Διάταξις του καιρού και του τρόπου της αναχωρήσεως των εφίππων και πεζών ταχυδρόμων

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6761. - Διάταξις τοϋ καιροϋ και τοΰ τρόπου τής αναχωρήσεως τών εφίππων και πεζών ταχυδρόμων, και τής παραλαβής και διανομής τών γραμμάτων μετά τήν 20 Μαΐου 1829. Μφ. 0.45 X 0.55. ΓΑΚ—. *