Ιθάκης απο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1849 | Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως | Η φιλελεήμων Άννα και ο λεπρός της Αόστης | Η σταφιδούλα. | Η Σάμος και ο Βογορίδης | Η Ρωσσία επι Νικολάου Α', | Η Πυθία, ήτοι το νέον και αλάνθαστον μαντείον των συζυγών, εραστών και γυναικών | Η πόλις Σατάν | Η παλαιά και νέα Ελλάς, | Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους εβδομήκοντα. | Ημερολόνιον του διασήμου αστρονόμου Καζαμία διά το έτος 1849 | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Ηλύρα ήτοι συλλογή διαφόρων ποιηματίων | Ηκοβερσατσιό εις το σπίτι του Χάλι δια τα δίκαια των κοπελών, | Η Κιθάρα του Συμφονη | Η θεία και ιερά ακολουθία της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της Μυρτιδιοτίσσης | ΗΕλλάς. | Ηεικοστή πέμπτη Μαρτίου του 1849. | Η εθνική γλώσσα εις την Επτάνησον. | Η Αγγλικανή Εκκλησία, αρχαιότης, πίστις, κλήρος και λατρεία | Ζήτω η 25 Μαρτίου 1821 και 1849. | Zavet at' na Vasilija Evstatheeva sina Aprilova. Ή Διαθήκη του Βασολείου Ευστάθιου υιού Απρίλλοβ | Εύρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Ερμηνεία των Χρησμών του Αγαθαγγέλου | Ερμηνεία του Ελληνικού Εμπορικού Δικαίου | Ερμηνεία περί γυναικείων χειροτεχνημάτων. | Επίτομος οδηγός προς τους γονείς περί του τρόπου της φυσικής ανατροφής των παίδων μέχρι των 7 ετών | Επιτομή της φυσικής ιστορίας, | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας | Επίτομη Ιατροδικαστικής | Επιτομή Γαλλικής Γραμματικής. | Επιστολή του κυρίου Έρρίκου Δούνν, γραμματέως της προς σύστασιν σχολείων εν Βρεττανία τε και τοις άλλοις εθνέσιν εταιρίας | Επιστολή ενός χωρικού προς τον Γεώργιον Βερύκιον. | Ελληνική Χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων έλλην. πεζογράφων και ποιητών | Ελληνική Γραμματεία ή Γραμματολογία | Έκθεσις της Βουλευτικής Επιτροπής Επί του υποβληθέντος εν τη Βουλή Απολογισμού του Κράτους Του 1844 έτους | Ειδικής παθολογίας | Εθελβίνα, | Εγχειρίδιον Φιλοσοφίας Προς χρήσιν των Γυμνασίων. | Έγχειρίδιον της κατά Χριστόν ηθικής χάριν της σπουδαζούσης νεολαίας, | Εγχειρίδιον της Γενικής. | Εγχειρίδιον μαιευτικής | Εγκύκλιος επιστολή της μιας αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας Προς τους απανταχού Ορθοδόξους | Εγκύκλιοι Διαταγαί,Οδηγίαι και Διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εγκόλπιον περί χολέρας ή χολορροίας | Δράμα οι δύο λοχίαι | Δοξαστάριον | Διδαχαί είς την αγίαν και μεγάλην τεσσαρακοστήν και εις άλλας κυριακάς του ενιαυτού και επισήμους εορτάς | Διατί η Ζάκυνθος κατεστάθη ενδεέστατη | Διάλεξις περί της αρχαίας σοφής Ελληνικής φωνής | Διάλεξις περί της αρχαίας σοφής ελληνικής φωνής | Δημοτικά άσματα. Ο άγνωστος αυτόχειρ και τα πάθη | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης παράλληλος με την σημερινήν | Γνωστική Η των του άνθρωπου γνώσεων Σύντομος Έκθεσις | Γεωγραφία στοιχειώδης μαθηματική, φυσική, και πολιτική αρχαία και νεωτέρα, | Γενικοί λογαριασμοί της Οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους Από 21 Ιανουαρίου 1833, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1843 | Γενικαί αρχαί της δημοσίας και βιομηχανικής Οικονομίας Ενείδει συνδιαλέξεως μεταξύ Πατρός και υιού | Βίος του Βενιαμίν Φραγκλίνου και η επιστήμη του καλού Ριχάρδου διά τους παίδας των Ελλήνων | Βίος Αδαμαντίου Κοραή | Βαρβαρολέτειρα ποίημα | Άτλας | Αριθ. 165 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Απολογισμός του 1848. | Απόκρισις εις την ανώνυμον επιστολήν προς τον Άγνωστον Κουμπάρον. | Απάνθισμα ποιητικόν | Ανθολόγίον περιέχον τας εν τω Μηνολογίω Ακολουθίας των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων Αγίων | Ανασκευή Αυτοσχέδιος | Αλφαβητάριον γαλλικόν. | Ακολουθία του Αναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικόν | Ακολουθία του αγίου ίερομάρτυρος Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναριού και Νεοχοορίου του θαυματουργού. | Ακολουθία της οσίας μητρός ημών Φιλοθέης της εξ΄ Αθηνών, ψαλλομένη κατά την δεκάτην έννατην του φευρουαρίου μηνός. | μύθοι ηθικώτατοι | Αγγελία περί συστάσεως Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου εν Αθήναις. | Ωδή εις την αναγόρευσιν των νέων διδασκάλων της Ορθοδόξου χριστιανικής Θεολογίας Ανθίμου, Γρηγορίου, Ιγνατίου και Στεφάνου | Ψυχολογία | Επιτάφιος ομιλία εις την Αμαλίαν Δ. Κεσανλή | Χριστιανική κατ' έκτασιν κατήχησις της ορθοδόξου, καθολικής και ανατολικής εκκλησίας | Χριστιανική κατ' έκτασιν Κατήχησις | Χρηστομάθεια ελληνική | Vocabolario italiano e graeco portatile e necessario A chi bra-ma imparare con facilita la greca et l'italiana favella, Ricorretto ed arricchito dimolte voci moderne coll' aggiunta di alcuni Dialoghi e di altre notizie utilissime.Λεξικον Ίταλικον | Φιλοσοφικόν άσμα ασμάτων της Ελλάδος, | Vie de Photius pere de schisme grec. Βίος Φωτίου πατρός του γραικικού σχίσματος | Υμνοι της θείας και ιεράς λειτουργίας Ιωάννου του Χροσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου | Τρίτη (Έκτακτος) Συνάθροισις. Της Ογδοης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, συγκροτηθείσα δυνάμει του Συντάγματος των IB 17. | Τρίτη (εκταλτος) Συνάθροισις της ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, συγκροτηθείσα δυνάμει του Συντάγματος των 1817. | Το Χάνι της Γραβιάς (6 Μαΐου 1821) | Του αγιωτάτου Πατρός ημών Πίου θεία Πρόνοια Πάπα Εννάτου επιστολή | Το περί βουλευτικής και εκλογικής μεταρρυθμίσεως Σύγγραμμα | Το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον μετά εξηγητικών σημειώσεων και πρακτικών παρατηρήσεων | Τις η ωφέλεια της αρχαιολογίας εν γένει. | Τα παιδιά του Μπαρμπαγιάννη η διάλογος | Τα Ολύμπια εις την Έπτάνησον | Τα δημαιρεσιακά. | Τα άπαντα | Σωτηρία της Ελευθέρας Ελλάδος και η απελευθέρωσις της δούλης, | Σύστημα του ρωμαϊκού δικαίου, κατά την εν Ελλάδι ισχύν του. | Σύντομος ιστορία της τελευταίας Γαλλικής επαναστάσεως, | Συντακτικον της Λατινικής Γλώσσης | Συνταγμάτων περί χολέρας | Σύνοψις μυθολογίας, | Σύνοψις | Σύνοψις Ελληνικής μυθολογίας | Συνοπτική ιστορία της του Χριστού Εκκλησίας | Συμπλήρωμα Αριθμητικής Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα γυμνάσια. | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1847 | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1847. | Συζητήσεις της Έθνικής της Γαλλίας Συνελεύσεως, | Στοιχειώδης Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης | Στοιχειώδης Γεωγραφία | Στοιχεία της Ελληνικής Γραμματικής, | Στοιχεία της Ελληνικής Γραμματικής προς χρήσιν των μαθητών του Δ', τμήματος των αλληλοδιδακτικών σχολείων. | Στοιχεία Παθολογικό - Χημικής και Μικροσκοπικής εξετάσεως. | Στοιχεία γενικής παθολογίας | Στοιχεία Γαλλικής Γραμματικής. | Στοιχεία Αρχαίας Ιστορίας | Λόγος επικήδειος εις Πετρόμπεην Μαυρομιχάλην | Σκέψεις τινές περί Της εγκυκλίου του Πάπα Πίου του Θ', | Μαθήματα Φυσικής, | Εγχειρίδιον φυσιολογίας | Πρώτη έκθεσις της υπό την προστασίαν της Α. Μ. Βασιλίσσης της Ελλάδος Αμαλίας ενεργούσης επιτροπής προς ανέγερσιν και διατήρησιν του εν Αθηναίς Νοσοκομείου | Πρόχειρος επιτομή διδασκαλίας περί του Ορεινού Πυροβολικού | Πρόχειροι τινές διατάξεις της εν Σταυροδρομίω Ελληνικής Σχολής των Εισοδίων περί διαγωγής και επιμελείας των εν αυτή διδασκομένων μαθητών. | Προϋπολογισμός Των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1848 | Προτρεπτικός | Προσευχαί των αγίων, και οδηγίαι περί προσευχής | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης. | Πρόγραμμα της τελετής της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της επετείου τελετής των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της εθνικής Εορτής της Γ'. Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της δευτέρας βουλευτικής περιόδου. | Πράξεις της ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων έκδοθείσαι υπο το Σύνταγμα των 1817 | Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Του έτους 1847. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας. | Πρακτικά της IB' Γενικής Συνεδριάσεως της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Actes de la douzieme reunion generale de la Societe Archeologiquede Grece | Πραγματεία περί του καφέ | Πραγματεία περί του Εμπορικού Δικαίου | Πολιτική εποψις της Ελλάδος | Ποίησις | περί της εν Τιμαίω ψυχογονίας, | Ορθόδοξος Διδασκαλία | Περί της καταστάσεως του Πανεπιστημίου της Ελλάδος. | Περί της ινδικής χολέρας | Περί ιδιοκτησίας, | Περί θέσεως νόμων παρά τοις Αθηναίοις | Περιήγησις Ιστορική και βιογραφία | Περί Ελληνικής συντάξεως, | Περιγραφή του εν τη νήσω Τήνω ευρισκομένου ιερού της Ευαγγελιστρίας Ναού | Περιγραφή της εν Τήνω νήσοι ευρεθείσης αγίας και θαυματουργού εικόνος | Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον την από του Πάσχα μέχρι της των Αγίων Πάντων Κυριακής ανήκουσαν αύτω Ακολουθίαν | Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως | Χρηστοηθείας μαθήματα | Παιδαγωγός κατά την Ταχυμαθητικήν της αναγνώσεως μέθοδον | Ο Φραγκίσκος το έκθετον | Ο Φιλάργυρος | Ο Φερραίος | Ο Φανατισμός | Ο τέταρτος Θρίαμβος του Λεσβίου συστήματος της Μουσικής | Οργανισμός της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας | Ο Πιζάρρος | Ο Πετράκης | Ο Όρφεύς | Ο Μπαρμπαγιάννης | Οδύσσειας | Ο Μάγος Η ολίγα τινά περί Τύπου | Όλυμπος .Ιδού τo τζήκ μετατανά! (το πεδίον της μάχης.) | Οί Άγγλοι εις την Επτάνησον. | Ο θείος δεκάλογος. | Οθάνατος της τυφλής | Ο δημοδιδάσκαλος | Οδηγός ταχυδρομικός δια το 1848. | Οδηγίαι τινές περί χολέρας προς τον λαόν της Ελλάδος | Ο γέρων Αμβρόσιος | Ο απηγορευμένος καρπός | Απομνημονεύματα Σωκράτους | Νέον Λεξικόν τετράγλωσσον της ελληνικής, ιταλικής, αρμενικής και τουρκικής γλώσσης. Nuovo Dizionario Ellenico-italiano-armeno - turco compilato | Μυθολογικόν Σονζίπα | Μουσική Μέλισσα περιέχουσα Επιτομήν τίνα Ανθολογίας νεοτέρων μαθημάτων Όρθρου και Λειτουργίας Βασιλείου του μεγάλου Ιωάννου του χρυσοστόμου και Γρηγορίου του διαλόγου | Μετάφρασις μετά σημειώσεων των Απομνημονευμάτων του κατά των Γάλλων πολέμου | Μελέται Βουλευτικής ευγλωττίας | Μέθοδος νεα και ευκολος του κρατείν κατάστιχα έμπορων | Μαθήματα γεωπονικής χημείας περιέχοντα την φυσιολογίαν των φυτών | Λόγος | Λόγος | Λόγος Πανηγυρικός | Λόγος πανηγυρικός εις την Κοίμησιν της Παναγίας, | Λόγος επιτάφιος Π. Μαυρομιχάλον | Λόγος επιτάφιος εις τον αοίδιμον αντιστράτηγον Πέτρον τον Μαυρομιχάλην | Λόγος εκφωνηθείς την 21 Οκτωβρίου 1848 | Λόγος εκφωνηθείς την 22 Ιανουαρίου 1848 κατά την εναρξιν της διδασκαλίας του δικαίου των Εθνών. | Λόγος εκφωνηθείς κατά την έπέτειον τελετήν του Βασιλικού Πολυτεχνείου | Λόγος εις την υπο του Β. Όθ. Πανεπιστημίου γενομένην επισήμως εορτήν των τριών Ιεραρχών | Λόγοι | Λόγοι | Λεξικόν της Ελληνικής Ορθογραφίας, η Ορθογραφικόν Νεομέθοδον | Κομφούκιος, η τέχνη του κοινωνικού βίου | Λόγος εν τη Βουλή.Περί ικανοποιήσεως η πολέμου κατά Τουρκίας | Κατήχησίς η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων | Κατάλογος των απο του 1476 μέχρι του 1821 έτους τυπωθέντων βιβλίων παρ 'Ελλήνων | Κανονισμός της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρα | Ιστορική διήγησις τινών συμβάντων και ανδραγαθημάτων Ελλάδοςκαι Σπάρτης | Ιστορία των πολιτικών μεταβολών της Πορτογαλλίας | Ιστορία του Ναπολέοντος | Ιστορία του Βασιλέως της Σκότζιας. Με την ρίγησαν την Ίγκλητέρας | Ιστορία περί των Μυθολογουμένων Θεών | Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του μετωνομασθέντος Σκεντέρμπεη Ηγεμόνος της Αλβανίας | Ιππόδαμος αρχαί του Συνταγματικού δικαίου, η το Ελληνικόν Σύνταγμα σχολιασμένον | Ιατρού απομνημονεύματα | Θησαυρός | Θεωρητική Αριθμητική Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις την κατωτάτην τάξιν των γυμνασίων | Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον εξ αρίστων εκδόσεων της Νέας Διαθήκηςεπιμελώς διοριθωθέν μετά προσθήκης των της Παλαιάς μαρτυριών | Θαυμαστοί και αξιομνημόνευτοι Προγνώσεις | Η φυγή του Μουσούρου | Η υπεράσπισις της Γραικικής Εκκλησίας εσχάτως προσβληθείσης | Η πρόγνωσις, ή η εντελής εξήγησις των ονείρων, | Η Μυρτιά. | Ημερολόγιον του βισέκτου έτους 1848 περιέχον και το προγνωστικόν σεληνοδρόμιον του Καζαμία.