Ελληνική Πολιτεία Έγκυκλ. 'Αριθ. 9. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς απαντάς τους Πολεμικούς.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6740. - Ελληνική Πολιτεία Έγκυκλ. 'Αριθ. 9. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος Προς απαντάς τους Πολεμικούς. Με πλήρη πεποίν)ησιν εις τήν θείαν βοήθειαν--------- Μφ. 0.22 χ 0.33, τής 20 Ίαννουαρίου 1828, έν Atyivrj. Τό αυτό κείμενον προς τό ευθύς άνο)- τέρω. ΓΑΚ—.