Άρ. 12,414. Ψήφισμα ΛΒ. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος,--------

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6758- -Άρ. 12,414. Ψήφισμα ΛΒ. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος,-------- Μφ. 0.23 Χ 0.33, τής 1 Μαΐου 1829, έν Αίγίνη. Περί συστάσεως προσωρινών δικαστηρίων έν Στερεφ 'Ελλάδι. ΓΑΚ—. *