Οκτώηχος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6798. -- Όκτώηχος συντεθεΐσα παρά τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού Νΰν το πρώτον εκδοθείσα ά'νευ τών κανόνων παρά τών αύταδέλφων Μ. καΐ 2. Χρν^αΐίδων. Προσετέθη δε έν αυτή και ά'πασα ή ακολουθία τοϋ τε έσπερινοΰ και τοΰ ό'ρθρου κατά την τάξιν αυτής χάριν ευκολίας ού μόνον τών παίδων, αλλά τών τε ιερέων και ψαλλόντων. Έν Βουκουρεστίω Έκ τοϋ τυπογραφείου Ήλιάδου και Χρη- στίδων. 1836. Είς δον, φ. 1 α. ά. + α. κβ' + φ. 1 ά. ά. + σ. 120. Κουμαριανός 78. 488 ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 1836-1837 6799. - Παιδαγωγία Νέα, Εΰμέθοδος, δια της οποίας δύνανται τα παιδία ευ- κόλως να προχωρήσουν προς την άνάγνωσιν συντεθεΐσα υπό 'Ιωάννου Κόκονος, Σμυρ- ναίου. Έκδοσις δευτέρα μετά τίνος προσθήκης και αφαιρέσεως. Έν Πέστη, Παρά τω εύγενεΐ Τράττνερ τε και Καρόλυ. 1836 Εις 8°ν μικρόν, σ. VIII+48. Κουμαριανός 79. 6800. - Παιδαγωγία νέα Εύμέθοδος, δια της οποίας δύνανται τά παιδία ευκό- λως νά προχωρήσουν εις την άνάγνωσιν. Συντεθεΐσα υπό "Ιωάννου Κόκονος, Σμυρναίου. "Εκδοσις εβδόμη. Μετά τίνος προσθήκης και αφαιρέσεως. Έν Βουκουρεστίω εκ τοΰ ελληνικοί) τυπογραφείου Ήλιάδου και Χρηστίδων 1836. Εις 12°ν, φ. 5 α. ά. + σ. 55. Κουμαριανός 80. * 6801.- Πανουργίαι υψηλότατοι Μπερτόλδου Εις τάς οποίας φανερώνεται ένας Χωριάτης πανοΰργος, και όξΰνους, ό οποίος, υστέρα από διάφορο παθήματα, διά τον πολΰν, και όξύτατόν του νουν, γίνεται Βασιλικός Σύμβοιιλος. "Αμα δε και ή δια- θήκη, τά γνωμικά και αί παροιμίαι τοΰ αύτοϋ. Ποίημα χαριέστατον, συντεθέν Ίταλιστί παρά 'Ιουλίου Καίααρος Λάλλα Κρότζε Έν Βενετία. Έχ της Ελληνικής Τυπογρα- φίας Φραγ[κ]ίσκου Άνδρεώλα. 1836. Εις 8°ν, σ. 102, μετά ξυλογραφιών. ΛΕΥ—. 6802.- Πίνακες της αλληλοδιδακτικής, [κάτω:] Έκ τοΰ τυπογραφείου Ήλι- άδου και Χρηστίδων. 1836. Πίνακες ΛΓ", εις φύλλον. Κουμαριανός 81. 6803-- Ώρολόγιον το μέγα περιέχον ά'πασαν τήν άνήκουσαν αύτώ Άκολουθίαν κατά τήν. τάξιν της 'Ανατολικής τοΰ Χριστού Εκκλησίας, και έξαιρέτως των υποκειμέ- νων αυτή ευαγών Μοναστηριών διορθωθέν και εις τρία μέρη διαιρεθέν υπό Βαρθο- λομαίου Κουτλουμουσιανοΰ τοΰ Ίμβρίου ύφ' ού περιεγράφη σαφέστερον και περι- στατικώτερον ή ιστορία πολλών τοΰ Μηνολογίου εορτών Τρίτη έ'κδοσις Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Άνδρεώλα Διά δαπάνης Γεωργίου Δια- μαντίδου 1836. Εις 8°ν, σ. ιδ' + 2 ά. ά. + 592. Κουμαριανός 82. 6804. Άλφαβητάριον χρήσιμον τοις άρχαρίοις παισί περιέχον Πολλάς αναγ- καίας λέξεις· Γνώσεις επωφελείς. Παραγγέλματα ή\Ήκά τε και υγιεινά. Έτι δε και προ- αευχάς καθημερινάς μετά τοΰ Συμβόλου τής Πίστεως και Μεταλήψεως, και ετέρας οκτώ νυν πεποιημένας εις έκάστην Ήμέραν τής εβδομάδος' συντεθέν υπό ϊυμεών Χρ^ατί- δου και νύν δεύτερον τύποις εκδοθέν. Έν Βουκουρεστία). Έκ τοΰ Ελληνικού Τυπο- γραφείου Ήλιάδου και Χρηστίδων 1837. Εις 12»ν, φ. 2 α. ά. + σ. 81. Πρβλ. αριθ. 6795. Κουμαριανός 83. -*- 6805. - Βατραχομυομαχία μεταφρασμένη εις ρωμαϊκήν γλώσσαν υπό Δημη- -ρίου τον Ζήνου τοΰ Ζακυνθίου. Neu herausgegeben mit Erlauterungen unci Bemer- kungen tiber den politischen Vers der Neugriechen von Franz von Pnnln Lecll- ΒβΓ, u. Professor zu Neuburg a. d. Donaii. Programm zur feierlichen Preiserver- theilung des Gymnasiums zu Neuburg im August 1837. Inzolstadt. Gedruckt bei Alois Altenkover. 1837. ' ' ' "' > Εις 8ov, φ. 1 ά. ά. + σ. 44 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 6806. ΓΕΝ. Gr. class. 399. #-
  3. Ίωάννου τοϋΔαμασκηνού