Λόγος κατά Λεωκράτους

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6822. - Λυκούργου Λόγος κατά Λεωκράτους έκδόντος καϊ διορθώσαντος Α. Κ[ορα^]. Έν 'Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Κωνσταντ. Γκαρπολά. 1840. ΕΙς 8ον σ. 87. ΓΕΝ. Co 92. *
  3. Λυκούργου