Άρ. 12466. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6760.-Άρ. 12466. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος-------- [κάτω:] Έν Αιγίνη τή 15 Μαΐου 1829. Μφ. 0.22 χ 0.32. Άπαγόρευσις εκποιήσεως ή εκμισθώσεως μοναστηριακών κτημάτων. ΓΑΚ- . *