Άρ. 3,048, Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος,-----

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6728. - Άρ. 3,048, Ελληνική ΙΙολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος,----- Μφ. 0.22x0.32, της 15 'Ιουνίου 1828, έν Αΐγίνη. Περί διατιμήσεως γαλλικών νομισμά- των. ΓΑΚ.— *