Άρ. 13270. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Ή Έπι της Οικονομίας Επιτροπή Προς τους κατά την Επικράτειαν Έκτακτους Επιτρόπους και Διοικητάς.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6775.-Άρ. 13270. 'Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Ή Έπι τής Οικονο- μίας Επιτροπή Προς τους κατά τήν Επικράτειαν Έκτακτους Επιτρόπους και Διοικητάς. Μφ 0.20 Χ 0.28, της 8 Ιουλίου 1831, έν Ναυπλίω. Περί συνάξεως τών προσόδων. ΓΑΚ—. #