Άρ. 5456 Έγκύκλιος Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6731.-Άρ. 5456 Έγκύκλιος.Έλληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος. Μφ. 0.22x0.32, τής 14 Αύγουστου 1828. Κατ'αϊτησιν των προστάτιδων δυνάμεων, ζητούνται δημογραφικά! κλπ. πληροφορίαι. ΓΑΚ—. *