Εν Αθήναις, | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον του βισέκτου έτους 1848. | H Μελίφωνος Τερψινόη | Η μεγάλη ολική έκλειψις της σελήνης κατά την 7/19 Μαρτίου 1848. | Η κοινωνία. | Η θυσία του Αβραάμ | Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπιστημίου Επιτροπή προς το Πανελλήνιον. | Η Ελληνεγερσία, | Η Έγερσις των λαών υπο Κωνσταντινοπολίτου | Γυμναστική της Γαλλικής Γλώσσης. | Ζήτω η τρίτη Σεπτεμβρίου, ζήτω το σύνταγμα, καλήν στερέωσιν και καλήν έφαρμογήν, ζήτω ο συνταγματικός Θρόνος. | Ζήτω η 26 Μαρτίου 1821 | Ευχαί του Λυχνικού και τού Όρθρου | Ευρετήριον της Ελληνικής Νομολογίας | Ερμηνεία του Ελληνικού Εμπορικού Δικαίου | Επιστολιμαία απάντησις | Επικτήτου εγχειρίδιον, και αποσπάσματα εκ της ανθολογίας | Επικήδειος ακολουθία | Εμπορικόν εγχειρίδιον περί εμπορίας, βιομηχανίας, ναυτιλίας και των εμπορικών πράξεων κατ' ιδίαν | Ελληνική Χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων έλλην. πεζογράφων και ποιητών | Ελεγεία επιτύμβια και επικήδειος λόγος εκφωνηθείς επι της μακαρίτιδος Σεβαστής Σχινά | Έκθεσις Γενική μετά των ειδικών εκάστου Υπουργείου περί του προϋπολογισμού του 1847. | Απάντησις | Είς την Επτάννησον. | Εις τα όσα δια του Τύπου περί της εκλογής των ενόρκων | Ειδοποίησις. | Εθνεγερτικόν Άσμα. | Εγχειρίδιον περί του βουλευτικού δικαίου | Εγχειρίδιον περί μελισσοτροφίας | Εγχειρίδιον Ορυκτολογίας | Εγκύκλιος της μιας αγίας καθολικής καί αποστολικής Εκκλησίας επιστολή προς τους απανταχού Ορθοδόξους. | Εγκύκλιος της μιας αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας επιστολή προς τους απανταχού Ορθοδόξους. | Εγκύκλιοι Διαταγαί, Οδηγίαι και Διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Εγκόλπιον των ιατρών, ήτοι ιατρική πρακτική. | Διηγήματα τίνα δεινά και ανδραγαθήματα, ως τραγωδία της Κρήτης, Χίου και Σάμου, είς πράξιν μίαν | Διατριβή περί της χρήσεως τής Θεϊκής κινίνης προς τους διαλείποντας πυρετούς | Διάταγμα Βασιλικόν της 31 Μαΐου 1838, περιέχον γενικόν κανονισμόν του Δημοσίου Λογιστικού. | Διασαφήσεις τινές εις τας παρατηρήσεις επι της εκλογής των ενόρκων | Diagframme de la creation du monde de Platon, decouvert et ex-plique en grec ancien et en frangais apres 2,250 | Φιλιππικοί | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις. | Γύμνασμα σχολαστικόν εν τη καθ' Έλληνας φωνή | Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης | Γιτά ή θεσπέσιον μέλος μεταφρασθείσα εκ του βραχμανικού | Γεωπονικά Κηπουρική αμπελουργία και καλλιέργεια της ελαιάς | Γεωγραφία συνοπτική | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων | Γενικοί ζωολογικοί πίνακες η πρόδρομος της Ελληνικής ζωολογίας | Γαλλική Χρηστομάθεια | Πόλεμος Κατιλινιακός | Γαδάρου λύκου και αλουπούς διήγησις | Βουλευτικοί σκιαγραφίαι. | Βίος του Μπερτολδίνου | Κεφάλαια παραινετικά ξς΄. | Δουραίσου Μαυρομουσουοκοδράδα | Αυτοσχέδιος επιτάφιος λόγος | Ατάλη. Ρενέ | Άσμα πολεμιστήριον | Αρχαιολογία Ελληνική | Αρμονία, ήτοι ελληνικά και τουρκικά άσματα | Αριθ. 135. Δ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του 1847. | Απόκρισις Εις την εγκύκλιον την οποίαν ο έννατος Πίος Ρώμης προς των Ορθοδόξων τα τέκνα διεκοινοποίει | Απάντησις της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Εις την αρτίως πεμφθείσαν προς τους ανατολικούςΕγκύκλιον Επιστολήν του Μ. Πάπα της Ρώμης Πίου του Εννάτου | Απάντησις Στ. Α. Βαλλίανου προς τους συντάκτας των εφημερίδων «ο Αιών» | Απάντησις προς την προς τους Ανατολικούς επιστολήν του Μακαριωτάτου Πίου Θ' | Απάντησις Εις την υπο του κ. Κ. Δοσίου καταχωρισθείσαν εις την Θέμιδα περί Ιπποδάμου επίκρισιν | Αντιγόνη | Ανθρωπολογία Σωματολογική και Ψυχολογική, | Ανθολόγων περιέχον τάς εν τω μηνολόγιας ακολουθίας των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, | Αναγνωσματάριον εκ των πινάκων της αναγνώσεως | Αλφαβητάριον με κανόνας περί προφοράς της Γαλλικής γλώσσης,με σημειώσεις ως προς τας ιδιαιτέρας ονομασίας των συμφώνων και με διάφορα ποιητικά τεμάχια κτλ. | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού και του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Μόδεστου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων | Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών και ισαποστόλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του όομολογητού. | Ακολουθία ασματική και εγκώμιον του εν αγίοις Πατρός ημών νεομάρτυρος Γεωργίου Χιοπολίτου του θαυματουργού του εν τη πόλει της Κυδωνιάς μαρτυρήσαντος. | Αι θείαι Λειτουργίαι των εν Αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου συν τη των Προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου | Ετος νέον Ό Καπνοδοχοκαθαριστής. | Ιανουαρίου 1848 Έτος Νέον. | Αγγελία προς άπαντας τους Επταννησίους και λοιπούς Έλληνας. | Ωδή ο Ιωάννης Κολέττης, | Ωδή ή ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. | Χρυσοβεργικά, η απάντησις εις τα υπ'αριθ. 417 και 418 άρθρα της Αμάλθειας | Χρηστομάθεια γαλλική προς χρήσιν των σπουδαζόντων νέων. | Φυσικής Ιστορίας συλλογή | Ύμνος εις τον εν Κωνσταντινουπόλει Ναόν της Αγίας Σοφίας | Υμνοι της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας | Τρύφων η περί αναδοχής και Πείσανδρος η περί Στασιδίου | Τρέντουρας ή Κηφήν | Της κατά Χριστόν ηθικής πραγματεία φιλοπονηθείσα χάριν των εαυτού ομιλητών | Τα τέσσαρα Θεία και Ιερά Ευαγγέλια μετά της Ιεράς Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου | Τα κατά Μουσούρον η ελληνοτουρκική διαφορά. Affaire Musurusou le differend greco-turc. | Σύνοψις της περί του εν Δελφοίς ΕΙ συγγραφής του Ιατρού κ. Σ. Καραθεοδωρή | Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου τού έτους 1846. | Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1846. | Συλλογή γαλλικών φράσεων εξαχθεισών εκ των κλασικών συγγραφέων, και διαταχθεισών κατ' αναφοράν εις τους κανόνας της γραμματικής, Προς χρήσιν των σχολείων | Σύγκρισις ζυγιών, μέτρων χωρητότητος και μήκους της Κωνσταντινουπόλεως με εκατόν και μίαν πρώτιστας εμπορικάς πόλεις της Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανική | Σ[τ]οιχ[ε]ιώδης Επιτομή της Γενικής Ιστορίας | Στοιχειώδης Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης προς χρήσιν Του εν Κέρκυρα Ιονίου Γυμνασίου και λοιπών του Κράτους δημοσίων Σχολείων | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχεία χημείας | Στοιχεία της φυσιολογίας τού ανθρώπου | Στοιχεία της Ελληνικής συντάξεως και εισαγωγή εις τά Ομηρικά έπη | Στιχουργήματα | Στιγμαί. | Πρώτη εβδομάς της αγίας Τεσσαρακοστής.Ομιλίαι εκφωνηθείσαι εν Κιοβία | Πρόχειρος περίληψις ανατομίας περιγραφικής και ολίγα τίνα περί φυσιολογίας προς χρήσιν των φίλων μου ιατρών της εξοχής της Ζακύνθου | Προσωρινός Κανονισμός των Γυμνασίων του Βασιλικού ελληνικού πυροβολικού | Προς την Ευγενεστάτην Κυρίαν Σοφίαν Βερναρδάκη Οικονόμωφ | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης, | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της A.M. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της εκφοράς του νεκρού του αοιδίμου Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού επι του Βασ. Οίκου και επι των Εξωτερικών κ. Ι. Κωλέττου | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 3 Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους, | Πράξεις της ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Πρακτική Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα Ελληνικά σχολεία της Ελλάδος | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας της υπό την προστασίαν της Μεγαλειοτάτης Βασιλίσσης της Ελλάδος | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της δευτέρας βουλευτικής περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής | Πραγματεία Άλγεβρας | Περί των κατ' επίσκηψιν δωρεών παρά τοις Αθηναίοις. | Περί του μυστηρίου της θείας κοινωνίας άρτω ενζύμω. | Περί του εν Δελφοίς | Περί του Βυζαντηνού Παρθεναγωγείου. | Περί της εν Δημητσάνη Ελληνικής Σχολής και περί των καθιδρυτών και πρώτων αυτής διδασκάλων. | Περί κατασκευής αλεξικέραυνων σύντομος πραγματεία | Περί Ιωαννικίου Καρτάνου Δαμάσκηνου του Στουδίτου και Παχωμίου Ρουζάνου. Επιστολιμαία διάλεξις | Περί Ελληνικής συντάξεως | Παράρτημα υπο στοιχ. Γ. των Πρακτικών της Γ' Συνόδου της Α' περιόδου της Βουλής. | Παγκόσμιος σχολαστικός άτλας | Ο Φλώρος | Ορθόδοξος πίστις της Καθολικής Ανατολικής Εκκλησίας εμπεριέχουσα το Ιερόν Σύμβολον | Ο περί του συστήματος της εις είδη ενοικιάσεως τελευταίος λόγος | Ο περί της εις δίκην παραπομπής του επί των Οίκον. Υπουργού Κ.Πονηροπούλου λόγος | Ο Περιπλανώμενος Ιουδαίος | Οδηγός ταχυδρομικός δια το 1847. | Οδηγίαι προς χρήσιν των σωμάτων του στρατού | Νομικά επιχειρήματα | Neugriechische Anthologie. Original und Ubersetzung. Herausgegeben | Μουσική Μέλισσα | Ο οδοιπόρος και το Φάντασμα. | Μελέται βουλευτικής ευγλωττίας | Μακροβκοτική ήτοι η τέχνη της υγιεινής διατηρήσεως του ανθρωπίνου σώματος και της μακροβιότητος αυτού | Μαθήματα της ναυτικής επιστήμης | Μαθήματα 'Οπλικής. | Μαθήματα Γεωπονικής Χημείας και της φυσιολογίας των φυτών | Τόξαρις ή φιλία | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι | Λόγοι | Λέων Λεωνής. | Le Protestantisme et l'eglise grecque | Λεξικόν των στρατιωτικών επιστημών και τεχνών, εκ της Γαλλικής γλώσσης εις την Γερμανικήν και την Ελληνικήν, Προς χρήσιν των Αξιωματικών τοΰυ Ελληνικού Στρατού. | Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος | Κλημακτήρ άσματος ωδών ανάβα, κατάβα. επτά αναβαθμών | Κατήχησις της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας | Κατήχησις γεωπονικής χημείας και γεωλογίας. | Κανονική μέθοδος του χορού | Κανόνες Πειθαρχικοί προς συμπλήρωσα του εν ισχυί του Τεροσπουδαστηρίου Διατάγματος εκδοθέντος τάς 29 Ιανουαρίου 1844 | Καλλιόπη ή απάνθισμα ασμάτων ερωτικών και ηρωικών | Ιστορία του μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος | Ιστορία της Σωσάννης | Ιστορία της Γαλλικής επαναστάσεως, απο του έτους 1789 μέχρ του 1814 | Ιστορία εκκλησιαστική | Ιλίου Πέρσις | Ιερά μαθήματα δια τα παιδία, | Ιερά ιστορία και βίοι των τριών βασιλέων Σαούλ, Δαβίδ και Σολομώντος | Ιατρού απομνημονεύματα. Νεωτάτη Μυθιστορία | Θεωρητική και πρακτική εισήγησις της σπαθασκίας | Θεόφιλος Ανγλικανός, η διδασκαλία δια την νεολαίαν, περί της εκκλησίας και του αγγλικού κλάδου αυτής. | Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου Φιλακτήριον | Η τριανδρία της Σίφνου | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. | Ημερολόγιον τουβισέκτου έτους 1848 περιέχον και το προγνωστικόν σεληνοδρόμιον του Καζαμία | Η Μελίφωνος Τερψινόη | Η Μεγάλη έκλειψις του Ηλίου κατά την 27 Σεπτεμβρίου 1847 | Η κατά του κυρίου Ν. Πονηροπουλου πρώην υπουργού κτλ. Ενώπιον της Βουλής Κατηγορία | Η Θεία και ιερά ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών Σπορίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού | Η εκδίκησις του Αχιλλέως | Η αρμονία της χριστιανικής πίστεως και του χριστιανικού χαρακτήρος. | Ο Έλλην αναχωρεί δια το πεδίον της μάχης να δώση την ανήκουσαν ίκανοποίησιν | Άσμα του Ζήση | Ευρετήριον της ελληνικής Νομολογίας | Ερωτόκριτος | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας κατά τον Γόλδσμιθ και τας αρχαίας πηγάς | Επιτομή Έλληνικής μυθολογίας | Επιστολιμαία επίκρισις, φυλλαδίου τινός επιγραφομένου Le Prote-stantisme et l'Eglise Grecque. Lettres | Επιστολή | Επίμετρον εις την Επιστολιμαίαν Επίκρισιν. | Έπαινος επικήδειος εις Πασχάλην Καρούσον | Ελληνικόν Θέατρον. Πρόγραμμα Ελληνικής παραστάσεως δια την εσπέραν ταύτην. | Ελληνική Χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών | Ελληνική ιστορία | Ελληνική εγκυκλοπαίδεια εκ των δοκιμωτέρων πεζογράφων και ποιητών | Εκ των βίων του Κ. Νέπωτος Ο Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, Αριστείδης και Κίμων | Έκθεσις περί της βουλευτικής εκλογής Τριφυλίας. | Είσαγωγικόν μάθημα ή λόγος προς τους μαθητάς του εν Αθήναις Β. Πολυτεχνείου, κατά την έναρξιν του μαθήματος της Ελληνικής Καλλιτεχνιολογίας, | Ειδοποίησις. | Εγχειρίδιον χημείας φαρμακευτικής, ήτοι χημεία έφηρμοσμένη επι της φαρμακοποιίας | Εγχειρίδιον επιστολών | Εγχειρίδιον Ελληνικής γραμματικής δια τους πρωτόπειρους. | Εγκυκλοπαίδεια της χωρικής Βιομηχανίας. Η σηροτροφία | Εγκύκλιοι Διαταγαί,Οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Δυτικόν Ημισφαίριον Ανατολικόν Ημισφαίριον | Δοκίμιον περί πατριωτισμού, | Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας, | Διατριβή περί της ξυλοπυρίτιδος (Πυριτοβαμβάκου) | Δηλοποίησις. | Δεύτερος λόγος πανηγυρικός του Ελληνικού αγώνος προφερθείς κατά την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου ημέραν επέτειου | Grammatica della lingua Italiana | Εκλογάριον Γραικικόν εις χρήσιν των πρωτόπειρων της απλής διαλέκτου | Γεωργίου Λεβέντη Λόγος επιτάφιος, | Γεώργιος Παπαδάκης | Βαλαβαράτα ή σύντομη της Μαχαβαράτας ποιηθείσα υπό του Αμάρα ή Αμαρασάνδρα... | Αριθμ. 102. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. | Αριθ. Η Πράξις της Κυβερνήσεως. | Απλή γλώσσα | επιστολή Προς τον Ελλογιμώτατον Ιππότην Ανδρέαν Μουστοξύδην, | Απάντησις της Βουλής εις τον κατά την έναρξιν της Γ' βουλευτικής συνόδου εκφωνηθέντα Βασιλικόν λόγον. | Απάντησις επι των δύο άρθρων του Αιώνος | Ανθολογία, ήτοι διάφορα άσματα, ηρωϊκά, κλεπτικά και ερωτικά, εις τα προστίθενται τα Λυρικά και Βακχικά | Άνθος του τάφου. | Αλζίρα ή οι Αμερικανοί, | Ακολουθία του όσιου Πατρός ημών Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού ψαλλομένη τη ιζ' Μαρτίου. | Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Νείλου του νέου μυρόβλυτου και θαυματουργού | Ακολουθία της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αεί παρθένου Μαρίας, | Ακολουθία της αγίας ενδόξου οσιομάρτυρος Ελέσας της εν τη νήσω Κυθήρων | Ακολουθία άσματική και εγκώμιον των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των εν τω Αγίω Όρει του Άθω διαλαμψάντων. | Αι περί πολιτικής δικονομίας παραδόσεις | Αι πανουργίαι του Σκαπίνου. | Αι Δημοτικαί εκλογαί Αθηνών | Αγιασματάριον το Μέγα περιέχον Ακολουθίας και ευχάς και τοις ιερεύσι χρησιμώτατον | Αγγελία. | Αγγελία. Λόγιοι, Φιλόμουσοι και Φιλογενείς Έλληνες, | Ωδή του σοφωτάτου Βασιλέως Λέοντος | Ωδή αυτοσχέδιος προς την Α. Υ. τον πρίγκιπα της Βαυαρίας Λουΐτπόλδον | Ψυχολογία προς διδασκαλίαν των παίδων. | Ψαλμωδίαι | Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα | Εγχειρίδιον πρακτικής παθολογίας | Φιλοσοφία της φυσικής ιστορίας | Φιλολογική και Κριτική Ιστορία των κατά τας τρεις πρώτας της εκκλησίας εκατονταετηρίδας ακμασάντων αγίων πατέρων και των συγγραμμάτων αυτών | Υπόμνημα ιστορικόν περί της κατά την Χάλκην μονής της Θεοτόκου. | Το φανάρι του Διογένους. | Το εξωκκλήσιον του δάσους | Τεχνολονικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Τεχνολογία ήτοι Χημεία εφηρμοσμένη εις τας τέχνας. | Τα πρώτα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσης | Ταμείον Ανθολογίας περιέχον τα τε Χερουβικά και κοινωνικά απάσης της ενιαυσίου ακολουθίας μετά τίνων μαθημάτων | Τα κατά την ενώπιον της Μ. Ε. Δίκην του Υποστρατήγου Βάσσου και Γ. Α. Μωραΐτου προς έλεγχον των παραλόγων φωνασκιών του δευτέρου. | Σχολείον της Κυβερνήσεως εις Κέρκυραν δια τας Κυρίας, υπο την προστασίαν της αυτού Εξοχότητος του λόρδου μεγάλου Αρμοστού και της εντίμου λαίδης Σείτην, διευθυνόμενον παρά της Κυρίας Ουάδαμ | Σχέδιον Κανονισμοί Του αλληλοδιδακτικού σχολείου της Αγίας Κυριακής, | Σχεδίασμα κατόπτρου της νεοελληνικ. φιλολογίας | Σύντομος Γραμματική των Παίδων η Περίληψις των κυριωτέρων κανόνων της Γραμματικής | Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης | Σ΄ύνοψις των πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρίας | Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως | Σύνοψις της γενικής ιστορίας προς διασάφησιν της εικονικής παραστάσεως αυτής. | Σύνοψις αριθμητικής πρακτικής | Συνοπτική έκθεσις περί της συστάσεως της προόδου και της ενεστώσης καταστάσεως της εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών | Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του ενιαυτού | Συλλογή πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1845. | Συλλογή πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, του έτους 1844. | Συλλογή ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1845. | Συλλογή ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1844. | Συλλογή Γραμματικής δια τους μαθητάς της παιδαγωγίας | Συλλογή Γαλλικών κειμένων Ήτοι ηθικών και βιογραφικών διηγηματών και άλλων τεμαχίων των δοκιμωτέρων Γάλλων συγγραφέων, | Συλλογή ανεκδότων και αστείων. | Στοιχειώδης πραγματεία περί των χρεών του ανθρώπου | Στοιχειώδης επιτομή της γενικής Ιστορίας | Στοιχειώδης Γεωγραφία παλαιά και νεωτέρα, | Στοιχειώδης αριθμητική προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων | Στοιχειώδης αριθμητική | Στοιχεία Ελληνικής Γραμματικής | Στοιχεία γραμματικής Ελληνικής δια το τέταρτον τμήμα των αλληλοδιδακτικών σχολείων | Sonetto | Σκαλαθύρματα φιλολογικά | Σεληνοδρόμιον προγνωστικόν Καζαμία, περιέχον την γενικήν επόψιν του έτους 1846 | Προς τους φιλόμουσους και φιλοπάτριδας Σμυρναίους, | Πρόσκομμα. Ή Σύντομος απάντησις επάνω εις τον λόγον του κ.Ιωννά Κίγκ εν τη Κυριακή της Τυρινής κατά τής Νηστείας, και μνήμη του πρώην φυλλαδίου της απολογίας του | Προεισαγωγική ακρόασις του διοικητικού δικαίου διδασκομένου εν τω Πανεπιστημείω | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης, | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 3 Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα και κανονισμός | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους, | Πρόγραμμα, | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γερουσίας. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την τρίτην σύνοδον της πρώτης βουλευτικής περιόδου. | Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν Σύνοδον της πρώτης βουλευτικής περιόδου, | Πρακτικά της εν Κέρκυρα εταιρίας των Φιλομαθών, | Πρακτικά της εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών, | Πραγματεία της Λακωνικής (Τσακωνικής) γλώσσης | Ποιήματα | Πλατωνική χρηστομάθεια | Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος, Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και τον Πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων. | Πίνακες Αριθμητικής, η στοιχειώδης Αριθμητική δια Αρχαρίους Παίδας, | Περί του Θείου Νόμου, | Περί Της πανώλους και καθάρσεων εκθέσεως της επί τούτου επιτροπής της εν Παρισίοις | Περί της ευλόγου φυσικής ανατροφής των παίδων. | Περί της δημοκρατίας κατά την Αμερικήν, | Περίεργα φυσικά Ιστορικά και ηθικά της Σινικής αυτοκρατορίας | Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον την απο του Πάσχα μέχρι της των αγίων Πάντων Κυριακής | Παυλίνα | Παροιμίαι δημώδεις, | Παρισίων Απόκρυφα, | Παράρτημα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής της β'.Συνόδου. | Παράρτημα Των πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής της β'Συνόδου | Παράρτημα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής της β' Συνόδου | Παράρτημα των πρακτικών της Γερουσίας εμπεριέχον τον προϋπολογισμόν των εσόδων και εξόδων του Κράτους του έτους 1846. | Παράρτημα των πρακτικών της Γερουσίας εμπεριέχον τον προϋπολογισμόν των εσόδων και εξόδων του Κράτους τοΰ έτους 1845. | Παράρτημα της Θέμιδος | Παράρτημα η Αναγκαίαι τινές αναπτύξεις των εις έκαστον μάθημα του της Ελληνικής Γραμματικής | Λόγος | αυτοσχέδιος λόγος πανηγυρικός των υπέρ πατρίδος πεσόντων κατά τον Ελληνικόν αγώνα | Παίγνια ποιητικά | Ο Χριστός πάσχων. | Ο πρέσβυς Ιππότης. | Ο Περιπλανώμενος Ιουδαίος, | Ο νεκρός του στρατηγού Ανδρέα Λόντου | Ομολογία της ορθοδόξου πίστεως υπο των Γραικών | Ολίγα αντί πολλών προς τον Γ. Γ. Παπαδόπουλον. | Ο Κόμης του Μοντεχρίστου, | Ξενοφώντος | Οικονομικός κανονισμός του Βασιλικού Ναυτικού. | Οι εικοσιτέσσαρες οίκοι της Παναγίας Αχράντου Υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αει παρθένου Μαρίας | Ο ιατρός των απόκρυφων νόσων, | Οι άθλοι της εν Βλαχία Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 έτος | Οι αδάμαντες της Βασιλίσσης, | Ο Ευαγγελισμός | Οδηγίαι περί της Καλλιέργειας των γεωμήλων | Ο Γαβριήλ Λαμβέρτης. | Ο ασπασμός του νέου Ιούδα. | Κύρου Παιδεία και Κυρου Ανάβασις | Notizie biografiche storiche su Federico conte di Guilford pari d' Inguilterra, e sulla da lui fondata Universita Ionia, con note critiche - storiche su varj personnaggi e su varj avvenimenti. | Μελεταί | Ματθίλδη 'Απομνημονεύματα νεανίδος υπάνδρου. | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγοι εκφωνηθέντες | Λεξικόν της Χωροφυλακής Δευτέρα διαίρεσις. | Λεξικόν Ελληνικόν και Γαλλικόν. | Κληροδοσία προς την θυγατέρα μου | Η Δημοτική αριθμητική. | Κατάστασις συνοπτική της πόλεως Αθηνών από της πτώσεως αυτής υπό των Ρωμαίων μέχρι τέλους της Τουρκοκρατίας. | Κατάλογος των ευρισκομένων βιβλίων | Κατάλογος των εν τη Βιβλιοθήκη της εν Βιέννη Εθνικής Ελληνικής Σχολής βιβλίων. | Κανονισμός των αλληλοδιδακτικών και ελληνικών Σχολείων Των τε εν Κωνσταντινουπόλει, | Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικοϋ Παρθεναγωγείου, | Κανονισμός της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής | Ιστορία της Ολδεμβούργης | Ιστορία της Κρήτης. | Ιστορία δύω μελλονύμφων | Ιερόν απάνθισμα, περιέχον ιστορίας και άλλα μαθήματα της ΝέαςΔιαθήκης, | Ιερονραφικόν Απάνθισμα, | Ιατρού απομνημονεύματα. | Η σηροτροφία ήτοι η τέχνη της μεταξοποιίας, | Η προς δέκα φίλους ομογενείς Αυτοσχέδιος Επιστολή περί Αυτοχθόνων και Ετεροχθόνων. | Η περί των γριφαρίθμων προεπαγγελθείσα δευτέρα πραγματεία, | Η Περιστερά ηθικόν διήγημα. | Ηπερί παρεξηγήσεως του 72 άρθρου του Συντάγματος Ομιλία του βουλευτού Κ. Προβελεγίου | Η Πανδώρα | Η Παλαιά Διαθήκη Κατά τους Εβδομήκοντα Εκ του εν Μόσχα,αδεία της ιεράς διοικούσης Συνόδου Πασών των Ρωσσιών, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. Κέρκυρα, | Ηνομένον Κράτος των Ιονίων νήσων. Κέρκυρα, | Η νεαρά λύρα. | Ημερολόγιον προγνωστικόν του Καζαμία, περιέχον την γενικήν έποψιν του έτους 1847. | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Η θυγάτηρ του γεωργού | Ηθικά διηγήματα | Εωθιναί μελωδίαι | Extrait Περίληψις de la Grammaire της γραμματικής frangaise της γαλλικής. | Ευχαι δεήσεις και άσματα αδόμενα εις τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος. | Διατριβή περί Ευθανασίας. | Επίτιμον λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης. | Επιτομή ιατροδικαστικής | Επιτάφιος λόγος εις την κηδείαν του αρχιδιακόνου Σπυρίδωνος Δαφαράνα, | Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. | Επιστολάριον ήτοι Υποδείγματα διαφόρων επιστολών Συγγενικών,Φιλικών, Ικετηρίων, Φιλοφρονητικών, Παθητικών, Γαμήλιων, Συγχαρητηρίων, Πένθιμων, Παραμυθητικών, Έπευκτηρίων, Προσκλητηρίων, Συστατικών, Παραινετικών και Εμπορικών με τας απαντήσεις των. | Επιστολάριον ήτοι βιβλίον περιέχον διαφόρους επιστολικούς χαρακτήρας | Επίκρισις χωρίων τινών εκ του περί των Ο συγγράμματος του κ.Κωνσταντίνου Οικονόμου | Επίκρισις εις τον Π. Σούτσου πανηγυρικόν | Encyclopedie Francaise, ou choix de morceaux des meilleursprosateurs et poetes francais avec des notes a l'usase des ecoles de la Grèce | Ενιαύσιος Περίοδος του Ναπολεόντειου Βίου. | Ελληνική Χρηστομάθεια η συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών. | Ελληνική Γραμματική | Ελληνική Αρχαιολογία δια σχολεία | Ελεγεία και ωδαί | Έλασσον Γυμνάσιον. | Έκθεσις Περί του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1847. | Ειδοποίησις. | Εγχειρίδιον χριστιανικόν | Εγχειρίδιον Συνταγολογίας, ήτοι διδασκαλία της συνθέσεως των ιατρικών συνταγών | Εγχειρίδιον προς χρήσιν εκείνων οίτινες έπιθυμούσι να αναθρέψωσι τα μεταξοσκούληκα, | Εγχειρίδιον περί της των φαρμακευτικών υλών εξετάσεως. | Εγχειρίδιον καταστιχογραφίας | Εγχειρίδιον Ασφυξίας των εις ύδωρ πνιγομένων | Εγχειρίδιον ανθρωπολογίας | Εγκύκλιος Πατριαρχική και συνοδική επιστολή | Εγκύκλιοι διαταγαί, οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Δίκη Ιωνά Κίνγ ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αίτησις αναιρέσεως. | Δικαιολογία του καπιτάν Νικολάου Κεφάλα Ζακυνθίου προς το κοινόν και γενναίους συνδρομητάς του επι της κολοβώσεως και άργητας του παρόντος πονήματος, | Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής απο τα 1770 έως τα 1836. | Διατριβή περί ευθανασίας. | Διατριβή περί γάμου περί διαζυγίου και περί ληξιαρχικών βιβλίων | Διατί; Διότι.. Η Φυσική Δημώδης. | Διαμετρική ήτοι πρακτικαί γνώσεις της Αριθμητικής, Γεωμετρίας κ.τ.λ.