Ωρολόγιον

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6811. -- Ώρολόγιον το Μέγα περιέχον ά'πασαν τήν άνήκουσαν αύτω άκολου- τΚαν, κατά τήν τάξιν τής Ανατολικής τοΰ Χρίστου 'Εκκλησίας, Χαί έξαιρέτως τών υπο- κειμένων αυτή ευαγών Μοναστηριών, μετά τής έν συνόψει ιστορίας πολλών τοΰ Μηνο- λογίου Εορτών, διοριΉοθέν, και εις τρία μέρη διαιρεθέν, υπό Βαρθολομαίου Κοοΐλοο-