Ωρολόγιον

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6792. - Ώρολόγιον τό μέγα περιέχον ά'πασαν τήν άνήκουσαν αύτώ Άκολου- θίαν, κατά τήν τάξιν τής 'Ανατολικής τοΰ Χρίστου Εκκλησίας, και έξαιρέτως τών υπο- κειμένων αύτη ευαγών μοναστηριών, διορθωθεν κ«ί είς τρία μέρη διαιρεθέν ύπό Βαρ-