Περί Χαλάζης.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6823. - Περί Χαλάζης. ΕΙς 8°ν, σ. 7. Κριτική της περί χαλάζης θεωρίας, ην έξήνεγκεν ό καθηγητής Δ. Σ. Στρούμ- πος, έν τη Φυσικχ] του. Περί τό 1840. ΓΕΝ. Nat. Hist. 394. *
  3. Δ. Σ. Στρούμ-πος