Σύμβασις Ταχυδρομική

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6841.-Σύμβασις Ταχυδρομική γενομένη έν 'Αθήναις Τήν 20 Μαΐου (1 Ιουνίου) 1844 καί τής οποίας αί επικυρώσεις άντηλλάχθησαν επίσης Έν 'Αθήναις Τήν 16 (28 Νοεμβρίου) τοΰ αυτού έ'τους. Πρόσθετος είς τήν κατά τήν 2 'Ιανουαρίου 1838 γενομένην έν Παρισσείοις. Είς 4<>ν, φ. 1 ά. ά. + σ. 2 + 23. ΓΕΝ—. -Η-