Υπομνήματα περί τής επαναστάσεως τής Ελλάδος από το 1820 μέχριτοΰ 1823

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6810.-Υπομνήματα περί τής επαναστάσεως τής Ελλάδος από το 1820 μέχρι τοΰ 1823 συγγραφέντα παρά τοΰ Μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού και εκδιδόμενα παρά τοΰ Κυρίου Καλλινίκου Καστόρχη, Σχολάρχου Καλαμών. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας Πέτρου Μαντζαράκη, (οδός Ντέκα αριθ.. 45.) 1837,,, .. Είς 8°ν, σ, Χ +232. Κατά φιλικήν άνακοίνορσιν τοϋ κ. Δημ. Καμπούρογλου. Πρβλ. αριθ. 2908. *
  3. Π. Πατρών Γερμανού