Άρ. 11994. ψήφισμα Α'. Ελληνική Πολιτεία

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6754.-Άρ. 11994. ψήφισμα Α'. Ελληνική Πολιτεία.-------[κάτω:] Έν Αίγίνη τή 1 'Ιουνίου 1829. Μφ. 0.18x0.26. Άνακοίνωσις περί τής δημοσιεύσεως τής 'Εγκληματικής Διαδικασίας και επιταγή προς πάντας προς συμμόρφωσιν. ΓΑΚ—. -«¦