εφαρμοσθείσαι διά των Βασιλικών και των επικρατούντων μέτρων και σταθμών εις την βιομηχανίαν και τας τέχνας. | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις. | Τα τεράστια συμβάντα του Ροβινσώνος Κρούσου. | Γραμματική της αρχαίας και της Σημερινής Ελληνικής Γλώσσης. | Γεωγραφία στοιχειώδης μαθηματική, φυσική, και πολιτική αρχαία και νεωτέρα Περιόδου Β'. | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γενοβέφα ή η Αρετή θριαμβεύουσα. | Γενική Επιτροπή της Δημοσίας Παιδείας. | Βίος πράξεις και κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. | Βίοι των δώδεκα στρατηγών και διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου Εν οις προσετέθη και ο Βίος του Μεγάλου Πυρρού του Αιακού. | Βιογραφία | Κεφάλαια παραινετικά | Αστραμψόχου Ονειροκριτικόν. | Αρχαίων ανωνύμων ονειροκρισίαι, | Αρχαιολογία Ελληνική. | Α. Ρ. Ραγκαβή καθηγητού της αρχαιολογίας το τελευταίον μάθημα κατά το έτος 1845- 1846. Ενθύμημα τοις φίλοις ομιληταίς. | Αριθ. ΙΑ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Απολογισμοί των χρήσεων 1843 και 1844 και προσωρινή κατάστασις της χρήσεως 1845 | Απάντησις του βουλευτού Προβελεγίου εις τον λόγον του βουλευτού Κορφιωτάκη. | Απάντησις προς όσα κατά της ευσέβειας έβλασφήμησεν εν τη απολογία αυτού ο Ιωνάς Κίνγ | Ανθώ ή η φωνή των ανθέων | Ανθολογία Πάσης της ενιαυσίου εκκλησιαστικής ακολουθίας, εσπερινού, όρθρου τε και λειτουργίας, της τε μεγάλης τεσσαρακοστής και του Πάσχα. | Αναίρεσις της φρενολονίας | Αλφαβητάριον Γαλλικόν, | Άλγεβρας Μαθήματα τα του πρώτου και δευτέρου βαθμού. | Ακολουθία του αγίου και ενδόξου μάρτυρος Δημητρίου του νέου του εν Τριπόλει μαρτυρήσαντος Τω αωγ' έτει Απριλίου 14. | Ακολουθία εορτάσιμος του εν αγίοις Πατρός ημών Βησσαρίωνος αρχιεπισκόπου Λαρίσσης | Αικατερίνη ειρηνοποίω. | Αι καταπιέσεις και αυθαιρεσίαι του Κ. Ι. Ρίζου νυν προσωρινώς διέποντος το εν Βλαχία Προξενείον. | Αγγελία περί παιδοτροφείου | Abrègè Σύνοψις | Ωδή εις την ενθρόνισιν του Παναγιωτάτου ημών δεσπότου του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Μελετίου. | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χριστιανική Κατήχησις Της Ορθοδόξου Καθολικής και Ανατολικής Εκκλησίας, | Χρηστομάθεια Ελληνική | Ο διανομεύς του Ανεξαρτήτου προς τους συνδρομητάς του. | Άνοιξε μας! | Χειραγωγία εις την ταχείαν και εύκολον μάθησιν της Γραικικής και Σερβικής γλώσσης | Χάρτης της Νυν Ελλάδος, | Υπόμνημα ιστορικόν περί της νήσου Ίμβρου· | Υπόμνημα ιστορικόν περί αρχής και προόδου και τής σημερινής ακμής του εν Βιέννη Ελληνικού Συνοικισμού | Τα Πανελλήνια. | Ταμείον ανθολογίας | Σύστασις παιδαγωγείου εν Αθήναις | Σύνταγμα κατά αζύμων | Σύνοψις Ιεράς Κατηχήσεως προς χρήσιν των αλληλοδιδασκομένων παίδων | Συνοπτική εκθεσις της πλοκής των λέξεων εις συμπλήρωσιν προτάσεως | Συνοπτική έκθεσις περί των Γερουσιαστικών προσόντων του Στρατηγού Ι. Θ. Κολοκοτρώνου | Συνοπτική διδασκαλία του Ορθοδόξου Χριστιανού. | Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του ενιαυτού | Συλλογή των υγειονομικών νόμων, κανονισμών και λοιπών διαταγμάτων των αφορώντων την υγειονομικήν υπηρεσίαν του Βασιλείου της Ελλάδος. | Στοιχειώδης μαθηματική, φυσική, ιστορική και πολιτική γεωγραφία. | Στοιχειώδης Αριθμητική | Στοιχεία της ομιλούμενης Ελληνικής γλώσσης ελληνιστί και σερβιστί | Στοιχεία της ηθικής επιστήμης | Στοιχεία της γενικής ιστορίας, κατά το σύστημα του Γάλλου Λευΐ, | Στοιχεία ηθικής | Στοιχεία γαλλικής γραμματικής. | Στοιχεία αρχαίας ιστορίας περιέχοντα την πολιτικήν ιστορίαν, γεωγραφικήν θέσιν, και κοινωνικήν κατάστασιν των πρωτίστων εθνών της αρχαιότητος | Τα εν τη φυλακή μου | Σάτυρα πρώτη. | Πτηνιάς | Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νούς | Προσευχαι των Αγίων και οδηγίαι περί προσευχής, | Προκήρυξις Προς τους απανταχού Θράκας, Βουλγάρους και Σέρβους πολίτας Έλληνας, | Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης, | Πρόγραμμα της τελετής της Εθνικής Εορτής της 25 Μαρτίου, | Πρόγραμμα της εορτής των αποβατηρίων της Α. Μ. του Βασιλέως. | Πρόγραμμα της εορτής της είς τον θρόνον αναβάσεως της A.M. Του Βασιλέως | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 3 Σεπτεμβρίου, | Πρόγραμμα περί των δημοσίων εξετάσεων των μαθητών του κατά την Χάλκην Ελληνικού Φροντιστηρίου, | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους. | Πράξεις της ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων έκδοθείσαι υπο το Σύνταγμα των 1817 | Πρακτική Αριθμητική Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τήν κατωτάτην τάξιν των Ελληνικών σχολείων της Ελλάδος. | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Πρακτικά των συνεδριάσεως της Βουλής κατά την πρώτην Σύνοδον του έτους 1844. | Πρακτικά της επί της βελτιώσεως του Πολεμικού Ναυτικού Επιτροπής. | Πρακτικά της εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών, της υπό την Ιδιαιτέραν προστασίαν του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος. | Που σπεύδει η τέχνη των Ελλήνων την σήμερον. | Ποιητικόν χαρτοφυλάκιον | περί ευθυμίας | Απολογία Σωκράτους. | Περί των Ο, ερμηνευτών της παλαιάς θείας Γραφής, | Περί του ότι ο Δ. Χρηστίδης δεν έχει τα γερουσιαστικά προσόντα. | Περί του Γενικού Γραμματέως του Εκτελεστικού. | Περί του αντικειμένου και των ορίων της Πολιτικής Οικονομίας και των σχέσεων αυτής προς τας άλλας κοινωνικός επιστήμας υπόμνημα | Περί Πανεπιστημίων εν γένει και ιδιαιτέρως περί του Οθωνείου Πανεπιστημίου | Περί ηγεμόνος | Περί Ερμηνείας | Πατριαρχικόν και συνοδικόν σιγγιλιώδες γράμμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής, της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας μετά του οργανικού κανονισμού της Σχολής. | Παρισίων Απόκρυφα, | Παράρτημα Των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Βουλής...... | Ο Χείμαρρος των Χρόνων, ήτοι εικονική παράστασις της Γενικής Ιστορίας από των αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι των νεωτάτων. | ΟΣταμάτιος Γεωργ. Κορέζης ή ο κακοήθης άνθρωπος εξελεγχόμενος | Ο Περιπλανώμενος Ιουδαίος, | Ο οδηγός είς τον ευδαίμονα βίον | Ο Νέος Έλλην | Ομιλία του βουλευτού Μαντινείας | Ομιλία περί Τραπέζης του βουλευτού των Βορείων Σποράδων | Οκτώηχος | Ο Κόμης του Μοντεχρίστου | Οι Γριφάριθμοι, τουτέστι μέθοδος νέα επιτέμνουσα τους αριθμητικούς υπολογισμούς, και της των Λογαρίθμων ακριβεστέρα και πληρεστέρα. | Οι απαγγελθέντες παρά των αγορευσάντων βουλευτών λόγοι | Ο δωδεκάδελτος νόμος | Ο Βελισάριος, | άνθρωπος της Σμύρνης, | Κύρου Παιδεία και Κύρου Ανάβασις. | Νέος Ερωτόκριτος | Νέον Έτος 1845. Προς τους συνδρομητάς, | Μέθοδος ναυτική διά την πλοίαν της Μεσογείου (με την κλίσιν του ηλίου διά τον μεσημβρινόν των Παρισίων) δια τα έτη 1845- 1854 | Λόγος κατά Λεωκράτους. | Τόξαρις ή φιλία. | Λόγος | Λόγος του έν Σύρω Γυμνασιάρχου | Λόγος προς τους Βουλευτάς και Γερουσιαστάς υπέρ του Εκκλησιαστικού Νομοσχεδίου | Λόγος περί του Ελληνικού Πολυτεχνείου | Λόγος κατά τας χειμερινάς εξετάσεις του εν Ναυπλίω Γυμνασίου, | Λόγος επιτάφιος είς τον εν μακάρια τη λήξει μακαριώτατον Πατριάρχην των Ιεροσολύμων Αθανάσιον | Λόγοι | Λόγοι Εκφωνηθέντες την 30 Σεπτεμβρίου 1845 | Απάντησις εις την υπό του κ. Κλεάνθους Έκθεσιν περί του εν Αθήναις ανεγερθησομένου καταστήματος της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας | Απάντησις εις τον Γ. Γ. Παπαδόπουλον Καθηγητήν της Ιστορίας | Κρητικοί επιστολαί. | Κολόμβη | Κατάλογος των άπό της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821 τυπωθέντων βιβλίων παρ 'Ελλήνων εις την ομιλουμένην ή εις την αρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν. | Κανονισμός Της Νομικής Σχολής της Ιονίου Ακαδημίας, | Κανόνες τινές Περί Κλασμάτων και Μεθόδων | Καλλιόπη, ήτοι Θεωρία συνοπτική προς διδασκαλίαν Περί Ποιήσεως εν γένει, περί Βουκολικής, Περί Εποποιίας, περί Δραμματικής, Περί Λυρικής. | Καλλιγραφία Ελληνική, Γερμανική και Γαλλική | Ιστορία των δι' ύδατος ωρολογίων | Ιστορία των αρχαίων εθνών, | Ιστορία του Ιούδα της Ελλάδος. | Ιερόν εγκόλπιον. | Η Τερψιχόρη. | Ηνωμένον Κράτος τών Ιονίων Νήσων. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Ημερολόγιον | Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων | Η Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της Ελλάδος. | Εταιρία ετερόρρυθμος προς σύστασιν ενός προτύπου σκωληκοτροφείου και μεταξοκλωστηρίου εν Ναυπλίω | Επιτομή πραγματείας. Περί Εμπορικού Ναυτικού δικαίου | Επιτομή Αγγλικής Γραμματικής | Ελληνική χρηστομάθεια | Ελληνικής γραμματικής | Έκθεσις περί του εν Αθήναις ανεγερθησομένου καταστήματος της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας. | Εγχειρίδιον της φαρμακολογίας. | Εγχειρίδιον της Βοτανικής. | Εγκύκλιοι Διαταγαί, Οδηγίαι και διατάξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών | Δοκίμιον ιστορικόν περί της Γαλλικής φιλολογίας | Διηγήματα | Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας | Διάκος. | Δημοσιεύω την παρούσαν επιστολήν σταλείσαν μοι παρά του Κ[υρίουΑνδρέα] Λασκαράτου διά να ίδωσιν οι ημέτεροι Έλλαδίται ότι αύθαιρεσίαι των υπαλλήλων παντού γίνονται-------- | Ινδικών μεταφράσεων Πρόδρομος, | Δηλοποίησις του έκλαμπροτατου Ύπαρχου και Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου Κέρκυρας. | Δηλοποίησις του εκλαμπροτάτου Ύπαρχου και Προέδρου του επιχωρίου Συμβουλίου Κέρκυρας. | Δηλοποίησις. | Γυμνασις της προς τον Ιησούν Χριστόν Αγάπης, εκ των του Αγίου Παύλου λόγων ληφθείσα | ανταπάντησις εις τον Κ. Π. Παπαρρηγόπουλον | Γραμματική της σημερινής Ελληνικής γλώσσης εις χρήσιν των μαθητών του Ελληνεμπορικού σχολείου | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική. | Γραμματική δια σχολεία | Γνώμαι και στοχασμοί | Λαιλία | Γεωμετρίας Στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα περιόδου Α'. | Γενική 'Επιτροπή της Δημοσίας Παιδείας. | Σειρά Πολιτικής Δικονομίας. | Άτλας νεώτερος, περιέχων γενικώς τε και μερικώς όλας τας βασιλείας του παλαιού και νέου κόσμου εις είκοσιτέσσαρας γεωγραφικούς πίνακας, | Καθηγητού της αρχαιολογίας το τελευταίον μάθημα | Αριστοφάνης σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεόφυτου Δούκα | Αριθ. Πρ. 13,469. Η Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της Ελλάδος. | Αριθ. ς'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Ε'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Β' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Α Πράξις της Κυβερνήσεως | Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας υπό Εμμανουήλ Ξάνθου | Απολογία | Απάντησις του πρώην υπουργού των Στρατιωτικών | Ανδρομάχη | Αλφαβητάριον κατά την ταχυμαθητικήν μέθοδον | Ακολουθία του εν Αγίοις πατρός ημών Μελετίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας της Μεγάλης | Ακολουθία του Αναγνώστου ήγουν τα συλλειτουργικά | Ακολουθία του αγίου ένδοξου οσιομάρτυρος Νικολάου του νέου του εξ Ανατολής, | Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου του Μεγάλου σήν τη των προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου. | πραγματεία περί κυβερνήσεως οικογενείας | Αγγελία, περί της συστάσεως της εν Αθήναις Εταιρείας των Ωραίων Τεχνών. | Χριστίνα Αναγνωστόπουλος | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα | Χρηστομάθεια Ελληνική | Χρηστομάθεια Ελληνική | Νέον έτος. Κύριοι! Περνώμεν ράχαις και βουνά. | Χημική Διατριβή περί του τρόπου της ανακαλύψεως των κυριωτέρων και κοινότερων δηλητηρίων εις Ιατροδικαστικάς περιστάσεις, | Φυσικής Ιστορίας Συλλογή | Υπόμνημα περί του Βασιλικού Ναυτικού | Ύμνος. Όθων βασιλεύ Ελλήνων.....