Επιστολάριον

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6847. - Έπιστολάριον ήτοι υποδείγματα διαφόρων επιστολών Συγγενικών, Φι- λικών, Ίκετηρίων, Φιλοφρονητικών, Παθητικών, Γαμήλιων, Συγχαρητηρίων, Πένθιμων, Παραμυθητικών, Ευκτήριων, Προσκλητηρίων, Συστατικών, Παραινετικών και Εμπορι- κών μέ τάς απαντήσεις των. Προς τούτοις τύποι αναφορών προς διαφόρους "Αρχάς, Συμφωνητικών, 'Ομολογιών, Εγκυκλίων, Προικοσυμφώνων, Διαθηκών, Ναυλοσυμφω- νητικών, Ενοικίων, Πωλητηρίων, κ.τ.λ. Παρά Γρ. ΙΙαλαιολόγου. Εκδίδεται το Δεύτε- ρον. Δαπάνη Δ. Κ. Έν Αθήναις. 1845. Είς 8°ν, σ. η' + 192. Μονή Δουσίκου. Κατ* άνακοίνωσιν κ. Κ. Θ. Δημαρά. -»·