Ψαλτήριον Δαυίδ του Προφήτου και Βασιλέως μετά των ωδών.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6818. -Ψαλτήριον Αα'κδ τοΰ Προφήτου και Βασιλέως μετά τών ωδών. Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1839. Εις 8ον, σ. 184. KMM-.