Άρ. 12361. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6755.-Άρ. 12361. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία, [κάτω:] Έν "Αργεί τή 11 Ιουλίου 1829. Μφ. 0.21 Χ 0.31. Γνωστοποίησις, προς εύρυτέραν διάδοσιν, τοΰ «παροιμιώδους» λόγου τοϋ Κυβερνήτου προς τήν Δ' Έθνικήν συνέλευσιν. ΓΑΚ—. *