[ | Ύμνοι της θείας λειτουργίας κατά τας μελωδίας της αρχαίας ημών εκκλησιαστικής μουσικής | Ύμνοι της θείας και ιεράς λειτουργίας | Το τελευταίον έτος της Ελληνικής Ελευθερίας. | Τετέλεσται! το Σύνταγμα, ήγουν η αληθής των Ελλήνων Πρόοδος. | Τά Υδραϊκά ή μέρος των εν Ύδρα σωζόμενων έγγραφων. | Τα τοθ ευσεβέστατου Βασιλέως [Πέτρου] και των αγιωτάτων Πατριαρχών Γράμματα περί της συστάσεως της αγιωτάτης Συνόδου | Τα κατά την Ελλάδα έπι των παρελθόντων τριών μηνών. | Τα Δικαστήρια της Προόδου. | Σύντομος Ομιλία, | Σύντομος απάντησις προς το λοίδορον φυλλάδιον του δυτικού αρχιεπισκόπου Ιουλιανού Μαρία Ιλλερώ. | Σύνταγμα της Ελλάδος μετά των ψηφισμάτων, | Σύνταγμα της Ελλάδος. | Σύνταγμα της Ελλάδος. | Σύνταγμα της Ελλάδος, | Σύνταγμα της Ελλάδος. | Σύνοψις Ιερά περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς Εκάστω Χριστιανώ προσήκουσας και άλλα ωφέλιμα | Σύγκρισις τοy ναυτικού στρατοί προς τον πεζόν, ή πλεονεκτήματα της κατά θάλασσαν αρχής. | Στοιχειώδης επιτομή της γενικής ιστορίας | Στοιχεία Ελληνικής Γραμματικής | Σεμίραμις Τραγωδία | Razgovori russco - frantsuzsko - gretcheskie izdanie | Προσευχητάριον εις χρήσιν Των ορθοδόξων Χριστιανών | Πρόγραμμα της τελετής της ορκομωσίας της Α. Μ. του Βασιλέως επι του Συντάγματος | Πρόγραμμα της τελετής της ενάρξεως των Βουλών κατά την εβδόμην Σεπτεμβρίου. | Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως, | Πρόγραμμα της εθνικής εορτής | Πράξεις της εβδόμης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το Σύνταγμα των 1817, επι την τετάρτην αυτής συνάθροισιν συγκροτηθείσαν το έτος 1844. | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. | Πρακτικά της εν Αθήναις της Τρίτης Σεπτεμβρίου | Πρακτικά της Βουλής των αντιπροσώπων της Μ. Βρεταννίας. | Πολεμ. Ναυτικόν της Ελλάδος. Κατά την 1 Μαρτίου 1844. | Ποίημα του Συντάγματος | Τιμολέων. | περί φιλαδελφίας | περί πολυπραγμοσύνης. | Περί των εν τη Ελλάδι νηπιακών νόσων. | Περί των Ο, ερμηνευτών της παλαιάς θείας Γραφής, | Περί του άποδεικνύειν μετά βεβαιότητος σύγγραμμα του ιταλού νομοδιδασκάλου | Περί της επεμβάσεως των Υπουργείων εις τας εκλογάς βουλευτών Και της εκ ταύτης ευθύνης. | Περί μνημείων | Περίληψις της Παλαιάς και νέας Γραφής | Πειθαρχικός Κανονισμός του ελάσσονος Γυμνασίου της Κέρκυρας, και τών παραδόσεων του ιδίου, εις εκτέλεσιν της υπ' αριθ. Κ' Πράξεως της Κυβερνήσεως. | Πειθαρχικός Κανονισμός της Σχολής της Φιλοσοφίας και των Γραμμάτων εν τη Ακαδημία της Κέρκυρας σύμφωνα με την Κ' πράξιν της Κυβερνήσεως. | Πειθαρχικός Κανονισμός δια το Ακαδημιακόν Γυμνάσιον της Κέρκυρας, κατά την Κ' Πράξιν της Κυβερνήσεως | Πασχαλιολόγιον η μέθοδος του ευρίσκειν, καθ' έκαστον έτος, επι της χειρός τον μήνα και την ημέραν της εορτής του Πάσχα και άλλων έτι εορτών της ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού εκκλησίας | Παράρτημα του αριθμού της Εφημερίδος Η Άθηνα. | Πανόραμα της εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως | Πανόραμα της εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως | ωδή εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου | Οτι οι Έλληνες ιατροί πολυειδώς ωφέλησαν την πατρίδα αυτών. | Ο σύζυγος, | Ο Σόλων Αρχαίον Ελληνικόν δίκαιον. | Οργανικόν Διάταγμα και Εσωτερικός Κανονισμός. Της εν Αθήναις Εκκλησιαστικής Ριζαρείου σχολής. | Οι κατά την Δυτικήν Λακωνίαν Βουλευταί της Εξουσίας. | Οι ελληνικοί κώδικες Μειά των τροποποιούντων αυτούς νεωτέρων Νόμων και Β. Διαταγμάτων, οις προσετέθησαν το πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος, | Ο Ευαγγελισμός της Προόδου, ήγουν το σύνταγμα της νεωτέρας Ελλάδος. | Ο Δημήτριος Καλλέργης. | Οδηγίαι περί εκλογής των βουλευτών. | Ο δεκάλογος, ήτοι αί δέκα εντολαί του Θεού. | Ο Γονζάλβης Κορδούβιος ή η Γρανάδα ανακτηθείσα, μυθιστορικόν σύγγραμμα | Ο βασιλεύς της Προόδου προς τον αυτοκράτορα των Μουσουλμάνων. | Ο άσωτος ήτοι κωμωδία εις πέντε πράξεις, | Neugriechische Anthologie. Original und Ubersetzung. Herausgegeben | Νέον έτος 1844. Προς τους κκ. Συνδρ. του Ανεξαρτήτου, | Νέον έτος 1844. Από τον μέγαν Υμητόν ο ήλιος προβάλλει..... | Νέα Κλίμαξ ήτοι Ερμηνεία εις τους εβδομήκοντα πέντε Αναβαθμούς της Οκτωήχου, | Μικρά κατήχησις ήτοι σύντομος χριστιανική διδασκαλία | Μέτρα Τα όποια προβάλλονται δια να γένη αρχή εις καλητέρευσιν της Γεωργίας κτλ. εις την Εξοχήν και επι των οποίων ανακαλείται η προσοχή των εγκατοίκων της. | Μεταρρυθμημένοι Κανονισμοί δια την έμπορο - τεχνικήν Εταιρείαν Ελέους της Κωνσταντινουπόλεως. | Μελέται θρησκευτικαί, ήθικαί και ίστορικαί | εκλεκτοί λόγοι | Λόγος | Λόγος προς το Σ. Νομοθετικόν Σώμα της Ελλάδος Περί Διοργανώσεως διευθύνσεως τε και πρυτανεύσεως των Δημοσίων Εκπαιδευτηρίων, και περί της κατ' άξίαν μισθοδοτήσεως των Διδασκάλων Και Καθηγητών, | Λόγος περί προόδου και πτώσεως της Αρχαίας Ελλάδος, εκφωνηθείς εν τω Πανεπιστήμιω Όθωνος την 20 Μαΐου 1844, | Λόγος περί Αππίου και του δι'αυτόν θανάτου της εν Ρώμη Βιργινίας. | Λόγος | Λόγος | Λόγος εκφωνηθείς προ της ενάρξεως των μαθημάτων της επιστήμης του δικαίου | Λόγος | Lettre de Mr Zografo a M' Duvergier De Hauranne. 'Επιστολή του κ. Ζωγράφου προς τον Κ. Δυβέργιον Δε Ωράννε. | ομιλία, | Κωνσταντινιάς παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως | Κύριοι πληρεξούσιοι, | Κόδρος τραγωδία δεκάτη | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων κατ' έγκρισιν τής Ιεράς Συνόδου Και της επι των διδακτικών βιβλίων Επιτροπής. | Κατάλογος των εκκλησιαστικών ιστορικών και διδακτικών βιβλίων, | Καταλήξεις και τύποι Γραμματικής Κατά τε την αρχαίαν και νεωτέραν Ελληνικήν προς χρήσιν των μαθητριών του ιδιωτικού Σχολείου Διατηρουμένου | Κανονισμός Διευθετών την Ιατροχειρουργικήν, Φαρμακευτικήν και Μαιευτικήν Σχολήν, | Κανονισμός Διευθετών τα της Νομικής Σχολής της Ιονίου Ακαδημίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ' Πράξιν της Κυβερνήσεως. | Καισαροβασιλ. Προνομ. Λόϋδ Αύστρ. Εις Τεργέστην. Εταιρεία Του δι' ατμού Διάπλου. Ειδοποίησις. | Ιωάννης Καποδίστριας. | Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, | Ιστορία της Μαρίας Λοθρόπης αποθανούσης έν Βοστόνη την 18 Μαρτίου 1831 εις ηλικίαν εξ ετών και τριών μηνών | Θησαυρός Δαμασκηνού του Υποδιακόνου και Στουδίτου του Θεσσαλονικέως. | Θέατρον Αθηνών | Η της τρίτης Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις. Πρακτικά. | Η Σεπτεμβριανή Σάλπιγξ προς τους πληρεξουσίους του Έθνους, | Η Πυθία | Η Πρόοδος των επιλεγομένων της Εθνικής Συνελεύσεως. | Η Πρόοδος της Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, των 1844. | Η Πατριαρχική Αυλή το αίσχος των Ιεροσολύμων. | Ημεταβολή της τρίτης Σεπτεμβρίου εις φυλλάδια πέντε | Η μεγάλη ολική εκλειψις της σελήνης κατά την 19/31 Μαΐου 1844. | Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού | Η Καινή Διαθήκη μετα υπομνημάτων αρχαίων, | Ηθική | Ηθική προς χρήσιν των παίδων. | Η αναθεώρησις των Συνταγμάτων της Πρόοδου | Επιτομή της Ελληνικής ιστορίας κατά τον Γόλδσμιθ και τας αρχαίας πηγάς | Επιστολή προς τους Αθηναίους | Επιστολή | Επιστολαί προς τινάς εν διαφόροις περιστάσεσι, | Εν δάκρυ. | Ελληνική Χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των Δοκιμωτέρων Ελλήνων Πεζογράφων και ποιητών. | Ελληνική χρηστομάθεια η Συλλογή τεμαχίων εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών. | Εγχειρίδιον της μητρός, ήτοι έπιστολαί προς αδελφήν περί ανατροφής τέκνων. | Εγχειρίδιον της ιατρικό - φαρμακευτικής ζωολογίας. | Εγχειρίδιον Εβραϊκής αρχαιολογίας | Εγκώμιον εις την Θεσσαλίαν | Δοκίμιον περί της του ανθρώπου φυσιολογίας ή περί των φαινομένων της ζωής δι' ων αυτή τέως ανθίσταται εις τον θάνατον. | Δοκίμιον περί της εν Άργει Νικοκρεοντείου επιγραφής, Ενω και περί της εν Κέρκυρα ανακαλυφθείσης Μενεκρατείου | Δοκίμιον περί Κράσεων η Πως έκαστος δύναται να γνωρίση αν ήναι Αιματώδους Κράσεως, Νευρικής, Χολικής, Μελαγχολικής, και Λυμφικής. | Διάφορα έγγραφα και προκηρύξεις του στρατιωτικού της πρωτευούσης | Διάταγμα Οργανικόν και Πειθαρχικον του Ιονίου Ιεροσπουδαστηρίου και της Θεολογικής Σχολής, | Διάλογος εν Ηλυσίοις περί αυτοχθόνων και ετεροχθόνων | Διάλεξις περί της εν Κέρκυρα Μενεκρατείου επιγραφής | Διαθήκη | Δηλοποίησις του εκλαμπροτάτου Ύπαρχου, Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου της Κερκύρας. Επιχώριος Κανονισμός περί της εν τη Πόλει Καθαριότητος. | Δηλοποίησις του εκλαμπροτάτου Ύπαρχου και Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου της Κερκύρας. | Δηλοποίησις του εκλαμπροτάτου Ύπαρχου και Προέδρου του επιχωρίου Συμβουλίου της Κέρκυρας | Δηλοποίησις! Ό Ύπαρχος της Ζακύνθου. Επιχώριος κανονισμός δι' ου διευθετίζονται γενικώς τα πρακτέα του Πρώτου των Αργυροχρυσοχόων ως προς τας με αυτούς σχέσεις του. | Δηλοποίησις. Γραμματεία της Βουλής, | Δηλοποίησις. | Δείγματα Καλλιγραφίας. | Das Volksleben der Neugriechen dargestellt und erklart aus Liedern, Sprichwortern, Kunstgedichten und zwei kritischen Abhandlungen | Γραμματική της γερμανικής γλώσσης | Γραμματική της αρχαίας και της Σημερινής Ελληνικής Γλώσσης. | Γραμματική της Αρχαίας και της σημερινής Ελληνικής Γλώσσης. | Γραμματική της Αγγλικής γλώσσης | Εισαγωγή διαλεκτική | Βρούτος, τραγωδία | Βίος Σόλωνος προς χρήσιν των ελληνικών παίδων | Αρχαιολογία Ελληνική | Άρ. Πρωτ. 12384-12395-12424. Η Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της [Ελλάδος]. | Άριθ. 2696 Βασίλειον της Ελλάδος. Η έπι των Εσωτερικών Γραμματεία της Επικρατείας. Προς τους κατά το Βασίλειον Διοικητάς. | Αριθ. Β' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Απόστολος ήτοι πράξεις και επιστολαί των Αγίων Αποστόλων Καθ' όλον το έτος έπ' Εκκλησίας αναγινωσκόμεναι, | Απλούν αλφαβητάριον δια τα παιδία. | Απάντησις προς τον Παίνην ήτοι απολογία υπέρ των ιερών Γραφών δι'επιστολών προς τον Θωμάν Παίνην, | Απάντησις προς τον Γίββωνα | Απάνθισμα νέων ασμάτων, ιστορικών, ερωτικών, βακχικών | Αντώνιος η περί έμφρονος εκλογής βουλευτών. | Αναφορά κ.λ.π. | Αναφορά | Ανατομία περιγραφική του ανθρωπίνου σώματος | Ανάστασις της Ελληνικής Ελευθερίας. Μάχη των Συνταγματικών Κοινωνιών κατά των δεσποτικών Μοναρχιών, Διασάφησις επι του Ανατολικού Ζητήματος. | Αναλογία της θρησκείας, της τε φυσικής και της αποκεκαλυμμένης,προς την σύστασιν και πορείαν της φύσεως. | Αλφαβητάριον μικρόν δια τους αρχαρίους. | Ακολουθία του εν Αγίοις Πατρός ημών Τιμοθέου Αρχιεπισκόπου Προικοννήσου του Θαυματουργού. | Ακολουθία[ι] του εν αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου του Νέου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού, | Αι τύχαι του Αριστονόου | Αισώπου του Φρυγός βίος και μύθοι | Αι πρώται εμπνεύσεις | Αι κατά την έκλογήν των Βουλευτών της επαρχίας Γορτυνίας συμβάσαι παρανομίαι, και η κατά την περίστασιν ταύτην σκανδαλώδης διαγωγή των υποστρατήγων κ. κ. Ιωάννου Κολοκοτρώνου, Δημητρίου Πλαπούτα, και Κανέλλου Δελιγιάννη. | Αιέπιστολαί των Ιερών Αποστόλων και η αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου, | Αγιασματάριον μέγα περιέχον Ακολουθίας και Ευχάς, εκλεχθείσας εκ του Μεγάλου Ευχολογίου τας χρησιμωτέρας τοις Ιερεύσι. | Αγγελία. Φίλτατοι ομογενείς, | Αβαρίκο ή ο θρίαμβος του στρατηγού Θεοδώρου Γρίβα. | Ωδή εις την Τρίτην Σεπτεμβρίου | Ωδή αυτοσχέδιος εις την Τρίτην Σεπτεμβρίου 1843. | Ψαλτήριον η Βίβλος των Ψαλμών | Χρηστομάθεια Ελληνική | Χειραγωγός εις την ψυχολογίαν | Ελληνική γραμματική | Ύμνος εις τον Ύψιστον τρισυπόστατον Θεόν τον μόνον, | Ύμνος εις την Άνοιξιν, και ωδαί τινές εκ των του έαρος | Τοξικολογία Εγχειρίδιον δια ιατρούς, φαρμακοποιούς, δικαστικούς και αστυνομικούς υπαλλήλους | Τι συμφέρει εις την ελευθερωμένην από Τούρκους Ελλάδα νά πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις, δια να μη δουλωθή εις Χριστιανούς Τουρκίζοντας. | Πίνδαρον εισαγωγής | Τα συντάγματα της Τροιζήνος, τής Γαλλίας και του Βελγίου | Τα Συντάγματα της Γαλλίας και Τροιζήνος, | Τα περί της εκλογής του ιεροδιδασκάλου Κωνσταντίνου Ιερομόναχου Τυπάλδου του Θεολόγου εις μητροπολίτην Κεφαλληνίας. | Τα κατά την κηδείαν του Μακαρίτου Θ. Κολοκοτρώνου Αντιστράτηγου και Συμβούλου της Επικρατείας εις τακτικήν υπηρεσίαν Αποθανόντος την 4 Φεβρουαρίου του έτους 1843 | Τα βιβλία του Ιώβ των Παροιμιών και του Εκκλησιαστικού, | Σχέδιον Πολιτικού συντάγματος της Ελλάδος. | Σχέδιον θεσμού των Ελλήνων | Συμπλήρωμα Αριθμητικής Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις την κατωτάτην τάξιν των γυμνασίων. | Σύμμικτα ήτοι απάνθισμα εκ χρονολογίας και μαθηματικής γεωγραφίας, | Στοιχειώδης επιτομή της Γενικής Ιστορίας, | Στοιχειώδης Γραμματική της καθομιλουμένης γλώσσης. | Στοιχεία της Γεωγραφίας, κατά νέαν μέθοδον μετά εικονογραφιών και άτλαντος. | Στοιχεία της Γαλλικής Γραμματικής | Στοιχεία παθολογίας ιατρικής | Στοιχεία Γαλλικής Γραμματικής. | Σκέψεις και μελέται ιεραί δια το ταμείον του Χριστιανού. | Σειρά Μαθηματικών | Ρομφαία οξεία | Ραδιουργία και έρως | Προσκυνητάριον του βασιλικού, πατριαρχικού, σταυροπηγιακού τε και σεβασμίου ιερού Μοναστηρίου του Δοχειαρείου, | Πρόγραμμα της τελετής της εορτής της ΚΕ'. Μαρτίου. | Πρόγραμμα της επετείου τελετής των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως, | Πρόγραμμα περί της εκφοράς του νεκρού του αοιδίμου Θ. Κολοκοτρώνη | Πρόγραμμα Θεάτρου των Αθηνών. Της 26 Απριλίου, 8 Μαΐου | Πρόγραμμα Ελληνικής παραστάσεως Της 25 Ιανουαρίου | Πρόγραμμα, [έν σ. 4.:] Κανονισμός της εν Παρισίοις Φιλόμουσου Φιλελληνικής Εταιρίας, | Πρόγραμμα δια την σύστασιν Αγρονομικής Εταιρίας εν Κέρκυρα | Προγνωστικόν περίεργον δια το ετος 1843, εκ του Καλενδαρίου του Καζαμία. | Πρακτική