Ο άραψ μάρτυς

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6742. - Ό άραψ μάρτυς.— «Γίνου πιστός-----τής ζωής». Άποκαλ. β'. 10.— Έν Έρμουπόλει, Έν τω εξ 'Αμερικής Φιλελληνικά) Τυπογραφεία) Διευθυνομένφ παρά τοΰ Αιδεσίμου Ι. Ι. Ρόβερτσον. αωλή. ΕΙς 8ον, σ. 22. ΛΕΥ—. -Η-