Διδαχή περί της φύσεως και επιρροής της πίστεως.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6762.-Διδαχή περί τής φύσεως και επιρροής τής πίστεως. Έν Μελίτη. Άπό τήν εξ Αμερικής τυπογραφίαν. 1829. Εις 8ον, σ. 28. *