Αριθμητική Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις την κατωτέραν τάξιν των Ελληνικών σχολείων της Ελλάδος. | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικοί συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Πρακτικά της εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσεως του Σωτηρίου έτους 1843. | Πολιτικόν σύνταγμα της Ελλάδος, κατά την Ε' Εθνικήν συνέλευσιν | Φιλοποίμην. | περί αδολεσχίας | Πλάτωνος. Μενέξενος. Η επιτάφιος λόγος. | Πλάτωνος Κρίτων δια τους σπουδάζοντας μαθητάς. | Πίναξ των Δήμων του Βασιλείου της Ελλάδος, | Περί των κατά το εν Καινουρίω Β. Σακχαρουργείον επιχωρικών νοσημάτων εναίσιμος διατριβή. | Περί των δημοσίων εξετάσεων των Μαθητών του κατά την Χάλκην Ελληνικού Φροντιστηρίου, | Περί της εποικήσεως Σλαβικών τινών φυλών εις την Πελοπόννησον. | Περί της επιστροφής του Αγίου Παύλου | Περί Μάρκου του Κυπρίου και της υπ' αύτού συγγραφείσης εις την κοινήν διάλεκτον ερμηνείας των Ιπποκράτους αφορισμών διατριβή. | Περί καθηκόντων των μαθητών της χριστιανικής ανατροφής και παιδαγωγίας και περί εγκλημάτων | Πειθαρχικός Κανονισμός της Σχολής της Φιλοσοφίας και των Γραμμάτων εν τη Ακαδημία της Κέρκυρας σύμφωνα με την Κ' Πράξιν της Κυβερνήσεως. | Θεαγένην και Χαρίκλειαν Αιθιοπικών | Πανηγυρισμός εν Λονδίνω της Εθνικής εορτής, της 25 Μαρτίου. | Ωδή εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου, | Ο Πρωθυπουργός και ο ατίθασσος ποιητής, | Ο περί εκλογής πληρεξούσ. Νόμος του 1829. Έτους, μετά των ψηφισμάτων και τ. λ. π. | Ο Οδυσσεύς εις την Αμερικήν εν έτει 1300 Μ. Χ | Ο κομήτης, τα άπαντα του Συντάγματος. | Οι λιμένες και τα μακρά τείχη των Αθηνών | 0ι Γενίτσεροι, | Ο θρίαμβος του Συντάγματος | Ο θρίαμβος της Τρίτης Σεπτεμβρίου, | Ο Ευαγγελισμός της Ελλάδος. | Ο Ελευθερωτής η το τρόπαιον του 1821 και ο θρίαμβος του 1843. | Ο εις Ελλάδα μεταβαίνων Κωλέττης. | Οδοιπορικόν η σύντομος περιγραφή τινών των εν Αθήναις νέων καταστημάτων και αρχαιοτήτων | Ο δήμιος του Τύπου και ό συντάκτης του Αιώνος, | Οδηγός εις την Βασιλείαν των Ουρανών. | Ο ΙΘ' Αιών ή ό θρίαμβος του Πολιτισμού. | Ο απροσδόκητος ηλύσιος διάλογος. | Ο Αμάραντος | Ο αγωνιστής Έλλην (κατά την 3 Σεπτεμβρίου). | Νέον 1843 έτος. Κυριοί μου! | ερμηνεία εις τον ανατομικόν άτλαντα | Μηναίον του Δεκεμβρίου, | Μηναίον του Δεκεμβρίου | Μηναίον του Νοεμβρίου, | Μηναίον του Νοεμβρίου | Μηναίον του Οκτωβρίου, | Μηναίον του Οκτωβρίου | Μηναίον του Σεπτεμβρίου, | Μηναίον του Σεπτεμβρίου | Μηναίον του Αύγουστου, | Μηναίον του Αύγουστου | Μηναίον του Ιουλίου, | Μηναίον του Ιουλίου | Μηναίον του Ιουνίου | Μηναίον του Ιουνίου, | Μηναίον του Μαΐου, | Μηναίον του Μαίου | Μηναίον του Απριλλίου, | Μηναίον του Απριλίου | Μηναίον του Μαρτίου, | Μηναίον του Μαρτίου | Μηναίον του Φεβρουαρίου, | Μηναίον του Φεβρουαρίου | Μηναίον του Ιανουαρίου | Μηναίον του Ιανουαρίου | Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις γενόμεναι εν Αθήναις απο 1 Νοεμβρίου 1835 μέχρι 30 Ιουνίου 1842 | Μέγα Ολυμπιακόν θέαμα ιππασίας ημερούσιον εις την Πλατείαν του Αγίου Θεοδώρου. | Μάρκος Βόσσαρις | Λόγος | Λόγος | Λόγος περί της ματαιότητος του ανθρώπου | Λόγος επιτάφιος εις τον αοίδιμον Θ. Κολοκοτρώνην | Λόγος επιτάφιος εις τον αοίδιμον επίσκοπον Σελλασίας Θεοδώρητον | Λόγος επιτάφιος εις το μνημόσυνον του αειμνήστου Δημητρίου του Υψηλάντου. | Λόγος | Λόγος | Λόγος εις την 25 Ιανουαρίου 1843, | Λόγος εις την 25 Ιανουαρίου ημέραν της ελεύσεως του Βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος του Α'. | Λερμπαλέρ! Σύγγραμμα | Lexicon Latino-Graecum scriptum et editum | πόλεμος Κατιλιναϊκός | Ομιλία, | Καταστατικόν της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. | Καλά έργα, πως πρέπει να τα θεωρή ο Χριστιανός και διατί να τα πράττη. | Θάνατος ένδοξος του ενδόξου Καραϊσκάκη | Η τρίτη Σεπτεμβρίου 1843, | Η τρίτη Σεπτεμβρίου | Η Τρίτη Σεπτεμβρίου. | Η της Τρίτης Σεπτεμβρίο[υ] εν Άθηναις Εθνική Συνέλευσις. | Η προς τους εξ Εβραίων πιστούς επιστολή | Η Πεντάτευχος του Μωϋσέως και το Βιβλίον του Ιησού υιού του Ναυή· | Η Πανδώρα | Η Παλαιά Διαθήκη Κατά τους Εβδομήκοντα | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. Κέρκυρα, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων. Κέρκυρα, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων νήσων, | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Κέρκυρα, | Η μικρά χρηστομάθεια, | Η Καλή Απόφασις. | Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων, | η ζωή του Ιησού Χριστού, | η εικοστή πέμπη Μαρτίου, | Η δίκη του αοιδίμου Θ. Κωλοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα. Σκηνή πολιτική του 1833 Έτους. | Η απάνθρωπος σκληρότης. | Η 'Αθηνα και ο Κριεζής. | Ζήτω η Βασίλισσα.Ύμνος εις τα Γενέθλια της Αυτής Μεγαλειότητος της Προστάτιδος Βασιλίσσης, | Ευνομία, διατριβή αυτοσχέδιος | Ερμηνεία. Της Εξωτερικής μουσικής, και εφαρμογή αυτής, εις την καθ' ημάς μουσικήν. | Επιτάφιοι λόγοι | Επιστολή πολιτική προς φίλον τινά εν Λονδίνο. | Επιστολαί | Εκ του Ψαλτηρίου του Δαβίδ. | Έκθεσις του Άρχιμ. κ. Μ.Αποστολίδου. Κύριοι! | Εισήγησις. | Είδησις θεατρική. | Δοκίμιον περί του τονικού δια την τραγωδίαν Ιαμβικού στίχου. | Δοκίμιον αγροικής και οικιακής οικονομίας | Διδασκαλία της Κατά Νούν Αριθμητικής | Διατριβή αυτοσχέδιος περί της αρχής και της εξουσίας των Πατριαρχών και περί της σχέσεως της εκκλησιαστικής αρχής προς την πολιτικήν εξουσίαν | Διάλογος του κ. Ίακώβου Ρίζου του Νερουλού μετά του καφετζή του Μανόλη | Διάλεξις | Δημοτική διοίκησις εν Ελλάδι | Δηλοποίησις | Δηλοποίησις | Γραμματική της γαλλικής γλώσσης, εις χρήσιν της Ελληνικής Νεολαίας | Γραμματική δια τους αλληλοδιδασκομένους παίδας | Γραμματική δια σχολεία | Γραμματικαί γυμνασίαι προς χρήσιν της Σχολής Α. Σ. και Ίω. Υιόρκ. | Γνωμολογικόν | Γνώμη των Αρχιερέων Των συνιστώντων την Ιεράν Σύνοδον και των παρεπιδημούντων εν Αθήναις εις το περί θρησκείας Κεφάλαιον του σχεδίου του Συντάγματος | Γεώργιος Καραϊσκάκης. | Βιογραφία εκ της Παλαιάς Διαθήκης. | Βιβλίον ονομαζόμενον Ιερόν Εγκόλπιον | Βέρτερος | Βελγικόν Σύνταγμα μετά εισαγωγής και εξηγητικών επισημειώσεων εξηγμένων από τον βελγικόν συνταγματικόν κώδηκα. | Β. Διατάγματα περί του σχεδίου της Ερμουπόλεως. | Δοκίμιον παραθέσεως της προ και μετά το Χάτ - Σερίφιον καταστάσεως της Μυτιλήνης και η μαρτυρία των Μυτιληναίων | Άσμα, η οι Οστρογότθοι φεύγοντες και οι Έλληνες προπομπεύοντες. | Αρχαί της συνταγματικής μοναρχίας. | Αρχαιολογία Ελληνική | Αριθ. KB'. Πράξις της Κυβερνήσεως | Αριθ. ΚΑ'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Κ'. Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. IT' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. ΙΕ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. IB' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Απόσπασμα εκ του περί πληρεξουσιαιρεσίας Διαλόγου | Άπάντησις εις την αυτοσχέδιον διατριβήν περί της αρχής και της εξουσίας των Πατριαρχών, και περί της σχέσεως της εκκλησιαστικής Αρχής προς την πολιτικήν έξουσίαν | Ανατροπή των δοξασάντων γραψάντων και τύποις κοινωνησάντων | Αναγνωσματάριον συλλεχθέν εκ των εγκεκριμένων υπό της Κυβερνήσεως πινάκων της αναγνώσεως, | Ακολουθία του οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Χριστοδούλου του θαυματουργού | Ακολουθία της αγίας και θεοστέπτου βασιλίδος Θεοδώρας, της ποιησάσης την Ορθοδοξίαν, ψαλλομένη τη ενδέκατη του Φευρουαρίου μηνός | Αι περί Συντάγματος και περί των κατά την Ελλάδα Βαυαρών πράξεις της Συμμαχίας και της αυλής του Μονάχου. Μετά σημειώσεων. Actes de l' Alliance et de la Cour de Bavière, relatifs a l'Etablissement d' un gouvernement constitutionnel en Grèce, et aux Bavarois | Αδαμάντιος η Περί ορθής Πληρεξουσιαιρεσίας. | Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυΐδ μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας, | Χριστιανών φιλοσοφία | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα Τμήματος Γ'. | Χρηστομάθεια Ελληνική | Της Άθηνας διανομεύς ς' της Άθηνας την πόλιν | Χημεία | Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και των Ιονίων νήσων σχεδιασθείς διαγραφείς και χαραχθείς | Ύμνος εις τον Θεόν, | Υγιεινή Διδασκαλία ή Μαθήματα υγιεινής | Τυπικόν Εκκλησιαστικόν κατά την τάξιν της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. | Τροπολογίαι Εις το καθυποβληθέντας παρά της Διευθύνσεως της Τραπέζης Σχέδιον καταστατικού, γενόμεναι παρά της Κανονιστικής Επιτροπής. | Το εγχειρίδιον, περί του Ιερού Μυστηρίου του γάμου, απολογούμενον υπέρ του συγγραφέως. | Το άσυλον του φθόνου και ο πεφωτισμένος αυλικός | Τά Πανελλήνια. | Τα Κυδωνιακά η οι νέοι των Κυδωνιών τριάκοντα τύραννοι. | Τά Δημοτικά, | Σωκράτης. | Σχόλια εις τον Ευριπίδην εκ της εκδόσεως του Augustus Matthiae. | Σχόλια εις την του Ομήρου Ιλιάδα, εκ της εκδόσεως του Johannes Augustus Mueller. | Συντομωτέρων Σωκρατικών ρήσεων, ή ομιλιών, | Σύντομος έκθεσις του σκοποί και τών εργασιών της Βρετανικής και ξενικής ίερογραφικής εταιρείας, και των λοιπών ομοειδών Εταιρειών εις όλον τον κόσμον | Σύντομον αλφαβητάριον. | Σύντομοι παρατηρήσεις περί της ιστορίας, του κύρους, και του σκοπού του Σαββάτου. | Συντακτικόν. Της Ελληνικής γλώσσης. | Σύνοψις Καλοφωνικών ειρμών | Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών | Συλλογή των Προλεγομένων | Συλλογή Ελληνικών Μαθημάτων | Συλλογή απάντων των νόμων, διαταγμάτων, διαταγών του στρατού του Βασιλείου της Ελλάδος, εγκυκλίων, οδηγιών και ειδοποιήσεων των Γραμματειών,συνθηκών της Ελλάδος μετά των άλλων εθνών, εν οίς προσετέθη και ο οργανισμός της χωροφυλακής κτλ. απο του έτους 1833 | Στοιχειώδης Γεωμετρία προς χρήσιν των τά εγκύκλια διδασκομένων μαθητών, | Στοιχειώδης γεωμετρία και τριγωνομετρία. | Στοιχειώδης αριθμητική | Στοιχεία της Αναλυτικής Χημείας | Σκέψεις περί στρατιωτικού βαθμού | Σκέψεις και μελέται Ιεραί δια το Ταμείον του Χριστιανού. | Σκέψεις επί των ιδεών του κυρίου Λαντζίλλη | Πρώτη τροφή του υγιούς ανθρωπίνου νοός, | Προσφώνησις προς την Νεολαίαν περί της σπουδαιότητος της Θρησκείας. | Προσφώνησις προς την Α. Έξοχότητα τον κ. Α. Μαυροκορδάτον. | Προς τον κύριον Ε. συγγραφέα της βραχείας απαντήσεως της προς τον συντάκτην του Φίλου του Λαού και τον του Ραδαμάνθυος περί του Ιππότου Κ. Άσωπίου | Πρόγραμμα της τελετής της θεμελιώσεως δημοτικού Ναού Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, | Πρόγραμμα της επετείου τελετής των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως, | Πράξεις της εβδόμης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νή[σ]ων | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας | Πρακτικά της Ζ' γενικής συνεδριάσεως της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Proces verbal de la septieme seance generale de la Societe Archeologique d' Athenes. | Ποιήσεις και πεζά. | Ποιήσεις διάφοροι | Πίνδαρος | Περί φυσικών ευλογιών και μάλιστα περί της έπισκηψάσης επιδημίας κατά την νήσον Θήραν εν έτει 1840-41. | Περί νομοθεσίας των δικαιωτικών και ποινικών νόμων σύγγραμμα | Περίληψις των Πρακτικών της ευγενέστατης νομοθετικής συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων | Περίληψις εκ των Φυσικών Επιστημών | Παράρτημα η άναγκαίαι τινές αναπτύξεις των εις έκαστον μάθημα του ελληνικού εγχειριδίου συνοπτικούς περιεχομένων. | τρία λυρικά δράματα. | Παιδική βιβλιοθήκη. | Παιδαγωγία προς χρήσιν των ποθούντων μανθάνειν γράμμαγα. | Ο Πρωτομάρτυς Ρήγας και η ελληνική επανάστασις | Ομιλία υπέρ της αληθούς φιλοσοφίας | Ομιλία | Ο Κυδωνιάτης. | Ο Κγιαούρης | Οι κύριοι Γ. Γ. και Ι. Πατάκης. | Οικιακή οικονομία | Ο ζωγράφος | Ο Ζέφυρος | Ο εισηγητής της αγγλικής γλώσσης, ή η αγγλική άνευ διδασκάλου. | Οδηγίαι προς τους εις την εξοχήν σταθμάρχας και χωροφύλακας = Istruzioni generali pe'capi-posti e contestabili loro subalterni incaricati del servigio di polizia nella campagna | Όδηγίαι προς τους εις την εξοχήν σταθμάρχας και χωροφύλακας. | Οδηγίαι δια την κατασκευήν της πυρίτιδας του πολέμου. | Νέον αλφαβητάριον | Νέα γενική Γεωγραφία | Μετρική ήτοι διδασκαλία των διαφόρων μέτρων της Ποιητικής εκ της δωδεκατόμου εγκυκλοπαίδειας του αοιδίμου Στεφάνου Κομμητά | Μαλβίνα. | Μαθήματα στοιχειώδους Αριθμητικής συντεθέντα προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα Ελληνικά σχολεία της Ελλάδος. | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λόγος | Λογίδριον εκφωνηθησόμενον Την