(16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. Ελληνικά
  4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟΥ Γ.ΜΕΞΑ
  5. Παράρτημα των πρακτικών της Β', συνόδου της Β', βουλευτικής περιόδου. | Έκθεσις επί του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων | Εκλογάριον Γραικικόν | Πραγματεία περί Κυβερνήσεως οικογενείας, | Ωρολόγιον | Επιστολάριον | Αριθμ. 52. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος | Catalogo | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Γενική Συνέλευσις των μετόχων αυτής της 22 Ίαννουαρίου 1843. | Εγχειρίδιον Ανθρωπολογίας | Γυμνάσματα ποιητικά και ρητορικά, | Σύμβασις Ταχυδρομική | Γενική Συνέλευσις των μετόχων της 17 Ιανουαρίου 1844. | Un' avventura di Scaramuccia. | La gara d' omaggio | Εκθέσεις | Εγχειρίδιον Αριθμητικής | Δηλοποίησις. | Anna Bolena | Συλλογή ιατρικών συνταγών | Πανουργίαι υψηλότατοι Μιτερτόλδου | Literary Trifles | Η θυσία του Αβραάμ | Εγχειρίδιον της μητρός | Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα | Προκαταρκτική 'Αριθμητική | Pravilniceasca Condica | Beatrice di Tenda | Προσλαλιά Προς τους Ιδίους ομιλητάς | Περί Χαλάζης. | Λόγος κατά Λεωκράτους | Βοήθεια επι κινδύνου ζωής και αιφνίδιων δυστυχημάτων μέχρι της ελεύσεως του ιατρού | Belisario | Belisario | Ψαλτήριον Δαυίδ του Προφήτου και Βασιλέως μετά των ωδών. | Φυλλάδιον Περιέχον Απλοελληνικοθωμανικούς, Διαλόγους και λέξεις Περιεργοτέρας | Ο Πολυπαθής | Aphorismes | Χρησμοί | Ένύπνιον και Νεκρικοί διάλογοι | Κατήχησις του Ορθοδόξου Θεοσεβούς, Ηθικού τε και πεπολιτευμένου Ανθρώπου. | Ωρολόγιον | Υπομνήματα περί τής επαναστάσεως τής Ελλάδος από το 1820 μέχριτοΰ 1823 | βίοι παράλληλοι | Μέθοδος εύκαρπος | Επιστολή στηλιτεπτική των εν Σμύρνη Ανατολιτών και των περί αυτούς τυραννίσκων | Paraphrasis Batrachomyomachiae | Οκτώηχος | Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, | Απάντησις εις την κατ΄Αμερικανών επιστολήν του Ζ. Π Ρ | Αλφαβητάριον | Προσευχητάριον εις χρήσιν των Χριστιανών της Ανατολικής Εκκλησίας | Διάταγμα περί εκλογής των δημοτικών Αρχών. | Ωρολόγιον | Σάτυρα κατά των φιλοδίκων προεστώτων της κωμοπόλεως Κλεισούρας | Θηβαίς ή οι εχθρευμένοι αδελφοί | Ομιλία | Ιστορία του βασιλέως Δαβίδ | Διάταγμα Περί του Κανονισμού της Εμπορικής Ναυτιλίας των Ελλήνων. | Των αγίων αποστόλων πράξεις και έπιστολαί | Το χαμένον παιδίον | Ο Συνταγματικός Ρουμελιώτης | Ο Σκάρπαρος | Νέα Μεθοδική Γεωγραφία | Μαθήματα δια Ανάγνωσιν | Λεξικόν Ιταλικόν και Γραικικόν | Οι ήρωες της Σπάρτης | Hilarolypos | Δεήσεις προς χρήσιν παντός βαθμού και τάξεως ανθρώπων | Άρ. 13270. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Ή Έπι της Οικονομίας Επιτροπή Προς τους κατά την Επικράτειαν Έκτακτους Επιτρόπους και Διοικητάς. | Αγιασματάριον | Ωρολόγιον | Πίναξ περί της πληρωμής του Καμιναρίτου. | Πίναξ περί της πληρωμής του Δισμαρίτου. | Πίναξ δια την πληρωμήν του Οκερήτου. | Πίναξ δια την πληρωμήν του Βιναρίτζου. | Γραμματική | Αρ. 278. Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Μύθοι. Ήθικώτατοι | Χρέη και οδηγίαι των δασμοτελώνων. Άρ. 6569. | Νέον Αλφαβητάριον και Αναγνώσεως προπαιδεία. | Orationes et epistolae | Διδαχή περί της φύσεως και επιρροής της πίστεως. | Διάταξις του καιρού και του τρόπου της αναχωρήσεως των εφίππων και πεζών ταχυδρόμων | Άρ. 12466. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 12,415. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 12,414. Ψήφισμα ΛΒ. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος,-------- | Άρ. 12369. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 12,368. Ψήφ. ΛΑον. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος..... | Άρ. 12361. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία, | Άρ. 11994. ψήφισμα Α'. Ελληνική Πολιτεία | Άρ. 11,855. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Άρ. 10151. 'Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Άρ. 8268. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος, | Άρ. 7034. Ελληνική Πολιτεία. | Άρ. 5,989. Ελληνική Πολιτεία. Η επι της Οικονομίας Επιτροπή Προς τους έπιστάτας των καθ΄ όλην την Ελληνικήν Επικράτειαν Δασμοτελωνείων και του άλατος | Άρ. 4691. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. | Αριθ. 4484. Ελληνική Πολιτεία. Η επί της Οικονομίας Επιτροπή. | Άρ. 3564. Ελληνική Πολιτεία. Ή Γενική Γραμματεία της Επικρατείας ..... | Άρ. 386. Ελληνική Πολιτεία. | Αρ.... Ελληνική Πολιτεία. Η Γενική Γραμματεία της Επικρατείας προς τους κατά την Επικράτειαν εκτάκτους Επιτρόπους και προσωρινούς Διοικητάς. | Ψαλτήριον Δαδίδ προφήτου και βασιλέως μέλος, κατά τους εβδομήκοντα. | Ο άραψ μάρτυς | Νέα Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού | Ελληνική Πολιτεία Έγκυκλ. 'Αριθ. 9. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς απαντάς τους Πολεμικούς. | Ελληνική Πολιτεία Έγκύκλ. 'Αριθ. 8. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς τους Δημογέροντας των επαρχιών της Επικρατείας. | Ελληνική Πολιτεία Διάταγ. Αριθ. 16. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Διατάττει. | Ελληνική Πολιτεία Αριθ. 1325. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος | Ελληνική Πολιτεία. Αριθ. 2. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς την Βουλήν. | Ελληνική Πολιτεία Αριθ. 1.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. Προς την Αντικυβερνητικήν Επιτροπήν. | Εγκύκλιος. Αριθ. 108. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Αριθ. 8268. Ελληνική Πολιτεία Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος,--------- | Άρ. 5464 Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 5456 Έγκύκλιος Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. | Άρ. 3,474 Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος, Επειδή δια συμπεσούσας τινάς περιστάσεις------- | Άρ. 3,209. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος,..... | Άρ. 3,048, Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος,----- | Άρ. 2,499. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος | Άρ. 2408. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς τους κατοίκους των εξ Τμημάτων του Αιγαίου Πελάγους. | Άρ. 2,398 Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Γενικαι οδηγίαι