Άρ. 2,398 Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Γενικαι οδηγίαι

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6725.-Άρ. 2,398 Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος Γενικαι όδηγίαι Προς τους κατά τα εξ Τμήματα τοϋ Αιγαίου Πελάγους 'Εκτάκτους Επιτρό- πους τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.33 Χ 0.44, τής 12 Μαΐου 1828, έν Αΐγίνη. ΓΑΚ—. *