Νοεμβρίου 1842. ημέραν ενώπιον του δικαστηρίου των ενόρκων κατά την δικάσιμον ημέραν του Αριστείδου Χρυσοβέργη | Λεξικόν των ενδόξων ανδρών της ιστορίας των επιστημών, των αρμάτων της πολιτικής και των ωραίων τεχνών, | Λεξικόν της ελληνικής ορθογραφίας. | Λεξικόν εβραϊκό - νεοελληνικόν της Παλαιάς Διαθήκης, | Λεξικόν Γαλλοελληνικόν. | Κρητικά. | Κρηπις του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλησιαστικής Μουσικής. | Κούρκας αρπαγή. | Κλίμαξ της αγγλικής γλώσσης. | Κατήχησις η ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας | Κατήχησις η Ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής Εκκλησίας | Κατάστασις συνοπτική της πόλεως Αθηνών από της πτώσεως αυτής υπό των Ρωμαίων μέχρι τέλους της Τουρκοκρατείας | Κατάστασις συνοπτική της Πόλεως Αθηνών από της Πτώσεως αυτής υπό των Ρωμαίων μέχρι τέλους της Τουρκοκρατείας | Κατάλογος των εν τω Βασιλικώ Δενδροκομείω Αθηνών δια πώλησιν ευρισκομένων φυτών, | Canti popolari toseani corsi illirici greci raccolti | Κανονισμός των προκαταρκτικών και δευτερευόντων δημοσίων σχολείων του Κράτους και των ιδιαίτερων. | Κανονισμός του εν Αθήναις διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. | Ιστορική περίληψις της νήσου Σύρου Και της εν αυτή Έρμουπόλεως. | Η Πρόοδος | Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, | Ήνωμενον Κράτος των Ιονίων Νήσων. | Η Καινή διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, | Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων, | Η Εύμορφη Βοσκόπουλα | Η ευγενής Ιωάννα Γρέυ. (Lady Jane Grey.) | Η Εύβοια και ό Κριζώτης | Η επί των Εσωτερικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας. | Η εξάντλησις των κομμάτων ήτοι τα ηθικά γεγονότα της κοινωνίας μας. — Tempora mutantur et nos mutamur in illis. | Η βάπτισις της Κυρίας Αικατερίνης Ν. Χαντζερή. Και τίνες ιστορικάι σκέψεις περί του ελληνικού και δυτικού πνεύματος. | Η απάντησίς μου. | Εφαρμογή η περί της παγκοσμίου βάσεως της ηθικής. | Επίτομος γενική ιστορία της ανθρωπινής κοινωνίας, | Επιτομή των βίων Των ενδόξων φιλοσόφων της αρχαιότητος, ομού με τα δόγματα, τα συστήματα, το ηθικόν των και συλλογήν των ωραίων γνωμών αυτών. | Επιτομή της Ιεράς Κατηχήσεως | Επιτομή της ιεράς ιστορίας. | Επιστολαί | Επικτήτου εγχειρίδιον και αποσπάσματα εκ της Ανθολογίας Ιωάννου Στοβαίο | Εξομολογητάριον | Εξέτασις της εσωτερικής σαφήνειας του Χριστιανισμού, | Enologia ο l' arte di fare, e conservare li vini. — Guarda il calor--------vite cola. Dante, | Encyclopedie Francaise, on choix de morceaux des meilleursprosateurs et poetes Frangais avec des notes. Pour servir aux ecoles de la Grece. | Ελληνικής Γραμματικής στοιχεία | Ελεγείον εις τους Ευεργέτας της Ελλάδος Ζωσιμάδας | Συνοπτικόν εράνισμα περί Δικαίου | Έκτασις ποιητική περί της πολυτίμου ηλιακής Γαλλίας. | Έκτακτον παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρόμου δια τας πολιτικαςαποφάσεις του Αρείου Πάγου | Εκτακτον παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρόμου. | Έκθεσις των κατά το ιερόν μνημόσυνον των αειμνήστων Ζωσιμάδων, Συν η και ο επιτάφιος λόγος ό παρά του Αιδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου | Εκθεσίς Περί του νέου κανονισμού της Εθνικής της Ελλάδος Τραπέζης | Έγχειρίδιον περί του Ιερού Μυστηρίου του γάμου, των συγγενειών των βαθμών αυτών και των κεκωλυμένων και ακώλυτων συγγενειών. | Εγχειρίδιον ή οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου νέος, | Εγχειρίδιον ελληνικής γραμματικής δια τους πρωτόπειρους. | Εγκώμιον Ζωσιμάδων. | Δοκίμων περί Σπουδής της Ιστορίας | Διατριβή αυτοσχέδιος περί του διαβόητου δόγματος των σκεπτικών φιλοσόφων και των σοφιστών, Νόμω καλόν, νόμο κακόν. | Διάταξις τελωνιακή, ενεργούμενη εις τα Τελωνεία της Ελλάδος, | Διάλογος περί του ότι είναι θεόπνευστος ή Γραφή. | Dialogues Familieres precedes de quelques phrases faciles, et suivis de plusieurs dialogues de Fenelon, en francais et grec | Διαθήκη | Διαθήκη | Δηλοποίησις. | Γραμματική της αρχαίας και της σημερινής ελληνικής γλώσσης, | Γραμματική λατινική ακριβέστατη εις χρήσιν των Ελλήνων | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Βραχεία απάντησις προς τον Συντάκτην του Φίλου του Λαού και του Ραδαμάνθυος. | Βεκκαρίου περί αδικημάτων και ποινών, | Β. Διατάγματα περί του Σχεδίου της Ερμουπόλεως. | Αριθ. διεκ. 1503. Έκθεσις Περί της εννεαμήνου διαχειρίσεως της Τραπέζης, | Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Α' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Απάντησις | Απάντησις εις τους καινοτρόπους επικριτάς της έπιφυλλίδος του 940 αρ. τής 'Αθηνας | Απάντησις εις το υπ' αριθ. 896 Παράρτημα της 'Αθηνας. | Απάντησις | Ακολουθία του Αναγνώστου | Ακολουθία εις την ιεράν και θεομητορικήν θαυματουργόν αγίαν εικόνα της Υπαπαντής | Ωρολόγιον το μέγα | Ωδή εις τους επαναστάντας Κρήτας. | Ωδή εις τον Ναπολέοντα Βοναπάρτην Έλληνα την καταγωγήν | Ψυχολογία στοιχειώδης | Ψυχολογία προς διδασκαλίαν των παίδων. | Χωρία της Παλαιάς Διαθήκης περί του Ιησού Χρίστου | Χριστιανική κατ'έκτασιν Κατήχησις της Ορθοδόξου, Καθολικής και Ανατολικής Εκκλησίας | Χρηστομάθεια ελληνική | Χρηστομάθεια Ελληνική | Γουλλιέλμος Τέλλος ή Η Ελβετία Ελευθέρα. | Φιλοσοφία της Ιστορίας. | Υπόμνημα περί της υποθέσεως Σπυρίδωνος Παππασίμου και Χρήστ.Νικολαΐδου δικασθείσης παρά της Μικτής Επιτροπής. | Υγιονομία ήτοι κανόνες προς διατήρησιν της υγίας. | Τραγωδία, ή διάφορα άσματα ηρωικά, κλέφτικα και ερωτικά. | Το πνεύμα των εξοχωτέρων αρχαίων φιλοσόφων, ποιητών, και ρητόρων Ελλήνων. " | Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. | Το ιερόν και θείον Απάνθισμα | To Εγκόλπιον του Έλληνος, ή Εικοστή Πέμπη Μαρτίου | Τα κατά την εορτήν της 25 Μαρτίου Τα κατά την δίκην των εορτασάντων ταύτην, και έμμετρος απολογία | Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους του 1832. | Τα Άτοπα του Θεϊσμού. | Σχόλια εις τον Πίνδαρον εκ της εκδόσεως του Augustus Boeckhius. | Σχόλια εις τον Ισοκράτην Εκ της εκδόσεως του Α. Κοραή. | Σχόλια εις τον Θουκυδίδην Εκ της εκδόσεως του Ernestus Fridericus Poppo. | Σχόλια εις την του Ομήρου Οδύσσειαν εκ της εκδόσεως του Detl.Car. Wil. Baumgarten - Crusius | Σχόλια εις την του Ομήρου Ιλιάδα, Εκ της εκδόσεως του Johannes Augustus Mueller | Σύντομος απάντησις εις την προς τον πανοσιώτατον ιερομόναχον και ιεροκήρυκα κύριον Γερμανόν | Σύνταγμα ιερογραφικόν ερανισθέν απο την παλαιάν και νέαν Γραφήν,. | Σύνοψις της Χριστιανικής διδασκαλίας. | Σύνοψις Ιερά περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς εκάστω χριστιανώ προσήκουσας και άλλα ωφέλιμα | Σύνοψις ιερά περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς εκάστω Χριστιανώ προσήκουσας. | Σύνοψις επιστημών δια τους πρωτόπειρους περιέχουσα αριθμητικήν,γεωμετρίαν, νέαν γεωγραφίαν, αστρονομίαν, λογικήν και ηθικήν. | Συνοπτικοί πίνακες των χρεών των ουλαμαγών και οδηγών, εις το σχολείον του λόχου και τάγματος | Συνοπτική περιγραφή του εν Κωνσταντινουπόλει ιερού ναού της Ζωοδόχου Πηγής και των εν αυτώ υπερφνώς τελεσθέντων θαυμάτων. | Συλλογή λατινικών θεμάτων προς γύμνασιν εις το γράφειν Λατινιστί. | Συλλογή Ελληνικών μαθημάτων χάριν της Σμυρναϊκής γυναικείας νεολαίας | Στοιχειώδης Πραγματεία Περί των χρεών του Ανθρώπου | Στοιχειώδη μαθήματα της Λατινικής γλώσσης προς χρήσιν των σχολείων. | Στοιχεία της Ελληνικής Γραμματικής | Στοιχεία Αριθμητικής, | Σειρά Μαθηματικών | Ρητορική εκ των ενδοξότερων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων | Πρόδρομος Ελλ. Βιβλιοθήκης Κοραή (Έκδοσις δευτέρα). | Προδιδακτικόν των γραμμάτων | Πρόγραμμα της κατά την 18 Σεπτεμβρίου 1841 | Πρόγραμμα ιστορικόν της ανέκαθεν οικοδομής του κατά την Χάλκην Ελληνικού Φροντιστηρίου και της ενεστώσης αυτού καταστάσεως εκθετικόν | Πράξεις της εβδόμης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το Σύνταγμα των 1817 | Πρακτική έρευνα του επικρατούντος θρησκευτικού συστήματος των κατ' έπάγγελμα Χριστιανών εις τας υψηλότερας και τας μεσαίας κλάσεις τής κοινωνίας,παραβαλλομένου προς τον αληθή Χριστιανισμόν | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, | Πρακτικά της συνελεύσεως των εν Αθήναις μετόχων του βασιλικού Ζαχαροποιίου | Πρακτικά της Ε' γενικής συνεδριάσεως της εν 'Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Procès - verbal de la cinquième sèance generale de la Societé Archeologique d' Athenes | Πίναξ Χρονολογικός περιέχων εν περιλήψει τα πλέον άξια λόγουκαι μνήμης συμβάντα από κτίσεως κόσμου μέχρι τών ημερών μας. | Πίναξ της Συγκλήτου της Νήσου Ζακύνθου δια το έτος 1841, | Πέτρα Σκανδάλου, ήτοι διασάφησις της αρχής και των αληθών αιτίων του σχίσματος και διχονοιών των δυο Εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής | Περί του αρμοδιωτέρου τρόπου είς το να εμποδίζωνται αί ύποστροφαί των περιοδικών πυρετών αφού ήδη κοπώσι με την κίναν | Περί της σχέσεως των νέων περί Τραπέζης νόμων ως προς το ιδιωτικόν δίκαιον, | Περί οινοποιίας. | Περί μνημείων ποίημα | Περίληψις των Συμβάντων του Τακτικού Σώματος Απ'αρχής της πρώτης συστάσεως αυτού, Μέχρι τής ελεύσεως της Α. Μ. του Σεβαστού ημών Άνακτος. | Παρατηρήσεις έπι του κλίματος των Αθηνών και της ενεργείας αυτού επι της ζωικής οικονομίας. | Παραίνεσις προς τους αμετανόητους αμαρτωλούς, περί επιστροφής εις τον Θεόν. | Ο 'Ορλάνδος απολογούμενος ενώπιον του κοινού | Οι τρείς ιερατικοί βαθμοί της Εκκλησίας κατά τον Πρεσβύτερον και Οικονόμον Κυρ. Κωνσταντίνον τον εξ Οικ. και κατά τας Ιεράς Γραφάς | Οι Ελληνικοί Κώδηκες μετά των τροποποιούντων αυτούς νεωτέρων Β. διαταγμάτων | Ο θάνατος του Σωκράτους, | Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. | Ο Ελληνικός Παρατηρητής έφημερις των ελληνικών συμφερόντων, υπο το σύνθημα Τα πσντα υπέρ της Ελλάδος και δια της Ελλάδος. | Οδηγίαι του διατελούντος υπό την επιστασίαν της οικονομικής επιτροπής υπολόγου δια την διατήρησιν των όπλων αξιωματικού. | Οδηγίαι προς τους Δημάρχους, παρέδρους και δημοτικούς συμβούλους. | Ο Αναγνώστης, ήτοι ποικίλα μαθήματα προς χρήσιν των διδασκομένου την ανάγνωσιν. | Νόμος περί τροποποιήσεως του απα 30 Μαρτίου (11 Απριλίου) Τ. Ε.περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης νόμου Banque Nationale de la Grece. Loi modifiant celle du 30 Mars (I I Avril) 1841. | Νόμος Περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης, | Μετάφρασις του κεντρικού συντάγματος τής Αμερικής, μετά ιστορικής εισαγωγής και ερμηνείας των κυριωτέριον αρχών αυτού | Πρωτόκολλον της απαντήσεως γενομένης παρά της Αυτού Εξοχότητος του Μουσταφά Πασσά εις την αναφοράν των Προξένων. | Λόγος Συντεθείς και εκφωνηθείς την 22 Ιουνίου ημέραν των Δημοσίων εξετάσεων Περί Ελευθερίας | Λόγος, εκφωνηθείς την δευτέραν κυριακήν των νηστειών εις τον ναόν του αγίου Ιωάννου εις Γαλατάν, παρόντων των σημαντικωτέρων και πολλών άλλων Χίων, και πλήθους διαφόρων παντοδαπών χριστιανών | Λόγοι περι της φύσεως, των αφορμών, των σημείων, των κακών και της θεραπείας της ακρασίας. | Λογίδριον | Λεξικόν των ενδόξων ανδρών της ιστορίας των επιστημών, των αρμάτων της πολιτικής, και των ωραίων τεχνών, | Λεξικόν της νέο-ελληνικής και της γερμανικής γλώσσης σύντομον. | Κρητών Πολιτεία Ο Γενικός Γραμματεύς Προς τον αρχηγόν του Κρητικού Στόλου Κ. [Μανώλην Μπούτην] | Κρητών Πολιτεία ο Αρχηγός του Κρητικου Στόλου διακηρύττει | Κανονισμός τως πόλεων, φρουρίων και τιμών, | Κανονισμός της υπηρεσίας των στρατευμάτων εις τας πόλεις και φρούρια | Κανονισμός της Βιβλιοθήκης της Ιονίου Ακαδημίας. | Κανονισμός διευθετών τάς σειράς των ακαδημαϊκών μαθημάτων | Ιστορική περίληψις των Επαναστάσεων της Κωνσταντινουπόλεως κατά το 1807, 1808, και 1826. | Ιστορία του Βασιλείου της Βαυαρίας και του εν αυτή άρχοντος οίκου. | Η προσφώνησις του τριτόμου συγγράμματος μου. | Η Πρόοδος της Μολδαυίας Εν Αθήναις | Ημερολόγιον και σεληνοδρόμιον | Η λογική γραμματική της ελληνικής γλώσσης Δια τους πρωτόπειρους παίδας. | Η Ιερά Συνοδός του Βασιλείου της Ελλάδος | Η Θηβαΐς ή οί Εχθρευμένοι Αδελφοί | Η Γυναικοκρατία. | Η Βαβυλωνία ή η κατά τόπους διαφορά της ελληνικής γλώσσης. | Η αθωότης Των Παναγ. Καραμουτζά, Παναγ. Κονμάρου, Ιωάννου Κοιστα, και Ανδρέου Κοτσάρου, κατοίκων Ευβοίας χωρικών, κατηβορηθέντων επι ψευδομαρτυρία και καταδικασθέντων Την 13 Σεπτεμβρίου 1841. | Ευχαί δεήσεις και άσματα αδόμενα εις τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος. | Ερωτήσεις εις τα ιστορικά της Παλαιάς και νέας Διαθήκης Βιβλία,ομού και σημειώσεις σύντομοι | Ερνέστης ήτοι Η διαστροφή του αιώνος | Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1885 | Επιστολή προς τον πανοσιώτατον ιερομόναχον και ιεροκήρυκα Κ.