Αλφαβητάριον

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6795. - Άλφαβητάριον χρήσιμον τοις άρχαρίοις παισι Περιέχον Πολλάς εύλη- πτους, εύχρηστους και αναγκαίας λέξεις και άκόλουθον κατά Γραμματικήν, έ'χον τά οκτώ μέρη τοΰ λόγου εις την καθομιλουμένην άπλοελληνικήν διάλεκτον. Προσέτι και διάλο- γους χρησίμους και ωφελιμωτάτους ου μόνον τοις άρχαρίοις παισίν, αλλά τοις τε γο- νεΰσιν αυτών και παντί άνθρώπφ, ώς έν τω πινάκι δήλον γίνεται. Συντεθέν υπό Συ- μεών Χρηστίδου και νΰν το πρώτον τΰποις εκδοθέν διά δαπάνης τών τε φιλοκάλων συνδρομητών και τοϋ Ιδίου εκδότου. Έν Βουκουρεστίω 1836. Έκ τοΰ τυπογραφείου 'Ιωάννου τοϋ Ήλιάδου. Είς Soy, φ. 1 α. ά. + σ. 256. Κουμαριανός 76. #-
  3. Συ-μεών Χρηστίδου