Ο Πολυπαθής

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6816. - Ό Πολύπαθης παρά Γρηγορίου ΙΙαλαιολόγου. Τόμος πρώτος. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου. (Όδός Έρμου ά'νω τής Καπνικαρέας). 1839 Εις 16·»·, φ. 2 ά. ά. + σ. γ' + 1 α. ά. + 288. Τφ αϋχφ έχει: Τόμος δεύτερος, α 296. 'Επί τοϋ εξωφύλλου : 1840. Κουμαριανός 87.
  3. Γρηγορίου ΙΙαλαιολόγου