Γερμανόν, | Επιστολή | Επίστολαι | Ελληνικός Νέος Παρνασσός ή απάνθισμα των εκλεκτότερων ποιήσεων της αναγεννηθείσης Ελλάδος, | Έκτακτον παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρόμου | Εις τον θάνατον της Αγγελικής [Μακρή]. | Είς δόξαν Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος, του ενός Θεού. | Εισαγωγή εις την Ελληνικήν σύνταξιν | Ειδοποίησις περί εκδόσεως άτλαντος της αρχαίας γεωγραφίας, | Εθνική Ελληνική Τράπεζα. Banque Nationale de la Grece | Εγχειρίδιον της παλαιάς ελληνικής ιστορίας. | Εγχειρίδιον της αρχαιολογίας των τεχνών | Εγχειρίδιον περί φυτείας των μωρεών και διατροφής των μεταξοσκωλήκων κατα την Ιταλικήν μέθοδον | Εγχειρίδιον περί συναλλαγματικών και διατακτικών γραμματίων, η ανάπτυξις των περί αυτα αρχών, νόμων και κανόνων. | Εγχειρίδιον περί καθηκόντων των επι της στρατολογίας Στρατιωτικών Επιτροπών με επισυνημμένην συλλογήν των περί απογραφής νόμων και διαταγών της τε επι των Εσωτερικών και επι των Στρατιωτικών Γραμματείας. | Εγχειρίδιον εις χρήσιν των νηπιακών σχολείων | Εγχειρίδιον αφορών την πολιτικήν δικονομίαν και τον οργανισμόν των δικαστηρίων της Ελλάδος | Εγκύκλια Ελληνικά Μαθήματα | Δοξαστάριον | Δοκίμιον περί αρχής και φύσεως της ναυτιλίας και των εξ αυτής ωφελειών. | Δοκίμιον περί ανακρίσεως, | Διηγήματα Τερψίνοα | Διδασκαλία Χριστιανική ήτοι Ιερά Κατήχησις των ορθών δογμάτων, και Μυστηρίων της αγίας καθολικής, και αποστολικής Ανατολικής Εκκλησίας | Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας | Διατάξεις περί των φαρμακείων του Βασιλείου της Ελλάδος. | Διάταγμα Περί του κανονισμού της Εθνικής Ελληνικής Τραπέζης. | Διαθήκη | Δηλοποίησις του Υπαρχου, Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου της Κέρκυρας. | Δηλοποίησις του Εκλαμπροτάτου Υπαρχου και Προέδρου του Επιχωρίου Συμβουλίου της Κέρκυρας, | Γραφικαί διηγήσεις. Μέρος Β'. | Γραμματική της Λατινικής γλώσσης. | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης. | Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης συνταχθείσα κατ' έρωταπόκρισιν | Γραμματική της Γαλλικής Γλώσσης κατά παραλληλισμόν προς την Ελληνικήν | Γραμματική. | Γεωγραφία των παίδων. | Γεωγραφία της Ελλάδος | Βιβλίον του λαού | διηγήματα, | Αύξων Αριθμός Όνομα και επώνυμον Αριστειοφόρος ή φορολογούμενος. Έγγειος φόρος. Ολικόν ποσόν. Ηλικία επάγγελμα, έγγαμος ή άγαμος. Εποχή αποκαταστάσεως. Πότε καί που ώρκίσθη. Παρατηρήσεις. | Ατλας του Αρχαίου Κόσμου συνιστάμενος εκ σειράς 14 γεωγραφικών πινάκων | Ποιητική | Αριθ. ΙΓ'. Πράξις τής Γερουσίας. | Αριθ. ς' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αριθ. Δ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Απλούν αλφαβητάριον δια τα παιδία | Απάντησις εις την από 25 Νοεμβρίου 1835 επιστολιμαίαν διατριβήν ώς προς τους τρεις ιερατικούς βαθμούς της Εκκλησίας | Απάνθισμα δεύτερον επιστολών Αδαμάντιου Κοραή | Αντίρρησις του πανιερωτάτου αοιδίμου μητροπολίτου Κυζίκου (του απο Θεσσαλονίκης) κυρίου Ματθαίου | Ανακάλυψις της Αμερικής | Ακολουθία του οσίου καί θεοφόρου Πατρός ημών | Ακολουθία της οσίας μητρός ημών Παρασκευής της Επιβατινής | Ακολουθία της όσιας μητρός ημών Θεοδώρας της Βασιλίσσης, | Αι θείαι Λειτουργίαι | Αιγυπτιακά ήτοι Εξιχνιάσεις περί γεωγραφίας | Λυρικά. | Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα Τμήματος Γ | Χιακά ήτοι ιστορία της νήσου Χίου | Χημεία, | Φυσικής ιστορίας μαθήματα. | Φιλολογικών σχεδίασμα περί των συλλογών των κανόνων της Ανατολικής Εκκλησίας | Υπαρχείον της Κέρκυρας. Δηλοποίησις. | Υμνωδών ανέκδοτα, εκ των απογράφων της βιβλιοθήκης του Μεγάλου Σπηλαίου. | Των Ελλήνων η Ισότης. | Τραγούδια ρωμαϊκά. Neugriechische Volksgesange. | Του Συντάκτου του πνευματικού Συντάγματος. Απόδειξις προφητική τε άμα και ιστορική, | Το πνεύμα των εξοχωτέρων αρχαίων φιλοσόφων, ποιητών, και ρητόρων Ελλήνων. | Τής Παλαιάς Διαθήκης τα μετά την Πεντάτευχον και Ιησούν του Ναυή, | Της παλαιάς Διαθήκης άπαντα εκ του εβραϊκού αρχέτυπου εις κοινήν Ελληνικήν διάλεκτον μεταφρασθέντα. | Τέχνη του εκλέγειν γυναίκα και ευτυχώς διάγειν μετ' αυτής | Τα του ευσεβέστατου βασιλέως [Πέτρου] και των Αγιωτάτων Πατριαρχών γράμματα | Τα τεράστια συμβάντα του Ροβινσώνος Κρούσου. | Τα Συντάγματα, | Τά κατά τήν κηδείαν τοΰ μακαρίτου Α. Ζαήμη | Τα κατά Καΐρην, ήτοι το κήρυγμα της αληθείας, | Τα κατά την αναγέννησαν της Ελλάδος, | Τα ελληνικά Χρονικά | Τα δυο αρνία. | Σχόλια εις την του Ομήρου Οδύσσειαν εκ της εκδόσεως του Delt. Car.Guil. Baunigarten - Crusius | Σύνοψις των Πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρίας των Αθηνών Κατά τα έτη 1837-38-39-40. Recueil des actes de la Societe Archeologique d'Athenes des annees 1837 - 38 -39 - 40 | Σύνοψις γνωμών ηθικών του Ινδού φιλοσόφου Σανακέα | Συλλογή και επιδιόρθωσις των συνηθέστερων σολοικισμών της Γαλλικής γλώσσης | Συλλογή Ελληνικών μαθημάτων | Συλλογή διαλόγων ελληνογαλλικών εις χρήσιν της Νεολαίας | Στοιχείωσις θεολογική προπαρασκευή της δογματικής Θεολογίας | Στοιχειώδους παιδαγωγίας μαθήματα | Στοιχειώδης Πραγματεία Περί των χρεών του Ανθρώπου | Στοιχειώδης Ιερά Κατήχησις | Στοιχειώδης γεωμετρία και τριγωνομετρία, | Στοιχεία της πειραματικής φυσικής και της μετεωρολογίας | Στοιχεία Γεωμετρίας | Προς την Φιλαρμονικήν της Κέρκυρας Εταιρείαν | Πρόσκλησις περί ελληνικού θεάτρου. | Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους | Πράξις της Αγίας του Χρίστου Μεγάλης 'Εκκλησίας, | Πράξεις της εβδόμης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων έκδοθεισαι θπό το σύνταγμα των 1817 | Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, | Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως της Φιλεκπαιδ. Εταιρίας. | Πραγματεία περί επιτρόπων κηδεμόνων και αντιληπτόρων | Πολιτικά σύμμικτα χρησιμεύοντα ως μαρτυρίαι των ιστορικών συμβάντων της αναγεννωμένης Ελλάδος | Ποιήματα τραγικά Εμπεριέχοντα διαφόρους πολέμους της Κρήτης επι της ελληνικής Επαναστάσεα | Πνευματικός καθρέπτης. | Πίναξ των εν τω Β. του Όθωνος Πανεπιστημείω κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν από 1 Οκτωβρίου του 1840 μέχρι του Πάσχα του 1841 παραδοθησομένων μαθημάτων. | Πίναξ παντοτινός του ανατέλην και δύοιν ηλίου | Πέτρα σκανδάλου, ήτοι διασάφησις της αρχής και των αληθών αιτιών του σχίσματος και διχονοιών των δυο Εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής | Περί των της Ελλάδος ιαματικών υδάτων | Περίληψις των συμβάντων του Τακτικού σώματος | Παρατηρήσεις περί της επιστροφής και αποστολής του Αγίου Παύλου, | Παρατηρήσεις επί της απολογίας Ι. 'Ορλάνδου και Άνδρ. Λουριώτου | Παράδεισος τουτέστιν λόγοι έκλελεγμένοι | Παίγνια ποιητικά | Ο τάφος της ερωμένης μου ή αί μελαγχολικαί μου αναμνήσεις | Ο Πατριάρχης της Προόδου, | Ο οδηγός των στρατοδικών | Ομήρου | Ο Μεγακλής ή ο άτυχης έρως | Ο Μάρκος Βότσαρης. | Οι Προφήται | Νόρμα | Κυριακοδρόμιον | Κυριακοδρόμιον | Νηπίων χρηστομάθειαι | Νέος Παράδεισος ήτοι λόγοι διάφοροι και βίοι αγίων | Νέος κανονισμός της εν 'Αθήναις Ιατρικής Εταιρείας. | Μούσα θηλάζουσα | Μετάφρασις του αντιγράφου του Βασιλικού ιερού αυτογράφου Χαττισεριφίου | Λόγος επικήδειος εις Οδοφρέδον Μυλλέρον | Λόγος, Εκφωνηθείς την δεύτερον Κυριακήν τως νηστειών εις τον ναόν του Αγίου Ιωάννου είς Γαλατά, | Λόγος εκφωνηθείς εις το Ελληνικόν Μουσείον της Ερμουπόλεως | Λεξικόν νομοτεχνικόν ιταλοελληνικόν | Κωμωδία "Ο κατά φαντασίαν φιλόσοφος", εις τρεις πράξεις | Κτιτορικόν η προσκυνητήριον της ιεράς και βασιλικής μονής του Μεγάλου Σπηλαίου | Κλίμαξ της γραμματικής της ελληνικής γλώσσης | Κλημεντίνα, ή οτι αναγκαία η μάθησις προς τας γυναίκας | Κήπος Πολυανθής | Κανών παρακλητικός εις τον άγιον, ιερομάρτυρα και θαυματουργόν Χαραλάμπων | Κανονισμός των γυμνασίων του Βασιλικού Ελληνικού Ιππικού | Κανονισμός δια την εσωτερικήν τάξιν της υπηρεσίας του λόχου | περί τριών ιχθύων των Αρχαίων συγγραφέων Διατριβή, | Ιστορική περίληψις του Ιερού Ευαγγελίου | Ιστορία του Πατριάρχου Ιωσήφ, | Ιστορία του Ιωσία, Βασιλέως των Ιουδαίων | Ιστορία Κωνσταντίνου Καναρίου Ψαριανου Πυρπολιστού | Ιστορία και περιγραφή του Ναού της Αναστάσεως | Ισοκράτους τα άπαντα | Ιερός Θρίαμβος της μιας, αγίας, καθολικής και αποστολικής της του Χριστού Ανατολικής Εκκλησίας | Θείον και Ιερόν Εύαγγέλιον | Θεατρική πρόσκλησις | Η φιλορθόδοξος Εταιρία | Η Σαπφώ, η δημώδη τίνα λυρικά και αστεία | Η ποικιλία της Προόδου, Σύγγραμμα της ημέρας. | Ημερολόγίον του έτους 1840 | Η Μέλισσα ήτοι χρυσούν απάνθισμα. | Η ισότης της Προόδου, | Η Ιερά Σύνοδος του Βασιλείου της Ελλάδος. | Ηθικοί λόγοι τέσσαρες | Ή εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία, La Societe Archeologique d' Athenes | Η Βαβυλωνία ή η κατά τόπους διαφθορά της Ελληνικής γλώσσης | Η Ανάστασις της Μεσογείου | Η ανάστασις της Ελληνικής φυλής | Ερωτόκριτος | Ερημίτου επιστολαί διάφοροι. | Επιχώριος Κανονισμός. 'Αριθ. Γ', | Επιχώριος Κανονισμός. 'Αριθ. Α'. | Επιτομή της Ρωμαϊκής ιστορίας, από κτίσεως Ρώμης μέχρι της πτώσεως Της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας εις τα δυτικά μέρη. | Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας | Επιτομή Ελληνικής μυθολογίας έκ διαφόρων Ελληνικών και Γερμανικών συγγραφέων | Επιτομή βίου της Φωκαΐδος Ασπασίας | Επιστασία κριτική εις ιερόν τι λόγιον. | Επίρροια της δημοσίου εκπαιδεύσεως | Επίκρισίις εις την ιστορίαν | Εορτολόγιον της Ιονίου Ακαδημίας και του Μεσαίου Σχολείου Κέρκυρας κατά το 1840-41 σχολαστικόν έτος. | Ελληνική νομολογία | Ελευθέρα και αμερόληπτος εξέτασις | Εκτακτον παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρόμου. Αποφάσεις του Αρείου Πάγου. | Εκλόγιον, | Εκλεκτοί λόγοι διασήμων εκκλησιαστικών ρητόρων. | Εκθεσις της Περί του Χωρίου Δυμηνίου υποθέσεως και περί αυτής αποδείξεις των κληρονόμων του Νικολάου καί Σωτηρίου Περρούκα. | Εκθεσις Περί της δαμαλίδος | Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της μουσικής τέχνης του λεσβίου συστήματος, | Εδουάρδου Γίββωνος | Εγχειρίδιον Ιστορίας και περιγραφής του ναού της Αναστάσεως, | Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων, | Εγκόλπιον των Ιατρών Ήτοι Ιατρική Πρακτική | Δοκίμιον φιλοσοφικής ιστορίας προς χρήσιν των φιλομαθών νέων Ελλήνων. | Διάφορα ποιήματα | Διατριβή περί εμπορίας και περί εμπορικών νόμων, | Διάταγμα του Ιονίου Γυμνασίου. | Διάταγμα εκδοθέν παρά του Εγχωρίου Συμβουλίου της νήσου Αγίας Μαύρας | Δηλοποίησις. | Δηλοποίησις | Γραφικαί Διηγήσεις. | Γραμματική της Αρχαίας και της σημερινής ελληνικής γλώσσης | Γραμματική της Αγγλικής γλώσσης | Γραμματική δια σχολεία | Γεωπονικόν περιέχον Ερμηνείας τινάς ωφελιμωτάτας της τε Γεωργίας και Ιατρικής | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Γεωγραφία εκτεθείσα | Γενικός κατάλογος των διαφόρων φυσικών προϊόντων των εν τω Μουσείω της εν 'Αθήναις Εταιρίας της Φυσικής Ιστορί[α]ς, | Βιβλίον ωραιότατον καλούμενον Αμαρτωλών Σωτηρία | Βιβλίον των παίδων περί Μετανοίας, | Βιβλίον της νεολαίας περι φυσική θεολογία | Βελισσάριος | Avviso serale. Είδησις Θεατρική | Αρμόδιος και Αριστογείτων η τά Παναθήναια. | Άριθ. Δ' Πράξις της Κυβερνήσεως. | Αποσπάσματα της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας, με διάφορα αποφθέγματα φιλοσοφικά. | Απολογία Θ. Φαρμακίδου. | Απολογία θ. Φαρμακίδου. | Απόκρισις Ορθοδόξου τινός προς τίνα αδελφόν ορθόδοξον. | Αποθήκη των Παίδων ήτοι Διάλογοι μεταξύ Διδασκάλου και Μανήτων. | Απάντησις εις τίνος ανωνύμου εκδότου φυλλάδων | Απάνθισμα ηθικόν | Αναστασιματάριον νέον αργοσύντομον Περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου, και Λειτουργίας, μετά των ένδεκα Εωθινών | Ανάπτυξις της Απολογίας | Αλφαβητάριον. | Ακολουθία | Ακολουθία του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος, Γεδεών του Νέου. | Ακολουθία του Αγίου ένδοξου Τερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου Νικομήδειας. | Αισώπου μύθοι ηθικώτατοι | Αι Συναπταί των Κυριακών και εορτών καθ' όλον το διάστημα του ενιαυτού· εκ του ευχολογίου της ηνωμένης εκκλησίας Αγγλίας τε και Ιρλανδίας εις κοιν'ην έλληνικήν διάλεκτον μεταφρασθείσα | Αγαμέμνων.

(16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2

  1. Ψηφιακό τεκμήριο