Πίναξ περί της πληρωμής του Καμιναρίτου.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6772.-No: Έν ετει 1830. Πίναξ περί της πληρωμής τοϋ Καμιναρίτου. Μφ. 0.49 Χ 0.32, τρίστηλον, ρουμανιστί, ρωσσιστί και ελληνιστί. Κατά φιλικήν άνακοίνωσιν τοΰ έν Βουκουρεστίου κ. Ν. Κουμαριανοϋ. Πρβλ. Bianu 1521. -Η-