Άρ. 3,209. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος,.....

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6729.-Άρ. 3,209. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος,..... Μφ. 0.16 χ 0.22, τής 15 'Ιουνίου 1828, έν Αίγίνη. Περί φορολογίας τοΰ άλατος. ΓΑΚ—. *