Άρ. 12369. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6757.-Άρ. 12369. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος