Διάταγμα Περί του Κανονισμού της Εμπορικής Ναυτιλίας των Ελλήνων.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6786·-Διάταγμα Περί τοϋ Κανονισμού τής Εμπορικής Ναυτιλίας των Ελ- λήνων. Ληφθέν εκ τής Βασιλικής Εφημερίδος Και μετατυπωθέν έν Έρμουπολει τη 28 Νοεμβρ. 1833. Έν τη Τυπογραφία Ν. Βαρότση. Εις 8°ν, σ. 12. ΚΜΜ—.