Αγιασματάριον

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6774. - Άγιασματάριον μέγα ήγουν εκλογή τών χρησιμωτέρων τοις ίερεΰσιν άκολουιΉών και ευχών και άλλων πλείστων, εκ τοΰ μεγάλου ευχολογίου. Νέα εκδοσις. Έν Βενετία παρά Φραγκίσκω τω Άνδρεόλα. 1831. Είς 8°ν, σ. 384. Κουμαριανός 68. -Χ-