Πίναξ δια την πληρωμήν του Οκερήτου.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6770.-No: Έν ετει 1830. Πίναξ διά τήν πληρωμήν τοΰ Όκερήτου. Μφ. 0.49 Χ 0.34, τρίστηλον, ρουμανιστί, ρωσσισύ και ελληνιστί. Κατά φιλικήν άνακοίνωσιν τοϋ έν Βουκουρεστίω κ. Ν. Κουμαριανοϋ. Πρβλ. Bianu 1523.