Εγχειρίδιον Ανθρωπολογίας

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6843. - Έγχειρίδιον 'Ανθρωπολογίας έρανισθέν μεν ύπό Ε. Μ. εκδοθέν δέ ύπό Σ. Κ. Βλαστοί. Προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων. Έν "Αθήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού. 1845. Εις 8°·" μικρόν, σ. ιβ' + 99 (κατά τυπογρ. λάθος ! 93). ΛΕΥ—. *