Νέα Μεθοδική Γεωγραφία

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6781. - Νέα Μεθοδική Γεωγραφία, έκ τοϋ γαλλικού μεταφρασθεϊσα, υπό Μ. Παλαιολόγου και Δ. Θεμελιάδου, εις χρήσιν τοΰ τών Όδησσινών Ελλήνων Έμ- πορων σχολείου. Έν Όδησσω, Έν τη Τυπογραφία τοΰ τών Ελλήνων Έμπορων Σχο- λείου. 1832. Είς 9°ν, σ. 2 ά.ά. + ιγ' + 74. Έν τέλει: Τέλος τοϋ Πρώτου μέρους. Πρβλ. αριθ. 2395. ΛΕΥ—. *
  3. Μ. Παλαιολόγου και Δ. Θεμελιάδου