Διάταγμα περί εκλογής των δημοτικών Αρχών.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6793. - Διάταγμα περί εκλογής τών δημοτικών Άρχων. Είς 8ον, σ. 23. Της 31 Μαρτίου (12 Απριλίου) 1835. "Ανευ μνείας τυπογραφείου, αλλ' έκ της Βασιλικής Τυπογραφίας. ΓΕΝ—.