Γενική Συνέλευσις των μετόχων της 17 Ιανουαρίου 1844.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6840.-Γενική Συνέλευσις τών μετόχων τής 17 Ιανουαρίου 1844. 'Απολογι- σμός τής διαχειρίσεως τοΰ 1843. Άριίτ. 47/44 Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος [έν τέλει:] 'Εν 'Αθήναις τήν 17 'Ιανουαρίου 1844. Ό Διευθυντής Γ. --αόρος Ό Γραμ- ματεύς θ. Χαφέζης. Είς 8ον σ. 15. "Ανευ εξωφύλλου. ΓΧ—. -Χ-