Ένύπνιον και Νεκρικοί διάλογοι

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6813·- Λουκιανού Ένύπνιον και Νεκρικοί διάλογοι ΙΓ'. Μετά δε τούτοις ό Άποκηρυττόμενος. Τΰποις εκδοθέντα προς χρήσιν τών σπουδαζόντων παίδων παρά τών Αΰταδέλφων Μιχαήλ και Σομΐών Χρηστίδων. Έν Βουκουρεστίοις. Έκ τοΰ Τυπογρα- φείου Ήλιάδου και Χρηστίδων. 1838. ΕΙς 12»ν, φ. 1 ά. ά. -Ι- β. 125. Κουμαριανός 85.
  3. Λουκιανού