Ψαλτήριον Δαδίδ προφήτου και βασιλέως μέλος, κατά τους εβδομήκοντα.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6743. - Ψαλτήριον Λαδίδ προφήτου και βασιλέως μέλος, κατά τους έβδομή- κοντα. Και ή αΰτοϋ μετάφρασις εις τήν κοινήν διάλεκτον. Έν Λονδίνο) Έτυπώθη παρά Ρ. Οΰ'αττς Δαπάνη τής έν Βρεταννία και παρ' Άλλογενέσιν Εταιρείας τής 'Ιεράς βί- βλου. "Ετει αωκη'. Εις 8°ν, φ. 1 ά. ά. + σ. 210. ΛΕΥ—, *