Ελληνική Πολιτεία Αριθ. 1325. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6737. - Ελληνική Πολιτεία Αριθ. 1325. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος Επειδή συμπληροϋται σχεδόν ό αριθμός των μελών τοϋ Πανελληνίου, και επομένως αί έργα- σίαι εκάστου τών τριών Τμημάτων αΰτοϋ πρέπει να λάβουν μεγαλητέραν άνάπτυξιν------- Μφ. 0.22 χ 0.33, τής 29 Μαρτίου 1828, έν ΑΊγίνη. Σύστασις επιτροπών. ΓΑΚ—. -Χ-