Μέθοδος εύκαρπος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6808. - Μέθοδος εΰκαρπος τον τοΰ σέβεσθαι Θεόν, ύπεραγίαν τε Παρθένον Μα- ρίαν, και τους αγίους, Φιλελλήνων ένεκα εξ άλλοίων συνειλεγμένη. Methodus fructu- osa Deurri, B. Virginem, et Sanctos colendi. In gratiam Graecophilorum ex varus collecta. Posonii typis haeredum Belnay 1837. Έίς 12°ν, σ. 71. Horvath 13. *