Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Γενική Συνέλευσις των μετόχων αυτής της 22 Ίαννουαρίου 1843.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6844. - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Γενική Συνέλευσις τών μετόχων αυτής της 22 Ίαννουαρίου 1843. 'Απολογισμός τοϋ έ'τους 1844 'Αθήναι. Έκ τής τυπο- γραφίας Κ. Άντωνιάδου. 'Οδός Έρμου, άνω τής Καπνικαρέας. 1845. Εις 4°ν, σ. 8, μετά ς' πινάκων. ΓΧ—. *