Άρ. 3,474 Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος, Επειδή δια συμπεσούσας τινάς περιστάσεις-------

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6730.-Άρ. 3,474 Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος, Επειδή δια συμπεσοΰσας τινάς περιστάσεις------- Μφ. 0.19x0.28, τής 26 'Ιουλίου 1828, έν Αίγινα Περί θαλασσοπλοΐας. ΓΑΚ—. *