Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6828. - Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα, τα μεν συλλεχβέντα, τα δε συν- ταχθέντα υπό Ι. II. Κ[οκκώνη] προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων. Τετάρτη έκδο- σις μέ νέας προσί>ήκας. Έν Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Γκαρπολά. Οδός Θεάζς>ου, αριθ. 1. 1842. C Εις 8ον μικρόν, σ. δ' + 5 - 83. Πρβλ. αριθ. 3099, 327G και 3587. ΛΕΥ—. *
  3. Ι. II. Κ[οκκώνη]